Kapu, 1994. december (7. évfolyam, 12. szám)

OLVASÓ A KAPUBAN - Romhányi Ferenc: Róma felett lezuhant a gép... - V. Gaál Tibor: Válasz a "Mindig fel kell tudni emelkedni..." c. interjúra

RÓMA FELETT LEZUHANT A GÉP... Az Kapu 1994. 9. számában megjelent, Várdy Béla (USA) „Az amerikai magyarság viszonya az ó- hazához a második világháború előt­ti évtizedekben” c. írásához szeret­nék pár kiegészítést tenni. 1931 nyarán, mint 14 éves diák jelen voltam a mátyásföldi repülőté­ren, ahová vártuk a híres óceánre­pülő Endresz György és Magyar Sándor vezette repülőgépet. Ott ér­tesültem, hogy üzemanyaghiány mi­att Bécsben kényszerleszállást haj­tottak végre. Ismereteim szerint a bravúros tá­volsági repülési rekord megjavításá­nak anyagi fedezetét elsősorban Rothermere Harold Sidney angol lord biztosította. Idézet az Akadémia Kislexikon 540. old.: „Rothermere H. Sidney an­gol sajtómágnás: A trianoni békét elutasító propagandakampánya (1927-től) révén rendkívül népszerű volt a két világháború között Magya­rországon.” A lord által adományozott repü­lőgép neve „Justice for Hungary” fel­irat is az igazságtalan békére hívta fel a világ figyelmét, a világ felelőse­inek lelkiismeretét. Ez a New York- Bicske közötti óceánrepülés 1931. július 17-18-án történt, mellyel a Lindbergh-féle távolsági repülés vi­lágrekordját megjavították. A magyar nép ünnepelte hős fiait és ugyanakkor a mai Rosevelt tér ebben az időben lord Rothermere nevét kapta. Emlékezetem szerint még Sashalmon is volt egy lord Rothermere sétány. A tudósítás második fele is kiegé­szítésre szorul. 1932. május 21. Endresz György meghívást kapott Rómába, az óceánrepülők kong­resszusára. Ez időben Magyar S. visszatért Amerikába. Endresz György Bittay Gyula repülő főhad­nagy kíséretében a lord által adomá­nyozott repülőgéppel Rómába re­pült. Róma felett a gép lezuhant s mindketten meghaltak. Állítólag a tragédia helyén emlékoszlopot állí­tottak a hős pilóták emlékére. Az olasz kormány az összetört „Justice for Hungary” feliratú gép helyett egy olasz gyártmányú gépet adott, aján­dékozott olasz felirattal „Igazságot Magyarországnak”. Ezzel a géppel hozták haza a két hős pilóta holt­testét. Kb. 1-1 1/2 hónapja a Duna TV-n „Emlékképek - Régi híradók” adá­sában láttunk filmfelvételeket a Hő­sök terén végbement ünnepélyes gyászszertartásról. Budapest, 1994. november 11. Romhányi Ferenc VÁLASZ A „MINDIG FEL KELL TUDNI EMELKEDNI...” C. INTERJÚRA Kedves Ortutay Mária! Engedje meg, hogy „Kecskési Tollas Tibor” (alias Kecskési Tiva- dar)-ral folytatott mesedélutánját helyreigazítsam. Kecskés Tivadart 1941. augusz­tus 20-án avatták 1-es rangszám­mal, mint csendőrhadnagyot. A bu­dapesti 1. csendőrkerület létszámfe­letti állományába került. 1943 augusztusában Muraszom­batba helyezik. Itt mint csendőr ha­társzakasz-parancsnok, a partizán elhárítás és határszakaszbiztosítás helyett együttműködik a jugoszláv partizánokkal, illegális nyomdát vezet, röplapokat gyárt, fegyveres tüntetést szervez (lásd a muraszombati ju­goszláv városparancsnokság/parti- zán parancsnoksága 1945. május 16- i igazolványa, valamint önéletrajza). 1944 októberében nyilas karsza­laggal motoros szolgálatot teljesít Budapesten (lásd P. I. szemtanú írásbeli nyilatkozata). 1945 elején nem a fronton sebe­sült meg, hanem Veszprémnél, ok­tatás közben egy páncélököl robbant fel a kezében (saját önéletrajzából). 1945. március 28-án alakulatát cserbenhagyva, Horvátzsidánynál, egy kisebb csoporttal, teljes felsze­reléssel átszökik a szovjet hadsereg­hez (Horvátzsidány község hivata­los igazolás). Átszökése után a tömördi szov­jet parancsnokság szolgálatában német foglyokat kísér Pápára (iga­zolási kérelmében írt saját önéletraj­za 45. április 29-én). 1945. április 15-től a 7. honv. kér. parancsnokságon zászlóalj-parancs­nok, majd szeptember 15-től a HM Igazoló Bizottsága Főtitkárságánál, majd a Katonapolitikai Osztálynál nyomozó. Pálffy György vezérőrnagy 1946. június 4-én a tényleges szolgálatban való megtartását javasolja, mert „minden tekintetben megfelelő és munkájára feltétlenül szükség van”! Az idők politikai változásának szellemében 1945-ben a Kisgazda- párt, 1946-ban a Szociáldemokrata és 1947-ben a Kommunista Párt tag­ja (Dr. B. J. Santiago de Chile írás­beli nyilatkozata). 1948-ban visszatérő zsidó depor­táltak felismerik, feljelentik, letartóz­tatják és június 18-án „emberiség ellen elkövetett büntettek” (nem po­litikai cselekmények) alapján, - par­tizántevékenységét enyhítő körül­ménynek tudva - 8 évi fegyházra íté­lik. 1956. júliusában, büntetésének teljes letöltése után, elbocsátó papír­ral szabadul. (Az összes adatok a Magyar Sza­badságharcos Világszövetség jelen­téséből valók. 1967. augusztus 25, Párizs.) Dacára annak, hogy börtönében „bebádogoztak minden ablakot”, mégis „Új fény kel, új cél, hajnalha­sadás, Keletről várom a feltáma­dást”. (Új élet 1965. augusztus 1.) ítéljen az olvasó! Üdvözli V. Gaát Tibor A-1223 Wien/Austria

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék