Jelenkor, 1845. január-december (14. évfolyam, 1-104. szám)

1845-11-20 / 93. szám

560 melly helypedig csakSangoI raföldtávolságra esik Callaótól,melly egyike a’ csendes tengerlegfőbb ki­kötőinek. A’kísérlet 1844. September havában té­tetett Klause kapitány által Philadelphiából indulva ki. E*.en kirándulásáról a’nevezett kapitány említi: mikép elcsudálkozott ama nagy mennyiségű ásvány- fajokon, festő, ’s más értékkel bíró fanemeken, kávén, fejér és közönségesCacaon, juhgyapju hosz- szaságu gyapoton, balzamon ’stb. miket ez alkalom­mal fölöslegesen talált. Azon lovakért, mellyeket a mascati Imam Victoria királynénak ajándokul kül­dött, ő felsége a’woolwichi arsenalban lSollyanál- o-yut parancsolt öntetni viszonti ajándék fejében, mi- nókmég eddig angol gyárból, vagy műhelyből nem kerültek ki. —A’M. Advertiser mint bizonyost je­lenti, miként ,Istvání ausztriai föherczeg Olga orosz nagy-herczegnővel el fog jegyeztetni a’Jegközeleb- bi alkalommal} jelentéséhez hozzáteszi azt is, hogy ezen eljegyzést az angol és franczia hatalmasságok óvással fogják kísérni. — Peel főminister sokáig szenvedett köszvényben(podagra)ezen betegség az angol státusférfiakra a’ Globe szerint örökségképen száll*, most azonban annyira megjavult már, hogy a’ gyapjú zsákig eltigethet, ’s ekép a’ negyedik ca­binet ülés megtartathatik.Híre támadtannak is,hogy a’gabnatörvényekmódosittatása végett még e'hóban öszszefog hívatni a’ parliament. Franczlnoraiág. Oct. 30án tartatott a’ Rouentől Havrefelé ve­zetendő vaspálya részvényeseinek közgyűlése; az előadott jelentésből kitetszik, miszerint a’ munká­latok az egész vonalon annyira haladtak, mikép nagy részin a’ közlekedés jövő év május Íjén már meg- nyittathatik,a’hátraíevón pedig egy hóval későbben. Egyébiránt ugyanez alkalommal panasz emeltetett a’közbeneső helyhatóságok részvétlenségét illető- i leg a’ vasút-vállalatok irányában, mellyek nem hogy elősegítnék az a’nélkül is költséges és fárasztó lé­tesítést, hanem folyvást újabb nehézségeketgördit- nekelibe;sok helyen a’ kisajátítás nem történhetett , meg olly áron, mint a’ tervben kitétetett, miért is a1 társaság kényszerítve lón 7‘la millió frank kölcsönt venni fel. — Francziaországnak gyarmatival ’s a’ kül- hatalmasságokkal folytatott kereskedési eredvénye hivatalosan közzé tétetett 1844 évre; a’ rovatok ösz- szegéból láthatni,miszerint kereskedés 2 milliard és 340 milliót tett forgásba, és igy 160 millióval többet, mint 1843ban. Ezen öszszegból 1193 millió a’ be­hozatalé és 1147 millió a’ kivitelé.Az idegen készit- vényekből, mellyek behozattak, 867 millió értékig Francziaország maga fogyasztott el. Egészben vé­ve ezen külkereskedés eredvényét a’ kitett öszveg- ből 1658 millió tengeri, és 6S2 millió szárazföldi közlekedés, és szállítás utján tétetett forgalomba. Ezen közlésből láthatni, mi nagy hatása vau a’kön­nyített közlekedési eszközöknek a’ kereskedés ’s ez által a’nemzeti nyereség elevenitésére ’s hogy min­denek fölött a’ vizeni szállítás bir előnnyel a’ száraz­földi felett s ez okból a’ tengerpartnak a’ haza bel- részéveli öszszeköttetése nélkülöahetlen kelléke a’ kereskedési felvirágzásnak; innét azonban még nem következtethetni, hogy a’kivitel értéke fölülmu- landja a’ behozatalét, hogy ezt az ipardús Franczia­ország még ez időig sem érheté el.—A’ párisi tudo­mányos akadémiának közelebbi ülésében Bánni olly- szerü nyilatkozatot mutatott be, mikép ö a’ higanyt minden más idegen anyag hozzájárulása nélkül olly keménnyéteheti, hogy abból mindenféle emlékpénzt verethetni.—A’journal desDébats közli Abdelka- der tervét, mellyet ezentuli működéseiben követend. Ezen tervszerűit Abdelkader sem Algírt nem akarja meghódítani, sem Oran tartományban nem kíván ma­radni, hanem a’ törzsök nagyobb részét,mennyire ez létesíthető, magával Marokkóba kiszállítni, hogy itt ismét saját országot és tábort alakíthasson. A’fran- cziák által gyakorlatba vett igazgatási rendszer ed­dig nem engedé az emír mozgalmit sikeresíttetni , mivel a’ közben eső városok és erósitvényekbe hely­zeti katonasága’ törzseket szemmel tartván minden lépteiket meghiúsíthatja ’s e’mellett a’ rajok vetett adó behajtásával foglalkozó hivatalbeli egyedek nagy gátul szolgálnak arra, hogy az öszszes törzsek a’francziák elleni merényben részt vehessenek;mert ha egy közülök fellázad, mind azoknak, kik abban részt venni akarnának, előbb családjokról, nójeik ’s gyermekeikről kell gondoskodniok ’s tulajdonkép ez volt annak oka, hogy az emir mindeddig veszteség­ben maradt; ezen segítni akarván a? törzseket Ma­rokkóba költöztetni szándékozik,, hol azok a’ fran- cziák megtámadásai ellen védetve, harczi vállalko­zásoknál nem kell családaik ’s csordáikról gondos­kodniok. Malania mind két partjain tágas tér ajánl­kozik ezen szállitványok elfogadására egész Tazaig, vagy a’ riffi hegységek, nemkülönben a’ halafi sík­ság ’s déli Temessuin vidéke üresen áll, hogy helyet adjanak egy népségnek.Ez okból az emír kalifáji in­kább foglalkoznak a’ népséget kivándorlásra bírás­sal, mint ütközetre ösztönzéssel. Bu-Hamedinek si­került Tlemcen kerület néhány törzseit, nemkülön­ben Beni-Amer, Gharabas és Charegas népségét Marokko határira szállítói. Hasonló küldetésben fá- radoz Bu-Guerrerasebdui és Bu-Taleb a’ mascarai kerületben, a’ törzsek seikeik vezetése alatt nyráj- ként engedik magokat hajtatni, melly ösztönt csak ezen nép vak fanatismusábul ’s vastag csalódásából magyarázhatni meg. Abdelkadernek még egy terve van: jól tudja t. i. mikép a’marokkai udvar öt már megunta ’s az ezen kormány által megkezdett had- sergi szabályozások egyenesen az ő megrontására kezdetvék ; azért eltökélte : hogyr ezentúl nem mint számkivetett fog működni, hanem mint népétől ’s tá­borától környezett önállásu szultán. Az emír eddig létesité terveit, v. legalább létesítésükhöz fogni volt bátorsága; igen hihető tehát, hogy e’ mostanit is megkisértendi, mivel a’ kivándorlást már eszközli is; ez által azonban csak magát rontja meg, mint­hogy a’ marokkai császár saját birodalmából uj és pedig független országot alakíttatni nem engedend, ’s igy csatába fog bocsátkozni az emirrel, kit egy­szersmind szorongatni a’ francziák sem mulasztand nakel; illy helyzetben mit lesz Abdelkader teendő? elválik. Elegyhirck. Egypíusból is megtiltatott a’ gabona - kivitel. Az oxfordi collegium puseita tagjai közül már 30an tértek a’ kath. hitre. 93dik szám. ÉRTESÍT 99 1845. Jelentés. Minden további kérdéses kétség és irigyen armanykodo félre magyarázó­imnak megfelelni'óhajtván , és a* „Pesther Zeitung/4 85ik számábani rólam történt érintését ezzel is erősítve, kijelentem bogy azlSlfiik ev kezdetével én egy: ,,Jahr­buch des deutschen Elementes inUngarn44 c/ímü évkönyvet kiadni szándékozom még pedig következő urak és hölgyek eredeti közremunkálásukkal: Bakody í\, Bayr Ág., Beck Károly, BeckV., Beck M.L., Benkert A., Bengmann M. Brecher M., Csaplovics J„ Engelsberg L., FalkM., FantaE , Faustine grófnő, I oglár A., I og- lár L., Freimund, GlatzE., Höchberg A., Horváth Ö., Hugo Károly, Károlyi L., Klcsheimbáró, Kompért L., KornfeldO.M , Lacataiy D, Landau H., Lenau Mik­lós, Levitschnigg lovag, Mahler M., Megerle Teréz, NoisserR,, Oeconom A , Oldo- fredi Hager grófnő, PusztayS., Pyrker J. L., Haies J., Keisinger I., Uedern báró, Kemekházy asz., Rumy tr., Saphir M. G., Schätzer J., Schedius, kir. tanácsos, Seid- iltz J., Seidner J., Steinacker G., Szapáry F. gróf, Thürmer tr., Uhrl k. a.,Yisz- kelety A., Vogl J. N. tr., Weil F., és YVodniansky báró.—Czéija ezen válalkoza- somnak röviden ennyiből áll: Feladatuk a’ magyar honi íróknak a’ belföldi fejlődést előmozditni honunkban; feladatul teszem én a’ németföldiek előtt isméretessé tenni Magyarhon fejlődését nyelvükön;—mindazon viszszás fogalmakat és ferde felfogá­sokat mellyekkel hazánk iránt eífogulvák azok, megczáfolni, őket lehetőleg fel vi­lágosit ni illő helyes fogalomba helyezni Magyarhon minemiisége minden rendű, és osztályzatú előmenete és haladása felől. Erre vezető utul novellák, lyra, drama, vagy más, fel egészen a’politikáig terjedő, tudományi és irodalmi működés szolgáland __Továbbá a’Magyarországban német nyelven kell eredetieket is hazánk e’ részbeni mi velődése kiemelésére adandóm.—Es leend ez évkönyvem szorgos kri­tikai átnézet egyszersmind a’ magyarhoni minden irodalomról nyelvkülönbségi te­kintet nélkül. Annak tanúsítására, mennyire eltökéld t szándékom ez üdvös czél vég­rehajtása, ezennel jelentem hogy aTenérintettel együtt egy mási k k öv. czi mii:,, Deu­tsches Jahrbuch der ungarischen Nationalliterat ur* évkönyvet is fogok szerkeszte­ni, mellynek egyedüli feladata leszen novellák, költemények, utivázlatok, sót po­litikaiértekezéseknek magyar nyelvből németiéi fordít ásaikat is adni. Végre még egy harmadik is jeleneiül meg ezut 1 al, t. i. a’ magyar jelesb ere­deti drámák, német ajkú és belföldiekkel! megismert el és vegett német nyelvre for­dítva ezen c/ím alatt: ,,l)ic National Bühne der Magyaren.'• Mind e’ három vállalat megjelenéséről a’ t. ez. közönséget. annak idejé­ben kijövendő, külön hirdetvényekben értcsilendein. Kelt Rákos-Palotán. Benkert Károly Mária. Fölhívás a’ gyáralapító részvénytársaság részvényeseihez. Az nlapitók ddik és későbbi részvényesek Odik részlet befizetésének szabályszerű határideje f olyó évi floccinlicr if»l hcxóróltigi5kcig leend; minélfogva a’ t. ez. részvényesek tisztelettel felszólít latnak, hogy illető rész­leteik szabályszerű befizetéséi akár Pesten iF társasági pénztárnál (szólulczo gróf Pej ncsevich ház 2ik emelet) akár a’ inár kihirdetett föltételek mellett a1 vidéki ügy­nökségeknél teljesíteni szíveskedjenek. Pe»t novemb. Íjén 1845. részvénytársaság igazgatósága. A’ gyáralapító 2-3 f Takarmány és gazdasági eszközök árverés utján és készpénzfizetésért folyó november 28ik napján Török-sz.-Mikló­son t.ns. Heves vármegyében, a’ nigos Almásy nemzetség állal eladalni fognak. 1 — 3 Árverési Hirdetés. A’ fenáiló felsőbb rendszabályokhoz képest, a’ magyar kir. épít. főigazgatóság részéről ezennel közhírré tétetik: hogy a1 Duna és Dráva folyók 1816. évben esz- köziendő tisztítására szükséges mintegy ISO mázsányi kötelek készítése ’s beszol­gáltatása, árcsökkentés utján a’ legkeve­sebbet kívánónak átengedtetni fog. A' szerződésre hajlandók, kik egyszersmind apatini mustra-kendert magokkal hozni és 300 forintot pengőben bánatpénzül az árcsökkentés előtt készpénzben letenni köteleztetnek, folyó évi december 18kán reggeli 9 órakor a’ kir. épit. főigazgató­ság épületébe megjelenni azon megjegy­zéssel szólittatnak fel, hogy a’ bánatpénz azon árvei éshez járulóknak, kik n’ szer­ződést meg nem nyerik, az áresök kenti/s bevégzése után viszsza fog adatni; ellen­ben a’ szerződőknek biztosítékul b« fog számíttatni. Az említett biztosíték, melly a’ szer­ződési pénzöszveg száztól tizedét fogja fenni, akár kamatos státuspapirok, akár házakra, vagy telkekre törvényes idom­ban szerzett bizonyítványok által kicse­réltethetik. A' szerződési feltételek az árcsökken­tés napján nyilvánosan felolvas!al nak, de addig is a’ kir. épit. főigazgatóságnál li - vatalos órákban minden nap megtekint­hetők. Későbbi árcsökkentési ajánlatok sem­mi esetre sem fogadtatnak el. A' kir. épit. főigazgatóság által. Budán 1845. évi oct. 3"án. i5l BSPS (íőáiijóziisi jelentés. Ke d d, azaz folyó november l8kátul kezdve: Pestrül Bécs felé csak minden m ás o d n a p indul a’ gőzös. Pest, november 17kén 1845. A’ g ő z h a j á-li i v a t a 1 1 —2. Pesten, Uj becsen, Győrben , Haján , Mosonyban, N. Szombatban, Pozsonyban, Miskolczon, G h b o vn a a r v á 11 ó k artssukbtui. TiY/.talm/.a Krinerci Ro/i Aqia növi I I. ("pesti in.) 230­oct. 31. nov. 4. „ 13. * K). . n. . ii. 7. (pozs- in ) 12s -150 110 — 180, 133 — 147 170-240* 102—298 1 (iö 2ÖÓ 155-160 210—220 180-190 — 115 — 83-88 105 — 120------­45 — 60 45 - 50 140 -160, 132-110 85- 40 58 - 60 101-120 105 — 107------- 92------44 132— 160 136—170 93—110 65—84------— 174-171 ) 122-125 <>2—61 — 145-165 100—1 OS 60—77 140-1451 120-125 75- 80 IS—04 Zab Kukoríc/.« 100—1 OS 50- 6() 80- 85 85 — I IS 95-105 ,75— 80 bankrészvény: ..................... 1003 fr. 1834ki 500 p.frlos kölcsön: HOT'1 |a ,, 1889kl 5>ftO p.frt........................... 32»%,, Kszterház y 40 fr. sorskötcl. . r>7:,|4 „ cs. kir. arany 4 fr. 3(> kr. . ,, Statnspapir-és részvény-árkelet. Bécs, nov. 14kén írt pesti lánczhid-részvény 148 bécs-glognltzi vasút 100 fr. . 138 „ pozsony-nagyszombati . . . 88% ,, középponti . . . (iOOfr.) 108'|3 „ dunii-gőz hajózási .... 080 Sierkeyzli: Helmeczy.—Nyomtatja: Trattner-Károlyi uri-utcza 453.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék