Katholikus Hetilap, 1881 (37. évfolyam, 1-52. szám)

1881-01-06 / 1. szám

TARTALOM lrányczikkek. Lap. Boldog újévet! Eraér........................................................... Is A csapda. (M—y.)........................................................... 25 33 Szent-László-Társulatunk érdekében. Emér .... 41 A szabadon vakolók. (M—y.).............................................. Szabó Imre szombathelyi püspök emléke. Emér ... 65 j A pletyka. (M—y.) .................................................................73 j F őmagasságu s főtisztelendő Simor János bibornok-her- czegprimás beszéde, melylyel a Szent-István-Társulat márczius 17-én tartott közgyűlését megnyitotta . . . 89 Az a szabad vallás. (M—y.).............................................97 K arácsonyi kiállítás. Emér....................................................107 A z uj felebaráti szeretet. (M—y.) . . . . 123 131 139 1881. május 10. Emér................................................................149 A magyar tudományos Akadémia. Emér................................165 Fény és árny. (M—y.)................................. 173 181 199 207 Id. gróf Károlyi István. Emér...................................................191 A magyar nyelv és liturgiánk. Emér......................................223 A kortesidény után. (M—y.)...................................................239 Legközelebbi országgyűlésünk. F................................................255 Hajadon tanítónők. (M—y.)...................................................271 H áziipar vagy nőemancipatio. Emér......................................287 S zentség vagy szerződés ? (M—y.)............................................295 A fegyelem. (M—y.)................................................................311 N agyméltóságu és főtisztelendő dr. Schlauch Lőrincz szathmári püspök megnyitó beszéde a Szent-László- Társulat 1881. szeptember 27-én tartott közgyűlésén . 319 j A pápa és Kóma. Emér................................................................335 Modern koldulások. (M—y.)...................................................359 A király-bymnusról.......................................................................375 Katholikus népkönyvtáraink. Emér......................................383 A bűnök dajkája. (M—y.),..........................................................391 Év utolján...................................................................................417 K öltemények. CXXXVII. Zsoltár........................................................... 2 A rany alma — arany szív.............Soc. J................................ 9 K olostorban. Grexa M. János.....................................................12 A próságok. Szabolcs..................................................................20 E gy ifjú költő halálára. Kalocsay Gyula Alán ... 26 Az anya vigasza. —s. —s...............................................................37 L XXXIII. Zsoltár. Kálmán Károly........................................42 H ivó szózat. K. L. . . ».....................................................50 A pörös apáczák. S. J.....................................................................58 j Hamvazó Szerdán. Kalocsay Gyula Alán..................................66 Esti kép. Szülik József..................................................................74 H óvirágok. Kalocsay Gyula Alán............................. 81 A z én kis madaram. Dr. Kanyurszky György ... 98 Lap. LXXXV. Zsoltár. Kálmán Károly......................................108 S ch.........J...........barátom névnapján. Premontrei . . 112 A z utolsó Ítélet. Sántha Mihály.............................................115 Emléksorok T. S. barátom névünnepére. H. J. . . . 119 Örök tavasz. Sántha Mihály...................................................124 Az árva mosolygása. S. J..............................................................132 A z amulett. Kalocsay Gyula Alán.............................................135 Dalok a szűz Anyához. Kalocsay Gyula Alán . 140 150 »Magnificat.« .........S. J...........................................................157 K olumbus halála............S. J...................................................160 Em léksorok egy papnövendék barátomhoz. K. M. Gy. . 166 Urunk menybemenetelére. Koltay Virgil................................174 Orillus. Rábay Tertullián................................ . . . 182 Napraforgók. Sántha Mihály................................. 192 200 Szívvirágok. Kalocsay Gyula Alán .... 208 215 A falusi plébánia. Braun Izabella után németből. Bánáty Alfonz.....................................................................................211 LIV. Zsoltár. Kálmán Károly ...................................................224 » Jézus itt vagy ?« .........S. J...................................................231 A lmaim. Gyürky Ödön................................................................240 Ének a Szeplőtelen Szűzhez. Nyulassy Antal .... 247 Hajnal virágai. S ... J...................................................................256 XC. Zsoltár. Kálmán Károly...................................................263 Bucsuzáskor. Zoltai Béla.........................................................267 Mint drága gyöngy. Kalocsay Gyula Alán .... 272 A puszta pálmafája.............S. J.....................................................279 Nővér emhez. Kalocsay Gyula Alán......................................283 S aul megtérése. Garay Alajos...................................................288 X CI. Zsoltár. Kálmán Károly...................................................296 A lélekharang.............S. J..............................................................303 Őszszel. Kalocsay Gyula Alán...................................................312 A megtérés. Gr. Csáky György...................................................321 A liliom. Gyürky Ödön..........................................................327 A tábornagy.............S. J. . . »...................................336 A körösztfa és a lant. Kalocsay Gyula Alán .... 343 Itthon. Rézbányay József..........................................................346 A temetőben. Kalocsay Gyula Alán......................................351 A z újszülött. Sántha Mihály...................................................360 X XXIII. Zsoltár. Kálmán Károly.................................367 A legjobb nevelő. Hollady Jenő.............................................372 A szent család futása. Angol után.........S. J. . . . 376 M ezei ábránd. Kalocsay Gyula Alán......................................384 D alok. Koltay Virgil................................................................387 »Tot a pulchra.« Kalocsay Gyula Alán................................392 Másodvirágzás. Sántha Mihály...................................................401 Már ia-dalaimból. Gyürky Ödön............................................404 A legszentebb éj üdvözlete. Kalocsay Gyula Alán . . 409 Pásztoriul a kis Jézus jászolánál. Szülik József . . .411 Csillagfürtök. Nyulassy Antal...................................................418

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék