Katholikus Nevelés, 1916 (10. évfolyam, 1-8. szám)

1916-01-01 / 1. szám

X. évf. Budapest, 1916. január 20. 1. szám. Katholikus Nevelés A magyarországi róm. kath. Hittanárok és Hitoktatók egyesületének szakközlönye A folyóirat előfizetési ára: Egész évre-----------------8 K F él évre —--------— — 4 K a mi egyszersmind tagsági díj. Kéziratokat, címváltozásokat a szerkesztőség címére (Buda­pest I. kerület, királyi palotai plébánia) kérünk. Pénzküldemények a pénztáros címére adandók föl. A pénz­táros dr. Luncz János, Bpest. IX. kér., Bakáts-téri plébánia Emléksorok Krisztus Egyháza mint a nemzetek nevelője az egység ere­jével végezi a nevelés ökonomikus munkáját. Az egységben a nevelésnek célját látja. Egységben van az erő ! Az önne­velésnek eme princípiumával alakult meg kilenc év előtt egyesületünk és növelte a katholikus nevelés programmját akkor, midőn először adott tűzhelyet hazánkban azoknak, kiknél a nevelés végcélja az örök emberideál: az Istenember. Új perspektívákat nyitott az egyesület, midőn e szövetkezés­nek par excellence keresztény eszméjével a szellemi több­termelésnek adott lehetőséget, tűzhelyet gyújtott, lapot ala­pított, hogy az egyháztörténelem sugárzó szelleme eme kis ponton visszaállítsa ama szent közösségeket, melyeknek ne­velő eszméi a civilizáció szürkületében legelőször gyújtották a hit és tudás világító fároszait. Az Egyház tanítói hivatalá­hoz híven a tudomány szeretete lelkesítette dr. Dudek János egyetemi tanárt, hogy ez egyesületet létesítse. A köztiszte­letben álló, sokoldalú tudós a szellemi agitáció erejével, szó­val és tollal gárdát gyűjtött az eszme tüze köré: írt, dolgo­zott, irányt adott; hirdette egyesületi kiadványok, szakosztályok szükségességét. Novák Lajos prépost, a székesfőváros hit­oktatásának érseki főfelügyelője, mint az egyesületnek társ­elnöke, ki maga is mint történelmi családok nevelője, majd hat lusztrumon át hittanár, a gyakorlat, írói munka és admi­' p Xpeff $13"

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék