A Jövő Mérnöke, 1988 (35. évfolyam, 1-35. szám)

1988-02-05 / 1. szám

^tudósítás!' Ä lesz és mire nem lesz pénzünk '• > - 'V.í' V ■—•' >■ i ... .. ; "• . ikértöi tevékenységnek ámit, amit szakértő vé- Ez aXrappáns, ám egy- lűnek még véletlen sem hető detiníció igen sok ést okoz mostanság az ün vezetőinek és persze ak is, akiket efféle fel- kra — például igazság­műszaki szakértői mun- — meg szokott kémi a ig. Mert az korán sem ;gy, hogy egy adott fel­szakértői tevékenységnek t-e vagy sem. Kedvezőbb óbbi, már ami az adózás Kiírtjait illeti... állami megbízások és a idéses munkák rendjéről és tavaly hatályba lép- úgynevezett „belső uta- eddigi tapasztalataival kozó jelentésben persze jkok miatt is nagy hang­kapott az új adórend­illetve annak, az egye- )énzügyeire gyakorolt ha- A BME-t érintő termé- is szolgáltatások árai (a Imi adót nem tartalma- armelői árakról van itt átlagosan öt százalékkal entek. Csakhogy ezek égét 25 százalékos íorgal- dó terheli. És ha ezeket nyágokat, eszközöket és áltatásokat az egyetem sa- céljaira vásárolja, nem clheti vissza a forgalmi Adóvisszaigénylésre iis .csak akkor van lehe-i ,ha a fent említett java- zerződéses vagy közös ér- tségű* munkák elvégzésé- vásároljuk... Ugyanakkor a' vállalkozó tanszékek árat emelhetnek. Hogy milyen .mértékben és hogy miért nem merik meg­tenni, arról majd legközelebb essék szó .\ ? ' ★ Nekünk kevés a pénzünk ah­hoz, hogy jelentősebb beruhá­zásokba kezdjünk — mondot­ták többen is a tanácsülésen —, de az ELTE-nek még any- nyi sincs, mint nekünk és mégis építkeznek a Duna {járt­ján... Most már^ nem enged­hetjük meg magunknak, hogy folyamatosan elköltsük az ép­pen meglévő 2—3—4 millió fo­rintunkat, mert így csak a je­lenlegi szűkös létesítmény- helyzetet konzerválhatjuk. Sürgősen ki kell dolgozni egy, legalább 15-20 évre előre lá­tó komplex gazdasági tervet — javasolja a gazdasági bizott­ság. Hogy kerülhet 10 millió fo­rintba egy nyolcszemélyes' fel­vonó a „K”-ban, ha harminc millióból ötemeletes épületre is futja? És miért vásárol­nak annyi irodabútort mostan­ság a tanszékek? A jövő héten itt folytatjuk... * * Es persze a központi könyv­tárral, melyet tavaly 4,6 millió forintból szanáltak. Az 1988-as költségvetés tárgyalásakor a villamaskar dékánja kérte, hogy az egyetem igyekezzék a karok költségvetését nominál értéken szinten-tartani! Több pénz kell a kollé­giumok alapellátására, a nem­■ | zetközl kapcsolatokra, vala­mint a TTTK és az építészkar dologi kiadásaira... ■ ★ És amt a kollégiumok gaz­dálkodását illeti: marad min­den a'régiben. Az viszont ért­hetetlen, hogy az egyetem miért nem tudhatja meg, hogy a kollégiumainkban elszállá­solt, nem BME-s hallgatók, milyen jövedelemkategóriákb.- vannak. És — a karokhoz ha­sonlóan —, miért nem pénze­lik a társintézmények, a hall­gatóikat befogadó műegyetemi kollégiumokat? (Részletes tudósítás az egye­temi tanács fehruár elsejei üléséről, a JM következő szá­mában.) —fe ~~ Doktori disszertációk . védése 1988. február 11. 14.00 óra: villamosgépek tanszék (V. 1. épület III. emelet). Nádor Gábor okleveles villamosmérnök és okleveles erősáramú szakmérnök, a disszertáció címe; Fe­szültség inverterrel táplált kalickás fórgórészü aszinkron mo­torok tervezésének szempontjai. 1988. február 24. 13.30 óra: folyamatszabályozási tanszék (R. épület, II. emelet) Fekete István okleveles villamosmér­nök: Digitális képek tömörítésének gyakorlata és elvi lehető­ségei. 1988. február 24. 15.00 óra: folyamatszabályozási tanszék (R. épület, II. emelet) Fazekas Zoltán okleveles villamosmér­nöki A képfeldolgozás mikroelektronikai alkalmazásai. 1988. március 9. 13.30 óra: folyamatszabályozási tanszék (R. épület, II. emelet). Beinschróth József okleveles villamos- mérnök. A tesztelhetőre tervezés alkalmazása a gate-array technikában. A doktori védések nyilvánosak. ‘J..< Zifir /: iS;Ü .VI­Használ tbútor-vásár! Egyetemi dolgozók és hallgatók részére leselejtezett bú­torok, és bontott anyagok vásárát rendezi meg a felszerelé­si osztály 1988. február 15-én, 8—11 óráig, á Budafoki u. 42- ben, a MAFC Sporttelepen. További részletes felvilágosítás a helyszínen a fenti idő­pontban. Évzáró-évnyitó gyűlés Az aula zsúfolásig megtelt. Uniformisba öltözött férfiak és nők figyelik a fel-felharsanó vezényszavakat. Pedagógusok és lakatosok, mérnökök és műszerészek ők — a munkásőrök, a „Szanyi Nagy István” munkásöregység „harcosai”. Az egy­ség fennállása óta először, idén, január 9-én tartották évzáró­évnyitó gyűlésüket a műegyetem falai között. Az emelvényen a szovjet nagykövet, a BME rektora és párttitkára, a kerület s a főváros politikai és munkásőr veze­tői, a fegyveres testületek képviselői... ... Beszédek, értékelések s a majdani tennivalók, pa- rancsbafoglalva ... Kitüntetések és jutalmak a legkiválóbbak­nak, meg azoknak, akik már 5, 10 vagy harminc éve teljesíte­nek itt szolgálatot... Húszán most tesznek esküt: áldozatkész, bátor katonái lesznek a pártnak... Aztán újabb beszéd, melynek rövid summája: az idén még többet, még jobban kell dolgozni; a munkában és a gyakorlótereken egyaránt!... Majd „föl! vigyázz!”, Internacionálé és vége; az oszolj!” után folytatódik a civil élet, jönnek a dolgos hétköznapok... (0 AZ EGYETEMI MUNKASÖRSZAZAD KITÜNTETETTJEI: Szolgálati Érdemérem (15 év szolgálat után): Csintalan Ferenc, Csóra István, Farkas Péter; (10 cy szolgálat után): Bagdány István, Kelemen Tamás, Kürtös László, Langcrmann Péter, Maráz András, Nagy Sándor, Rácz Miklós, Szeifert Mári a. Szolgálati Emlckjelvény (5 év szolgálat után): Dobrosi Sándor (egyetemi hallgató) és Magyar Zoltán. Kiváló Parancsnok kitüntetés: Varga Kálmán Kiváló Munkásőr kitüntetés: Fodor Árpád, Koncsck György, Czorai Gábor és Janza István Kapcsolat-regiszter — Hogy vary? — Jól. Remek. Akkor szia. — Szia. Így köszönünk naponta futó Ismerősünknek, s így köszön> nek vissza nekünk. Szinte el sem jut tudatunkig a mondat. A kérdés. Megszoktuk. A be­lénk sulykolt jó modor, nor­ma mondatja jyelünk, nem ík az igazi emberi, kíváncsiság. Nem érdekel igazán 'kapcsolat taink ezen mezsgyéjén levő emberek hogyan is vannak tulajdonképpen. Kiderül ez abból is: ha egyikük hosszú fejtegetésbe kezd, időhiányra hivatkozva valahol lestoppol­juk a szóözönt. Sietve távo­zunk, mert tudod, a munka, meg telefonhívás, meg érte­kezlet, meg, meg. Akkor meg minek ez a semmit sem érő kapocs? Van egy ismerő­söm, látszatra igazi ember­barát, de kimondottan Idege­sítik azok, akiknek valami ba­juk van. Irritálja a gyenge­ség, az elesetuég, távol marad mindentől, ami megzavarhatja a nyugalmát. Köreiben csak az mozoghat teljes fesztelen­séggel, akinek sikerei van­nak. Aki magabiztos, jó fellé­pésű, kiegyensúlyozott. Ezek a tulajdonságok erősítik a sa­ját magabiztosságát, fesztelen­ségét. Szóval, igazi sikerorien­tált egyéniség. Egyszer egy presszóban kávéztunk éppen, amikor asztalunkhoz lépett egy ’mozgássérült, debil kinézetű suhanc. Régi Könyvvilág gyűrött példányait kínálta megvételre. Ismerősöm egy húszast nyomott a markába gav^lléran, de nem nézett rá az árusra. Láttam, borzasz­tóan vacakul érezte magát, , hogy szembesült _egy szeren­csétlenre sikerült emberpél­dánnyal, hogy tudomást kel­lett venni arról: a természet nemcsak töléletes, sz$p arcú, épkézláb embereket teremtett, de félresikerültöket is.*v ö ináí csak ilyen.íNem is panaszko­dom soha neki. Megtanultam, az ember mérje fel, mennyit kérhet, mennyit adhat a má­siknak, és se többel* se ke­vesebbel ne terhelje. * • A noteszomból jutott mindez eszembe. Nekem mindig két noteszom van minden évben. Ódzkodom kimondani, de Ilyenkor mindenki embereket selejtez. Az új naptárból min­dig kimarad valaki. Most ma­gam is meg-megállok a ne-^ veknél, telefonszámoknál, s el­gondolkodom ... Mennyi em­léket hív elő egy átírt no­tesz .,. ezért sajnálom meg­semmisíteni a régit, mert hát­ha ... Hátha az új regiszter­ből kimaradt egyszer eszembe jut, s a hatjegyű számot, a ,kapcsolr utolsó '* láncszemét épp akkor nem találom. De hátha haladékot adnak nekem is a többiek, akik ugyanúgy selejteznek ma, mint? én, s akiknek már csak a hatjegyű számról Jutok eszébe. — réka — Személyi változások Az egyetemi pártbizottság 1987. november 19-1 ülésén személyi kérdésekben döntött. Kürti Istvánt, aki korábban a végrehajtó bizottság, majd 1985 óta a pártbizottság tagja volt, közelgő nyugdíjazása miatt, saját kérésére felmentette testü­leti tagsága alól. A pártbizottság kooptálta tagjai sorába Né­meth Józsefet, a Marxizmus—Leninizmus Intézet igazgatóját. Élve a felsőbb pártszervek által biztosított lehetőséggel, a pártbizottság úgy döntött, hogy a végrehajtó bizottság létszá­mát a kedvezőbb munkamegosztás, a területek és rétegek jobb képviselete érdekében az eddigi kilencről tizenegyre bő­víti. A végrehajtó bizottság tagjává megválasztotta Magyar Gábort és Németh Józsefet. Ennek megfelelően a végrehajtó bizottság tagjai: BARTA GYÖRGY (pb-titkár), BÍRÓ GA­BOR, FARKAS JÓZSEF, GAJDOS ISTVÁN, MAGYAR GA­BOR. NÉMETH JÓZSEF, OROSZ CSABA. (KISZ eb-titkír), PARTI MIHÁLY, (pb egyetempolitikai titkár), SANTA IM­RE, SEGESVARY’ GÄBOR (pb. agit-prop.-titkár), SZILAGYI BÉLA (pb szervező titkár). Pályázat (1.) a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar dr. Mün- nich Ferenc Kiváló Kollégium tiszteletdíjas igazgatóhelyettesi állására. A PALYAzQ; a j kollégium szervezeti és mű­ködési szabályzatának megfelelően segítse á kollégiumi igaz­gató és a kollégiumi bizottság munkáját az általuk megfogal­mazott feladatok teljesítésével. Világszabadalom abb találmánnyal rukkolt Műegyetem MHSZ-klub- V közvetlen optikai irány- erendezés (JM 87/4. szám) a traumatológiában hasz- ató eszközt fejlesztettek ki ubban. A szabadalmazta- alálmány megszületéséről, :esítési lehetőségeiről be- ettünk SZACSKY MI- A.YAL, az egyetemi ÍZ Haditorna Klub titká- 1. Azt még csak-csak meg- tem, hogy az MHSZ-ben t feljesztenek ki egy lé­zereken használatos kor- i célzóberendezést, de ezt ij orvosi eszközt nemigen m hova tenni. Egyáltalán ián jött az ötlet, és mi az oz lényege, jelentősége? Barátom, DR. CZIFFER 'RE, az MN Központi Ka- i Kórházának traumatoló­főorvosa vetette fel, hogy isek lennénk-e egyszer nálatos külső rögzítőt ké- ni kis csövespsontok sta- álására. A külső rögzítés iból nem újdonság az or- udományban, az első ki­ül csontvarratot 1827-ben lmazták, s azóta állandó- ökéletesítették az eljárást, lódszer által vált lehetővé yílt törések gócon kívüli lése a seb nyitva tartásá- A külső rögzítés további ye, hogy az ép ízületeket iádon hagyja, mozgáskor- zottság/ „rögzítési beteg­nem alakul ki. Az eljá- lényege, hogy' az ép cson- >a acéldrótokat, -tüskéket iák be (Kirschner-drótok) kívülről" olyan fixáló esz- 6 alkalmaznak, ami bizto- i, hogy a terhelés a külső azatra kerüljön. MANUFLEX Nyugaton, és Magyarorszá­gon is a HOFFMAN-féle többször használatos mini- fixatőrt alkalmazzák, ami bár tökéletes, de nagyon bonyo­lult eszköz, arról nem is be­szélve, hogy az ára igen ma­gas, ráadásul valutát kell ki­adni érte. — Mennyiben jelent újdon­ságot a MANUFLEX, az ál­talatok kifejlesztett eszköz? — Ha szavakban akarom összefoglalni az újdonságot, akkor a MANUFLEX: egy­szer használatos, könnyű sú­lyú, egyszerűen alkalmazható, a többinél lényegesen olcsóbb eszköz; De vegyük sorba az előnyöket. Az egyszeri felhasználásnak az a jelentősége, hogy a HOFFMAN-féle instrumentum többször használható rudaza- tait, idomait, és csavarjait hosszabb időre használják fel, így több' készletet kell tar­tani. Előfordulhat, hogy égy- egy kezelésre szoruló beteg „húszezer forintot hord a ke­zén”. A rögzítést speciálisan ke­zelt alumíniumrudacskákkal oldottuk meg, s a szerkezet annyira könnyű, hogy - a ke­zeltek szinte nem is érzik. En­nek elsősorban a csecsemő-, illetve a gyermekgyógyászat­ban van óriási jelentősége, de a kisállatok kezelésében Is új­donságnak számít. Az eljárás egyszerűségének az a nyitja, hogy az új szer­kezet maximálisan flexibilis, a rudazat tetszés szerinti alakra hajlítható, majdpedig egy speciális fogó segítségével — a kristályszerkezet tömörí­tésével — fixálható, valamint utóröntgenezés esetén a kis­méretű bevetülés ellenére a vizsgált területet nem takarja le. Az olcsóságáról elég ha any- nyit mondok, hogy egy-egy betegnél körülbelül 100-200 forintnyi anyagot használunk fel, az említett húszezer fo­rinttal szemben. Kórházanként két szett biztosíthatja a zavar­talan betegellátást, csak a ru- dazatokat kell pótolni. Egy készlet húszezer forintba, il­letve hatszáz dollárba kerül. — A találmány kész, az MHSZ-klub műhelyében gyártjátok a készletet. Hogy álltok a forgalmazással? — Mielőtt a forgalmazásra rátérnénk, el kell mondani, hogy mivel gyógyászati esz­közről van szó, kísérletek tu­catjainak kellett bizonyítani az új módszer használhatósá­gát. A humán műtéteket DR. CZIFFER ENDRE a Honvéd Kórházban, az állatkísérleteket DR. TÖTH JÓZSEF Cziffer doktor segítségével az Allat- orvostudományi Egyetemen sikerrel elvégezte. Ezek után néztünk forgal­mazó után — és elmondha­tom, hogy szerencsénk volt. A Trade-Coop Kereskedőhöz B. T. rögtön fantáziát látott az eszközben, és a szabadalmi jogokat nemcsak Magyaror­szágra, de az „egész világra” biztosította. Így 'lett világ­szabadalom a MANUFLEX; A Trade-Coop azzal is nagy koc­kázatot vállalt, hogy ötszáz készletet raktárra • rendelt, hogy az esetleges megrende­lők igényét azonnal kielégít­hesse. — A megrendelések száma valóban lényeges szempont. Mekkora keresletre számíto­tok? — Magyarországon körül­belül kétszáz készletre lehet igény. A külföldi megrendelé­sek ennek a számnak a több­szörösét tehetik ki. DR. CZIF­FER ENDRE az Egyesült Ál­lamokban egy sebészeti szim­póziumon, illetve több klini­kán is bemutatta a MANU- FLEX-et s az érdeklődés komoly reményekre ad okot. Hasonló személyes tapasztala­tokat szereztem tavaly decem­berben Stockholmban, Európa második legnagyobb gyógyá- szatieszköz-kiállításán. Ezekre a bemutatókra az a jellemző, hogy általában egy-egy mű­szer továbbfejlesztett változa­tát hozzák el a cégek, így meglehetősen kevés újdon­sággal lehet találkozni, jCülön öröm volt számomra, hogy a MANyFLEX valódi újdonság­nak számított, s ennek meg­felelően az érdeklődés is nagy volt iránta. Jelen pillanatban tehát az USA, illetve a skan­dináv országok jelezték, hogy szívesen vásárolnának készle­teket. Az olcsóság mindenhol szempont, s nem mindegy, hogy egy svéd fogó 'annyiba kerül mint az egész MA- MUFLEX készlet. A termék piacképességét azzal is javít­juk, hogy a különböző trauma­tológiai kezeléseket video­szalagra rögzítettük, s kíván­ság szerint a kazettákat el­juttatjuk a megrendelőknek. — Az MHSZ-klub szerveze­tileg és helyileg is a BME-n működik. Mennyiben jelent ez előnyt számotokra? Természe­tesen itt a találmányok ki­dolgozására gondolok. — A Gazdasági Műszaki Főigazgatóság minden segítsél- get megad, műhelyt, raktár- helyiséget, gépeket bocsát ren­delkezésünkre. A személyes , kapcsolatok alapján többen nyújtanak se­gítséget, ennek ellenére né­hány tanszékkel még szoro­sabbra kellene fogni az együtt- . {liűködést. hajnal KÖVETELMÉNYEK A PÁLYÁZÓVAL SZEMBEN: — Rendekezzen a Budapesti • Műszaki Egyetemen kifej­tett kollégiumi nevelőtanári és azt megelőzően kimagasló diákönkormányzati tevékenységgel. — Feleljen meg a Minisztertanács 100/1987. (I. 15.) sz. határozata 4. pontjában leírt, a vezetőkkel szemben támasz­tott szakmai, politikai és vezetői alkalmassági követelményé­nek, — rendelkezzen átfogó Ismeretekkel a neveléselmélet, a politológia, a kollégiumi mozgalom aktuális kérdéseiben, — ismerje az egyetemen folyó közéleti tevékenységet, se­gítse a kollégiumi önkormányzati vezetés munkáját, — a pályázó töltse be a 30. életévet. A megbízás három évre szól. A tisztcletdíjat a kar Dékán­ja állapítja meg. A pályázatokat a Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalá­ban („D” ép. I. em. 11L' ajtó, személyzeti vezető) kell be­nyújtani, a megjelenéstől számított 30 napon belül. Gedeon Tihamér-dij A díjra pályázhatnak azok a 35. életévüket be nem töltött szakemberek és egyetemi hallgatók, akik a bau- xit-geológia és timföldipar fejlesztése terén kiemelkedő eredményeket értek el. A díj két részből áll; Senior-díj (kutatók számára), Junior-dij (egyetemi hallgatók szá­mára). A pályázatot 1988. június 16-ig lehet leadni a BME tudományos osztályán (1521. Budapest, Műegyetem rkp. 3.). Pályázat (2.) a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar dr. Münnich Ferenc Kiváló Kollégium főállású igazgatóhelyettesi állásra. A PÁLYÁZÓ FELADATA: A kollégium szervezeti és működési szabályzatának megfelelően segítse a kollégiumi igazgató és a kollégiumi bizottság munkáját az általuk meg­fogalmazott feladatok teljesítésével. KÖVETELMÉNYEK A PÁLYÁZÓVAL SZEMBEN: — Rendelkezzen a Budapesti Műszaki Egyetemen kifej­tett, legalább 10 éves kollégiumi területen végzett tevékeny­séggel, vagy betöltendő munkakörének megfelelő területen végzett pedagógiai tapasztalatokkal, — feleljen meg a Minisztertanács 1001 1987. (I. 15.) sz. ha­tározata 4. pontjában leírt, a vezetőkkel szemben támasztott szakmai, politikai és vezetői alkalmasság követelményének, — rendelkezzen átfogó ismeretekkel a neveléselmélet kér­déseiben, eddigi tevékenységével bizonyítsa felkészültségét, rátermettségét az igazgatóhelyettesi feladat ellátására. — ismerje az egyetemen folyó közéleti tevékenységet, se­gítse a kollégiumi önkormányzati vezotés irányító munkáját. A megbízás 3 évre szól. A bért a kar Dékánja állapítja meg. A pályázatokat a Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalába („D” ép. I. cm. 111. ajtó, személyzeti vezető) kell benyújtani, a megjelenéstől számított 30 napon belül.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék