Kassai Munkás, 1912. július-december (6. évfolyam, 27-52. szám)

1912-07-06 / 27. szám

KASSAI MUNKÁS A FELSŐMAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT POLITIKAI HETILAPJA ELŐFIZETÉSI ÁRAK: SZERKESZTŐSÉG: Egész évre 4 korona. Félévre 2 korona. Megjelenik minden szombaton Kossuth Laios-utca - Telefon szám 187 Negyedévre 1 korona. Egy hóra 36 f. KIADÓHIVATAL: Egyes szám ára 8 fillér. Mészáros-utca 41. szám. — Telefon szám 187. VI. évfolyam. Kassa, 1912. julius 6. 27. sz^m* ... —: ------- - —~ ..............■ Terjed a gazság. A fővárosban csődöt mondott a Népszavának fináncokkal való üldözése. A mungók kormánya tehát a vidéken próbál szerencsét a Népszava üldözése terén. Csütörtökön megkezdték a vidéki városok trafikjait is járni a fináncok. És mindenütt a dohányengedély megvonásának kilátásba he­lyezésével igyekeztek a trafikosokat eltiltani a Népszava árusításától. Kassán csütörtökön haj­tották végre a gaz merényletet, mely után elv­társaink rögtön akcióba léptek. Még az az estén megtartott össztaggyülés kimondta, hogy a leg­messzebb menő agitációt indítanak a Népszava érdekében úgy a polgárok, mint a munkások között. A kormány e legújabb gazságáról már másnap reggel falragaszokon értesítettük a közönséget. A falragaszok szövege a következő: Fináncok járták tegnap a várost. Megjelentek minden trafikban és felsőbb utasításra eltiltották a Népszava árusítását, Ezt a gaz merényletet a következő titkos, általunk először megjelentetett végzéssel adták tudtul a kassai frankosoknak : Felsőbb utasítás folytán a Népszava című napilap további elárusitása, illetve forgalomba hoza­talától eltilt at ik, oly figyelmeztetéssel, hogy ezen tilalom meg nem tartása esetén dohányeladási en­gedélye a dohánygyártmányok eladására vonatkozó szabályok 50. paragrafusa 3. sz. pontja értelmében elvonatik. Schmidt főbiztos. Vojnich szemlész. A sajtószabadság ezen újabb fölrugása ellen min­den tisztességes embernek föl kell venni a harcot. Meg kell mutatnunk, hogy a szabad Magyarországért küzdő sajtónak minden merénylet ellenére is virágoznia kell, hogy a gazság ostorozása és az igazság hirdetése egy pillanatra se szüneteljen. Ezért fölhívjak a szabad sajtó minden barátját, hogy a Népszava terjesztésében bennünket minden eszközzel támogassanak. A Népszava árusítására eddig a következők vállal­koztak: Kassai Újság szerkesztősége, Breitner Mór papir­kereskedő, Molnár Miklósné, Stier Béláné Szent László- utca 15., Rozmus Béla Sas-utca 4., Keresztes Béla kár­pitos Andrássy-udvar, Békefi Adolf szabó Kovács-utca, Begányi Gyula borbély Pesti-ut 4., Komlós László borbély Tégla-utca 2. Egy estén ennyien vállalkoztak az igaz sajtó áru­sítására és hisszük, hogy ez a szám pár nap alatt az ötszörösére fog emelkedni. Árusítás vagy előfizetés végett jelentkezni lehet a Kassai Munkás kiadóhivatalában, Mészáros-utca 4L, Telefon 499. Éljen a sajtószabadság ! Testvéri üdvözlettel a kassai szociáldemokrata párt. A tanítók osztálytudata. Kevés lény volt még néhány évvel ezelőtt engedelmesebb és szolgálatra készebb, mint a magyar tanító. Oly hűségesen szolgálta ő a magyar urak érdekeit, hogy azok szinte csodálattal teltek el irányában és boldog tudattal vették át tőlük egzámentkor az úri szolgálatra nevelt proletár­gyerekeket. És bizony nagyon kevésnek juthatott eszébe, hogy ez az állapot mostanában meg­változik. Csalatkoztak. A magyar tanítok osztálytudatossága sebes villámként terjed el ennek az országnak legel- hagyatottabb részeiben is és biztató jelként mutatja egy uj korszak eljövetelét. E mellett bizonyít az ország tanítóinak e heti gyűlése is. A vallás- és közoktatásügyek fekete minisztere ugyan a radikális tanítóknak megtiltotta a gyülésezést. De azok minden tilalom ellenére is óriási tömegben vonultak föl oda, ahol a tanítóság érdekében tenni kell. Tartottak egy hatalmas nagygyűlést, ahol kimondták, hogy a mai parlamenti rendszertől és az abban gyö­keredző kormányzattól nem reméli a tanítóság anyagi helyzetének, politikai és hivatali függet­lenségének gyökeres javítását; ezt csak a nép- parlamenttől és az 'ezzel járó demokratikus kormányzattól várja. Egyben megújították régebbi, még keresztül nem vitt határozataikat is. A taní­tóság szervezésére pedig egy állandó központi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék