Munkás, 1928. július-december (19. évfolyam, 147-288. szám)

1928-07-01 / 147. szám

\ A KOMMUNISTÁK CSEHSZLOVÁKIAI PÁRTJÁNAK /A III. IHTERHACIOHÁLE SZEKCIÓJA/ HAPILAPJ" way* ii iiurninn iwwn XIX. évfolyam / 147. szánt Világ proletárjai egyesüljetek! üMi'J 192®. Julius 1. vásárik. nA Julius 6-iki tüntetés csak egyrésze az osztályba re na kw „Julius 6-lkf politikai akciónk nem irányul a tűzoltó-kongresszus ellen’' „A kommunista párt nem akarja megzavarni a légionárius-kongresszust” A „Rudé Právo‘‘ Bolen elvtárs köwetkecő parlamenti beszédét közli: „A KPOs vezetősége megbízott, hogy nevében a következő nyilatkozatot tegyem: Annak ellenére, hogy a napi sajtóban számta­lanszor hangsúlyoztuk, hogy jullus 6-iki politika: akciónk nem Irányul a tűzoltókongresszus ellen, annak ellenére, hogy ezt a tényt néhányszor a leg­nagyobb határozottsággal hangsúlyoztuk a parla­menti tribünről is, a napisajtó egyrésze szüntelenül olyan híreket terjeszt, mintha a kommunista pán Csehszlovákiában mag akarná zavarni, vagy pedig egyenesen lehetetlenné akarná tenni a tüzokó- kongresezust. A legnagyobb határozottsággal jelentem ki, hogy a KPCs-nek nincsen és nem volt szán. dékáiban károsítani, vagy pedig lehetetlenné tenni a tüzoltókongresszust és a tűzoltó­ikra épségeket. Viszonyunk a tűzoltósághoz a munkásosztály leg öntudatosabb részét egybefoglaló nagy munka-'pár viszonya a nagy érdek tömegszervezetíhez, amely nek nagy többségét munkások, kisgazdák, kisipa ragok és más dolgozó-rétegek lúgjai alkotják. A tűzoltó-egyletek e tagja kiözött sokan pár­tunk tagjai és még többen rokonszenveznék a KPCs-vel és részei választóink milliós seregének A tűzoltósághoz való viszonyunk tehát teljes elis mérése és értékelése annak az önfeláldozó munká­nk, amelyet városokban, községekben és kisfal, vak ezreiben a tűzoltók nap-nap mellett végezne!; mindenekelőtt a dolgozó-rétegek javára". Bolen elvtárs a fentiek igazolására felolvassa azt a levelet, amelyet a kommunista képviselőt klubja küldött a tüzoltókongresszus végrahajtébi- zotte,-igának. A kommunista képviselők klubját ugyanis meghívták, hogy foglaljon helyet a tűzoltó- kongresszus d'iszelnökségében. Ezt a meghívást a klub visszautasította, mert a tüzoltókongresszus a jubileumi ünnepségek részét képezi és a csehszlová kiai dolgozóknak semmi okuk sincsen arra, hogy a jubileumi ünnepségeken résztvegyenek. Különben elismeréssel nyilatkozik a tűzoltók munkájáról- E levél felolvasása után Bolen elvtárs igy folytatja beszédét; „Másodsorban a leghatározottabban visszautas:, tóm azokat a hireket és jelentéseket, amelyek sze­rint a Kommunista Párt Csehszlovákiában meg akar­ja zavarni a légionárius-kongresszus tüntetéseit. A nemzeti szocialisták estilapja kiábó címmel és al­címekkel azt a célzatos jelentést hozza, hogy a kommunista párt a legioná/ri-us-kongresszus megza­varását készíti elő. A nemzeti szocialisták estüap- jájwi e*t a jelentését, a prágai rendörigazgatóság kitalálását a KPCs nevében a leghatározottabban vissza, utasítom és megállapítom: 1. A kommunista párt vezetősége semmi­lyen rendzavarást nem készített és nem készít elő és különösen semmilyen rendzava rá*t nem készít elő a légionárius- kongresszus ellen. 2. A KPCs vezetősége semmilyen ha­mis belépőjegyet nem adott ki az óvárostéri legionárius-gyüiésre és soha hason­ló gondolattal nem foglalkozott. 3. A KPCs vezetősége a leghatározottab­ban utasit vissza minden olyan hirt, mint­Ki az uccára! A komtr .»aista párt a következő helyeken ren­dem tüntetéseket; Juüus S>ÖR LEVOCSA Julius 6-án KASSA, PRE50V, MICHALOVCE, CSOP, KEZSMARÓK, GELNICE DUNASZERDAHELY, délelőtt 10 órakor a Tyukpiac téren ha meg akarná zavarni a légionáriusok tüntető-kongresszusát és az összes ily jelenté­seket hazugságnak és provokádó- n a k mdnösiti. Az összes rémhírek, akár a tűzoltóik ongresz- rzusra, akár a légionáriusok kongresszusára, vagy pedig a mi Vörös Napunkra vonatk óznak, egy köz­pontiból származnak és egy céljuk van: Zavart és pogromhangulatot kelteni a KPCs ellen és olyan légkört teremteni, amelyben a mai legfeketébb reakció kifejleszt­hetne minden erejét. Hogy honnan terjesztik ezeket a hireket és mi­lyen elemek dolgoznak itt, erről a következő tények tanúskodnak: Nyilatkozatunkat, amelyet 1928 jú­nius 5-én tettünk közzé, a „Rudé Právo" feltűnő helyén, s amelyben elutasították azokat a vádakat, amelyek szerint meg akarjuk zavarni a tűzoltó- kongresszust, ezt a világos és rövid nyilatkozatot, amely a hamis hírek visszautasításán kívül semmi mást nem tartalmazott, az első betűtől az utaJsóig elkobozták. Nyilvánvalóan e] akartafc bennünket hall. gattatni, hogy a legvadabb és leghazuguhb híreket terjeszthessék rólunk. Ami a légionáriusok tüntetését illeti, maga a nemzeti szocialisták estiiapja is beismeri, hogy a mi állítólagos előkészületeinkről szóló tervek hírét a légionáriusok aprágai rendőrigazgatóságtól kapta. Ami a Vörö3 Napot illeti, a következőket álla­pítom meg; A Vörös Napot legális tüntetésként akarjuk rendezni. A KPCs nevében egészen legálisan kértek erre enge­délyt Bolen, Stern, Zápotocky képvi­selők és T o u z s il szenátor. Ezek az egy be­hívók egyúttal bejelentették, hogy ők a főren. dezők és kötelezték magukat arra, hogy ide. jében benyújtják magyobbszámu rendezők név­jegyzékét és igy teljes felelősséget vállalnak a rendért. Az egy behívók oly időre jelentették be a tüntető-menetet, amikor a tűzoltók menete már a Vencel téren kiviil lesz, sőt arra köte­lezik magukat, hogy a menetet a Vencel téren két részben rendezik, úgyhogy a forgalom ne legyen megzavarva és a népgyülést úgyszól­ván a városon kívül , az „Invalidovná'Cban akartuk rendezni, ahonnan a tüntetők nyugodt szétosziását biztosi toltuk volna. Hol van itt valamilyen árnyéka is a puccernak? A százezres párt, amely a szegény dolgozó-rétegek millióinak rokonszenvére támaszkodik, elveti a puccsista-médszereket, mint olyan módszereiket, amelyek a munkásosztály és mozgalom számára károsak és céljai számára eredménytelenek. Nem kemmunl.ta pucciról, hanem a munkásosztály, az összes dolgozók- és szegényrótegek-ellenl pucciról, a KPCs- elleni puccsról van szó. Ennek a pucci­nak a szervezője a mai polgári koalíció óz kormánya. A gondolat a tett szülő-anyia —, junius 30. A mai reggeli „Prager Tagblatt“ és a délutáni „Lidové Noviny" arról ad hirt, hogy pártunk központi lapját a „Rudé Právo“-t, valamint est »apját betiltották s a kiadók fellebbezéet nyújtottak be a végzés ellen. E íapjeüentések szerint a „Rudé Právo" a fellebbezés elintézéséig megjelenhet, mert a fellebbezésnek halasztó hatálya van. Úgy értesültünk, hogy a hír nem igaz és hi- vatalos helyről is megcáfolták, hogy szó lenne a „Rudé Právo" betiltásáról. Minden, esetre jellemző, hogy a betiltásról szóló hirek jólinfarmált lapokban megjelenhettek. Ezzel a hír­rel is úgy állunk körülbelül, mint a forradalmi munkásmozgalom-elleni hajszával, amelyet a haltó­ságok tagadnak, de... a lapunk más helyein közölt jelentéseink megmutatják a valóságot. A sikertelen Kun-kampány után idabb Horthy-hajssa Budapest, junius 30. Itteni lapok jeJenté<sei szerint a rendőrség ismét „nagyszabású kommunista összeesküvésre" jött reá. Nagyon sok letartóztatás történt, de a rendőrség minden felvilágosítást megtagad a letartóztatottal kilétéről és személyéről. Egyes lapok mégis tudói vélik, hogy 22 férfi és 8 nő van letartóztatásban, akik állítólag nem munkások, hanem intellek- tüelek, a munkásnegyedekben házkutatások folynak, amelyeknél állítólag sok „orosz le­velet és okmányt foglaltak le". Osak természetes, hogy Hetén yi. ét Schweinit- zer-kopói legújabban gyártott összeesküvése!:*/ Kun Béla eivtárs bécsi tartózkodásával hozzál: kapcsolatba. A rendőrség azt állt ja, hogy ..sikerűi] azokat a. szálakat megtalálni, amelyekkel Kun Béla befonta Magyarországot". Az ilyen cémagyári ügy­nök hangján megárt rendőrségi jelentés azt állítja továbbá, hogy „sikerült kurírokat elfogni és rájönni azok-. ra az utakra-mód okra, amelyeken a rube­leket Moszkvából Bécse-. át Budapestre küldik“. Jelentésünket polgári hírforrások alapján állí­tottuk össze és olyan szemmel is kéll azt nérzni Amint látjuk nem hiányzik a szabályszerű Horrjhy- féle kommunista összeesküvés egyetlen kelléke sem: bele van keverve Moszkva is, meg Kun Béla is, no meg a moszkvai rubelek sem hiányoznak. A magyar bairasoázia hóhérai ugylátszik afe­letti dühükben élesítik a KMP-aHeoi hajszát, hogy nem sikerült Kun elvtársit megkaparintaniok. A nemzetközi proletariátus és a szlove.nszkói is, amely már többször ragadott, ki proletárokat a Horthy- , vérebek kezel közül nagy figyelemmel kísérj a budapesti rendőrség kinzókamráit, ahol a kommu­nista összeesküvés régietek kovácsolják. A dolgozók ellen irányuló ezen puccs megfl- sitása jelenti az összes szegény- és vagyoniak rétegek életszínvonalának leszállítására irányú! tervek keresztezését, a növekvő szociális, kulfcurá lis és politikai reakció meggátlását. Ezt minden munkásnak és a szocialista pártok minden becsű letes tagjának világosan látnia kell. Jól figyelj meg, hogy milyen objektiv szerepet játszanak a mai időben az ilyen program-hírek. Döntse^ arról, hogy kihez állnak közelebb a kommunista mun­kássághoz, vagy pedig a rendőrigazgatóság­hoz! A KPCs minden provokáció és a kormán minden diktatórikus intézkedése ellenére to vább fogja vezetni a dolgozó-tömegek végsí céljáért és mindennapi követelőéért folyó fissá cot, a tömegekkel együtt megvédi és kiharcol­ja a legalitását, valamint az összes munkás­szervezetek legalitását és szétveri a kormány nak és szerveinek összes provokációs terr A július 6-iki tüntetés esak egy re»z. annak a nagy osztályharcnak, amelyet a KPCs szervez és vezet. A jutius 6-iki tüntetés nem az első és nem az utolsó akciója a KPCs-nek. A KPCs, az egész dolgozó-osztály eiőcsapafa és minden körülmény között az is marad. A KPCs a Kommunista Internacionále vezetése alatt a munkások és dolgozó-parasztok legjobb fegyvere győzelmük eléréséhez! Dinghofer, osztrák igazságügymioiszter ... A megtéri eSienzék visszatér a pártba Moszkva, junius 30. A Szovjetunió Kommunista Pártjának központi ellenőrzőbizottsága a következő határozatot közli: Arra való tekintettel, hogy Awdejew, Babo­dban, Baka jer, Bataseőhev, Beiais, Beleüld, Bur- zerv, Weintraub, Geniik, Hessen, G ural ski, Jewdo- kimow, Jelfcowitsdh, Saw-arykina, Saluzki, Zirtov- jew, Kaneuev, Kuklin, Ease vies, Lewin, Lopeain- skaja, Ljaiina, Matwejew, Macihov, Minicsev, Niko- lajev, Pisson, Prigosin, Rabkin, Ra vies, Retzkau, Sokolow, Sokrvjerv, Pedocowo, Furticsev, Cbarito- nev, Sarov és Sepszelawa oly nyilatkozatot adtak le, hogy alapvető tévedéseiket belátják, a trockista Plattform tél elváltak és magukat az SzKP, valami”’ a Komintern összes határozatainak aláver újból felvétetnek az SzKiP-be.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék