Jelenkor, 1843. január-december (12. évfolyam, 1-104. szám)

1843-10-08 / 80. szám

129 meJlyek honfiusittatása iránti jelentés következtében kijelentetett: hogy a’ követek senki honfiusittatására ne szavazzanak, mielőtt az eziránt általok küldendő Jelen­tésre választ nem nyerendnek, a’ honíiusittatandók pedig csak nemesi szabadalmakkal ruháztassanak fel. ’S illy értelemben honfiusitandók: Bombellcs gr.ésb. Lederer egész taksafizetóssel absque sessione el volo. Pozsega latin szerkezetű levele olvasatlanul visszaküldetett, Győr megyének a’ nemzeti őrség behozatalát ajánló levele, az ezzel kapcsolatban levő tervvel, követeinknek annyiban pártoltatás végett ajánltatolt, mennyiben az ott előadot­tak már az 1812. évi országgyűlésből ö fölségének c- löterjesztett munkájával megegyeznek.Az országgyűlési költségeket, ’s a’ szállások fizetését megajánlottuk, de meghagyatott követeinknek, hogy igyekezzenek a’ szál­lások fizetését az országos pénztárból kieszközleni, szál­láspénz fejében mindeniknek 12 pfrt hónaponkint ajánl- tatott. Hont kösajtó iránti panasza pártoltatást nyert. A’ külföldön huzamosabban tartózkodó egyedek bizonyos sommapénzt fizessenek az országos pénztárba, azokat kivéve kik honunk üdvére leendő tapasztalás kedvéért utaznak. A’kir. intézvények közül kiemelendök: egyik az építendő kálnai hid tervét,’s a’költségek elöleges kivetését megküldetni kívánja; két szolgabirónak 150 frt. rendes fizetés fels. helyre történt felterjesztésünkre (a’lévai és kistapolcsányi járásnak) jóváhagyatott. A’ ta- polcsányi fizetést nyert szolgabiró járandósága önkéntes engedvényböl a’ garami járás szolgabirójával osztatni fog: más k. httao. rendelvény két, helvét vallásra át­menni akaró lévai fehérszemély hat héti oktatásáról in­tézkedvén, azon vitára nyújtott alkalmat: vájjon ezen k. intózvény végrehajtandó é vagy sem? De győzött a’ szó­nokok kitünőleg tetemes többsége,’s ezen rendelés vég- behajtására,’s az illető személyek hatheti oktatása iránti utasításra járási föbiró bízatott meg. A’ kebelbeli bá­nyavárosok fiscusa, régi szokáson alapult, de egy két év óta kérdésbe vont voksolhatási joga iránt szóló, ’s azt újra most már de positivo jussu regio harmadszor mege­rősítő litar.tanácsi intézvény rövid vita után sikeretlenül hangzottéi ’s a’ voks ezen túlra is megtagadtatott. Hús ára sept. 15töl: marhahús 10 —11 kr. ürühusé 8—9kr. Sfajdii-keriileh (elkésett.) Julius 17kén’s több napjain tartott közgyűlésünk neve/.e- íesb tárgyai valának: 1) A’ nm. m. kir, h. tan. t. in- tézvénye . niellyben a’ kerület azon felirása nyomán , hogy a’ kebelbeli városokbani tanácsnokok számát mezei rendőrségi foglalatosságokkal leendő megbízás végett egygyel szaporítani 'méltóztassék , válaszolta- H lék : hogy a'kérés támogatásául az eddigi mezei rend­őrségi biráskodásrul vezetett jegyzőkönyvek kivonata terjesztessék föl. Melíyjegyzőkönyvi kivonatnak le­endő felküldetése , azon tekintetek s okok elsorolá­sával , mellyek a’ tanácsnokok számát szaporittatni kívánják , a’ városoknak kötelességekbe tétetett. 2) Más k. intézvény nyomán , niellyben néhai Somlay Fcrencz vallásos kérdés alatti két lyányira nézve , e- gyikrő15 ki az 184ld. é. 2$,023. sz. k. intézvényben a’ helvét hitvallás követését megnyerte, a’ kérdés alóli mentesség tud adatik másikra nézve, ki már a’ vallás­választási kort elérte , mennyiben a’helvét hitvallást tovább is követni kívánná, kívánsága vezérokainak megvizsgálására vegyes küldöttség rendeltetett. 3) () felségének e’ kerület iránt tanúsított azon atyáskodó kegyelméért, miszerint a’ fölebbi években nemesek­re ’s nemesi birtokokra rótt összesen 16,621 pf 62/s krt tevő már ezelőttkegy. elengedett adóbcli tartozá­soknak legközelebb a’ számításból lett kitöröltetését kegyes intézvénye által tudatja, mint fölebb 1838ban úgy most is hálás köszönet nyilványittatott. ó) Ív kerületnek sebészeire nézve hazaszerte megál­lapított halottvizsgáiásértjáró 12 p.kr. dij csökkenté­se tárgyábani felírására érkezett kegy. intézvényre , niellyben az i827ik évre 15751 sz. alatt szabályozott halottvizsgálati díj lejebb nem szállithatásának tuda­tába mellett az említett intézvényben kijelelt segéd­eszközök használtatni ajánlatnak , — határoztatok : nehogy a’ meghalt szegények rokonai a’ megvizsgál- tatásaért járó fizetéssel terheltessenek , ’s ekkép a’ nemfizethetés ’s nemfizetéssel együtt járó kellemet­lenségek kikcriiltessenek , e’ mellett az orvosak is érdemlett díjaikatmegnyerhessék , a’városok felszó­lít tatnak , hogy aJ halotti vizsgálatot teljesitni köte­les orvossal értekezvén, azok fizetését alku szerint valamelly összeggel neveljék ’s arról: vájjon ezt a’ városi pénztárból ’s mennyi részben kívánják teljesíte­ni , jövő közgyűlésre jelentést tegyenek. Mivel pedig a’ halottvizsgálat eszközlése több rendbeli fensőbb pa­rancsok ’s kerületi határozatoknál fogva a’kebelbeli elöljáróságnak kötelességévé tétetett: a’ fenemlitett k. intézvények másolatban isméti kiadatása mellett u- jolag az elöljáróknak szivükre köttetik. 5) Közelebbi közgyűlésünkből kelt olly tartalmú felírásunkra,hogy a’ kerületen mintegy 30 év óta fekvő kir. biztosi teher alól bennünket ő fels. kegy. fölmenteni méltóztassék, egy újabb k. intézvényben válaszoltatván „hogy miu- lán a’kir. biztossági munkálatok folytatása azon fe- I lelle fontos okból rendeltetett el , mert a’ közigazga­tás és a’hadi pénztár kezelési rend e’ kerületben a- zon fokon, hogy a’ kir. biztosságot nélkülözhetné, nincsen ; ehezképest annak munkálkodása mindaddig, migaz adóügy ’s a’ közigazgatás biztosb lábra helyez­ve nem leend , e’ czélelérés miatt szükségeltetik , ’s a’ kerület oda utasittatik , hogy ő fels. kegy. akarata által kijelölt fentebbi czél elérést közremunkálatával gyorsítani, törekedjék“ határoztatok : miután e’ ke­rületnek azon buzgó óhajtása , hogy ő fels. trónjához legközelebb juttatott’s honi törvényinken , alkotvá- nyos szerkezetünkön alapuló kérelme teljesítését meg­nyerhesse ’s ekkép azonszelleini’s anyagi erőt elzsib­basztó önáilástalanságból , tehetetlen ingatagságból, melly a’kormánynak rendes vágásábóli kitételével önkint következik , megmeneküljön , .nem teljesült ; nem lát más módot, mint c’sérelme orvoslását az or­szág rendéinél, a’ törvényhozó testületnél keresni, megjegyezvén , mikint a’közigazgatási hiányok, mel­lyek e’ kerületnél netalán létezhettek , e’ kerületben nem hanyagságból, vagy hűtlen^ gondatlan kezelés­ből , de a’ s'.érkézét hiányából; az adószállitás kése­delme is , melly hiedelmünk szerint minden törvény- hatóságnál megvan, nem szorgalmatlanság ’s kedve­zés , de a’ kerületre rótt kapuszám sokaságból ’s a’ lakosoknak az idő vészes körülményei miatt, misze­rint bőtermés idején geographiai helyzetünk a’ közle­kedéstől távol tartván , termékinknek vevőt, szükség idején pedig eladót nem találunk, szegénységéből e- redteknek hiszi, ’s ors/gyül. követeit ezennel is em­lékezteti , hogy a’ kerület elrendezését ez újabb k. intézvény felmutatása mellett minden alkalommal, valamint a’ kapuszám kevesbittetését is sürgessék. A- zon pontra pedig , niellyben az adóügy és közigazga­tási hiányok rendbehozása elősegélésére’s buzgó köz- remunkálásra utasittatik e’ kér. erős meggyőződése van, miként a1 nevezett tárgyakban lelkiösméretes törekvést mutató igyekezete mind múltra mindjelen- re nézve e’kir. biztosság által megösmertetni fog, ’s mint eddig minden tapasztalt hiányt pótolni, hibát or­vosiam hatósági kötelességének ösmerte , úgy a’jö­vőre is , mint a’ hon egy alkotó része , fejdelmének tántorithatlan alattvalója mind azt teljesítheti, mire kötelessége vezérli ’s a’ törvények parancsolnak ’s megengednek, teljesitendi is. Következtek több kir. parancs után g) a’törvényhatósági hivatalos levele­zések , mellyek közöl Torontálnalc a’ pestfiumei ut létesítését’s a’ Dunának Eszéknéli összeköttetését, Pestnek a’ büntető törvény kiszolgáltatása körül e- gyediil saját megyéjére nézve kelt határozatától elül­tetését panaszló ’s e’sérelmét országgyűlésen követei által pórtoltatni kérő levele, sz. k. Nagy-Bánya vá­rosnak az uj bányász törvénykönyvnek törvénybe ig- tatását Js más sérelmeinek orvosoltatását siirgettetni kérőiéi együtt az országgyűlési utasítást készítő vá­lasztmányhoz tétettek át. Gyűlés másodnapján elnök kapitány ur előterjesztvén, hogy a’ tanácskozásokban újólag kinevezett k. biztos benedekfalvi Ditrich Mik­lós tiszántúli kér. táblai ülnök ur , ki tudomás szerint jelen közgyűlést összehítta, résztvenni kíván, meg- hivására küldöttséget nevezett, mellynek visszaér­kezése után kir. biztos ur is megjelenvén , székét azon nyilatkozattal foglalta el, hogy nrután ő fels. határ­talan kegyelméből a’kir. biztossági munkálatok foly­tatására kirendeltetett: e’ tiszte teljesítésében mind azt, mit ő felsége iránti húség, honiránti szeretet s e’ kerület java igényelnek , szemmel tartamija« elő­kerülvén jelenleg a’ legfensőbbleg rá bízott tárgyak elintézése, a’közelités kedvéért e’ tárgyak elintézd sénél jelen lenni kíván ’s buzgó együtttörekvésre ’s munkálat-elősegéllésre a’kerületet felhíja. Mire elnök alkapitány ur a’ kerület érzelmeit tolmácsolólag elő­adta : miként nem titkolhatja e’kerület, hogy ő fels azon kir. parancsa, minélfogva újólag kir. biztosság rendeltetett, váratlanul lepte meg a‘ kerületet; mert hibát nem érzett magában , ’s oily hiedelemben volt, hogy kötelességeit úgy fejdelem, mint a’ hon irányá­ban híven teljesiti;’s vigasztalását egyedül abban ta­lálja, hogy k. biztos ur személyében olly bölcs, e- rénydús , mély tayasztalásu férfiút vala szerencsés nyerni, kinek küzdolgokbanijártasságától ’s bölcse- ségétől netalán reméllhetni, hogy e’ kerület közkor­mányzási buzgóságát, pontosságát , törvény ’s igaz­ságkiszolgáltatás körüli eljárását éretten megfonío- landja 5s méltánylani fogja. Ezek után 7) Felolvasta­tott a’ kir. biztos ur parancsa következtében a’ köze­lebbi közgyűlésből aJ kér. városokra nézve az adó leg- igazságosb kivetésének kidolgozására rendelt kül­döttség munkálata, melly elvben elfogadtatván, né- melly szükségelt módosításokra ugyanazon küldött­ség bizatott meg. — [Végeköv.] Aldunai tartományok. (Sándor hg. uralkodni kezd. Bibesco és Stourdza összejövetele ) A’ megerősítő berát kihirdetése után sept. 1 dén az ideiglenes kormány Sándor hg. kezébe tet­te le az igazgatást, mire a’ fejdelem nyilványos felszó­lításban hírül adá, mikép ö a’ kormányt már átvette, ’s a’népet hű kötelességtételre szólitá fel; a’ ministerség- höz rendeletet bocsátott ’s minden szerb számára teljes amnestiát engedett, ki politikai okoknál fogva akár kül­földre menekült, akár nyomozás alatt van vagy már el­ítéltetett, ’s azokon kívül, kiket a’ császárok száműzet­tek, mindnyájan visszajövetre szólittatlak föl, hogy jö- jenek a’haza közboldogságán ők is közremunkálni; sept. 15én a’ nép folytatólag tanácskozott, mi közben Vucsics és Petronievics visszahiratása iránt olly indítvány té­tetett, miszerint a’ magányosak költségén mind a’ por­tához mind a’ védurhoz követség küldessék. Sept. 16ki tanácskozás tárgyául a’ belügyek rendeztetése szolgált ’s az egyházi ügyekre’s fiúk öröködésére nézve több lé­nyeges határzat hozatott. Sept. 17éu Sándor hg., a’ metropolita, Lieven, Yascscnko ’s több főnök társasá­gában a’ népgyülésbe ment: mindenek elölt Lieven en­gedelmességre ’s hódolásra szólitá fel a’népet, ez pedig használván az alkalmat, Vucsics ’s P. visszahivathatá- saért esedezett, de Lieven törvényes fejdelméhez utasí­tó őt; Lieven eltávozta után Sándor hg, hatályos be­széddel szólitá öt hűségre a’ fejdelem, alkotvány ’s tör­vény iránt; 18kán a’ gyűlés eloszlott. — Bukarestből sept. 8áról írják, miszerint Bibesco a’moldvai fejdel- met Galaczban meglátogatá, ’s ezismétBibesconakBrai- lábanadá vissza a’ látogatást’s igen fényesen fogadta­tott. Mi volt a’két fejdelem szóváltásának tárgya? nem tudhatni, fontos nem lehetett, mert Bibesco hoszpodár tiszti mentora az orosz consul Daskolf mindenütt kisére ezt, miként a’ gyermeket szigorú nevelője szokta szem­mel kisérni, nehogy ajka panaszokra nyílhassák. Bi- bescoval áltáljában még úgy sincsenek az oláh bojárok megelégiilve, mikép Ghikával valának. Alig van hata­lom, melly olly ellenkezővé változtathatná ember termé­szetét, mint a’ megválasztatás. Mennyi remény és vá­rakozás volt Bibesco személyéhez csatolva, ’s mind ki- játszatott! Mit Bibesco mint bojár pártolt, annak most, mint fejdelem , ellensége. A’tisztviselők visszaélései, az igazgatás rendetlen menete mind úgy van, mint Ghika idejében volt, csupán az orosz rendeletek teljesittetnek nagyobb pontossággal ’s buzgalommal. (Madrid valamenuyi kerületében az ellenzék győ­zött. Ütközet a’ zendiilök és kormánypártiak közt}. A’ madridi 521 7 választó közül már 31 52 szavazott, ’s az ellenzéknek mintegy 300 voksnyi többsége volt; két­séget nem szenved tehát, hogy a’ győzelem tökéletesen részükre fog nyilatkozni. A’ tartományi választások e- redvényire nézve még semmi bizonyost nem mondhatni ugyan , de mégis nagyon valószínű , hogy a’ kormány csakugyan kisebbségben fog maradni. — Sept. 20kán némi kis zavargás volt Madridban ; egy fiatal férfit u- gyanis, ki Esparteronak éljent kiáltott az utczán, a’ rendőrség börtönbe viteté , a’ nép pedig erőszakkal kiszabadilá. Egyébiránt e’ kis mozgalomnak semmi ko­molyabb következménye nem lelt. — St. Andres de Po- lomar közelében, mintegy két órányira Barcelonától a’ zendülők és kormánypártiak közt véres összeütközés történt, melly változó szerencsével majd két napig tar­tott. Végreazonban még is a’ zendülők győztek ’s a’ kormánypártiak visszavonulni kényszerültek. Különös kivétel gyanánt kell itt említeni, hogy egyetlen katona sem pártolt egyik résztől a’ másikhoz. Anglia. (Ismét csak Rebekka és 0’ Connell. Grey gr. sú­lyosan beteg.) A’ mostani általányos politikai meddő­ségben , még a’ találékony angol lapok is minden érde- kesb tárgyból kifogytak már’s külön levelezőket küldöt­tek Walesbe és Irlandba, hogy Rebekka és O’Connell minden mozdulatjáról hű és hosszas tudó­sításokat közölhessenek. Az apróbb lapok azonban nevetségesnek tartják e’ hirhajhászást, mivel véleményök szerint a’walesi mozgalmak épen szót sem érdemlenek, minthogy a’ kormány egyetlen hatályos nyilatkozatával is végkép meglehetne azokat semmite- ni, mit eddig valóban megfoghatlan hanyagságból mu­lasztott el a’minislerség. A’mi pedig 0’ Connellt illeti, onnan sem igen fenyeget még nagy veszély, mert a’ kereskedés mindeddig szokott állapotban mnzog és sem­mi komolyabb rendzavartól nem retteg. Említést érdemel azon ritka körülmény, miszerintO’ Connell egyik roko­nának 22 gyermeke volt, ’s ezek közül tizenegyen 99 esztendősek lettek — Grey gr. ismét megbetegült, még pedig olly veszélyesen, hogy életéhez már kevés re­mény van. — FrancKÍ»oiv«i7.á^ (Boyer volt elnök Parisba érkezett. Az elfogot- tak semmi komolyabb merényre nem czéloztak.) Hayti elüzetett elnöke, Boyer, Parisba érkezett; 80 éves anyja is vele jött, neje ellenben útközben meghalt. — Az elfogottak első vallomásiból kiviláglott, hogy sem­mi közvetlen merényi nem terveztek a’ király élete ellen, ennélfogvást alkalmasint csak rendes törvényszék elibe fognak állíttatni. — Gamier-Pagés Oranba utazott.— Lajos Fülöp végre csakugyan lemondott már azon szán-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék