1889: XXXVIII. törvényczikk az 1886-ik évi XXIX. törvényczikk módosítása és pótlása tárgyában (1889)

1889: XXXVIII. TÖRVÉNVCZIKK az 1886-ik évi XXIX. törvényczikk módosítása és pótlása tárgyában. (Szentesítést nyert 1889. évi november hó 99-én. — Kihirdettetett az «Országos Törvénytár»-ban 1889. évi deczember hó 3-án.) 1- §• Az 1886-ik évi XXIX. t.-cz. az alábbi szakaszok tar­talmához képest móclosíttatik és pótoltatik. Az 1886 : XXIX. t.-cz. alapján a telekkönyvi betétek szerkesztésé­nek munkálatai legelőbb a pestvidéki kir. törvényszéknél, utóbb pedig más bíróságoknál mint telekkönyvi hatóságoknál folyamatba tétetvén, az e munkálatok foganatosítása közben szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy az említett törvény a már szerzett nyilvánkönyvi jogok megóvására vonatkozólag kelleténél tovább ment, annyira, hogy az ezt czélzó rendel­kezések foganatosítása a betétszerkesztési munkálatokat fölötte nehezíti s ez által a kérdéses műveletet rendkívül költségessé, az új telekkönyvi betéteket pedig nehezen áttekinthetőkké teszi; valamint mutatta, hogy több lényeges kérdés a törvényben megoldást nem talált. Ebből folyólag a jelen törvény főfeladatául az tűzetett ki, hogy a betétszerkesztési eljárás a jogbiztonság követelményei által megvont kor­látokon belül egyszerűsíttessék, ez által a műveletnek nagy költségei a lehetőségig kevesbíttessenek s a betétek egyszerűbbekké, könyebben áttekint­hetőkké tétessenek; valamint az, hogy az 1886: XXIX. t.-czikknek a gyakorlatban észlelt hiányai pótoltassanak. Az 1886: XXIX. t.-cz. 2. §-ának rendelkezése akképen egószíttetik ki, hogy ha valamely önálló pusztai birtok, vagy más önálló terület a kataszteri munkálatokban önállóan s az illető község területén fekvő többi ingatlanoktól elkülönítve vétetett fel: az önálló kataszteri felvétel tár­gyát képező ezen területekről, 1-től kezdve folyó számokkal megjelölt külön telekkönyvi betétek szerkesztendők. Az ily módon elkülönítve szerkesztett telekkönyvi betétekben az illető terület önálló elnevezésén kívül azon község is kitüntetendő, a melyhez az illető terület köz­igazgatásilag csatolva van. 1889. Törvényczikkek. 1Y. füzet. 1

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék