Katolikus Szemle 3. (1889)

1. szám

Az első füzet tartalma: \ Lap Az emberi nem kora és az őstörténelem. — I. — Dr. Székely István . , 3 Ravenna. — Kaposi József 48 Tót püspökségek Magyarországon. — Dr. Karácsonyi János .... 85 Diadalének. — Költemény. — Kemenes 107 Későn. — Herbert M. elbeszélése 109 A sötét világrészből. — T. — Dr. L. R 120 Nyilt levél Sujánszky Antalhoz. — Ney Ferencz 14:í B. G. Fleuriau : St. Pierre C.aver. — Szentannai 148 Drumont: La fin d'un mond. — (hb.) 154 Fonyó Pál : A liitelemzéstan elemei 158 Városy Gyula: Tik-Tak * 159 Pro domo 160 90T A „Katliolikus Szemle" a Szent-István-Társulat elnökségének felügyelete alatt s ugyanazon Társulat költségén adatik ki, mint a társulati tagok rendes évi illetményének egy része. Nem-tagok számára előf. ára 5 frt. Megje­len, a nyári szünidőt kivéve, kétkavonkint, összesen tehát ötször, 10 íves füzetekben. A szerkesztőséget illető minden küldemény a szer­kesztő nevére, a Társulat házába: IV. ker. Lövész-utcza 13. inté­zendő; előfizetések és reklamácziók ugyanoda.a Szent-István-Tár­sulat titkári hivatalára czimezve. Megjelent és a szerkesztőséghez beküldött irodalmi újdon­ságok : *) — A katliolikus egyházjogtan kézikönyve. Különös tekintettel Magyar­ország jogi viszonyaira. Irta Dr. Kazaly Imre. Váczon, Mayer Sándor künyvny. 1888. Negyedik, újonnan átnézett kiadás. 1—2 köt. »agy 8-adr. XIT. 811. 1. Ára <frt. — Egyházpolitikai helyzetünk, vagyis a katholiczizmus magyarországi egyházpolitikai helyzetét tárgy azó napikérdések. Irta Dr. Lauran Ágos­ton, nagyv.^ görög, szert. [kath. kanonok. Nagyvárad, ifj. Berger S. 1889, kis 8-adr. 142 1. Ára 60 kr. — Ugyanazon szerzőtől megjelentek : Az egyház és az állam a magyarországi katholiczizmus egyházpolitikai helyzetével foglalkozó napi kérdések szempontjából. Nagyvárad, Hügel Ottó, 1888. kis 8-adr. 156. 1- Ára 80 kr. — és : Korszerű egyházpolitikai kérdések. Tárgyilagosan megvitatva, hazai törvényeink szempontjából. Nagyvárad, 1887. Hügel Ottó, kis 8-adr. 126 1 Ara 60 kr. *) A „Katii. Szemle" irodalmi rovatában fölemiitetteken kiviil.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék