Munkás, 1936 (29. évfolyam, 17-42. szám)

1936-04-19 / 17. szám

IMP jjpRppmp Elkobzás után második kiadási VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJ ETEK! MUNKÁS KOMMUNISTÁK CSEHSZLOVÁKIAIPÁRTJÁNAK (A III, INTERNATIONALE SZEKCIÓJA) HETILAPJA 1936 április 19., vasárnap. Ára 50 fillér. í. évfolyam, 17. szám. Meghalt A népnek a békéérrwadségérl és Kenyérért tálé harcáról tárgyal! a Kommunista Párt Ilii. kongresszusa A VB. kongresszust 500 delegátus jelenlétében nyitották meg szombaton. Lelkes és végnélküli ünneplésben részesítik a nemzetközi pro­letariátus vezetőit, Sztálin, Dimitrov és Gottwald elvtársat. ■magyar nép részére a brutális fasiszta diktatúra uralmát jelentené, jelentené ez a magyar nép foko­zottabb kizsákmányolását és gúzsbakötését. És éppen ezért legélesebben szembefordulunk a reakciós magyar urakkal, akik itt szovjetellenes propagandájukkal a Csehszlovákia és a Szovjetunió között megkötött kölcsönös támogatási szerződés felbontására törekszenek. Szembefordulunk Szent- ivány, Sziillő és Esterházyknak a Szovjetunió ellen irányuló uszításaival és azon törekvésükkel, hogy Csehszlovákia külügyi politikáját a fasiszta Berlin­nek és Budapestnek rendeljék alá. Ezen törekvésük­ben egységesek a magyar urak a cseh Kramáíral, a szlovák Hlinkával és a német Henleinnal. Anélkül, hogy egy tapodtat is engednénk önrendelkezési jo­gunkból, határozottan állást foglalunk a reakciós ma­gyar urak revíziós politikájával szemben, mivel ez a politika háborút jelent. Éppen ezért mindent elkö­vetünk, hogy a fasiszta uszítok gálád terveit keresz­tezzük és hogy itteni szövetségeseiket, Esterhá- zyékat és Jarossékat elszigeteljük a békét és a sza­badságot szerető magyar nép tömegeitől. Ez csak úgy érhető el, ha a munkásosztályt és a béke ösz- szes híveit, a fasizmus összes ellenségeit, a haladás minden hívét egységfrontba és népfrontba tömörit- jük a fasizmus és a háború ellen, a tőke támadásai­val szemben. f hí. -gys. gfrbnt is néptfcúr v.-vMiezö t. íámutó ivaca sikerének biztosítékát nemzetköziségünkben látjuk. Legjobb biztosítéka ennek a köztársaság te­rületén élő összes nemzetek dolgozóinaik legszoro­sabb harci szövetsége. Amily szoros szövetségben harcolnak Szlovenszkó összes nemzeteinek dolgozói, épp oly testvéri kapcsolat fűzi Szlovenszkó dolgozó magyar népét a történelmi országokban élő cseh, német és lengyel dolgozókhoz. Ez a kongresszus is manifesztálja a munkásosztály élcsapatának nem­zetköziségét. Üdvözlöm a VII. kongresszus magyar delegátu­sait, akik ennek a harcnak fáradhatatlan szervezői. zöljük. Kedves dvtársal» és elvtársnők! A KCsP Központi Bizottsága nevében megnyi­tom a KCsP Víl. rendes kongresszusát Csatlakozom Zápotocky elvtárs üdvözletéhez, aki mindannyiunk nevében legbensöbb üdvözletün­ket tolmácsolta a győzedelmes szocializmus és a vö­rös hadsereg vezéreinek, a Kommunista Intemacio- nále bátor és bölcs kormányosának. Szemtől szembe azzal a nagy veszélyei, amely az u] világháború fasiszta gyujtogaiói részéről fe­nyeget, főfeladatunknak tartjuk, hogy minden erőnk­kel gátat vessünk a készülődő világégésnek. Föjel- szavunk: Harc a békéért! A fasiszta gyújtó- gatók háborús tervei Csehszlovákia összes nemze­teit veszélyeztetik. Hitler és Horthy fasiszta hábo­rús támadása nem jelentené Szlovenszkó magyar népének nemzeti felszabadulását. Ennek a fasiszta imperialista háborúnak a győzelme a szlovenszkói Gottwald elvtárs beszél elvtárs, a kárpátaljai magyar dolgozók vezére. Április 13-án a prágai Sanops szanatóriumban meghalt a KCsP volt nemzetgyűlési képviselője, a kárpátaljai magyar dolgozók vezére, Török Pál e 1 v t á r s. Meghalt súlyos hosszú betegség után, mely az utolsó hónapok folyamán ágyhoz kötötte öt Holttestét f. hó 16-án ravatalozták fel a »Rudé prá- vo« karibii házában, ahonnan még aznap d. u. 5 óra­kor autón Kárpátaljára szállították, hogy abban a földben nyugodjék, melyért harcolt melynek dolgozó népe érdekében fáradhatatlan tevékenységet fejtett ki, melyért lángolt utolsó leheletéig. Török Pál elvtárs 1898 január 15-én Pojan köz­ségben született és szegény parasztszülők gyerme­ke volt Foglalkozására nézve cipész volt, nős, éa egy 12 éves gyermek maradt utána. 1916-ban lett cipészsegéddé és rögtön ezután, 18 éves korában, besorozták katonának és 6 heti kiképzés után az orosz frontra küldték, ahol néhány hónap múlva hadifogságba esett. Az 1917-es forradalom nagy hatást gyakorolt rá, eltöltötte öt osztálytudattal A fogságból való hazatérése után a magyar vörös hadsereg katonája lett, harcolt az imj>erialista hadak és a belföldi ellen­forradalmi bandák ellen. A magyar proletárdiktatúra bukása után Mun­kácson dolgozott. 1921-ben tagja lett a pártnak és a vörös szakszervezetnek. Ettől az időtől kezdve egész idejét a pártnak és a szakszervezeti munkának szentelte. Szervezte és vezette a dolgozók gazdasági és politikai harcait Munkácson és környékén. Eles harcot folytatott az összes opportunista elhajlások ellen. 1929-ben tagja lesz a párt központi vezetősé­gének. 1931-ben a parlamentbe kerül Sedorják elv­társ helyett, akinek emigrálnia kellett és aki 1934-ben meghalt a Szovjetunióban. Török elvtárs mint kép­viselő minden idejét arra fordítja, hogy Kárpátalja népe megszabaduljőn nyomorától. 1932-ben Lokota elvtárs oldalán szervezi a kárpátaljai falusi szegény­ség nagy mozgalmát. Részt vesz mindeo sztrájkban, hogy harcba vezesse a népet a nagyobb falat ke­nyérért. Kárpátalja egész munkássága és dolgozó parasztsága nagyon megszerette őt, odaadó, fáradt­ságot nem ismerő forradalmi munkájáért. Sohasem panaszkodott, hogy kimerült, mindig készségesen és ölömmel, önfeláldozóim és becsül' tesen teljesítette a párt parancsát, míg mell- és morrákja ágyba r.em döntötte. Nem segrte' az orvosi kezelés. Őt hónapi nehéz szen«^ lf%' áyr£ u> án egget a órakor Piágéjn halt. Meghajtjuk a vörös lobogót Kárpátalja m népének feledhetetlen, szeretett vezére előtt. H fájdalommal tölt el mindenkit, aki az osztályharc Kö­vetője, aki részese a szocializmusért és nemzeti sza­badságért folyó küzdelemnek. Kimondhatatlan fájdalmat okoz halála azért, mivel a kárpátaljai forradalmi mozgalom olyan erőt veszített benne, mely pótolhatatlan a mai súlyos időkben. De nem esünk kétségbe, mert azt a törhe­tetlen bolsevik akaratot, áldozatkészséget és szilárd­ságot. melyet üzenetképen hagyott ránk, arra hasz­náljuk majd ki, hogy a harcosok százaival töltsük be a helyét és a halál miatt megszakított munkáját a nép egységes harca segítségével győzelemre vigyük. * Az elnöklő Zápotocky elvtárs átadja a szót Gottwald elvtársnak, akit a kongresszus határta­lan és szűnni nem akaró lelkes tapssal és ünnepléssel fogad. »Éljen Gottwald elvtársi< hangzik minden nyelven. >Elvtársak és elvtársnőkU kezdi beszédét s mindjárt a legfontosabbra tér rá: a háborús ve­szélyre. Alább közöljük Gottwald elvtárs kivonatos beszédét: Feszült nemzetközi és belső helyzet. 1918-tól még soha sem állott az emberiség olyan közel egy uj világháborúhoz, mint 1936- ban, A béke komolyan veszélyeztetve van. Mandzsúria és a kínai területek megszállása a japán militaristák által, az általános katonai kötelezettség bevezetése Hitler-Németország- ban, Abesszínia megtámadása Mussolini által, Hitler széttépi a looarnói szerződést és meg­szállja a Rajnavidéket, hadseregét szorosan Belgium és Franciaország határaihoz helyezve. Röviddel ezután bevezeti az általános hadköte­lezettséget Schuschnigg Ausztriája és Horthy Magyarországa is ehhez hasonló lépést készít elő. A békét elsősorban a fő háborús gyujto- gatók veszélyeztetik: Távoíkeleíen a japán mi- Htarizmus és Középeurópában a német fasiz­mus. Hitler veszélyezteti Csehszlovákiát. A német fasizmus hóditó céljai közé tarto­zik a középeurópai kis nemzetek és államok le­igázása és rabló háborúja a Szovjetszövetség ellen. Csehszlovákiára életveszélyt jelent a fa­siszta Németország imperialista támadási szán­déka. Ha Hitler és a lengyel és magyar fasiszta szövetségesei megvalósítják hóditó terveiket, ez a cseh nemzet nemzeti önállóságának elvesz­tését, a szlovák és ukrán nemzet részére a ma­gyar dzsentri járom visszatérését, a csehszlo­vákjai német, magyar, lengyel dolgozó nép ré­szére pedig a hitleristák, horthyék, pilsudskiék brutális fasiszta diktatúrát jelenti. Hitler hábo­rús tervei Csehszlovákia összes nemzetei ré­szére a háború összes borzalmait és áldozatait jelenti. Ezért Csehszlovákia összes nemzeteinek létérdeke a fasiszta támadás fékentartása s a béke fenntartása. Kik Csehszlovákiában Hitler segítő­társai? A világ fő béketényezője a Szovjetszövet­ség. A béke összes tényleges barátainak érdeke az„ő következetes békepolitikájának teljes tá­mogatása. A fasiszta támadók ellen a kis nem­zetek és államok fő támaszukat a Szovjetszö­vetségben találják. A Szovjetunióval való leg­szorosabb szövetség a legközvetlenebb érdeke mindazoknak, akik a fasiszta támadók által veszélyeztetve vannak. Ez teljes mérték­ben vonatkozik Csehszlovákiára. Annál inkább felháborító az a tény, hogy Csehszlovákia nem­zeteinek reakciós burzsoá köreiben egyre me­részebb hangok hallatszanak a Csehszlovákia és Szovjetunió közt levő kölcsönös segélynyúj­tási szerződés felbontására és hogy Csehszlo­vákia Hitler-Berlinhez és az ö fasiszta segítő­társaihoz, Varsóhoz és Budapesthez csatlakoz­zon. Ezek a hangok nem csak Henlein- Ester­házy és Hlinka táborában hallhatók, és ezek­nek nemcsak Kramáf és Stffbrny cseh reakciós tábora kontrázik, hanem a kormány táborában levő-agrárpárt reakciós szárnya, Stoupal, Vra- ny és Kahánek is támogatják ezeket a törek­véseket. A KCsP VII. kongresszusa megálla­pítja, hogy Hitler ezen segítőtársainak igyeke­zete, árulás Csehszlovákia dolgozó népének életérdekeivel szemben, de különösen a cseh nemzet függetlenségével szemben. A Hitler előtti behódolás meggyorsítja a háborút A népnek félrevezetése az, amit a cseh és 'szlovák reakció be akar beszélni, hogy t i. a Szovjetunióval való szerződés felbontásával és Hitler Berlinjéhez való szoros hozzákapcsoló- dás által el lehet hárítani a fasiszta Németor­szág támadását. Ellenkezőleg. Éppen a Szov­jetunióval való szerződés, amely mögött száz­hetven milliós állam hatalmas ereje és nagy­szerű vörös hadserege áll, tartja vissza Hitleri a Csehszlovákia elleni támadástól. Ennek a szerződésnek a felbontása kiszolgáltatná Cseh­szlovákiát Hitler kénye-kedvének és szabaddá tenné az utat a támadásainak. Nem igaz, hogy a fasiszta Berlinnel való megegyezés az ő ja­vaslatuk alapján a béke megvédését jelentené, különösen Csehszlovákiát illetőleg. Ellenkező­leg. Az ilyen behódolás a fasiszta Németország előtt kivonná Csehszlovákiát a Szovjetunió ál­tal szervezett békefrontból, bevonná a fasiszta háborús gyújtogatok által szervezett háborús frontba, fokozná az ő támadási szándékukat és Csehszlovákiát háborús kalandokba sodorná. Hazugság, ha a csehszlovákiai német népnek be akarják beszélni (ahogy ezt Henlein teszi), hogy Hitler háborús politikája a szudéta-német népnek meghozza a nemzeti szabadságát. El­lenkezőleg. Hitler háborús fáklyákat csóválva gúzsba köti a német népet és szégyent hoz a német nemzet jó hírnevére és az egész német népnek még borzalmasabb katasztrófát készít, mint azt a Hohernzollernek tették és ezzel a szudéta-német népet is kiszolgáltatná a cseh re­akciónál is brutálisabb elnyomatásnak. Ezzel ellentétben a fasiszta rezsks katasztrófájának' A párt Irta Banéth Jenő. A Csehszlovákiai Kommunista Párt VII. ren­des kongresszusa a széles néprétegek élénk ér­deklődése mellett zaj'lott le. Naponta száz és száz üdvözletét hozott a posta a világ minden tájáról, a köztársaság minden zugából. Munkások, kis­gazdák, diákok, hivatalnokok, kisiparosok, ma­gyarok, németek, csehek, ukránok, szlovákok, szoedemek, kommunisták és agrárok, ifjak és nők mintha versenyre indultak volna: hogyan gazda­gítani, erősíteni, lelkesíteni a csehszlovákiai kom­munisták húsvéti napját. Ezek mögött a látszóla­gos külsőségek mögött rendkívül alapos és mély ok rejlik: A széles néprétegek látják, hogy a baro­méter viharra áll, s hogy ebben a viharban csakis a kommunista párt az egyetlen, amely oltalmat jelenthet. Nagyon jól megérezték a széles tömegek, kogy a kommunista párt kongresszusától sok függ. Nem arról van itt szó, hogy egy párt vizs­gálat tárgyává teszi politikáját, ‘attikáját, meg­nézze sorait. Itt annál sokkal többről van szó. A kommunista párt az nem egy szervezet, amely tagokat gyűjt, vagy tagjai részére előnyöket biz­tosit, vagy ilyen-vágy olyan akciókat hajt végre. A kommunista párt valami más, egészen más. Sokkal több. A kommunista párt a munkásosz­tály, az összes dolgozók mindennemű érdekeinek bátor harcosa, ma minden történelmi haladás egyetlen hordo­zója, a veszélyeztett népek millióinak élő lel­kiismerete, a fenyegető pusztulás, reakció, fa­sizmus és háború ellensúlyozója, a béke vé­delmezője, hordozója és megteremtője egy szebb világnak, az emberi fejlődésnek, az uj rendnek, a szocializmusnak. Mindaz, ami a kommunista pártban történik, szorosan összefügg ezekkel a kérdésekkel. Rövi- den és érthetően a kommunista párt élete és sorsa össze van nőve a fenti nagy kérdésekkel életre-halálra. A kommunista párt erejétől, politikájától, nozgósitó-képességétől függ a fenti nagy kérdé­sek megoldása, amelyek egész generációk sorsát döntik el. Sőt as ígésa saafeeriségéL Győztes harcokba Dimitrov és Gottwald zászlaja alatt. f* A Csehszlovákiai Kommunista Párt VII. országos kongresszusa rendkívül jelentőségteljes munkát 1 végzett 4 napon keresztül. Csehszlovákia munkásosztályának és összes nemzeteinek legfontosabb kér­dései kerültek napirendre és mindenekelőtt az a nagy kérdés, hogyan kell megóvni a békét. Egy- a ségfrontot, népfrontot*— hangzott mindenfelől — ez a kérdés hatotta át az összes küldőt- f teket, referenseket és felszólalókat. A kongresszus a smichovi'Národní dümban volt megtartva, amely- 1 nek terme ünnepi díszt öltött. Hatalmas képek. Sztálin, Marx képei között a kővetkező felirat: f Világ proletárjai egyesüljetek. A szépen kidiszitett tribün mellett Lenin gyönyörű képe, mellette a fel- i irat: A 15 éves kommunista párt, 15 éves harc a leninizmusért, mert ez a pártkongresszus jubi- * leu mi kongresszus. ( Az erkélyeken a Kommunista lnternacionále vezetőinek képei. A falakon feliratok: »A munká- r sok akciós egysége és a népfront — védvár az éhség, fasizmus és hábo- 1 ru ellen*. A karzat is megtelt vendégekkel. Munkások, hivatalnokok, munkanélküliek, intellektuellek, £ kismarosok. 1 W Szlovenszkó közel fél száz delegátussal van képviselve. ' A megnyitás ünnepélyes keretek között megy végbe. Az lnternacionále lelkes hangjai töltik meg ) a termet, midőn Zápotockyelvtárs megnyitja az ülést. A kongresszus felálással fejezi ki tiszteletét ‘ azok iránt, akik a szabadságért elhulltak. S i r o ky elvtárs előbb szlovák, majd magyar nyelven tartja \ meg üdvözlő beszédét, •■,.«**-***-* 1 Sírokat s Fő jelszavunk: harc a békéért! A béke és haladás minden hlvét egységfront- j! ba és népfrontba tömöritjük a fasizmus és háború ellen. Hely énként nagy ovációkkal, tüntető jelszavak kiáltásával, tapssal sűrűn megzavart beszédét itt kö- i i zöljük. , 1 Török Pál

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék