Katolikus Szemle 27. (1913)

6. szám - Könyvismertetések és birálatok - Lukcsics József: Sörös Pongrác: A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. A magyar kereszténység, királyság és bencés-rend fönnállásának kilencszázados emlékére kiadja a pannonhalmi Szent-Benedek-rend. XII. B): Az elenyészett bencés apátságok

könyvismertetések és bírálatok. A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. A magyar kereszténység, királyság és bencés-rend fönnállásának kilencszázados emlékére kiadja a pannonhalmi Szent-Benedek-rend. Szerkeszti Sörös Pongrác pannon­halmi főiskolai tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. XII. B): Az elenyészett bencés apátságok. Irta Sörös Pongrác. Buda­pest, 1912. Stephaneum-nyomda r.-t. 4r. 531 lap, 2 levél, 1 térkép. A kilencszázados dicső múlttal jeleskedő magyar bencés-rend hatalmas monográfiájának mindegyik kötete hazai történetírásunk kiváló eseménye. A tudományos módszer követelményei szerint szorgalmas levéltári kutatásból és történeti kritikai vizsgálódás útján létrejött emlék­művek, amelyek hiteles bizonyságokkal hirdetik az első magyar szer­zetesrendnek kulturális érdemeit. A már közzétett tíz kötet a máig létező bencés monostorok múltjáról tár elénk tanulságosan teljes képet, amely nemzetünk és a magyar katholicizmus fejlődésének történetében össze­foglaló, vonzó előadása mellett sok vitás kérdésre derít fényt. A most megjelent kötet régi romok törmelékeiből állít össze szines mozaik­képeket, amelyek a magyar bencések széleskörű kulturtevékenységéről beszélnek s a magyar monasteriologia drágaköveit alkotják. Fokozott érdeklődésünket a kötet anyaga csiszolt földolgozásban teljes elisme­résünk mellett várakozáson felül elégíti ki. Sörös Pongrácé a nagy érdem, hogy e kötettel tudományos iro­dalmunk és magyar egyháztörténetírásunk gazdagodott. A csendes és szerényen dolgozó jeles bencés történetíró, művelődéstörténetünk leg­avatottabb és legeredményesebb munkásainak egyike, nemcsak átvette — Erdélyi László távozása után Pannonhalmáról a kolozsvári egyetemi tanszékre — a pannonhalmi nagy vállalat szerkesztését, hanem egymaga gyűjtötte össze páratlan kitartással és kritikai éleslátással földolgozta ezen legtöbb fáradozást igénylő kötetet is, mint az előbbiek közül nem egyet. Kiadott munkák, értekezések s oklevéltárak vonatkozó adatainak értékesítése mellett a levéltári kutatások halmazából fejti ki azon bencés apátságok létezését és történetét, amelyeket mai egyházi életünk érde­mesült férfiak kitüntetésére szolgáló apáti címekül ismer. Maradtak,, illetőleg föléledtek egyes apátságok, mint Szentjobb, Lekér, Ják, Hahót,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék