A Jövő Mérnöke, 1973 (20. évfolyam, 1-40. szám)

1973-01-20 / 1. szám

inniunR Világ proletárjai, egyesüljetek! Y udomanyos Olésszalc VARRÓ GÉZA FELVÉTELE Üdvözlő távirat A Szovjetunió megalakulásának 50. évfordulója al­kalmából egyetemünk vezetői a Moszkvai Energetikai Intézet, a Moszkvai Építőmérnöki Intézet, a Moszkvai Vasútmérnöki Intézet, a Moszkvai Autóközlekedési és Út­építő Egyetem és a Tallinni Politechnikai Intézet rektorá­nak és párttitkárának az alábbi üdvözlő táviratot küldte: „A Szovjetunió megalakulásának 50. évfordulója al­kalmából nagy tisztelettel és testvéri szeretettel köszönl- jük Önöket és az egyetem minden dolgozóját. A lenini kommunista párt vezette szovjet nép forra­dalmi harcával, nagy eredményeivel a világ haladásáért küzdő erők példaképévé vált. Büszkék vagyunk arra, hogy ezl a nagy évfordulót a szovjet néppel, igaz bará­tunkkal együtt ünnepelhetjük, magunkénak vallhatjuk. Azon fáradozunk, hogy erre a barátságra még méltóbbak legyünk, hogy a testvéri együttműködés egyetemeink kö­zötti kapcsolatban is egyre jobban kifejeződjék. Ebben a szellemben kívánunk még egyszer Önöknek, az egyetem dolgozóinak és az egész szovjet népnek sok sikert, újabb eredményeket, erőt, egészséget! Elvtársi üdvözlettel: Thcrnesz Vilmos pb-titkár Dr. Perényi Imre rektor" Egyetemünk marxizmus—le- ninizmus tanszékcsoportja az MSZBT egyetemi tagcsoportjá­nak közreműködésével a Szovjetunió megalakulásának 50. évfordulója alkalmából kétnapos tudományos üléssza­kot tartott. Az ülés január 9-én reggel kezdődött. Az ünnepi megnyitó beszé­det dr. Denke Géza docens, rektorhelyettes tartotta: 1922. december 30-án Moszkvában az I. országos szovjetkong­resszuson a szovjetköztársasá­gok képviselői egyhangúlag elfogadták a Szovjetunió meg­alakulásáról szóló nyilatkoza­tot és szerződést. A Szovjet­unió megalakulása a lenini nemzetiségi politika ragyogó vívmánya. Az eltelt 50 év alatt a Szovjetunió a világ második ipari nagyhatalmává fejlődött. Ipari termelése meghaladja az USA-énak 75 százalékát. A vi­lág ipari termelésének több mint egyötödét a Szovjetunió adja. A Szovjetunióban ötezer kutatóintézet és tudományos központ működik, tudományos dolgozóinak száma megközelíti az egymilliót — mondotta. A Szovjetunió gazdasági, kulturális, ideológiai és kato­nai téren egyaránt állandó erőforrása és segítőtársa az egész szocialista tábornak, így hazánknak is. A KGST-n ke­resztül külkereskedelmünk 60 százalékát a Szovjetunióval bonyolítjuk le. Gazdasági, poli­tikai és kulturális kapcsola­taink tovább fognak erősödni. Kitüntetések December huszonegyedikén hagyományos díjkiosztó ün­nepségre került sor. Az Egye­temisták a fővárosért — fővá­ros az egyetemistákért diplo- materv-pályázat győzteseit ju­talmazták a tanácsi főosztá­lyok és főigazgatóságok. A díjkiosztáson meghívott vendégek voltak: Derzsi Ottó, a Hazafias Népfront budapesti bizottságának titkára, dr. Al­földi Árpád, a KISZ Budapesti Bizottságának titkára. Hajdú István, a BME KISZ-titkára. Dr. Reischl Antal egyetemi ta­nár úgy is. mint e mozgalom megindítója, úgy is. mint a Fővárosi Tanács vb-tagja, ér­tékelte a pályamunkákat. Hangsúlyozta, hogy a moz­galom különösen azért bizo­nyul hasznosnak, mert olyan létesítményeket, vizsgálatokat készítettek el a hallgatók, me­lyeknek nyilvános kiírására anyagi okokból most még nem kerülhet sor. Ezek a pálya­munkák ötletükkel, elveikkel hozzásegíthetik a fővárost bi­zonyos létesítmények olcsóbb, korszerűbb megvalósításához. A pártbizottság tanácster­mében a díjazott munkák is kiállításra kerültek. A jutalmazás után terített asztaloknál folyt a fesztelen beszélgetés a megszerzett munkahelyi tapasztalatokról, közérzetről. A győztesek ugyanis valamennyien dolgoz­nak. — S — Az Egyetemisták a főváro­sért — főváros az egyetemis­tákért mozgalom keretében 1971-ben meghirdetett pályá­zat nyertesei: A Közmű- és Mélyépítési Főigazgatóság és az Építési Fő- igazgatóság díjában részesült: Kovács Magdolna, Mailász Ottomár. Kovácsházi Péter, Homola Tibor és Gálik Klára, Veres Rózsa. Paár Béla, Lon- tay Katalin, Gyula György. A Közlekedési Főigazgatóság díját kapta: Szelőczey Edgár. Heinrich Péter, Török Mária, Sárdy László, Köles János, Víg Árpád, Faludi László és társai, Mészáros Tamás és társai. A Városrendezési és Építészeti Főosztály által adományozott díjban részesült: Abkarovics József, Benyó László, Cságoly Ferenc, Kocsis József, Zsilinsz­ky Gyula, Boda Péter, Fajcsi László, Hegyes Ferenc, Szilá­gyi Domonkos, Thoma Emőke, Bató Gábor, Kovács Sándor. Az Ipari Főosztály Szabó Mi­hály és Görgényi Ildikó pálya­munkáját díjazta. Eredményes munkásságuk elismeréseként az Elnöki Ta­nács a Munka Érdemrend arany fokozatát adományozta nyugállományba vonulásuk al­kalmából egyetemünk négy oktatójának. A kitüntetést dr. Pölinszky Károly művelődésügyi minisz­terhelyettes adta át. A kitüntetettek valameny- nyien érezték, hogy megbecsü­lik, értékelik a komoly mun­kával eltöltött éveiket. Érezték, hogy társadalmunkban való­ban a végzett munka jelenti az ember értékét. Kitartó, ke­mény munkával teltek az évek egymás után. sok áldozattal, lemondással. Kutattak, oktat­tak. nevelték a jövő szakem­bereit. Életük jelentős részét itt. az egyetem falai közt töl­tötték. de így tartották termé­szetesnek. hiszen a tudomá­nyos munka egész embert kö­vetel. Természetesnek tartot­ták. mégis jólesik az elisme­rés. A kitüntetettek között szere­pel dr. Telegdy László tan­székvezető egyetemi tanár, aki az élelmiszer-kémiai tanszéken töltött 51 évet! Itt. a tanszé­ken érezte magát valóban ott­hon. Mindig nagy kedvvel ta­nított, szinte szenvedélye volt. Számára az jelentette a tiszta örömet, ha látta, hogyan jut­nak tovább hallgatói. Nyugál­lományba megy. de nem tud­na meglenni munka nélkül. Csökkentett óraszámban tanít tovább. Megmarad a tanszéken egy kedves kis szoba számára, ahol dolgozhat. Tudja, hogy az élelmiszer-tudományban még sok probléma vár megoldásra, ehhez szeretne segítséget adni a fiatal kutatóknak. 50 éves a Szovjetunió címen kiállítás nyílt a központi épület aulájában, amely reprezentatív módon mutatta be a szovjet szocialista köztársaságok életét. (Fotó: Ladányi Gyu­lánál Bán Géza docens a politikai gazdaságtan I. tanszéken dol­gozott. Most meghatottan kér­di, hogy mit is mondhatna. Nagy öröm és nagy megbe­csülés ez számára. (Másodszor kapja meg ezt a fokozatot!) Ügy érzi, hogy szinte túlérté­kelték munkáját. 14 és fél éve dolgozik itt, de ezentúl sem válik meg munkájától egé­szen. Csökkentett ütemben végzi tovább. Oktatni és ku­tatni fog. de a következőkben a pártmunkát szeretné hatéko­nyabban végezni. Dr. Rudnai Guidó egyetemi tanár a közlekedés és mecha­nikai tanszéken dolgozott 1954 óta. Nagyon örül. hogy méltá­nyolják munkáját. A munka volt élete lényege eddig is, és jólesett, hogy elismerték. Ezentúl is dolgozni fog, de — mint mondta — kicsit kényel­mesebben. Dr. Kozma László tanszék- vezető egyetemi tanár a veze­tékes híradástechnikai tanszék professzora volt. Mint mond­ta, jólesik, ha ilyen magas fo­kon elismerik munkáját. 1947 óta dolgozik az egyetemen. Mindig azt vallotta, hogy az ember mindig annyit ér. amennyit, a munkája ér! Ha az ember nyugdíjba megy. szaba­don rendelkezik az idejével, és ez jó. Amíg bírja, ő is dolgo­zik. Egy ember, aki egész éle­tében keményen dolgozott, nem tud meglenni ezentúl sem munka nélkül. A szakmérnöki tanfolyamon fog órákat adni. A Munka Érdemrend ezüst fokozatát kapta dr. Keszler Gyula docens, Krusslák Fe­rencié kollégiumi igazgató. A bronz fokozat tulajdonosa lett. Hrivó József kollégiumi nevelőtanár, Tóth Béla ad­junktus. Miniszteri dicséretben része­sült Bricka Jánosné hivatal- segéd. Köszöntjük őket mi is. jó pihenést, további munkájuk­hoz jó egészséget kívánunk! Dr. Boldizsár Mária Kiállítás A Szovjetunió megalakulá­sának 5(1. évfordulója alkalmá­ból kiállítás nyílt az E épület első emeletén. A kiállítást 1973. január 10-én 12 órakor nyitották meg. A kiállítás a Tallinni Műszaki Egyetem és a Moszkvai Autóközlekedési és Útépítő Egyetem életét mutat­ja be. ..Jobban megismerjük, egymást, ez szolgálják az egyetemün­kön most megrendezett kiállí­tások is" — fejezte be beszé­dét Denke elvtárs. Dr. Görög Tibor docens az Internacionalista szöi;?tsig és a nemzeti lét viszonyúnak né­hány vonatkozása a Szovjet­unióban címmel tartott elő­adást, amelyben ismertette a Szovjetunió megalakulásának körülményeit, a lenini nemze­tiségi politika lényegét, vala­mint néhány kiemelkedő ipari, tudományos és kulturális ered­ményt, amelyet a Szovjetunió elért. Dr. Kerékgyártó György ad­junktus A Szovjetunióval folytatott együttműködés sze­repe hazánk tudományos-mű­szaki fejlődésében c. referátu­mában hangsúlyozta, hogy a Szovjetunió technikai és kul­turális kapcsolataiban mindig előtérbe helyezte a baráti se­gítségnyújtás elvét. 1948 és 1968 között a Szovjetuniótól több mint 168 komplett beru­házási tervet kapunk. 932 gép és berendezés műszaki doku­mentációját. 364 technológiai dokumentációt. Mindezek se­gítségével jelentős mennyiségű termelőmunkát, anyagi és szel­lemi ráfordítást, takaríthat­tunk meg. 1949—1970-ig közel 3000 magyar mérnök és egyéb szakember járt a Szovjetunió­ban tanulmányúton. Ugyan­ezen időszak alatt, több ezer diákot képeztek ki a Szovjet­unióban, jelenleg is. kb. ezer magyar fiatal folytatja ott fel­sőfokú tanulmányait. Ezután az ülésszakon részt vevő szovjet, vendégek képvi­selőjének felszólalására, majd az 50 éves a Szovjetunió című kiállítás megnyitására került, sor a központi épület aulájá­ban. A kiállítást Zalka András Dr. Denke Géza rektorhe- lyettes megnyitója tanszékvezető egyetemi tanár, az MSZBT egyetemi tagcso­portjának elnöke nyitotta meg. Az ülésszak további esemé­nyei (lapzárta után): Január 9-én dr. Tóth Mihály egyetemi adjunktus. Gönyei Antalné dr. adjunktus, dr. Va- kaliosz Thanaszisz docens, dr. Elekes Sándor docens. Besse­nyei Andor adjunktus: január 10-én dr. Ormos Mária kandi­dátus, Marjanek Károlyné dr. docens. Szigeti Istvánná dr. adjunktus. Varsányi Erika könyvtáros, dr. Sós Tibor ad­junktus. dr. Karsai Elek, dr. Németh József adjunktus, dr. Molnár István adjunktus, Ik- ladi Lajosné dr. adjunktus tar­tott előadást. A tudományos ülésszak eredményeit dr. Hollós Ervin tanszékvezető docens foglalta össze zárszavában. E. G. Borisz Lvovics Tant üdvözli az ülésszakot A közlekedésmérnöki kar I. éves hallgatói számára a vas­úti járművek tanszéke meg­rendezte a már hagyományos „logarlécversenyt"-t. A verse­nyen a hallgatók bebizonyítot­ták, hogy jól tudják kezelni ezt a fontos mérnöki segédesz­közt. A verseny nagyon szoros volt, olyannyira, hogy a helye­zésekét csak számítógép segít­ségével lehetett eldönteni. A verseny győztese Temesi Balázs (gyakorlatvezetője: Stráner Pál tanársegéd), a má­sodik helyezett Juhász Gábor (104. tk), harmadik helyezett Kutassi Ferenc (101. tk.). A verseny nyertesei pénzjutalom­ban, illetve dicséretben része­sültek. Ez utóbbit indexükbe is bejegyezték. a iovo MÉRNÖKÉ A BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM LAPJA XX. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM ÁRA: 80 FILLÉR 1973. JANUÁR 20. Egyetemisták a fővárosért...

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék