Kassai Munkás, 1914. július-augusztus (8. évfolyam, 27-31. szám)

1914-07-04 / 27. szám

KASSAI MUNKÁS A FELSŐMAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT POLITIKAI HETILAPJA ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre 4 korona. Félévre 2 korona. Negyedévre 1 korona. Egy hóra 36 f. Egyes szám ára 8 fillér. Megjelenik minden szombaton SZERKESZTŐSÉG: Mészáros-utca 41. szám. — Telefonszám 499. KIADÓHIVATAL: Mészáros-utca 41. szám. —Telefon szám 499. VIII. évfolyam. Kassa, 1914. julius 4. 27. szám. Polgárok! Munkások! A választók összeírása e hó 9-én megkezdődik. Rendkívül fontos munka ez. A törvény akár tízféleképpen is biztosíthatja jogainkat, ha a választók névjegyzékébe nem kerülnek bele, jogtalannok maradunk. Most tehát az a leg­fontosabb érdekünk, hogy a választók névjegyzékébe min­den jogosítandó polgár és munkás bekerüljön. Sajnos, az összeírás munkáját nem a nép emberei, hanem nagyobbára az urak szolgái végzik és igy nem lehetünk biztosak abban, hogy mindenkit összeírnak. Azért mi is végzünk egy összeírást. Holnap reggel bejárjuk a város minden részét, megjelenünk minden lakásban és kérdőíveket osztunk szét, amelynek pontos és lelkiismeretes kitöl­tésére Kassa város minden polgárát és munkását ezúton is fölkérjük. E kérdőívekből, melyeket e hó 12-én ismét lakásról-lakásra járva beszedünk, könnyen megállapít­hatjuk, hogy kiket kell a választók névjegyzékébe föl­venni és akiket akár feledékenységből, akár készakarva hagytak ki, módunkban lesz a névjegyzékbe felvétetni. Ugyancsak kérjük Kassa város lakosságát arra is, hogy bizonyítványait azonnal gyűjtse össze. Elmulaszthatatlanul szükség van a szabaduló-Ievélre, iskolai vagy irásvizsgáról szóló bizonyítványra, katona-, munka- és adókönyvre. Minél több bizonyítvánnyal rendelkezünk, annál köny- nyebben lehetünk választók. A szabaduló levelekért az ipartestületekhez, a rendőrkapitányhoz, vagy a szolga- birósághoz kell fordulni. Iskolai bizonyítványokért pedig az iskolák igazgatóságához. Nem szakképzett munkásoknál az iskolai vagy az irás-olvasásról szóló bizonyítvány a legfontosabb, továbbá az, hogy mióta dolgoznak egy gazdánál, és az adókönyv. Munkások! Polgárok! Az itt felsorolt teendők pon­tos elvégzésétől függ az, hogy lesz-e elég erőnk ezt a rendszert megváltoztatni, amely a verejtékcsurgatóknak csak kínszenvedést juttatott osztályrészül. Elvtársi üdvözlettel a kassai szociáldemokrata párt. Okulás helyett bosszú. A gőzkazán nem valami szalonképes alkot­mány. Szaga is van és a zsir is sűrűbb csöp- pekben csurog róla, mint akármelyik középkori barátról csurgóit. És emdllett még rabszolga is. Lehet vele játszani, vonatot, cséplőgépet, mal­mot és egyebeket hajtatni; mindezt békességesen tűri. De ha egyszer túlfűtik, akkor bizony nem ismeri a tréfát, hanem ijesztően fölrobban és Gulyás Péter fűtőt vagy gépészt épp úgy agyon­csapja, mint Almássy Péter földbirtokost, vagy Neumann Zsigmond malombárót, ha azok vélet­lenül ott settenkednek. Ilyen kazánféle a Balkánon Szerbia is. Ha jól kezelnék, tengernyi kincseket hajtana; országok és nagy néptömegek jólétét mozdítaná elő. Oda­lent Szerbiában vannak is kitűnő gépkezelők. A fölvilágosodás útját járó szerb gazdák folyató teheneikre már nem engedik rá a közönséges bikákat, hanem nemes jószágokkal szaporittatják nagy állatállományukat. Hasonlóképpen kergetik el a kocák mellől a hitvány kanokat, melynek következtében a sertésállományuk is kitűnő. A praktikus szerb gazdák kinyitják kapuikat a Monarchia vasekéi előtt is, melynek követ­keztében kövér völgyeik és meleg hegyoldalaik húszszorosán is ontják a magot. Erős koronáju szilvafáikon annyi szilva terem, hogy három ország lekváros-derelyézhetne, vagy szilvóriumoz- hatna belőle. A nagy bőségből azonban Szerbiának nincs gyönyörűsége. A magyar urak azt mondták: — Búza, marha, sertés és egyéb hasznos dolog pedig ne hozassák át Szerbiából hozzánk, mert tönkremegyünk. És az urak megcsinálták, hogy nem hozatott. Szerbia pedig kiabált, lármázott. Erre ráfogták, hogy őrült. Mások a gúny fegyvereivel szurkálták. Szerbia tűrt és szenvedett. Majd mikor jött a balkáni vérengzés, kiosont a tengerpartra is, hogy legalább annyit szerezzen abból, amennyi mellé néhány gabonás, vagy marhaszállitó hajó kiköt­hessen. A Monarchia hatalom- és profitféltő urai azonban innen is visszaparancsolták a levegő után kapkodó országot.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék