Érseki Főgimnázium, Kalocsa, 1911

XIL A FÖGÍMNÁZIUMI IFJÚSÁG ÉRDEMSOROZATA AZ 1911-1912. ISKOLAI ÉVRŐL. Az érdemsorozati jegyek fokozata a nagymélt. vallás- és köz­oktatásügyi magyar királyi minisztérium 1876. évi július hó 22-én 12.787. és újólag 1886. évi március hó 10 én 1159. és legújabban 1890. évi 33.573. szám alatt kelt rendelete szerint (Középiskolai rendtartás 48.). Erkölcsi viselet: Előmenetel 1 = jó. 1 jeles. 2 — szabályszerű. 2 ­jó­3 = kevésbbé szabályszerű. 3 = elégséges. 4 = rossz. 4 ­elégtelen. A rövidítések magyarázata: np. = növendékpap ; — St. n. = Stefáneumi növendék ; — öd. = ösztöndíjas; — ism. = ismétlő ; — isr. — izraelita vallású; — ref.— református; — dg. ev. = ágostai evangélikus; — gör. kath. görög katholikus vallású. A róm. kath. ifjak vallása nem jeleztetik. Az iskolaév korábbi befejezése miatt a jutalomkiosztás elhalasztatott.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék