A Jövő Mérnöke, 1974 (21. évfolyam, 1-38. szám)

1974-01-19 / 1. szám

BM E-EM LÉKGYŰRŰ Napirenden: Az esti-levelező oktatás helyzete VB-ULESEK Egyetemünk párt-végrehajtóbizottsága január 10-én és 17- én ülést tartott. Az üléseken többek között az alábbi anyagokat tárgyalta meg: „A hallgatói alapközösségek és a tanszékek kapcsolatá­nak értékelése, fejlesztésük további feladatai”, valamint „A fizikai dolgozó szülők gyermekei és a szakmunkások egyetemi felvételi előkészítését segítő akcióval kapcsolatos vb-határoza- tok teljesítésének eddigi eredményei”. I. Országos Testi Nevelési Konferencia A Művelődésügyi Miniszté­rium január 20—22-e között a Pécsi Orvostudományi Egyete­men rendezi meg — a szocia­lista országok képviselőinek részvételével — a magyar fel­sőoktatási intézmények í. Or­szágos Testi Nevelé-i Konfe­renciáját. A konferencián- az „Irány­elv-tervezet a felsőoktatási in­tézmények testi nevelésének fejlesztésére" című előterjesz­tést tárgyalják meg. A konferencián egyetemün­ket Lochmayer György, a test- nevelési tanszék vezetője, a MAFC elnöke képviseli. Terplán Sándor kitüntetése Terplán Sándor docensnek (Gépjárművek tanszék) a Ma­gyar Szabványügyi Hivatal elnöke a műszaki-gazdasági fej­lődés érdekében — a szabványosítás terén — kifejtett eredmé­nyes munkásságáért köszönetét fejezte ki, és elismerésül a Magyar Szabványügyi Hivatal Emlékplakettjét adományozta. Dr. Széli Lászlónak dr. Ferényi Imre rektor átadja az emlék­gyűrűt Dr. Rácz Elemér átveszi az aranygyűrűt Dr. Vörös Imre a gyűrű átvételekor (Zliszky Istvánná felvételei) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! <J IOVO MÉRNÖKÉ A Bl'DAPESTI MŰSZAKI EGVEÍEM LAPJA XXI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ARA: 60 FILLÉR 1974. JANUÁR 19. ARANY FOKOZAT ÉS ARANYGYŰRŰ Dr. Polinszky Karoly műve­lődésügyi miniszterhelyettes a Művelődésügyi Minisztérium­ban ' bennsőséges ünnepségen búcsúztatta nyugállományba vonulásuk alkalmával egyete­münk több kiválóságát. Ebből az alkalomból kitüntetéseket adott át több egyetemi taná­runknak. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa eredményes oktató-nevelő munkájuk elis­meréséül a Munka Érdem­rend arany fokozatát adomá­nyozta dr. Kozmann György­nek, a műszaki mechanika tanszék egyetemi tanárának, dr. Rácz Elemérnek, az aero- és termotechnikai tanszék professzorának, tanszékvezető­nek, dr. Széli Lászlónak, az építéskivitelezési tanszék egyetemi tanárának és dr. Vö­rös Imrének, a gépelemek tanszék egyetemi tanárának. ★ i Dr. Perényi Imre, a Buda­pesti Műszaki Egyetem rekto­ra január 2-án fogadás kere­tében nyújtotta át a BME em­lékgyűrűjét azoknak, akik har­minc évet, vagy ennél több időt töltöttek el az egye­tem szolgálatában. Idén tízen kapták meg a legmagasabb egyetemi elismerést kifejező nehéz arany pecsétgyűrűt: Dr. Fónyad Ernő, a Közpon­ti Könyvtár tudományos munkatársa, Gaál István, a Mérnöki Továbbképző Inté­zet sokszorosítója, dr. Hor- nyák Endre, az épületgépésze­ti tanszék docense, tanszékve­zető, Juhász József, az építő­anyagok tanszék laboránsa, Légrádi Pál, a mechanikai technológia tanszék laboránsa, Polgár László gépkocsiveze­tő, dr. Rácz Elemér, az aero- és termotechnikai tanszék egyetemi tanára, tanrszékve- zető. Székelyt Imre, a villa­mosipari anyagtechnológiai tanszék önálló laboránsa, dr. Széli László, az építéskivite­lezési tanszék egyetemi taná­ra, dr. Vörös Imre, a gépele­mek tanszék egyetemi tanára. A kitüntetetteket a pártbi­zottság és a maga nevében Thernesz Vilmos, a pártbi­zottság titkára, a szakszerve­zeti bizottság nevében pedig Lebovits Imre, a szakszerve­zeti bizottság titkára üdvözöl­te. Három professzor kapta meg egyszerre a magas álla­mi kifejezést elismerő Munka Érdemrend arany fokozatát és az egyetem legnagyobb kitün­tetését, az emlékeztető arany­gyűrűt. ★ Dr. Rácz Elemér egyetemi tanár az aero- és termotech­nikai tanszék vezetőjeként vo­nult nyugalomba az év végén. 1937 ' szeptembere őta foglal­kozott az egyetemen repülő­műszaki kérdésekkel. A to­vábbiakban is előad a repülő szalkmérnökképzősöknek. Fog­lalkozik a repülés tárgyköré­ben készülő doktori cselekmé­nyekkel és vezetője marad a tanszék tudományos ösztöndí­jasának. Eseménydúsnak ígér­keznek nyugdíjas évei... Dr. Széli László profesz- szor: Ha igaz az a sokat han­goztatott elv, miszerint a munka éltető valami, akkor nekem az egyetem az éltetőm. Ötvenegy évet éltem eddig a falai között. 1922-ben mint hallgató léptem át a küszö­bét. A diploma megszerzése után voltam demonstrátor, majd tanársegéd az épület- szerkezetek tanszéken, később tanszékvezető a magasépítés- tani tanszéken. Az utóbbi ti­zenöt évet az építéskivitelezé­si tanszéken töltöttem. Az egyetemről nyugalomba vonu­lok ugyan, de a munkától nem szakadok el, hiszen olyan szerencsés ember va­gyok, aki azt végezte hiva­tásszerűen, ami a szenvedé­lye. Most Írok egy könyvet az Akadémiának ..Magas és lapos tetők” címmel. Dr. Vörös Imre, a műszaki tudományok doktora, egyete­mi tanár, a BME volt rekto­ra. a gépészmérnöki kar volt dékánja három évtizeden ke­resztül vezette a gépelemek tanszéket és oktatta a gépész- mérnökök tízezreit. A gép­elemek tankönyvek és szak- könyvek írásán, a tudomá­nyos és oktatómunkán kívül vezető szerepet töltött be a gépelemekkel és különösen a fogaskerékkel kapcsolatos ha­zai és KGST-szabványalko- tási munkában. Széles körű tudományos és oktatási mun­kájáért a Kossuth-díjon és a Népköztársasági Érdemérmen kívül még számos állami és társadalmi kitüntetésben ré­szesült. TURMIX ESTE Új műszaki könyvek a Központi Könyvtárban Mi kell ahhoz, hogy sok ember jól érezze magát egy este? Kétségtelen, hogy sok­minden, mert mindenki ízlése más és más. Ezt sikerült meg­teremteni egy decemberi es­tén az R-klubban. A jelenle­vők azok a szakmunkások, akiket egyetemünkön készíte­nek elő a további tanulmá­nyaikra. A tizenkét gyár, il­letve üzem fiataljain kívül vendégek voltak az őket ok­tató tanárok, tanárnők, és védnökök. Az est fénypontja egy hangulatos vetélkedő-so­rozat volt. Káprázatos, elké­pesztő és furfangos feladatok, kérdések váltogatták egy­mást. Hogy csak egy példát: hogy eszperente, üszpürüntü és öszpöröntö nyelveken kel­lett beszélyeket fabrikálni, az hagy.ián, de amikor stopperral mérték az időt, hogy hol talál­ható meg az egyetem első rek­torának a szobra, és mi van elnevezve róla — az már ko­moly erőpróbát Igényelt, de kicsit gyakorolhatták a gye­rekek a K-épület fel- és le, alagsor és főbejárat, valón hol van eímű egyetemi találós kérdéseket. A csapatok na­gyon komolyan vették a játé­kot, és sok mulatságos percet szereztek úgy a zsűrinek, mint önmaguknak. Komolyra fordítva a szót: Ennek az összejövetelnek az elsődleges célja az volt, hogy ezek a gyerekek, illetve már nem is olyan gyerekek, hisz családapa is akad közöt­tük — egyszer együtt összeta­lálkozzanak és egy kicsit ösz- szerázódjanak. Ez sikerült, bizonyítja töb­bek között az is, hogy Lovas Gyuri gitáron előadott dalait percek alatt egységes refrén kísérte, bizonyította az, hogy kisebb társaságokra bomolva cseréltek eszméket a matema­tika feladatok nehézségi vol­táról, az év végi hajráról, és a magyar nyelvtan órák nehéz­ségeiről. A tanárok is beszálltak a „buliba”, és azt hiszem volt annyi pedagógiai haszna en­nek az estének, mint a legtö­kéletesebben megszervezett osztályfőnöki óráknak, ame­lyeknek ilyesmi szokott a te­matikájuk lenni: „A kollektí­va hatása az egyénre”. S. A. Ez év január 4-től meg­nyílt a Központi Könyvtárban a vegyész szakolvasó, mely hétfőtől péntekig 8 órától 20 óráig, és szombaton 8 órától 13 óráig tart nyitva. Szaktájé­koztató hétfőn, kedden, csü­törtökön és pénteken 8 órá­tól 16 óráig, és minden párat­lan hét szombatján 8 órától 12 óráig. Az új szakolvasóban a kuta­tók, oktatók és hallgatók ké­nyelmes és nyugodt körülmé­nyek között tanulmányozhat­ják az értékes vegyész segéd­könyvtári állományt. A Központi Könyvtár a jö­vőben rövid, válogatott jegy­zékben hívja fel az érdekeltek figyelmét a könyvtárba érke­ző fontosabb, új, külföldi be­szerzésekre. Most első ízben a vegyész szakolvasóban található új művekről adunk tájékoztatást. A kémia három ágazatában a legfrissebb eredményeket összefoglaló MTP Internatio­nal Review of Science soro­zat 3 alábbi szériáját folya­matosan szerzi be könyvtá­runk. Ezek a következők: In organic chemistry seri­es one (Emejens) 1—10. vol. plusz index megérkezett; Physical chemistry series one (Including Analytical Chemistry (Buckingham 1—13. vol. plusz index, és az Organic chemistry series one (Hey), amelynek 1—4. vol. és 7—10. vol. (nem érkezett még be az 5—6. vol. és az in­dex), valamennyi kötetét ta­nulmányozhatják a vegyész szakolvasóban. r. m. Tudományos munkák — a szerzők diákok Nagymarosi aktíva Ez év január hóban is meg­rendezték, illetve megrendezik a kari pártalapszervezetek nagymarosi aktíváját, ahol az állami vezetők, tanszékveze­tők részvételével megbeszélik a kar legfontosabb kérdéseit. így január 7-e és 9-e között az építészmérnöki kar, január 10-e és 12-e között az építő­mérnöki kar, 14-e és 16-a kö­zött a qépészmérnöki kar tar­totta meg aktíváját, A ve­gyészmérnök kariak január 17-e és 19-e között, a villa­mosmérnök kar 21-e és 23-a közölt, a közlekedésmérnök kar 24-e és 26-a között tartja a nagyaktívát. A gazdasági vártalapszervezet február hó 4-e és 6-a között tanácskozik Nagymaroson. A megbeszéléseken elsősor­ban a párt belső életének kér­déseit vitatják meg, különös tekintettel a tagfelvételekre, az őszi választásokra és a pártkongresszusra. De emel­lett természetesen napirendre kerülnek a kar életének leg­fontosabb egyéb kérdései is A Dagesztáni Pedagógiai Fő­iskola hallgatói tudományos munkáinak gyűjteményét a Szovjetunió Felső- és Közép­fokú Szakoktatási Miniszté­riuma, valamint az SZKP KB első fokozatú oklevéllel tün­tette ki. Az össz-szövetségi versenyen a legjobb diákmun­ka az internacionalista nevelés kérdéseivel, foglalkozik. A díjnyertes művek nem az első munkái a Dagesztáni Pe­dagógiai Főiskola hallgatói­nak. Korábban már napvilá­got láttak a Lenini nemzeti politika győzelme, A tanulók internacionalista, nevelése és egyéb kis könyvek. Radnóti Miklós: JANUAR Késón kel a nap, teli van még csordultig az ég sűrű sötéttel. Oly feketén teli még, szinte lecseppen. Roppan a jégen a hajnal lépte a szürke hidegben * « di pont szerepel: Az esi-leve- lező oktatás helyzete és fej­lesztésének feladatai. Az elő­terjesztés előadója: dr. Lász- tily Radomir rektorhelyettes. Január 21-én, hétfőn együt­tes ülést tart az Egyetemi Ta­nács és egyetemünk pártbi­zottsága. Az ülésen egyetlen napiren-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék