Katolikus Szemle 35. (1921)

6. szám - Könyvismertetések és birálatok - Lukcsics József: Sörös Pongrác: A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. A magyar kereszténység , királyság és bencés rend fönnállásának kilencszázados emlékére kiadja a pannonhalmi Szent-Benedek-rend. Hatodik kötet A) és B): A pannonhalmi főapátság története. Hatodik korszak: A rend új kora, új munkaköre 1802-től napjainkig

KÖNYVISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK* A pannonhalmi Szent-Benedek-rend történele. A magyar kereszténység, királyság és bencés rend fönnállásának kilencszázados emlékére kiadja a pannonhalmi Szent-Benedek-rend. Szerkeszti Sörös Pongrác pannon­halmi főiskolai tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Hatodik kötet A) és B): A pannonhalmi főapátság története. Hatodik korszak: A rend új kora, új munkaköre 1802-től napjainkig. Budapest 1916. Stephaneum-nyomda rt. Nagy negyedrét 625 lap, egy levél és 1187lap. E két nagy kötettel befejezést nyert a kilencszázados dicső múlttal jeleskedő magyar bencés rend hatalmas monográfiája, 1 amely immár tizennégy terjedelmes kötetben levéltári kutatások és történeti kritikai vizsgálódás útján hiteles és vonzó képet nyújt az első magyar szerzetes­rend egész múltjáról és kulturális érdemeiről. Noha e két kötet cím­lapján az 1916. év szerepel, csak nemrég küldte szét — bizonyára az utolsó évek zűrzavara következtében — az új főapát, Bárdos Rémig, aki kiváló elődeinek nyomába lépett. Posthumus művek, mivel úgy a tudós szerkesztő, Sörös Pongrác, mint a lánglelkű főapát, Hajdú Tibor, aki a zárszót írta, már nincsenek az élők sorában. Áldott emléküket utólag is beragyogja az a fénysugár, amely e korszakos kiadvány érdemeinek teljéből árad reájuk. Mindkét kötet, amelyek a magyar bencések legújabb történetét — a rend visszaállításától kezdve napjainkig — tárják elénk, a magyar tudományos világ igazi nyeresége. I. Ferenc király 1802. március 12-én kibocsátott oklevelével állí­totta vissza hazánkban a bencés rendet, amelyet II. József egyházpolitikája űzött ki monostoraiból. Pannonhalma, Tihany, Bakonybél és Dömölk újra benépesednek szent Benedek magyar fiaival, akik az ősi szellemben fognak hozzá nagy feladataik megoldásához. Zalavár az osztrák Gött­weigtől csak 1873-ban szakad el és tizenkét év múlva fiókapátságként kerül vissza Pannonhalmához, amelynek XIX. századi történetébe bele­olvad a magyar bencés rend legújabb működése. Európát megrázkódtató harcok között kezdte meg a rend az új munkát és megírt új korának utolsó évei a világháború rettenetes küzdelmei közé ékelődtek. Amikor a bencés rend ismét megkezdhette áldásos működését, első * V. ö. Kath. Szemle, 1913. évfolyam, 707—709.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék