Kassai Munkás, 1919 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1919-01-04 / 1. szám

A FELSŐMAGYARORSZAGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT POLITIKAI HETILAPJA ELŐFIZETÉSI ARAK: Egész évre 20 kor. Félévre 10 kor. Negyedévre 5 kor. Egyes szám ára 40 fillér. Megjelenik minden szombaton. SZERKESZTŐSÉG: Mcnzáros-Uica 39 szám. — TelefonszAm 4ML KIADÓHIVATAL! Orab Sándor kOi^rkereskedésc, Kovács­utca 22. — Telefonszám 607. X. évfolyam. Kassa, 1919. január 4. (ÍV«t£ 1. szám. Kassa város polgáraihoz! Csapataink megszállták Kassa városát, mely a őztes entente szövetségesek döntése értelmében a seh-Szlovák köztársaság területéhez tartozik és a Cseh-Szlovák állam egyike a legfontosabb városai­nak lesz. Békét és rendet hoztunk nektek és kívánjuk, hogy lojálisán viselkedjetek a Cseh-Szlovák állammal szem­ben. Ki államunk ellen bárminemű agitációt fog űzni, vagy ellenséges magatartást fog tanúsítani, azzal szi­gorúan és kérlelhetetlenül járunk el. Minden rablási kísérlet és a nyilvános vagy ma­gántulajdon jogtalan elsajátítását katonai törvényszék által fogom felkutatni és a bűnösöket könyörtelgnül fogom megbüntetni. . Ki magánál rejtve tart dolgokat, melyekhez jog­talanul jutott hozzá, ezeket az illetők 24 óra leforgása alaü a téiparanesnokságnak adják át. Ezen határidő elmúltával katonai házkutatást fogok rendezni és azokat, kiknél lopott dolgokat találunk, szigorúan fogom meg­büntetni. Figyelmeztetjük különösen arra, hogy a magyar állam volt összes birtoka Kassán ezentúl a Cseh-Szlo­vák állam birtokát képezi és ezen birtok jogtalan eltu­lajdonítását — legyenek azok hivatalos vagy magán­személyek — az életben levő törvények által fogom megbüntetni. Mig a vá osban a tökéletes rend nem lesz biz­tosítva, betiltom az összes gyűléseket és egyúttal vala­mennyi Kassán kiadót: lapnak a megjelenését beszün­tetem. A Cseh-Slovák állam hü polgáraitól megkívánom, hogy házaikat a'Cseh-Slovák állam nemzeti zászlóival lobogózzák fel. Nyilvános épületeket (iskolák, hivatalok) Cseh-Siovák zászlókkal kell feldíszíteni. A volt magyar hadsereg tisztjei, kik a Cseh-Slovák állam hadsereg kötelékébe nem léptek be, jelentkezze­nek a térparancsnokságon, hol egy reverst írnak alá, hogy minden ellenséges viselkedéstől a Cseh-Slovák köztársasággal szemben tartózkodni fognak Ki ennek a parancsnak nem tesz eleget, az elmehet, különben in­ternálva lesz. Katonai egyenruha s különösen a fekete tiszti sapkák és rangjelek viselését "betiltom. Kinek civil ruhája nincsen, az a térparancsnokságnál igazolványt szerezzen be magának. Kassa városa a Cseh-Slovák köztársaság kötelé­kében nagy gazdasági fellendülésnek néz elébe. Ezt valamennyi polgár tartsa emlékezetében ;s támogasson minden ereié el törekvéseinket, melyek ennek a dicső városnak felvirágzását irányozzák. Minden polgár nemzetiségi- és vallási különbség nélkül talál minálunk védelmet és támogatást, ha lojális álláspontot foglal el a Cseh-Slovák Köztársasággal szemben A világtörténelmek törvényszéke úgy döntött, hogy Kassa a Cseh-Slovák állam egyik alkotó eleme és az is fog maradni. Fogadjátok nyugodtan az ő ítéletét és dobozzatok szeretettel és bizalommal vélünk Kassa vá­rosának szerencsésebb és szebb jövő alapjainak lera­kásának a szabad, demokratikus szociálisan igazságos Cseh-Slovák köztársaságban. — Cseh-Szlovák haderők parancsnoka Kassán: Schőbl s. k., ezredes Kik az országpusztitók? Idegenek jelenlétében nem akartunk erről a kér­désről beszélni. De provok ltok bennünket. Elmond­juk, hát a véleményünket. Ott kezdjük, hogy ebben az országban a nép nagy rétegei közt nem is volt soha semmiféle öntudat. A grófi és papi nevelés oly primitiv volt, hogy annak révén nemhogy nemzeti-, de még vallási öntudat sem sarjadzhatott ki. Történelmi ismeretekkel nem rendel­kezett a nép. Március 15-ikét például úgy tartotta a legmagyarabb városok és községek népe is, hogy az arra való nap, amelyiken az urak paprikást és csuszát esznek. Aranyt és Petőfit még hírből sem igen ismeri a nép, nemhogy műveiket olvasta volna. E botrányos népnevelésnek természetesen követ­kezményei lettek. A drága kincsekkel ékesített magyar földön a két dolgos kéz nem birt annyit keresni, amennyi az egy szájnak elegendő lett volna De vi­szont annál pazarabban éltek az urak. A hatalom tel­jes birtoklása, a jólét és a művészetek határtalan élve­zete, nemi gyönyörök féktelen kultiválása, mind-mind fáradság nélkül rendelkezésükre állottak. Ennek követ­keztében már. békében meg volt a nép és az urak között az óriási szakadék. Ezt bizonyára látták az urak is, de önző osztályérdekbői nem igyekeztek az ellenté­teket enyhíteni Ők szolgabiróva! és csendőrrel akarták a szociális kérdéseket megoldani. Súlyosbította a helyzetet a nemzetiségi kérdés oktalan kezelése is, melynek a részletei szomorúan ösmeretesek. Ilyen előzmények után szakadt ránk a háború átka, mely ellen mi minden erőnkkel tiltakoztunk. És ekkor az előbbi gazságok hatványozotlabb mértékben érvényesültek. Mi, akik a háborús titkokba beavatva nem voltunk, azt hittük, hogy miután kitört a háború, valamennyien elmegyünk és vagy mi verjük le az ellenséget, vagy minket vernek le azok. Nem így történt Már az első menetszázadok összeállításánál kidé-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék