Kassai Munkás, 1908. július-december (2. évfolyam, 27-52. szám)

1908-07-04 / 27. szám

KASSAI MÜHKR5 A FELSŐMAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT POLITIKAI HETILAPJA ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Égisz évre 3 K 20 f Félévre I K 60 f. Negyedévre 80 fillér Egy hóra 28 f'llér. Egyes szám ára 6 fillér. SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL Megjelenik minden szombaton. Kossuth Lajos utca 27. szám, I. emelet. Telefon szám: 136. II. évfolyam. Kassa, 1908. julius 4. 27. szám. A feketék és a katolikus népszövetség. „A sötétség visszaállítása“ cimen irtunk már a feketék munkájáról s akkor 2 hónap és négy­száz korona volt az ára. Az igazat megvallva, most nem akarunk az „igazság“ őreivel össze­ütközésbe jönni, mert minden egyes emberünkre szükségünk van az őszi küzdelemnél. Éppen ezért magunk helyett másokat szólaltatunk meg, amelylyel fényesen be tudjuk igazolni, hogy a feketék munkája a katolikus népszövetség köpe­nyege alatt antikuliur és Magyarország jövő bol­dogulása szempontjából egyenesen veszedelmes. Diador név alatt megjelent egy kis füzet, amelyben szépen egymásután le van Írva, hogy mit is akarnak a feketék. Diador a füzetet a katolikus népszövetség alapszabályaiból és egyéb hiteles adatokból állította össze. A füzetből szemelvényeket alább közlünk: „A katolikus népszövetség igazgatósága 150 tagból áll, de abból a közgyűlés csak százat választ, mig ötven helyet az igazgatóság meg­hívás utján tölt be. Hogy melyik igazgatóság, az nem tudható. Az, amelyiket még ezután válasz­tanak? De ezután jön még a java! A 150 tag­ból 50 tag évenként kilép és újból választható vagy behívható. Tehát a tagok a 100 igazgató- sági tagot is csak egyszer, legelőször, a szö­vetség megalakulásakor választhatják bizonyosan. Azután már az évenként kilépő 50 tag helyét az igazgatóság meghívás utján töltheti be min­dig. Szóval az alapszabályokban gyökeredzik az igazgatóság teljes konfiskálási joga. Még érdekesebb, hogy a kormányzó tanács mindössze 12 tagból áll s az igazgatóság hatá­rozathozatalához elegendő, ha legalább annyi igazgatósági tag van jelen, mint ahány tagból a kormányzó tanács áll. Ebből nyilvánvaló, hogy a szövetséget tulajdonképpen a kormányzó ta­nács tartja kezében és a 150 igazgatósági tag csak fölösleges díszletül szolgál. Hogy különben a szövetség szervezése mi­lyen, azt a feketék egy kiadványa igy magya­rázza: „Olyan ez, mint a hadsereg szervezete. Élén áll az elnök: Rakovszky István, a kép­viselőház alelnöke. Utána következik a két al- elnök: Prohászka Ottokár püspök és Zboray Miklós képviselő, azután van a 12 tagú kor­mányzó tanács, a 150 tagú igazgatóság, a me­gyei elnökök, a helyi igazgatók és csoportvezetők. Kikkel is kell a katolikus népszövetségnek megküzdenie? Hadd mondják el ők maguk: „A jövőért s a jövőben való uralomért .nem egyedül küzdünk. Szabadkőművesek, szociál­demokraták, anarchisták, szabadgondolkozók, li­berálisok és más tisztes magyar nevei még nem szervett pártok és irányzatok képviselői tusakod- nak a lelkek fölött való uralomért. Egy bordában szőtték valamennyit, egyformán istentelen szán­dékú valamennyi s úgy kellenek nekünk, mint ebnek a bot. De ha nem kellenek nekünk, sőt éppen mert nem kellenek, számolnunk kell ve­lük, mert ezekkel fogunk megküzdeni Magyar- ország bírásáért, velük kell futni a pályán. Ők együtt képviselik a kereszténytelen, mi a keresz­tény irányt. Az uralomért az uj korszak elején meg fog történni az összeütközés életre halálra. Amelyik fél jobban van szervezve, amelyiknek fegyelmezettebb, tanultabb a hadserege, jobbak a fegyverei, az lesz a győztes. A másiknak pusz­tulnia kell, mert itt nem ellenfelekről, hanem ellenségekről van szó. A tűz és viz, a világos­ság és a sötétség, a hit és hitetlenség, az er­kölcs és erkölcstelenség kel bírókra a világ fö­lött való uralomért. Amint egyik túlsúlyra ver­gődött, a másik elveszett.“ Ejha, ezek az urak néha véletlenül és aka­ratlanul nagyon is őszinték. Ők a világ fölött való uralomért küzdenek. Vagyis a világ fölött való uralmat már elvesztették és most vissza akarják szerezni. És kiktől akarják visszaszerezni? Azoktól, akik nem szereztek tisztes magyar ne­vet, vagyis nem bolonditják hazafias hazugságok-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék