Katolikus Szemle 16. (1902)

10. szám - Könyvismertetések és birálatok - Balics Lajos: Erdélyi László: A pannonhalmi főapátság története. Első korszak

KÖNYVISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. A pannonhalmi főapátság története. Első korszak. A megalapítás és terjeszkedés kora 996—1243. Szerkesztette és részben irta Erdélyi László. Budapest, 1902. A pannonhalmi benczések a nemzeti, egyházi és (benczés-)rendi százados ünnepek találkozása alkalmából megírják rendjük történetét, és ennek első, hatalmas terjedelmű kötetét a fönti czím alatt a minap már ki is adták. A benczés-rend, melynek férfiai kitartóan ott állottak az első szent király oldalán ennek államszervező munkájánál: a magyar király­ság megalapításánál; a rend, melynek tagjai mint szerény szerzetesek térítik a magyart s utóbb a magyarországi első püspökségek élén állva megalakítják a keresztény egyházakat hazánkban; melynek fiai sok viszontagság, anyagi- és lelki küzdelmek után ma is homloktéren küzde­nek a magyar tanítás, közművelődés rögös terén — régóta érezte a kötelezettséget — s ennek időnkint kisebb-nagyobb sikerrel eleget is tett — hogy saját múltját földerítse, annak történetét megirja, ezt maga olvassa és másokkal olvastassa. Annál inkább is alkalmatos volt a mostani idő történetük megírá­sára, annál nyugodtabb szemmel tekinthetnek szent Benedek magyar fiai a messze múltba, mert rendjük jelene, s amennyira a jelenből emberileg itélni lehet, jövője is igen vigasztaló, igen biztató. Éppen azért őszinte örömmel köszöntjük e nagy munkát, melyet régóta vártunk, nélkülöztünk s irodalmi értelemben jogosan követeltünk is attól a rendtől, melynek múltja a történetírásra első sorban érdemes s melynek kötelékében meg vannak a férfiak is, kik e munkát — bár nagy fáradozással s a rend maga nagy anyagi áldozattal, — megalkotni képesek. Az első kötet bőséges terjedelme, anyagának egy jórésze, mintha arra czélozna, hogy a munka első sorban a rend tagjainak okulására készült, de azért megtalálja benne a rendtől bármily távol álló történetíró és tanulmányozó is maga részét. Az első kötet anyagának ismertetésébe éppen az anyag nagysága és gazdagsága miatt bele sem foghatunk, hanem megteszszük inkább megjegyzéseinket ahol azt jónak és szükségesnek tartjuk, abban a reményben, hogy ezek egyik-másika talán nem esik egészen kárba a később jövő kötetek anyagának földolgozásánál.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék