Jelenkor, 1835. január-december (4. évfolyam, 1-104. szám)

1835-06-03 / 44. szám

JELENKOR. 44. szám Pest, szerda junius 3kán 1835­Foglalat: Magyar- ég Erdélyország (orsz. ülések ; kinevezések; gr. Eliédey Claudia; az idei el»ó verseny Pesten ; fiumei föld­rengés.) Anglia (felső- ’s alsóházi viták a’írabszolga-kereskedés és Stanley lord nevezetes kérelme fölött.) Francziaország (Soult , Trelat és Michel uu. levelei ; a’ pairi törvényszék ülései május 19—20ikán ; egyveleg.) Spanyolország (a’ spanyol minislerium nem változott; Martinez megt-ámadtatik ; hirek a’ hadfiul.) Portugália (Passos követ nyilatkozása.) Németország (Rötteck követ indítványa ; tanulási szám-irány.) Amerika. Görögország. Elegyhirek. MAGYAR és ERDÉLYORSZÁG. Pozsony. A’KK. és RR. az úrbéri legelő tárgyában megváltoztatott végzésük következé­sében, a’ szerkesztés módosítását kerületileg be­fejezvén, május 25, 26 és 27ik napjain foly­vást tartott országos üléseikben az úrbéri 2ik kir. válasz fölötti tanácskozásukat egészen bérekesz- ték, &’ kerületi szerkesztést kevés stylusi módo­sítással csak nem mindenben jóváhagyván azon egyen kívül, hogy &’ Ylíik t. ez. 5 §szának 2ik részében a’ földesúri büntető hatalmat egy napi börtönzésrül 3 napira változtaták. Ezen úrbéri végzéseket, mihelyt egy egy törvényezikkely el­készült, a’RR. nyomban átküldék a’ fő RRhez, kik azokat nem csak azonnal tanácskozásba ve­vők, hanem 27ikén már be is rekeszíék. A’ ne­vezetes!) pontok, melíyek iránt a’ fő RR. meg nem egyeztek, e’következők: Sclavonia nevezetének átváltoztatása; a’ boltjus tárgya; ’s a’ helység elöljáróinak szabad választatása. A’többiekre néz­ve kevés kivétellel, nevezetesen a’ legelő kérdé­sében is, megegyeztek. Ugyanekkor a’ fő RR. a’ múlt levelünkben érintett 3 rendbeli fölirásra költ válaszüzeneteiket is átküldék a’ RRhöz, kik azo­kat köziratra és kerületi tanácskozásra utasiiák. Főhg Ferdinand ő magassága N. Szehenben máj. 15, 16 és 17ikén a’ városbeli intézeteket meglátoga­tó, ’s mindegyiket megajándékozá; 18kán tovább folytatá útját, Brassón, Kézdi-Yásárhelyen és Csík­szeredán keresztül az 1ső és 2ik székely határezredek- be. Az All. Zeit. szerint Bécsben május 2ikán ment véghez Sándor v.ürtembergi kir. hg. ő magasságának, több kir. vitézi rend nkeresztesének, a’ József-huszá­rok ezredesének, a’ v.ürtembergi uralkodó királyné testvérének, erdélyi születésű gróf Rhcdey Claudiá- val, mint nemcsak külső szépségű hanem kimivelt lelki tulajdoni! kisasszonnyal, házassági egybekelése. Bold. 1. Ferencz ő cs. kir. fölsége, kevéssel halála előtt a’ menyasszonynak Hohenstein grófné nevet adott, mel- lyet ez, mint a’ kir. hg hitvese fog viselni’s a’ házns- ságbuDzüIetendő magzatok is ezen nevet öröklendik.E.H. 0 cs. kir. fölsége april i3ki legfensóbb ha­tározata szerint Selmeczen az erdészeti tudomány megürült oktatószékére és bányászati tanácsnok- ságra Feistmantel Rudolfot az alsó-ausztriai er- dőszhivatal ideigleni ingenieurjét méltóztatott ki­nevezni. — A’ nm. magy. kir. udv. Kamara rosenbergi sóárnokká ugyan az ottani ellenőrt Szolusz Ká­rolyt; — pesti sómázsamesterré szinte a’hely­beli sóhivatal tiszíirnokát, Beivinkler Józse­fet, ’s dehreczeni sómázsamesterré Bodor Já­nos szolnoki szálellenört nevezte ki. Ő cs. kir. fölsége pedig Zimonyba 30ad- és sóárszedővé Pythely Antal helybeli ellenőrt méltóztatott kine­vezni. (k. kam. tud.) Iső Pesti lóverseny. Kedden jun. 2d. d. u. 4 órakor. 1., Nákó díj 25 arany, 1600 öl ismételve. Min­den száraz földi mén- és kanrzára. Festetics Miki. gr. 3 esztendős félvér pej kanczája Mary, maga neve­lése. Terhe 85 font. Iső és így nyertes. 4' 21." Az­az négy órapercz és huszonegy másodórapercz alatt végezte a’ pályát. — Esterházy Mih. gr. 4e félv. bar­na k. Lady of the Lake, maga nevel. 100 ft. 2. — NádasdyTam. gr. 4e. pej ménje Surveyor, ma­ga nevel. 102. ft. 3. — Almásy Aloiz gr. 4e. féiv. sárga m. Bolivar maga nevel. 102 ft. kitört, az­az a’ kijegyzett pályakörbül balra tért-ki, ’s messzebb utón járt mint kellett volna. —■ Első Ízben Mary és Lady of the Lake együtt érkezvén a’ nyerőponthoz fezt az angolok dead heat — holt futásnak nevezik), második ’s harmadik ízben is pályáztak, Bolivár pe­dig, és Surveyor visszahuzatott. 2. Somogy vármegyei díj. 110 ar. 3 angol mér­föld, fegy angol mf. 848 pozsonyi öl). Magyarhon­ban nemzett és született minden mén-és kanczára. Té­tel 10 ar. a’ tételösszeség a’ nyertese. Széchenyi 1st.™ gr. 4e. p. m. Ronda, Batthyáni Guszt. gr. nevel. 100 ft. 1. — 6' 36". — Hunyady Józs. gr. 6e. 5g. m. Gildroy, maga. nevel. 112 ft. 2. — Nádasdv Tani. gr. 4e. p. k. Caroline maga nevel. 98 ft 3. 3. Ivadék-verseny (melly megnevezett mén és kanczátol születendő csikók iránt köttetik). Aláirva 1831 ben. Tétel 30 ar. fele bánat, li ang. mf. — 100 ft. kancza 2 fonttal kevesbet. Minden nem-telivér kanczátol akármelly mén után 1831 ben született iva­dékra. Nádasdy Tani. gr. p. k. Evelina, maga nevel, apja Diamond, anyja Lady Thigh. 1. — 3' 22". — Péchy Ferencz ur p. in. Nevette n maga nevel, ap. Lionel Lincoln, an. Godness 2. — Almásy Aloiz gr. Esterházy Mih. gr. és Károlyi Gy. gr. bánatot fi­zettek. 4. Erdélyi dij. 100 ar. 1600 öl. Minden magyar­honi mén és kanczára. Tétel egyegy lótul 50 ar. fele bánat; a’ tételösszeség is a’ nyertesé. Aláirhatni a’ futás-óráig. Egy személy több lovat állíthat vagy ne­vezhet. Ha 6 aláíró nem találkozik, azon évben nem jár-ki e’ díj, hanem az aláírók feloldoztatván, a’ 100 ar. díj mindaddig a’ következő évihez csatoltatik, míg legalább 6 aláíró nem lesz. —Jelentve volt e díj­ra 6 ló, úgymint: Caroline, Gildroy, Lady oí the

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék