Katholikus Nevelés, 1923 (15. évfolyam, 1-10. szám)

1923-01-01 / 1. szám

XV. évf. Budapest, 1923. január. 1. szám. Katholikus Nevelés A magyarországi r. k. Hittanárok és Hitoktatók egyesületének közlönye Megjelenik július és augusztus kivételével havonkint. Előfizetési díj minimum 300 korona, ami egyszersmind tagsági illeték. A szerkesztőség címe! Budapest, I. kér., Villányi-út 35. Kiadóhivatal: I., Horthy M.-útl5. Pénzküldemények küldendők: Dr. Walter János, IV„ Váci-utca 31. A fiziológia és a lelkiélet. Ezen a címen a »Regnum Marianum“ egyik régebbi gyűlésén, ezelőtt vagy 15 évvel, előadást tartottak. Az akkor elnöklő gróf Majláth G. püspöknek az volt rá a megjegyzése : A dolog érdekes, de általános­ságban folyik el. Az előadó nagyobb szolgálatot tett volna a közjónak és az érdeklődőknek, ha a dolgot élesebb világításban és gyakorlati alkal­mazásban tárgyalja. Lássuk most az egyszer ezt az élesebb világítást és gyakorlati al­kalmazást. 1. Többször halljuk: »a római Breviáriumban majd minden szentnél, legalább az újabbaknál, oda van téve: piis ac nobilibus parentibus oriundus, nobili genere natus és hasonlók. Úgy látszik az Egyház csak a gazdagokat és előkelőket avatta hálából szentekké“. Hogy ez így nem igaz, legalább ezzel az indokolással, azt tudjuk. Mégis, hogy ke­rül össze ez a statisztika ? Van összefüggés a lelkiélet és az előkelőség között ? Tudjuk, hogy a természetfölötti nem rontja le a természetest vagy természetet, hanem ellenkezőleg azon épül fel. Hol nincs alap, nem lehetséges a felépítmény. A hülyéknél (idiotae) és orvosilag gyönge* elméjűeknél (imbecilles) szorosan vett lelki (aszketikus) életről nem beszélhetünk. Az egész lelki-szellemi élet lapos, szétfolyó, magasabb szárnyalások nélkül. A szentek határozott, körülírt egyéniségek, az élet alakításában a művész eredetiségével felruházva. Az ilyen élethez jól kifejlett, érzékeny reakciójú idegzet kell. Ez pedig az Istennek gond­viselési akarása folytán lehet egy egyénnek különleges kiváltsága, mintegy kivételképen adva, rendes viszonyok között azonban nemze­dékeknek művelődési emelkedéséhez van kötve. Ez pedig csak a jóléttel kapcsolatosan lehetséges. Nem tartozik ide annak mutogatása, hogy a művelődés haladtával a koponya űrtartalma és az agyvelő súlya nagyobbodott. Nem mon­dom, vannak itt is kivételek ; átlagban mégis így van. Mi minket kö­zelebbről érdekel, az, hogy a műveltség magasabb fokán az újszülött gyermek már fejlettebb idegzetet és fejlettebb beidegzést hoz magával. Nem kell sokat bizonyítani. Kiknek több alkalmuk volt kis falvakban, majorokon született gyermeket keresztelni, láthatták a kis fejet és a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék