Katolikus Szemle 48. (1934)

KATOLIKUS SZEMLE SCHÜTZ ANTAL, ECKHARDT SÁNDOR, KOVRIG BÉLA ÉS MIHELICS VID közreműködésével szerkeszti TÚRI BÉLA a Szent István-Társulat alelnöke. Megjelenik minden hónap elsején, négy íven. — Szerkesztőség és kiadóhivatal a Szent István-Társulat székházában: Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. A Társulat postatakarékpénztári csekkszámlájának száma: 4.197. A Katolikus Szemlét a Szent István-Társulat tagjai a Naptárral együtt tagilletményként díjtalanul kapják s ezenfelül 20%-os engedményt élveznek közvetlen ren­delésnél vagy vásárláskor — az iskolai tankönyvek kivé­telével — a Társulat összes kiadványainak árából. A tag­sági díj egy évre 10 pengő. Tag mindenki lehet, aki ebbeli szándékát a Szent István-Társulat igazgatóságának akár levelezőlapon, akár a tagdíjbefizető-utalványon, vagy csekklapon bejelenti. Nem tagoknak a Katolikus Szemle évi előfizetési díja 12 pengő. Külföldre az évi portó­különbözet 2 pengő 90 fillér. Egy füzet ára 1.20 pengő. A szerkesztőséget illető minden közlemény kifejezetten a szerkesztőség címére küldendő. Tagdíjakat, előfizetéseket és reklamációkat a Szent István-Tár­sulat igazgatóságához kell címezni. — A Katolikus Szemle szerkesztését minden hónap 15-én zárjuk. Géppel irt cikkeket kérünk. Minthogy minden számban legfeljebb egy olyan cikket hozunk, amelynek terjedelme meghaladja a 10 nyomtatott oldalt, a szerzők helyesen teszik, ha lehetőleg 10 nyomtatott oldalnál kevesebbre szabják cikkük terjedelmét. Olyan közleményeket, amelyeket nem mi kértünk, csak akkor küldünk vissza, ha felbélyegzett és megcímzett borítékot mellékel a szerző. A cikkeket mi korrigáljuk és csak kivételes esetben, külön kérésre adunk a szerzőnek korrektúra-levonatokat. A cikkek közlésével a Katolikus Szemle megszerezte azok szerzői jogát. Éppen ezért az esetleges különlenyomatokat csak a mi engedélyünkkel szabad könyvkereskedői for­galomba bocsátani. Különlenyomatok ügyében a szerzők közvetlenül a Stephaneum nyomda igazgatóságához szíveskedjenek fordulni. — A felelős szerkesztő minden hétfőn és csütörtökön délelőtt 11 órától délután 1 óráig a Szent István-Társulat épületében tartózkodik. Telefonon folytatott megbeszélés alapján (lakásán 57-0-71) azonban más időben is rendelkezésre áll.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék