Katolikus Szemle 28. (1914)

4. szám - Könyvismertetések és birálatok - Lukcsics József: Sörös Pongrác: A pannonhalmi szent Benedek-rend története. A magyar kereszténység, királyság és bencés-rend fönnállásának kilencszázados emlékére kiadja a pannonhalmi Szent-Benedek-rend. A dömölki apátság története. Irta Pacher Donát

KÖNYVISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. A magyar kereszténység, királyság és bencés-rend fönnállásának kilencszázados emlékére kiadja a pannonhalmi Szent-Benedek-rend. Szerkeszti Sörös Pongrác pannon­halmi főiskolai tanár, a m. tud. akadémia lev. tagja. XII. AJ: A dömölki apátság története. Irta Pacher Donát soproni Szent-Benedek-rendi kath. főgimnáziumi igazgató. Budapest, 1912. Stephaneum nyomda r. t., 4. r., 644 lap, 31 képpel. A befejezéséhez közeledő pannonhalmi egyháztörténeti vállalat XII. kötetének első fele nemrég hagyta el a sajtót, 1 noha a címlap az 1912. évet viseli. A dömölki bencés apátság történetéről szól hét feje­zetben. A korábbi kötetekével azonos gondosság és szorgalmas kutatás jegyében kiadott dömölki kötet a rend egyik kiváló tagjának, Pacher Donát soproni főgimnáziumi igazgatónak rátermettségét és kitartó mun­kásságát hirdeti, amellyel a vaskos kötetet elejétől végig egymaga ren­dezte sajtó alá. Kronológiai sorrendben mondja el adatait; csupán a hetedik fejezetben nyújt külön képet az apátsági birtokokról. A Pannonhalmához tartozó és máig létező négy bencés fiókapátság egyike a dömölki apátság. A vasmegyei Ság hegyének északkeleti tövében tűnik föl a XIII. század közepe táján a dömölki apátság középpontja. Ősi birtokának zöme a mai Czelldömölk határából állott. A XIII. szá­zadban három oklevél említi az apátságot (Demunk, Dumánk). Alapítá­sának idejét és körülményeit írásos bizonyság nem őrzi. A felburjánzott vélekedések eltérők; határozott nyomot nem jelölnek meg; nagyobbrészt a képzelődésből nőttek ki. Az apátság valószínűleg nem királyi alapítás. A XIII. század közepén kegyuraságát a Merse-család kezén találjuk. A kegyurak azonban változnak. Az ősi templom romjai a XIII. század első felében létrejött alapítást gyaníttatnak. Csak a kevés adat gyér világa vet némi fényt az apátság középkori sorsára. A konvent hiteles helyi teendőket is végez. Az ezen tevékenységéről tanúskodó legrégibb oklevél 1 A XII. B) kötet ismertetését a mult évben közöltük; Kath. Szemle, 1913. évf., 707—709.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék