Kassai Munkás, 1909. július-december (3. évfolyam, 27-52. szám)

1909-07-03 / 27. szám

A FELSŐMAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT POLITIKAI HETILAPJA ELŐFIZETÉSI ÁRAK: SZERKESZTŐSÉG: Egész évre 3 K 20 f. Félévre 1 K 60 f. . , , , Kassa, Kossuth Lajos-utca 23. sz., földszint. Negyedévre 80 fillér. Egy hóra 28 fillér. Megjelenik minden szombaton KIADÓHIVATAL: Egyes Szám ára 6 fillér. gróf Eszterházy-utca 32. sz. — Telefon: 187 A kormányválság. Munkások! Polgárok! A Kassai Szervezett Munkások holnap vasárnap, julius 4-én a Széchenyi-ligetben a honvédzenekar közreműködésével nagy rendeznek, melyre Kassa város közönségét tisztelettel meghívja a Rendezőség. Az ünnepély műsora: 1. Délután 2 órakor ágyúlövések jelzik az ünne­pély kezdetét. 2. Délután 3 órától a honvédzenekar séta-hang­versenye. 3. Délután fél 3 órakor a biciklisták felvonulása a Fő- és Kossuth Lajos utcán át a Széchenyi-ligetbe. 4. Délután 4 órakor nagy kerékpár-verseny 4 díjjal. 5. Délután fél 5 órakor nagy football-mérkőzés az Eperjesi Tanítóképző I. csapata és a Kassai Munkás Tornaegylet I. csapata között. 6. Óriási léggömbök felbocsájtása. 7. Nagy konfetti-csata. 8. A népünnepély tartama alatt a csárdában fris­sen csapolt sör és tormás-virsli lesz mérsékelt áron kiszolgálva. 9. Tombola-játék, minden 2-ik szám nyer. Tom­bola-jegy 20 fillér. 10. Este fél 9 órakor nagy tűzijáték. Belépő-dij: Felnőtteknek 40 fillér, diákok-, gyer­mekek- és katonáknak 20 fillér. Minden belépő-jegy hátlapján egy szám van, amely egy élő bárány kisor­solásához érvényes. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. „. Az ünnepély tisztajövedelme az építendő Munkás Otthon alapja javára lesz fordítva. Azért felkérjük Kassa város polgárságát és munkásságát, hogy a szervezett munkásság e kulturális célt szolgáló ünnepélyét támo­gatni szíveskedjenek. A magyar kormányválság — helyesebb ugyan, ha mostani előrehaladt stádiumában: alkotmányilságnak nevezzük — kvintessenciája most már nem egyéb, mint tojás tánc a dua­lizmus és personálunió között. A bécsi udvar érdeke, a nagyhatalom föntartása szempontjából, görcsösen ragaszkodni a status quo-hoz, azaz: a dualizmus államformához, mig a magyar pluto- és arisztokrácia szívesen látná, ha a dualizmus eltűnnék a föld szinéről és helyet engedne a personálunió államformának. E hosszú és több fázison átment kormányválságban szereplő két tényezőnek: a koronának és a magyar kormány­nak összes működése legalább erre vall. Mert láthattuk: Amit a korona akar, az ellentállásra talál a függetlenségi pártnál; a függetlenségi párt céljai pedig süket fülekre találnak a koro­nánál. Eddig négy, a kormányválságból való kibontakozásra vonatkozó javaslat lett kidolgozva és ebből három a koronának előterjesztve: Az első javaslatot — könnyebb áttekinthe- tés céljából rekopituláljuk a dolgot — a liberá­lis Wekerle, egyetemben az arisztokrata Andrássy- val dolgozta ki, mely oda konkludált, hogy a hadseregre vonatkozó és egyéb gazdasági enged­mények segélyével teremhessék egy parlamentá­ris többség, a függetlenségi párt radikális cso­portja pedig szorittassék az oppozició terére. . A második javaslatot Kossuth legutóbbi auden- ciája alkalmával terjesztette elő a királynak és csak annyiból állt, hogy a függetlenségi párt bizassék meg kormányalakítással. Ez a javaslat is — amint az különben előre látható volt — az előbbeni sorsára jutott — a korona papír­kosarába. A harmadik javaslati, amely nem jutott a korona elé, abból állt, hogy a választási reform nyélbeütéséig maradjon a koalíció a kormány- rudjánál. A negyedik terv a lomtárból előkerült Lukács „szellemi“ munkája, mely még a korona dön­tésére vár, fából vaskarikának nevezhető. Esze­rint alakíttassák egy függetlenségi párti kabinet

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék