Munkás, 1925 (16. évfolyam, 34-51. szám)

1925-03-22 / 34. szám

MUNKÁS) r A CSEHSZLOVÁKIAI KOMMUNISTA PÁRT ^ (A ni. internacionálb szekciója magyarnyelvű közlönye I 1 -L HMM P egyesüljelek! . ' U'.t i’hVI Clkobzds után második kiadás 9799 Proletár! celého STefe »polte m| XVI. évfolyam Ko§ice, 1925. márciu22. vasárnap 34. szám Segítsétek az osztraui proletariátus harcát! Oszirau egységes a harcban — Mikor követi Osztraut a többi iparvidék? — Indítsatok mindenütt akciót a szakszervezetek egységes fellépése érdekében — A pártközpont és a bányászok kiáltványai az egész csehszlovákiai munkássághoz! — Harcoljatok a termelés ellenőrzéséért, az adók megszüntetéséért! Az osztraui proletariátus hatalmas feladat ,élött áll. Az egész ország munkássága várako- «ással néz Osztrau felé, mert a köztársaság leg­nagyobb Iparvidékéről vára a Jelt az általános támadás megindítására. Az osztraui munkásság valóban készül is erre a támadásra, beadta kö­veteléseit a kapitalistáknak, megteremtette a jamnkásság egységes frontját. ; A harcra való felkészülés ma .elenti a mun­kásság egységes frontjának a megteremtését, fis ez a feladat ma már nem Is Jelent annyi ne­hézséget, mint azelőtt. Láthattuk Osztrauban, hogy a munkásság félreteszi az eddigi ellentéte­ket, megérti, hogy csakis az egységes Jtarc árán lehet megakadá.yoznl a mun­kásság elnyomorodását, és a vezetők aka­rata ellenére is egységesen harcolnak az összes szakszervezetekbe tartozó mun­kásokkal. Osztrau iskolapéldád ennek a harcnak. A re­formista vezetők még az utolsó pillanatban is n? egy?ifi; -r fronte4 aíöüba a a^iikásság túltette magát ra.tuk, egyszerűen az ö megkérdezésük tiélkiil keresték meg az érint­kezést a többi szakszervezet munkásságával. Ez is .ele annak, hogy a mai korszakban erö- tel.es harcokra van kilátás, j Az egész világon folyamatban lévő és ná­lunk meginduló általános bérharcok a munkás­éig új, offenzív fellépésének a elei. A munkás­ság eddig tűrte béreinek a leszállítását, a mun­kaidő sok helyen való meghosszabbítását, a munkanélküli hadsereg mesterséges szaporítá­sát, mindazt az elnyomatást, amit a tőke offen- ■fvája jelentett. Azonban most megszűnt ez a korszak. Az egész világon hatalmas küzdelmek folynak és a csehszlovákiai munkássá? is bele­kapcsolódik ezekbe. Az osztrauban meginduló harc sorsdöntő az egész csehszlovákiai mozga­lomra, épp ezért figyelemmel kell ezt kísérni. (Azonban nem maradhatunk meg a puszta ’ Szemlélődésnél, hanem alá kell támasztani az osztraui munkásság harcát azáltal, hogy minden iparvidéken hasonló akciót kezdeményezünk, törek­szünk a szakszervezetek együitmiiködését megteremteni és egységes harcba vezetni az egész munkásosztályt. Ez a történelmi feladat áll előttünk, amit föltét­lenül tel.esitenünk kell. A harc elől nem ehet kitérni, mert különben a kapitalisták u.'abb tá­madást intéznek a munkásság életszínvonala el­len. Erre vall az is, hogy a szlovenszkói gyár­iparosok szövetsége már eieve elutasít minden béremelési követelést, mig az országos iparos szövetség egyenesen hadat üzen a munkabérek­nek, hivatkozva arra, hogy „le keli szállítani a termelési költségeket!“ Ez a 'elszó azt je­lenti, hogy le akarják számtani ■ béreket és fel akar­ják emelni a munkaidőt! A kapitalisták ezzel felelnek a munkásság kö­veteléseire. A kapitalista állam pedig a legkész- ségesebben nyújt segédkezet ezeknek a törek­véseknek. Sőt, a kormány minden egyes intéz­kedése u abb provokálása a munkásságnak, min­den nap Újabb és u,abb terheket akar ráhenge- ritem a proletariátusra, az egész dolgozó osz­tályra és a legszegényebb néprétegekre. . Ez a körülmény moz?af*a meg az osztraui h- • W -'-MV nélkül. Ugyanezt kell elérnünk minden fonto­sabb iparvidéken is. Az egész ipari munkásság­nak kell ma megmozdulni, hogy egységese« küzdjenek a bérek felemelő­sóért, a munkáltató) terror megszüntetése és a termelés ellenőrzése érdekében! Ez az általános harc fog a valóban egyesíteni az egész csehszlovákiai munkásosztályt a tőke elleni általános támadásra. És hiába acsarkod- nak ma a reformista szakszervezeti bürokraták, az osztraui munkásság mindennél érthetőbb fe­leletet adott mindarra a szennyes rágalomhad­járatra, arra a piszkos elenagitációra, amit eddig ezek a sárga szervezetek az osztályharocs mun­kásság szervezete! ellen folytattak. A Csehszlovákiai Kommunista Párt hatal­mas feladatok előtt áll; Élére kell áMni ennek a harcnak, hogy biztos kézzel vezethesse a küz­delmet a győzelmes befe.ezésig. Értenünk kell ahhoz,, hogy megmozgassuk a csehszlovákiai' proletariátus döntő többségét, felsorakoztassuk őket az általános bérharc frontjára. A pártköz­pont tudatában is van feladatának, amit igazol különben az egész csehszlovákiai munkésosz- osztályhoz kiadott kiáitáoya is; • gassa a harcoló osztraui munkásokat. Hatá­rozzátok el tehát üzemi értekezleteiteken, hogy mihelyt kitör Osztrauban a nagy bér­harc, létesítsetek azonnal az első pillanattól kezdve egységes sztrájkalapot, melyre min­den csehszlovákiai munkában lévő dolgozó leadja hetenkint egy órabérét a sztrá kban álló munkástársaink .avára. Hadd tudják meg az osztraui munkások a ti gyors és vi­lágos határozatokból, hogy számíthatnak támogatástokra. Azonban az osztraui mun­kások harca, amelyhez hozzácsatlakozik még más iparvidék harca Is. ezúttal nagyon ne­héz lesz és a munkásosztálytól rendkívüli önfeláldozást követel meg. Az osztraui bá­nyászok hatalmas munkateljesítmény mel­lett csupán három-négy slchtát dolgoztak hetenkint és a bányabárók arra számítanak, hogy nincs semmi megtakarított pénzük. Szükséges tehát, hogy a munkásság ama része, amely nem lép egyeni-sen sztrájkba, szüntesse meg a sztrájk e.ésr toriamét? az -'-»ni munkások gór. h'mekelk | •Snt, hogy a sztrá Kotó munkáson harcuk­ban ne legyenek kény telnek végignézni, hogyan nélkülöz és éhezik családjuk. Munkások és munkásnők, határozzátok el tehát azonnal üzemi értekezleteiken, hogy mihelyt kitör a harc Osztrauban, magatok­hoz fogadjátok ellátásra a sztrájkoló osz­traui munkások gyermekeit a sztrájk egész tartamára. Jelentsétek azonnal ama elvtár­sak cimét, akik hajlandók magukhoz fogadni a bányász gyermekeket, hogy még a har« kitörése előtt megtelhessük a szükséges ■ in­tézkedéseket annak érdekében, hogy a gyer­mekeket elszállíthassuk. Munkások és munkásnők! Mindannyian tűrhetetlen helyzetben vagytok. Az osztraut munkások harca legyen tehát harci riadó ax általános béremelésért megindított harcra I Készüljetek tel az országos méretű bérhar­cokra és gyakorol átok nyomást minden szakszervezetre, hogy a tőke egyesült frontja ellen ezúttal lépjen fel egységesen a munkásság is! É1.en az osztraui munkások harca! Éljen az összmunkásság harcos szolida­ritása! A Csehszlovák Kommunista Párt Véuri'iiaftó Bizottsága. Az egész ország munkásságának meg keil hallani a kommunista párt eme intését és fel­szólítását. Az akcióba belekapcsolódik az iizen»l tanácsok országos központja illetőleg az or­szágos ennnkásbizottság is. Álláspontját a kö­vetkező kiáltványban fejti ki: Az enész proletariátushoz, nemzetiségi, politikai és szakszervezeti hovatartozásra való tekintet nélküli Minden üzemi tanácshoz és bizottsághoz, minden bizalmi testülethez* Az osztraui munkásság hatalmas harc előtt áll, amely jelentőséggel bír az egész csehszlovákiai munkásságra. Az osztraui bányászok, vasmunkások és vegyészeti munkások, miután brutális módon elutasí­tották követeléseiket, kénytelenek harcba iépm a nagyobb falat kenyér biztosításáért. Az egész csehszlovákiai munkásság ter­mészetes kötelessége, hogy az osztraui munkásság harcát minden eszközzel és tel­jes erővel támogassa, mert az 5 vereségük a mi vereségünket is ’elentené, mig az 3 győzelmük a ml győzelmünk is. Ezért felszólítunk minden üzemi tanácsot és bizottságot párt és szakszerve"eti hová- tartozásra való különbség nélkül, hogy hív­janak össze azonnal üzemi értekezletet, ahol ‘tárgyalnának a helyzetről. Felhívunk min­den munkást, hogy ezeken a gyűléseken tel­es határozottsággal követeljék, hogy a szakszervezetek Jöjjenek össze azonnal együttes megbeszélésre és egyezzenek meg az egységes harci tervben. Követelitek minden bányászszervezettől, hogy ne hagy­ják egyedül harcolni az osztraui bányászo­kat, hanem hogy szélesítsék ki ezt a harcot a bányászok általános harcává. Hozzatok mindenütt határozatot arra, hogy a sztrájk megkezdése után azonnal lead,a minden munkában levő dolgozó heti keresetének egy órabérét sztrájkalap létesítése céljából. Szervezzétek meg már most, hogy jelent­kezzenek azok a munkások, akik hajlandók magukhoz fogadni a sztrá'koiók gyermekeit és közöljétek eme munkások cimét a kö­vetkező címre: Redakcia öasopisu „Jednot- ná fronta“, Praha, VIII., Ronková ni. 6. 396. Készületek fel mindannyian, hogy szükség esetén mindenki harcba léphessen. Egy mindenkiért, mindenki egyért! Él en a dolgozd nép helyzetének megja­vítására és felszabadítására Irányuló egy­séges harc! Az országos munkásbizottság, a csehszlovákiai üzemi tanások és bizottságok országos központja. Ugyanilyen értelmű felhívást adott V. • Nemzetközi össz-szakszervezell Szövetség bá­nyász szekciója Is. Ugyancsak a bányász-szek­ció levelet intézett a bányászok egyesült szö­vetségének elnökségéhez. A levélben megismét­li a követeléseket, felajánlja az egyórai munka­bérből álló sztrájkalap megszervezését és fel­szólítja az elnökséget, hogy márc’us 2I-re hív­jon össze rendkívüli birodalmi konferenciát, amelyre hívja meg a Nemzetközi össz-szak- szervezeti Szövetség szekcióját Is. A levőiben felszólítja továbbá az elnökséget, hogy m.nden bányász-szervezet egyezzen meg nemcsak ar egységes bérharc feltételeiben, hanem harcoljanak együttesen a termelés el­lenőrzéséért minden bányában és tár­nában, továbbá a forgalmi adó és. a szénadó megszüntetéséért. Valóban csak eme követelések kiharcolása ese­tén lehetséges valamennyire segíteni a munkás­ság helyzetén. Nem tudhatjuk előre, mit vála­szolnak a szoodem és nemzeti szocialista bá­nyász-szervezetek. azonban annyi bizonyos, hogy a szervezeteikbe tartozó munkások ma­gukévá teszik ezeket a követeléseket és ez a legfontosabb. A bányászok harca határozott Irányba terel­te az egész csehszlovákiai munkásság küzdel­mét, remélhetjük, hogy most valóban létrejön ebben a fontos Iparágban a munkásság egysé­ges frontja. A többi Iparvidéken Is fel kell ké­szülni a küzdelemre, mindenben követni kell a pártközpontot, valamint az üzemi tanácsok or­szágos központjának utasításait, amelyeket ki­áltványaikban adnak meg az egész csehszlová­kiai munkásságnak. Ar. osztraui munkások harcától függ a t* sorsotok is, támogassátok ezt a küzdelmet, kfo szüljetek hasonlé harcokra! Csehszlovákia dolgozóihoz! Osztrau kizsákmányolt proletáriátusa sú­lyos harc előtt áll. A mindinkább fokozódó drágaság arra kényszeritette a bányászokat, vasmunkásokat és vegyészeti murkásokat, hogy ama követeléssel lépjenek a munkálta­tók elé: adják vissza egy részét an.iak. amit az utolsó években elraboltak tőlük. Délután négy órakor teriesztették be a bányászok bérkövetelésüket, és már öt órakor elvetette ezeket az igazgatói konferencia. Osztrauban most olyan harc van kitörőiéiben, amilyet rég nem látott az osztraui bányakörzet! Az éhező osztraui munkásság szavazást ha tott végre az üzerry'-' > .‘k o'Tyh?.n?ulá?..a közös harc mellett foglalt állást. De áz osztraui munkások harca nemcsak saját 'ffdekelket érinti, a harc eredménye befolyással lesz az egész csehszlovákiai proletáriátus sor­sára is. Ha az osztraui proletariátus legyőzi ellenfeleit, akkor szabadabban lélegzene fel az egész országban a munkások és alkalma­zottak minden gyárban, üzemben, nagybir­tokon, árurakíárakban és irodákban. De ha tűri a munkásság, hogy a tőke legyőzze at osztraui proletariátust, akkor a burzsoázia «egklsérH, hogy még Jobban nyom» el az égész munkásosztályt. Csehszlovákiai munkások és munkásnők, szakszervezeti hovatartozásra való különb­ség nélkül! Mutassátok meg most. hogy meg tud,átok érteni, hogy az osztraui munkások harca a ti harcotok is. hogy számotokra a harcos egységfront nem puszta jelszó, ha­nem eleven valóság. Mutassatok aktív szo­lidaritást az osztraui ba.társakkal szemben! Minden üzemben hiv átok össze azonnal gyűléseket, amelyeken tanujelét ad.átok an­nak. hogy készek vagytok minden erőtökkel támogatni az osztraui munkások harcát. Fo­gadjatok el Ismételten gyűléseiteken hatá­rozati javaslatokat, amelyekben felhívjátok a szakszervezeti központokat, hogy jö'.enek össze végre már egy közös megbeszélésre, és egyezzenek meg az egész munkásság egységes fellépésére szolgáló módozatokban. Követeljétek minden gyűléseteken, hogy ab­ban a pillanatban, amikor az osztraui bá­nyászok harcba lépnek , csatlakozzon a harchoz az egész munkásság. Ne eléged e- tek meg csak a határozati Javaslatokkal. Készüljetek már most arra, hogy a csehszlo­vákiai proletariátus minden eszközzel támo-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék