Jelenkor, 1843. január-december (12. évfolyam, 1-104. szám)

1843-10-08 / 80. szám

kát vagy már valamellyik fél meg talált Tolna halni, ő felsége törvényesítheti őket salvo iure alieno. Tisz­telem így szól, egy mélt. gróf az egyházi rendet ’s én több oknál fogva valódi lekötelezettje vagyok, de most nem úgy mint katholicus, nem mint lekötelezett, de mint független magyar törvényhozó nyilatkozom. Tudnom kell nekem,vájjon a’ m. c! erus tartozik é engedelmesked­ni a’ hazai törvénynek? Én úgy gondolom, tartozik, — mindaddig mig legkisebb jövedelmet húz a’ hazától, a’ r. pápának csak addig tartozik engedelmeskedni, mig constitutional törvényink engedik, a’magyar király, mint constitutional fejedelem, csak ollybrevére adhat placetumot, mire törvényink engedik, különben mi lesz hazánkból, ha más felöl ismét a’ karloviczi érsek ’s pro­testánsok főnökei tagadják mega’ polg. törvények iránti engedelmességet! Igya’ különböző vallás-fclekezetck igazán stalum in statu formálnának. A’ breve és körle­velek természetét nem akarom fejtegetni, csak annyit mondok, hogy a’hierarchia és vallás közt olly nagy a’ különségmint kormány és fejedelem közt. Mostani ta­nácskozásunk tárgya a’breve, legyünk tehát tisztában tartalma felöl ’s olvastassák fel, mert a’ placetum is más­kép magyaráztatik mint kellene; mondatik jelesen, mi­kép a’ placetum csak fegyelmi dolgokra terjed, holott hazánkban placetum nélkül semmiféle breve ki nem hir- dettethetik. — Isten és természet elleni bűnnek nevezni a’ vegy.házasságot ellenkezik törvényinkkel,ezt mondani Magyarországon nem szabad, igy gondolkoznak velem együtt 3 — 4et kivéve az ország majd minden hatósági ’s a’v. házasságok megáldatása mellett harczol az 50 éves gyakorlatis. Ugyan mondja meg nekem a’clerus: ,dogma é az áldás, vagy sem‘ mert ha dogma, ’s 50 évig még sem tudta hogy dogma,-csak annyi, mintha ál­lítanám, miképen nem tudom, hogy országunk alkotvá- nyos, vagy hogy a’ nm. főrendi táblának elnöke nádor ö cs. kir. fensége, cs ha minden polgár szintolly tudat­lansággal mentegethetné magát, ma holnap vége lenne alkotványos létünknek. Így Yan a’ clerus a’ vallásbeli szertartásokkal, ma a’ v. házasoktól vonja megáldását, holnap következhetik, hogy a’ vegyes házasokat áldás nélkül akarja temetni. Tanítsa tehát az egyházi rend a’ népet mindenfelé, hogy a’ papi áldás nem szükséges, hirdesse hogy a’ pap egyszerű tanúnál nem több, kinek annálfogva csak annyi, vagy az a’ stóla jár, mi a’ tanuk­nak. A’ coramparochocsak olly jelentésű kitétel miqt a’ eoram v. comile,v.eoram judlium,mi ezen megyei tisztvi­selőknek koránsem passiva assistentiáját jelenti. Ha • akkor midőn a’n.váradi körlevél kibocsáltatott, meglet­te volna a’ kormány a’ megteendőket, most szép csend­ben volnánk. Tisztelem én a’ kormányt, tisztelem orszá­gunk hgprimását is, de ki kell mondanom, mikép ők ketten olly viszonyban működtek, mint midőn valaki égő gyertyát ad a’másiknak kezébe, hogy azzal együtt men­jen a’puskaporos házba, szivérekötvén azonban az ova- kodást, miszerint a’puskapor fel ne lobbanjon. De nem fejtegetem tovább e’ tárgyat; eléggé kifejté márezt több érdemes követ: hanem azzal végzem beszédemet, hogy én a’ t. KKat és Rket pártolom. Nagy lévén az idő nádor öcs. kir. fensége az ülést eloszlatá, mint más nap foly- talandót. — Folytatjuk. Budapesti napló Időnk m. héten megcsözölt ’s annyira meghüvösült, — hogy a’ fűtés hatalma­sul kezde közelíteni,mi a’sziiret iránti meglehetősen ked vezö reményeket jóval lehangolta.—A’ mull naplónkban említett budai kisértet csakugyan nem sárkány volt, ’s nem is Lindwurm , mint a’ krisztinavárosi vinczellérek nevezék, hanem csak ártatlan bagoly, melly már lelöve­tett, ’s így hazánk fővárosa csakugyan minden veszély­től meg van mentve.—Nifont de Barkó a’ vácziulczai Jiitlncr házban 2ik sorozatát mutatja a’ világ uevezetes vidékeinek —Az ,Ernlény‘ már ki van szedve ’s rövid idomulva meg fog jelenni. — Harlleben költségin most jelent meg németül Mednyánszky Aloiz b. ő cxcell.,,Uta­zása Vág folyamon,“ igen díszes, sőt mondhatjuk pom­pás kiadásban , 10 kőnyomattal, rnollyeka’ csodabáju Vág—vidék legszebb ’s logregényesb pontjait ábrázolják. A’ szöveg nagy érdekessége minden dicséretet fölösle— gít. — Szinte most hagyta cl a’sajtót a’Külföldi Regény­tár I7ik kötete, mcllynek tartalma: ,,A’koros hölgy,“ franczia regény Bcrnardtól, ford. Petőfi Sándor ’s meg­kezdetik benne egyszersmind,,Hortensia grófnő,“ fran­czia regény Mérytöl, ford. M. Horváth Károly. — Leg­közelebb Jelent meg Kolozsváralt: Kortcskcdés és ellen­szerei Isö füzet a’ lelkes Kemény Zsigmondiéi, ki c’ szörnyen elharapózott kórállapot sokoldalú veszélyes befolyását mestcrccscttel rajzolja—bár minélelöhb ve­hetnék e’ korszerű becses munka hátralevő füzeteit is, ’s utánuk mint hitelesen ’s Örömmel értők: Camocns,­Balassa- ’s Izabella és remete czímü nagyszerű regé- i nyeit! Megjelent továbbá Wargha István akad. lev. tag­tól; Terv a’ kisdedovó-intézetek terjesztése iránta’ két Magyar hazában ’s,A’szegény ember és gyermekei/ El­beszélések a’ magy. köznép számára. Mindkettő maga nemében szerfölött czélszerü ’s nagybecsű népszerű munka. Végre Hartleben könyvárusnál: Galletti egyete­mi világisinéreto I. füzet i 5 színezett földképpel ára 40 kr. pengő ’s ezzel hasonló gyönyörű kiadásban: Kármán József írásai ’s Fanni hagyományai árok szinte 40 kr. ezüst, mellyek minden diszasztaion vagy pipereszekré- nyen helyt foglalhatnak külcsínjokra nézve’s olcsósá­guk valóban könnyítheti a’ kisebb vagyonuaknál is a’ megszerzést.—Játékszíui krónika: nemzeti színpadun­kon sept. 2 lkén „Donna Diana“ vígj. 5 felv.; 22d»kén „Eskü“ dalj. 4 felv ; 2 3án Fáncsy jutalmára bérszüneí- tel először „Lucretia“ dráma 5 felv., Ponsardután fran- cziából ford.Egressy B.; nézők szép számmal; e’nagy­hírű újdonság tetszett ’s bizonyosan még jobban tetszik vala ha Lendvayné,Hubenayné ’s Szentpétery is játszot­tak volna, illy külföldi’s minden eredeti színműe- lőadatásakor, az apróbb, de azért jelentékeny szerepeket is mindig a’ színház legjelesb tagjai közt kellene kiosz­tani mert sokszor egyetlen kis szerep gyönge előada- tásais kaczajfc, vagy mosolyt gerjeszt, mikép az este néhányszor megtörtént, ’s ez azután szomorujátékbaa valóban szomorú dolog: egyébiránt még azt is meg kell jegyeznünk, hogy Bruíus, a’ história szerint koránsem volt udvari bolond, vagy bohócz, mint például Kisfaludy Károly egy pár bohócza , hanem inkább ollyasmi, mit Lendvay szokott kiemelniLorenzinoban ; továbbá, Bru- lusbóL baráti előtt, nem német érzelgés, hanem valódi nagyság ’s féktelen olasz tűz tört ki; e’ szerep Párisban, mikép azt több franczia bírálatban olvastuk , illy szel­lemben játszatott, ’s meg vagyunk győződre, hogy így játszatván, nagyobb hatása fog lenni; végre, Lucreíiát Lendvaynétól, a’ jósnö nagyhatású és igen fontos sze­repét pedig Laborfahi Rózátó! szcrelnök látni,’s De Can M. helyét Hubcnayné tölthetné be,’s ha aztán Barta sze­repében Szentpétery lépne föl. akkor alkalmasint egé­szen más hatásnak fogan e’ színmű örvendeni, fökép , ha itt ott megkurtitíaínék; 2 íén„Házasság dobszónál,“ vígj. 3 felv.; 2 5dikén „Dús paraszt“ bohózat 3 felv.; 26,kán,,Egy ur és asszonyság“ vígj. 1 felv., és „Hu- morislikai tanulmányok,“ vígj. 2 felv. Lebrünután ford, a’két Egressy; 2 7én „Norma“ dalj. 2 felr.; 28án „An­tony“ dráma 5 felv.; 29én„Ördög naplója“ vígj. 3 felv.; 30ikán bérszünettel „Borgia Lucretia“ dalj. 3 felv. — Előre figyelmeztetjük t. olvasóinkat, hogy Fábián Gábor forditrányából „A’ demokralia Ejszakamerikában“ a’ 3, és 4ik kötet is meg fog néhány nap múlva jelenni, el­látva egyszersmind az első két kötet némolly tollh bai nak javításával. — A’ „Kör“ irodalom és művészet-barátok egyesü­lete csütörtökön october 12. délelőtt 10 órakor tartja e’ folyó körévi utolsó közgyűlését, meilybeii több lényeges kérdés megvitatásán kívül a’ hivatalnokok is újonnan fognak választatni; mi végett tisztelettel kéretnek az illő részvényes urak, jelennének meg minél számosabban. P-estenoctob. 1. 1843. FáyAndr. mk. körelnök, Lanka Gusztáv mk. jegyző és könyvárnak. Nemzeti színház. October 1 Óén a’ szerzöja- vára bérszünéssel tizenötödször .Tiszíujitásc iS42bcn a’ m.t.t.által 100 darab arany pályadíjjal megjutalmazott eredetivígjáték 4 felv. Irta ,NagyIgnácz/ Ezen vígjá­ték a’ m. t. t. által már jutalmazva és kinyomatva lévén , noha nem tartozik azon színmüvek sorába, mellyekelaz igazgatóság jutalmazni ígért, ’s noha körülményei nem engedik, ’s tehetségében nem áll, a’ szerzőt úgy mint ér­demelné , ’s miként részéről is óhajtaná, jutalmazni: azonban a’siker és hatás által indíttatva, mellyel e’ mű a’közönségre folyvástgyakoroL meg nemállhalá, hogy ezáltal is a’szerző iránt tiszteletét, 's teljes elismerését, ’s az eredeti drámai irodalom iránt figyelmét no tanú­sítsa. Kelt Pesten, october 5('n 1813. Szigligeti Eduárd, nemzeti színházi titoknok. Nyilatkozat. Miután a’ t ez. közüns. egy része között, mikinltudtomra esett, ollyálhir terjesztetett el, mintha én a’ szerencsétlen miskolczink javára adatott operadarabban felléptémért magamat megfizettettem volna: rnagam igazolása végett, ki mindenkor boldog­ságomnak ismerem jótékony előadásoknál az emberiség szent ügyének feláldozhatnom saját magányénjekemet, szükségesnek láttam ezennel alázatosan értesíteni a’ t. közönséget, hogy ón a’ fentebbi jótékony czélu főllóp- (cmért nemcsak meg nem lizoltolóm magamat, hanem még a magam személye körül led föllépési költségei is, mi különben illy alkalomkor rendesen megtéríttetni szo­kott, sajátomból ingyen tevém meg. Schodelné. Bars ügyének gyűlésére ,*) talán a’ sürgősb mezei munkák miatt,szokottnál gyérebben jelentünk meg. Csekély számunkat elnök első alispán által a’ teendők elsőjéül kitűzött tbirákrai szavazás bizonyítja.A’ vokso­lók számat, i. csak 95. Ezekből nyert Szakmáry János 9 5, Jeszenszky Elek kamrás 94, Reinprecht Ignácz 92, Kosztolányi József 90, MajthényiRudolf86, Jeszenszky Károly kam. 83, ReinprechtFerencz 83, BodóSándor 82, Simonyi Ferencz 81, Lypthay Gábor 74, Kvassay Antal 7 3, Simonyi Libór 5 7, Simonyi Elek 54, Csúzy Károly 52, Kürlhy Lajos 52, Szabó János 49 voksot. 2} Országgyűlési követiuk több rendbeli jelentései ol­vastattak, kik utasítást is kértek a’ köznemesség által gyakorlott gyűlési kicsapongások korlátoztatása iránt. Külön ágaztak ez iránt a’ vélemények, rút színekkel fes­tettek a’történtek, mondatott egy részről hogy illy fék­telenségek által korlátoztatik leginkább a’ szólássza­badság, midőn a’ köz nemesség nem okot hoz föl ok el­len, hanem üsd, dobd ki ’sat. szavakkal hallgatásra kényszeríti a’szólókat. Elmondatott hogy ha despotizél- tatnikell, inkább egy nagy ember, Napoleon, egy nagy miaister által, mint boriul elcsábított ’s kábított embe­rek által; elvégre hogy a’ kormány által a’ szólásszabad­ságon ejtett sérelmek uem voltak olly súlyosak, mivel az legalább megtartotta a’ törvényes formát, denemúgy a’ köznemesség’sat. ’S illy értelmű szónokok a’képvise­leti rendszert megalapittatni ohajták. De voltak, kik erő­teljesen a’ nemesség személyes jogait védelmezve, c- zeknek ezutánis maga épségében föntartatását óhajtva, c’kicsapongások más móddali korlátoztatását ohajták, annál inkább hogy véleményük szerint a’ képviseleti rendszersem fogná megszüntetni a’ visszaéléseket, ha­nem inkább szétágazóbbakká változtatni ’sat. Győzött a’ többség ’s meg lön a’ képviseleti rendszer alapítva olly módon, hogy minden, iskolákat végzett, hivatalban levő, vagy hivatalban volt egyed személyes szavazási és ta­nácskozási joggal birjon : egyébkint 2 5 egyed válasszon egy szükséges kellékekkel bíró képviselőt. Az e’ tárgy­fölötti viták végén köz mosolyt gerjesztett egy közne- raesnek azon észrevétele: mikép hallá a’ tanácskozások elején azt is mondatni,hogy a’ köznemesség csordásko- dott, én, mond ö, Cdebocsáuat ’s megbántás nélkül le­gyen mondva,} azt gondolom, hogy minden csordának pásztor is köll,ha tehát a’ nemesség csordáskodott, két­ség sincs benne hogy közte csordásnak is lennie kellett. Ezen különös ötlet is bizonyítja, mikép némelly közne­mesink is figyelemmel kísérik a’ tanácskozásokat. 3) A’ hazai kereskedés előmozdítására czélszerünek talál­tatott a’ választmányi vélemény fonalán a’ vég és véd- vamrendszeren kívül orsz. utak épittetése, mellyekhez a’ katonaságnak munkával, minden honpolgárnak pedig pénzzel járulni köllene. 4} A’ köz és magányos hitel u- gyanazon választmánynak gyülésileg is elfogadott véle­ménye szerint az elvállalt közterhek mindenki viselése, ’s a’telekkönyvek behozatala által lenne előmozdítha­tó. A’ választmánynak ezen két, az auyautasilásba üt­köző vé leménye, azon érett megfontolást igény lő kér­désre nyújtott alkalmat: vájjon joga van é a’ választ­mánynak anyautasitásba ütköző véleményt adni ? A’ választmány egyik tagja által az válaszoltatott,hogy sza­badságában áll a’ választmánynak ön-meggyözödéso í szerint adni véleményt: a’ gyűlésnek pedig hatalmában ; ezt el-vagy nem fogadni. A’ mostani gyűlés e’ két vé- j Ieményt elfogadta,holott az anyautasitás nyilván azt tart— I ja, hogy a' nemesség semmi néven nevezendő rendes a- dófizetésbe nem egyezik, nemleend é megint gyűlés, melly ezt is megváltoztatandja? ha így, követeink ezön tömkelegből hogy fognak kibonyolodniíMinő állásuk le- end az orsz. gyűlésen, minő e’megyének hazánk előtt, ha ugyanazon egy tárgyban mindig ellenkező végzése­ket hozand? Ha az alapvclemények és végzések olly kön­nyen megdönthetők, mit várhatnia’ többitől? Pestme­gyének panasza pártoltatik, Nagybánya kívánsága szin­te. A’ zsidóknak, a’ bányavárasokbani lakhatási jog sürgetésére bízatlak meg követeink. Környékünk egy gazdag zsidója, kinek megyénkbenlekötelezcltei is van­nak, jelen volt az e’ tárgyruli tanácskozásokon: de meg­hagyatott még követeinknek, hogy a’törvényhozó testet, a’ zsidóknak czélszerü nemzoti novoltetésükröl való in­tézkedésre bírják. A’ turopolyai grófnak tbiróvá tör­tént kineveztetéso clnökileg fog mogiratni A’bányaváro- sok rendezését, és Miksa könyve javítását óhajtjuk. Né­<’#)Közlendőink halmaza minit késett eleddig ez \s több rendű küldemény, miért ii. érd. íovele/.őink , hisszük, szívesek lesznek megengedni, Sierk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék