Kapu, 1988. december(1. évfolyam, 4. szám)

Tartalom Turcsányi Péter: A Duna üzenete; Mi így emlékezünk; Téli szál­lásunkon, várakozva (versek) 3 Kubinyi Ferenc: Ä szalámi legnagyobb szelete 4 Szökés a recski táborból, ahogy azt Michnay Gyula sajátkezűleg leírta 10 S. Benedek András: Utak és lehetőségek 11 Bállá Gyula: Hagyomány és megújulás 13 Dupka György: Vázlatos jelentés a Szovjetunióban élő magyarok helyzetéről 16 Magyarország és a kárpátaljai magyarság kapcsolata 18 A kárpátaljai magyar értelmiség egy csoportjának távirata M. Sz. Gorbacsovnak az erdélyi nemzeti kisebbségek ügyében 19 Javaslatok a művelődést szolgáló irodalmi kiadványokkal, illetve eszközökkel kapcsolatban 21 Birtalan Balázs: Hazafelé; Valahol én is (versek) 21 Szenes’Imre: Legyen többpártrendszer — de milyen? 22 Pósa Zoltán: Egy mondat... (vers) 25 Fedor Zoltán: Kesztyűbedudus^vers)_ 25 Csanád Béla: Á katolikus családeszmény 26 Bartos Aranka: 1984 karácsony éjjelén (vers) 26 Dr. Gyókössy Endre: Három .háromkirályi ajándék gyermeke- " inknek 28 Raj Tamás: Megtalálni egymást 29 Selma Lagerlöf: A templomban 30 Botlásrá (gyógyírként) botlás 33 Kiss Sándor: Emlékezés 34 A Ribbéntrop—Molotov szerződés titkos jegyzőkönyvé 35 M. Eliade: A történelem terrorja 40 Siposhegyi Péter: A hatalom igézettje (Hegedűs András könyvéről) 46 Pelle János: Megmaradn^^ 47 Lakatos László: Mentsétek meg lelkeinket 49 Tóth Sándor: Szegén^ek_bibljája_ 49 Tóth Péter Pál: A harmadik ember 60 Kovács József: Milliók házmeszelésre 51 Szász István: Első-e a második nyilvánosság? 53 Székely Anna: Tessék mondani, hol vannak a hősök? 55 Hegedűs Géza: Versekről prózában 56 Serföző Simon: Feljegyzés (vers) 56 Farkas József: A világ nyolcadik csodája 57 Tisztelt szerkesztőség 60 Badikális eklektika 62 A Kapu 1988. decemberi száma Szyksznian Wanda grafikáit közti Minden névvel és betűjellel aláírt írásért a felelősséget a. szerző viseli! Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztőség munkatársai: Filep Tamás Gusztáv, Gyémánt László (képszerkesztő), Járai István, Kertész P. Balázs, Krausz Tivadar, Lágler Péter, Siposhegyi Péter, Viktor Sándor (tör- delőszérkesztő) Tisztelt olvasó, negyedik számunkat tartja kezében, az 1988-as év utolsó napjaiban. Közelinek tűnik még a szeptember, amikor először megjelentünk. Remélem, kölcsönös izgalmakon estünk át: vajon hogy debütál­tunk, hogyan fogadtak az olvasók, és mi hogy tudtunk eleget tenni az igényeknek. Független lap vagyunk. Nincs még gyakorlatunk ilyen újság szerkesztésében. Biztos vagyok abban is, hogy vásárló­ink nagy része sem szokott még hozzá ahhoz, hogy független lapot olvasson. Eljutottunk odáig, hogy most már több, nem központilag irányított újság között válogathatnak. Ez így van jól. Meg kell küz- denünk az előfizetőkért. Olyan olvasmányt kell a kezükbe adni, amit keresnek, amit megvesznek, mert mi csak addig létezünk, amíg megfelelő létszámú olvasónk van. És ez is így van jól. Hadd érvé­nyesüljön a tisztességes versenyszellem, a lapok, „természetes kivá­lasztódása” is. Észrevehették: ez idáig „kísérleteztünk”. Megpróbáltuk kipu­hatolni, hogy mik az olvasók igényei, s mi az, amit á hatalom eltűr vagy elbír. Bevallom, a Pacepa sorozatot kivéve (ez esetben is csak külpolitikai érdekeket szem előtt tartva, csak ideiglenesen győztek meg!) egy megjelent írással sem volt problémánk. A hatalom tudo­másul vett minket. Ahogy már többször kifejtettem, meg kell ta­nulnunk együtt élni különféle nézetekkel, ezek elősegíthetik a ki­bontakozást, megújulást, a békés közmegegyezést. Egy országfedél alatt kell békésen megférnünk egymással, hogy jövőnk és megújho­dásunk biztosabb legyen. Talán sikerült megbirkóznunk egyik legmakacsabb ellenfe­lünkkel is, az öncenzúrával. Nehéz, több évtized beidegződéseitől szabadultunk meg. A monolitikus előítéletek kora lejárt; az eszmék, vélemények szabad áramlásának lehetünk tanúi. Reméljük ez min­dig így lesz. Folyóiratunk „bejáratása” véget ért. Ezentúl egységesebb arcu­latú lesz a KAPU, állandó rovatok jelenlétét észlelik majd, ami re­mélem megnyeri tetszésüket. Ezentúl talán a Posta is megbízhatób­ban terjeszt minket és kiszolgálja az előfizetőket. Az igényeknek megfelelően megemeltük a példányszámunkat is. Hatvannégy olda­lasak maradunk, de néha nyolcvan kolumnán is megjelenhetünk, sőt lehetőségünk nyílt különkiadásokra is. Karácsonykor már kapható a könyvesboltokban Bartis Ferenc: „Rácsok között Romániában ’ ’ című műve, amely a szerző börtönél­ményeiről szól. KERESSÉK A KAPU-KÖNYVEKET! Köszönjük leveleiket, észrevételeiket, sőt továbbra is várjuk kézirataikat. A KAPU mindenkinek nyitva áll. Kiadónk és szerkesztőségünk nevében kellemes ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk olvasóinknak! , Brády Zoltán Kapu. Független kulturális és közéleti folyóirat. Főszerkesztő: Brády Zoltán, mb. főszerkesztő­helyettes: Tamási Orosz János. Szerkesztőség: 1085 Budapest, Kőfaragó u. 12. Telefon: 187-677, 187-844. Kiadja az Idegennyelvű Folyóirat Kiadó Leányvállalat, címe: 1055 Budapest, Alpári Gyula u. 2. Felelős kiadó: Griga Ferenc. Levélcím: 1096 Pf. 226. Szedés: PRESS—ART Fényszedő Üzem. Nyomás: Pallas Nyomda, Lajosmizse. HU ISSN 0238—888X Lapunk az európai szocialista országokban általában a helyi postahivatalokban fizethető elő. A többi országokban az alábbi címeken foglalkoznak a magyar lapok, így a Képes 7 terjesztésével is: AUSZTRÁLIA: Glgbe Book Co., 702 George St., Sydney NSW 2000. AUSZTRIA: Globus, Vetrieb Ausländischer Zeitscheriften, Höchstádtplatz 3, A-1206 Wien. BELGIUM: ,,Du Monde Entier'' S. A., Rue du Midi 162, B-1000 Bruxelles. BRAZÍLIA: Livraria D. Landy LTDA, Rua 7 de Abril 252, 01000 Sao Paulo. FINNORSZÁG: Akateeminen Kirjakauppa, Keskuskatu 2., SF 01000. Helsinki 10. FRANCIAORSZÁG: Société Balaton, 12. Rue de la Grange-Bateliére, 75009 Paris; France-Hongrie Association, 8 Rue de Montyon 75009 Paris. HOLLANDIA: Faxon Europe, Postpus 197, 1000 AD Amsterdam. IZRAEL: Hadash, P.O.B. 26261.16, 62160Tel-Aviv; Gondos Sándor, P.O.B. 445115, 31333 Haifa; Lepac LTD, 15. Rambam Str., P.O.B. 1136, Tel-Aviv. JUGOSZLÁVIA: Forum Vojvode Misica broj 1., 21000 Növi Sad. KANADA: Délibáb Film and Record Studio, 19. Prince Arthur Street, Vest Montreal P.Q. H2X 1S4; Pannónia Books, P O. Box 1017. Posta Station ,,B" 6, Toronto Ont. M5T 2T8; Hungarian lka and Travel Service, 1234 Granville Street Vancouver, B.C. V6Z 1M4. NAGY-BRITANNIA: Collet's Holding Limited. Dennington Estate. Wels (Ingborough Northants) NN8, 2QT; Hungarian Book Agency, Mrs. Klara Adams, London E2 9HN. NpRVÉ- GIA: A/S Narvesens Litteratur Tjenste, P.O. Box 6125 Etterstad, Oslo 6. NSZK: Kubán und Sagner, 8000 München 34, Postfach 34 01 08; Kunst und Wissen 7000 Stuttgart 1, Postfach 46; H, und S. Katkó Musica Hungarica, Rümanstr. 4., 8000 München 40; Saarbch G.m.b.H., Postfach 10 16 10, 5000 Köln, Ujvári-Griff, Titurelstr. 2., 8000 München 81., Wissenschaftliche Versandbuchhandlung, Harry Münchberg, 3394 Langelsheim 2.; Otto Har- rasowitz, Postfach 2929. 6200 Weisbaden. SVÁJC: Magda Szerday, Teichweg 16, CH—4142 Münchenstein; Schweizer Buchzentrum, Postfach, 4601 Olten. SVÉDORSZÁG: Esselte Tidskriftcentralem, P.O. Box 62, S-101 Stockholm. USA: Center of Hungarian Literature, 4418 16th Avenue, Brooklyn, N.Y. 11204; Ebsco Industries INC., P.O. Box 1943, Birmingham, Ala. 35201; Framo Publishing, 561 West Dyversey Prkw, Room 19, Chichago III. 60614; F.W. Faxon Company, 15 Southwest Park, Westwood, Mass. 02090; Otto's Import Store, 2320 W. Clark Ave. Burbank, Cal. 91506; Püski—Corvin, 251. E 82nd Street, New York, N.Y. 10028. A lap előfizethető még külföldi címekre a Kultúra Külkereskedelmi Vállalatnál is (H-1389 Budapest, Pf. 149), ebben az esetben díja átutalható a Magyar Nemzeti Bankhoz (H-1850 Budapest), a Kultúra 024/7 számú szám­lájára. 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék