Kataszteri Közlöny 1918 (27. évfolyam, 1-8. szám)

1918-01 / 1-2. szám

|°3 XXVII. évf. 1. sz. € Megjelenik kéthavonként. Pozsony, 1918. január-február. KATASZTERI KÖZLÖNY SZAKLAP a kataszteri felmérés, telekkönyvi betétszerkesztés és birtokrendezés köréből. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pozsony, Országház, hová a lapot illető minden köz­lemény, valamint előfizetési pén­zek is küldendők. Kéziratok vissza nem adatnak. felelős szerkesztő és kiadó: GÁNÓCZyjgÁNDOR fetf^Mt&Q ~ U KÜmvv, Előfizetési árak 1 évre 8 kor. 4 kor. 2 kor. \ta*a A trigonometriai háromszögelés és magasság­mérés a haditechnika szolgálatában.*) Irta : Szova György, kataszteri mérnök, tart. főhadnagy. Kisérve a világháború szomorú drámáját, annak elenyé­szően csekély áldásos gyümölcsei közül talán a technikai tudo­mányokat emelhetjük ki leginkább, melyek e rövid pár év alatt aránylag rohamosan óriási fellendülést és haladást mutatnak. Kezdve a 42-es mozsaraktól, az angol tankokig és a német ágyús repülőgépekig sok meglepetésben volt már részünk, úgy hogy technikai szempontból méltó figyelemmel kisérhetjük e le­játszódó dráma minden fázisát. Az eddigi háborúk sorrendjében az abban felhasznált eszközök a tudomány fokozatos haladásá­val párhuzamban folytonos újításokon s javításokon mentek át. De mig az elmúlt háborúkban, az anyag, a tömeg s a túlsúly volt a döntő faktor, addig ma ezen ^.tényezők másodrendűen szerepelnek, s úgy stratégiai, mint taktikai feladatok megoldá­sánál a tudomány, az ész váltja föl az anyag és erő helyét. Kezdve az élelmezés minimális szükségleteit meghatározó rendelkezések­től a leggyilkosabb gázbombák . alkalmazásáig, mindenütt a tudomány preciz, összefüggő munkáját, az ész s leleményeség számtalan raffineriájával ellátott működését látjuk. E, mondhatni minden fázisában tudományos alapon leját­szódó háború sokféle intézménye közül minket legjobban érde­kelhetnek itten a múlt év folyamán az egyes Hadseregeknél rendszeresített hadi felmérési osztagok (Kriegsvermessungsab­teilung) szervezése. Ezen intézmény német szövetségesünknél már háború előtt szervezve volt, mozgósítás alkalmával felállíttatott, úgy hogy a háború kitörésekor már megkezdhette működését. M. N. MUZEiw könyvtára *) A hadvezetőség engedélyével. 1. h-forat. Nevtdekn-i, 19? / év.J/^52.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék