Munkás, 1929 (20. évfolyam, 63. szám)

1929-03-15 / 63. szám

■H1 L . / /v m Mii? ? 3' i/v Wa ÄRA SO FILLÉR fasizmus ellen! A MAI TARTALOMBÓL A felmerült ellentétek alapvető ellentétek I lő tv- ölő** A Vl. világ-kongTesszuis (tárca A KOMMUNISTÁK CSEHSZLOVÁKIÁI PÁRTJÁHAK /A III. I SZEKCIÓJA/ NAPILAPJA l2d iRofyam / 63. siám Világ proletárjai egyesUIJete 11 A forradalmi üzemi munkásság ítél a ff likvidátorok felett: 1929. március 15. péntek A kongresszus meg lesz tartva, leszámolunk az osztályharc minden ellenségével! Ül .................. A prágai ssaksserveseti funkcionáriusok gyűlése késhegyig menő harcot igér a likvidátoroknak! / A munkásság a NVSs egységének megvédéséért / Egy likvidátor titkárt a helyszínen megraktak / A polhűré által Javasolt hatá- roxatot egyhangúlag fogadták el osmwsnus'iiiiwwioiaHmimwm^iiviwnssaHmwinvmHmHmumn A prágai szakszervezeti funkcionáriusok egyetlen hívásra hatalmas számban jöttek össze, hogy megtárgyalják a NÖSz elöljáróságában történt eseményeket. Ülésük a likvidátor! bitorlók= «Betti leghatározottabb harc jegyében zajlott le és az üzemi munkások körében megnyilvánuló hangulat, amelynek a funkcionáriusok kifejezést adtak, kezességet nyújt arra, hogy a fórra- d«tmi munkások a kommunista párt vezetésével le fognak számolni a NÖSz egységbontóival. Az ülésen S ver ma elvtárs tartott referátumot, amelyflxjn. a likvidátorok, pucs- osdnak politikai jelen tőségéről beszélt. Röviden vázolta azt a helyzetet, amelyben az események­re sor került. A kantor*;t csehszlovákiai helyzet beigazolta a VSzI és a KI kongresszusain hozóit határozat tok helyességét. A reformisták a sztrájktörők sze­repét ját&zák. A vörös szakszervezetek — ha hi­bákkal és elégtelenül is — az első lépéseket tették az uj Irányvonal utján a textttrounkások harcában. A munkásosztály megérti a vörös szakszervezetek taktikáját és vezetésük alatt ha roh« lép. Az tv taktikát azonban a burzsoázia és « reformisták is megértik és látják benne a nagy veszélyt a kapitalista, rendre nézve. Ezért akarják megakadályozni a vörös szakszer» rezeteket abban, hogy ezen az utcrn haladjanak. A Vörös szakszervezetek likvidátorai ezt a fel­adatot teljesítik. A vörös szakszervezetek útjáról van «zó és a munkások mindent megtesznek, hogy ez az ut a forradalmi harc irtja legyen. — A vi haros helyesléssel fogadott referátum után Nősek efvtirs, a NÖSz bányá&zszekciójárnak titkárja, a kollektiv vezetőség tagja, szólalt fel. A lifcvidátorofk fejlő­déséről beszélt. Hais az összes Opportunisták és likvidátoroík mintájára eredetileg — éppenugy, mint az egész csehszlovákiai delegátció — egyet­értett a VSzI IV. kongresszusán hozott határoza­tokká!, de Moszkvából való visszatérése után végre­hajtásuk ellen lépett fel, amiért le is mondott titkári funkciójáról és a kol­lektívben viselt tagságáról. A kollektiv vezetőség, ha elégtelenül is, hozzálátott a VSzI határozatai­nak végrehajtásához, azonban a likvidátorok kö­vetkezetes szabotálásával találta magát szemben. A szabotőrök likvidit őri plattformot alkottak, amelyik ma érett formában a Hais- és Nádvomi'k- feje puccsisták plattformja. Ez a plattíonn a felülről való egységfrontot hirdeti és az osztályharc teljes likvidálását jelenti. A továbbiakban vázolta a szélesebbkörit elöljáró­ság ülésén történt eseményeket-, miközben a jelen­levő funkcionáriusok helyenként viharosan zúdul­tak fel a likvidátorok eljárása ellen. Befejezésül az uj puccsista-vezetőség eddigi tevékenységét Ismertette. Az elöljáróság ülése nél­kül, minden határozat nélkül Hais fiát, Arno Haist nevezték ki a „Del* ulk“ szerkesztőjévé, ugyancsak minden határozat nélkül fosztották meg funkciójától az „Arbeiter** szerkesztőjét, Baier elvbáraat és a szakszervezetek lapját a ,,Oafia‘‘-nyomdába vitték, ahol Strlbrny fasiszta- lapját nyomják. Nősek elvtanä a likvidátorok- azoat vádjáról Is taegemlékezetfj*- -toegy & kolfekftv v»tető8*s pénzügyi nehézségekbe Siöztn, -a vörös szakszerve­zeteket. El gyalázatos hazugság. A referátum ókat követő vitában » munkások egész sora lépett fel. Az elsők között szólalt fél SroiB elvtárs a kiadóéi fémmunkások és bányászok delegáció* jának nevében. A likvidátorokat az osztályharc mozdonya fékezöinek jellemezte. Példáikat hozott fel arra, hogy Haisék tudatosan a vörös szakszer- vezetők szétverésén dolgoznak. Handllr, a fe-miin kásák titkárja, röviddel ezelőtt például azt mon­dotta: — Minek csatlakozunk a NöSz-höz, hiszen kél hét múlva amúgy Is szétesik az egész. Srom elvtárs ezután közli a kladnói fémműn kások határozatát, akik teljes határozottsággal helyezkednek szembe a puccsistákkal és minden eszközzel meg fogják védeni a forradalmi NŐS? egységét. Különösen lelkes tüntetésekre került a sót a NöSz egysége mellett Barasek fénunonkás elvtársnak, % NÖSz ellenőrzőbizottsága elnökének be* saéde alatt, aki kijelentette, hogy ha a forradalmi mun­kások tudtak harcolni Hampl ellen, úgy kétszere­sen fognak harcolni Haisék ellen. Hals minden gyűlésen nyíltan kijelentette, hogy ellene van a VSzI IV. kongresszusán hozott határozatoknak. Mégis generális akár maradni a NÖS-zAjen. A -mun­kásoknak azonban gondoskodni kell róla, hogy a Hais-féle likvidátorok ne maradjanak döntő .té­nyezők a szák-szervezetibe®. következtetni an geo .ma, hogy a munkásság ala­posam el fog bánni a burzsoázia fasiszta-terv ein ók végi óhajtóival. A funkcionáriusok ülésén jelen volt Mendf likvidátori titikár, akit felszólítottak, bogy nyilatkozzék és .feleijen a forradalmi szak­szervezeti mozgalommal szemben elkövetett gaz­tetteiért. Menőinek, aki aktive részt vett az ellen- forradalmi puoesban, nem volt mersze nyíltan fel­lépni a munkásság előtt, mindenképpen kitért u nyílt válasz alól és nem adott feleletet az elnök­ség által feltett kérdésekre. A munkásság erre sok leketória nélkül véget vetett játékának és testén, Menői ur testén érezte meg a munkásság állás­pontját a likvidátorokkal szemben. Elre­pítették a gyűlésről. Sidio elvtár« bejelentetté, hogy a írnunk ások kiűzik a NÖSz-böi mindazokat a titkárokat, akik a vörös szak-szervezeteket az ellenforradalom tá­borába viszik. VOBORNIK elvtárs, prágai fémmunkás elmondotta, hogy a liánok - fiz esőben meghívták Haisot a munkásság gyűlésére. Hais itt teljes egészében leleplezte magát. Azt mondotta, hogy a NöSz-nek legalább négy évig kell nyugodtan maradnia és nem vezethet semmilyen harcot. A munkásság- figyelmeztette Haist, hogy a, fémműn kasok éppen harc előtt állanak. Ezt felelte: — Nem kényszerlthettek ehhez a . harchoz, a fémmunkások harcát semmiesetre sem hajtom végre. Hais azt is bejelentette, hogy a NÖSz kon­gresszusa nem lesz megtartva. Vobomik élv-társ rövid, de határozott választ adott, éppenttgv, mmt a Danok-üzem munkásai: — A kongresszus meg lesz tartva és ieszátuo* lünk az osztályharc minden ellenségével. A következő szónok, Martig elvtárs, a pincét munkások szatoszeuvezetének (tagja, rendkívül fontos dolgot árult el. A textilharc idején látta, amint Hais Ta­yerléval tárgyalt vagy másfél óra hosszat a reformista*otthonb«n. Számos vita,szónok után Sverma tártára far tot-t zárszót, amelyben ösezegofgiailta a feladató kát: A munkásság küldöttségeket fog meneszteni a NÖSz-be és a legélesebb harcot Indítja meg a likvidátorok ellen, egyúttal megtisztítja a csoportokat a likvidátor! elemektől. A kogresszusnak a munkások akarata szerint minden körülmény között le kell zajlania és ha a likvidátorok vonakodnának a szükséges eszközöket a kongresszusra megadni, úgy az a forradalmi munkásság eszközeiből jön össze. A késő éjjeli órákig tartó ülésen azután egybangulag fogadták el a beterjesztett határozati javaslatot, amelyik a legélesebben helyezke* dik szembe a likvidátorokkal és harcot hirdet a NÖSz egységéért! ■ .................' a KI és a VSzI elleni A KPCs Polbiirójának álláspontja a NÖSz-ßen lezajJori legutolsó eseményekhez Mlnisak a kladnéi bányásxok... HRDINA elv társ, kladnói bányász felolvas«* a kladnói tárna bizataitee-tület harcos határozatát, amelyet rögtön a puccs hírül vétele után fogadtak el. Egyúttal bejelenti, hogy szer­dám reggel a kladnói bányászok küldöttsége ke­resi fel a NÖSz-t, és tolmácsolni fogja a líalik nak és Haisnak határozatát. HRUBT elvtárs, prágai munkás, á polbüró tagja a következő szónok: — A munkásság küldöttségeket meneszt a NÖSz-be, amelyek olyan módozatokéi fognaik ér vetni a burzsoázia NÖSz-ben levő ügynökeivel szemben, mint amilyenekkel a munkásság uniódén ellenségével szemben érvel. A „l>elmk“-et, a vörös szakszervezetek lapját, eUenforradaJ-mi irodalom­má akarják -változtatni. A munkásoknak el kell uta- Birániok ezt a szennylapot és ideiglenesen a „Kró- niká“-t kell vásárolniok. A pártnak pontos tudomása van Görliokók ée Kovandáék vasárnapi konferenciájáról, amelyen Görlich a pártból régen kidobott eUenforradaimár i-eferátumtiban bejelontette, hogy „a 'vegyiipari munkások már biztosak számunkra, Vavranek ve­lünk megy, Srámek és a funkcionáriusok egész sora szintén mellettünk van. össze kell fognunk a NOSz-t“ Ezután olyan jelenetre került a sor, amely j A NÖSzben levő likvidátorok bomlasztó pucs- esára a kapitalizmus kimélyült válságának, az akut háborús veszélynek, a dolgozók-ellenl fa­siszta támadásnak, a fasiszta államfordulat nö­vekvő veszélyének és a munkásmozgalom meg­bontására irányuló fasiszta törekvéseknek idején kerül sor. Ez a puccs a proletariátus előcsapata eilen Intézett ellenforradalmi támadás egy része, amelynek az a célja, hogy megakadályozza a KPCs-t abban, hogy a radikaliaálódó dolgozó tö­megek élére álljon, ki akarja vonni a vörös szak- szervezeteket a forradalmi frontból és átvinni a reformizmus táborába, a burzsoázia és a fasizmus szolgálatába. A kommunizmus csehszlovákiai re* negátjai kéz a kézben haladnak a likvidátorokkal nemzetközi mértékben, akik a reformistákkal kö­zösen szétverik a forradalmi profetármozgalmal és a Komintern, valamint a ProHntern-elleni harc zászlaját emelik magasra. (Brandlef—ThaEtelmei Németországban). A likvidátorok pnccsára abban az időben ke­rül sor, amikor a legfontosabb iparágak munká­sainak százezrei nagy bér mozgalom előtt állanak (fémmunkások, földmunkások, bányászok, [bányász* biztosítás], üvegipari munkások stb.) és amikor a sztrájkok egész sora van folyamatban. A munká­sok előtt mindezekben a harcokban a munkaadók, a reformisták és polgári állam bármasszövetségc áll. A munkásság harcát csak a forradalmi kom­munista párt és a forradalmi szakszervezetek ve­zethetik. A NÖSz szétverésére és a forradalmi mozgalom-elleni tőrdöfésfe irányuló likvidátort ki* sérlet törekvést jelent a munkásság teljes lefegyverzésére és a kiéleződött hurzsoá-offenziva kénye-kedvének való kitevésére. A likvidátorok pnccsára olyan időben kerül sor, amikor a párt és a vörös szakszervezetek döntő többsége az első lépéseket teszi a VSzI es a KI VI»lk kongresszusán hozott helyes naía- rózatok gyakorlati megvalósítására és végrehajtá­sára, amikor az uj taktika alapján a proletariátus széleskörű mozgósításához lát hozzá a burzsoázia, a reformista apparátus és a polgári állam ellen, A NÖSz Hkvidátori egységbontóinak tette nyílt harcot jelent a forradalmi proletariátus nemzetközi intézmé­nyei által hozott határozatok ellen, harcot a VSxl és a f-5? ellen. A likvidátorok pnccsára a NÖSz kongresszusa előtt három héttel került sor, amely kongresszus -a csehszlovákiai forradalmi szakszervezeti raozga«%N"T| lom további fejlődése szempontjából történelmi j- lentöségü. A NÖSz kongresszusának konkretiz. ui kell a VSzI IV. kongresszusán hozott határo­zatokat, ki kell tűznie a forradalmi szakszervezett munka irányelveit, forradalmi szakszervezeti ve­zetőséget kell választania,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék