Katholikus Nevelés, 1917 (11. évfolyam, 1-10. szám)

1917-01-01 / 1. szám

szám. A magyarországi róm. kath. Hittanárok és Hitoktatók egyesületének szakközlönye A 8 korona előfízel est (tagsági dijat) Komlóssy Miklós pénztáros (Budapest, VI , Érsek-utca 2.), a kéziratokat dr. Makay Lajos szerkesztő (Budapest, I., Királyi palota), a címváltozásokat és reklamációkat a kiadóhivatal (Budapest, I., Fehérvári-út 15/c. wElet“-nyomda) címekre kérjük. Megjelenik július és augusztus kivételével minden hó 20.-án. A szeretet bizonysága a tett. Csernoch János bíbornok-hercegprímás allokuciója. A hitoktatók működése abból az általános misszióból folyik, melyet Egyházunk isteni Alapítója emez igékkel rendelt: Euntes, docete omnes gentes. Menjetek, tanítsatok minden nemzetet. Az Egyház ennek a missziónak mindig hűségesen törekedett megfelelni és megfelel néki mind mai napiglan. Követi ebben az isteni Üdvözítőnek példáját, aki míg a földön járt, állandóan tanított. Foglalkozott a farizeusokkal és írástudókkal, nem ke­rülte el a nagy zsidó tanácsot sem, volt néki szava a közön­séges néphez, amely seregestül tódult köréje és amelyhez a hegyi beszédet intézte és nem hanyagolta el az ifjúságot sem, mikor a kisdedeket nemcsak engedte, de kívánta is magához juttatni. Amint a szükség kívánta, mint apologeta lépett fel a farizeusokkal és írástudókkal szemben és lehet mondani, hogy a földön töltött életének nagy része a tudósokkal való folyto­nos vitatkozás volt. Gondja volt, mint mondottam, a szegény népre és főleg erre és ebben teljesítette azt a feladatot, melyet a lelkipásztorok teljesítenek; mint ilyen, törődött az ifjúsággal és a gyermekekkel, sőt példát is vett róluk, az emberek szemei elé állította őket, mint akiké a mennyek országa s ezt szóval is kimondotta: Ha nem lesztek olyanok, mint e kisded, nem mehettek be mennyek országába. Az Anyaszentegyház, mely Krisztus misztikus teste és Krisztust kialakítani törekszik minden egyes emberben, hűségesen követte isteni mestere példáját. Omnibus omnia factus, mindnyájának mindenévé vált, oly tanítást adván nekik, aminőre épen szükségük volt. A felnőtteknek és a müveiteknek magasabb tanítást, a gyermeknek tejet adott. A tanítói hivatalt 'az Anyaszentegyházban az egész világra Katholikus Nevelés

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék