Kecskemét, 1873. július-december (1. évfolyam, 27-52. szám)

1873-07-06 / 27. szám

11. szám. Első évfolyam. KECSKEMÉT. Kecskemét, 18T3. Julius 6. Politikai, szépiralmi es közgazdasági hetilap. Megjelen hetenként egyszer, Vasárnap. S*erUe»*t«í lakásai Széchenyi-utca 4. sz. a. Kiadó-hivatal : Plebánia-utca 262. sz. a. Egyes számok 15 krért kaphatók a kiadó-hivatalban. Egy izgató nyomtatvány ismer- — tetése. Folyó évi Jun. 29-kén ismét egy bárány- bőrbe öltözött farkas-nyomtatvány, igaz ne­vén: vallási egyenetlenségre fölhívó, valóságos I áz í t ó irat osztatott ki és pedig papi kezek által, még a minapi izgatottságból föl sem üdült róm. kath. polgártársaink között; ezen istente­len és hazafiatlan szerkesztvény: „nyomatott Egerben 1873.“ Kinél? Ez nincs alányomva. Hiszen ez vétség a sajtó-törvény ellen! „Az erény bátran jár, hol a napfény derül: A vétek csak bujkál.... Dicsérettel legyen meg­említve, hogy ezen béke-bontó, vért szomjazó, minden vallást — erkölcsi tekintetben — lealázó, Isten és a haza szent törvényeit bűnös lábakkal tapodó, éretlen és hazug, a világos tényeket elferdítő, az igazságot megfertösítö, rósz aka­ratú „kiáltvány“ nem talált Kecskeméten nyom­dát. Az ily nemű izgatás veszélyesebb a Com­mune merényleteinél; az ily haza- és embe­riségellenes üzelem gyors megtor­lást, gyökeres orvoslást igényel, mert különben vészt hoz hazánkra, vészt és gyalázatot városunkra. Szegény Magyarország! Szegény magyar nemzet! Neked még nem elég a siralmas múlt nemzet-irtó harcainak tanul­sága; neked még most is vannak elvakult, fel­bőszült elemeid, a kik, Isten tudja, minő érde­kekért , nemzetirtó testvérharcot kezdenének, ha az emberies századnak testvéries szellemből folyt államtörvényei vissza nem riasztanák istentelen célzataiktól, ha a magyar népet ön- fentartó, józan észszel nem áldotta volna meg Isten ezen izgatók ellenében. Közöljük ezen b ü n - o k in á n y t híven legnagyobb füllentéseit, leggonoszabb ferdíté­seit, rágalmait, fölvilágosító, helyreigazító jegy­zetekkel kisérve. megjegyezzük azonban, hogy alig van a hazugságok, a bűnös lelkiismeretböl eredő, tényferdítö mentegetőzések ezen szégyen­okmányában tétel, mely, többé vagy kevésbé, elferdítve vagy füllentve ne volna; közöljük ezen szégyen-iratot, úgy, a mint van, hadd lát­hassa a haza, hadd láthassák becsületes és jóravaló polgártársaink , politikai és felekezeti nézetkülönbség nélkül, hogy ideje, miszerint a hatóságoknak , az értelmes és hazafias polgárok­nak egy szent szövetségre kell lépniök a legveszé­lyesebb demagógia, a vallás szent nevével izga­tók fékvesztett merényletei ellen. „A társadalmon rágódó férgek“ képmutató címmel van ken­dőzve — „Tartsd meg a magadét: Ne bántsd a másét“ a felebaráti szeretet ezen szép mondá­sával jeligézve,és „Több katholikus“ aláírás sál van bezárva ezen nyomtatvány, a mit ugyan egyetlen magyar katholikus becsületes lelke sem vallhat magáénak. Előfizetési árak, vidékre postán, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ...............................5 írt — kr. Félévre ....................................3 „ — „ Negyedévre ...............................1 „ 50 „ Az előfizetési pénzek a kiadó-hivatalba küldendők. A lázító nyomtatvány így hangzik : Valami fojtó van a levegőben! Fellegek borítják a láthatárt; még nem tudjuk hóimét és mikor, de könnyen közénk csaphat a villám, hisz már látjuk a borús felhőkéi. Ideje, hogy jókor gondoskodjunk villámhárítóról. A példabeszéddé vált százados szeretet, egyetértés, lestvériség közel van a heboruláshoz. Szomorú jele a kornak ! Századok előtt, midőn vallási türelmetlenség nem dúlta ez országot, boldog volt a magyar nemzet. Egy ugyanazon kath. hit. egy ugyanazon magyar nemzetiség forrasztotta egygyé a sziveket, tette nagygyá, boldoggá e szép hazát. De mióla a szomorú emlékű hitújítók kényelmes egyéni nézetei átpláhtáltattak csak hazánkba is, a sziveket egyesítő kötelék szét lett tépve; a magyar nemzet fenségében. boldogságában kipótolhatlan károkat szenvedett. ') Ezen szomorú jelenségek dacára, már itt Kecske­méten is, a katholikusok Krisztusnak szeretetparancsát a legnemesebben tudták érvényesíteni, a katholika egy­házból kieredtekkel a legbékésebb egyetértésben, szere- tetben éltek. Azonban az újabb időkben néha-néha kezdett bé­kés láthatárunkon egy-egy kisebb felleg feltűnni. Akadtak az újabb korban néhányan, kiknek e szép egyetértés szálka volt a szemükben, és minden alkalmat felhasználtak a békeséget, szeretetet megrontani — a különböző vallásfelekezeteket egymás ellen ingerelni. „No csak ez kellett ‘még száz sebből vérző, majdnem kiegyenlíthetlen nemzetiségi viszályok által dúlt, a szen­vedélyes párt-élet által szétszaggatott magyar hazánknak, hogy a vallási türelmetlenség pokoli szörnyei is elsza­baduljanak láncaikról. 3) Az egyenetlenségnek magvát elhintették és a súr­lódást szították, főképen az utóbbi két évtized alatt be­vándorolt idegenek nehánya, kik annyira tömjéneznek nyomorult énjüknek, hogy önmagukat a világ nevelőinek vélik lenni, bőrükbe nem férve, fékvesztett szenvedél­lyel iparkodnak feldúlni békés házi életünket. Ezen hamis prófétáknak sikerült a népet hamis Ígéretek által megnyerni, és kivinni, hogy a mull tiszt- újításnál a régi szokásos alternatio el vettetett, úgy hogy a képviselőtestületbe, nemkülönben a tisztikarba nagyon csekély számmal alkalmaztattak a katholikusok. De még a reform, vallásúak közűi is mellőzték a legmérsékeltebb, legértelmesebb elemet, viszont a róm. katholikusok részéről a nyugtalan és a nem valódi sza­badelvűsig, de a szabadosság uszályát hordozó egyé­neket alkalmazták. 3) ') Igaz , hogy az egy hitű és egy nyelvű ország­nak nagy előnye van, mert a vallási izgatók ott nem galádkodiiatnak , már csak azért sem, mert nincsenek felekezetek; de hát mi magyarok kiirtsuk-e más nyelvű polgártársainkat, a kik értelmes, munkás, békés lakói országunknak; a kath. hit egységéért irtó harcot kezd­jenek-e a katholikusok más vallásit testvéreik, magyar polgártársaik ellenében? Nem fájdalmas dolog-e a lengyel katholikusok üldöztetése Muszkaországban ? Minek hát az ily nyugtalanító, meggondolatlan beszéd, kivált oly ember szájából, a ki keresztény és pedig keresztény magyar! A szerkesztőség.-) örvendünk, hogy lapunk ezen idézett szavai az önök magyar leikéhez is megtalálták az utat. Szerk. ') Ez a bárom bekezdés csupa másolás; elmon­datott ez már több oldalról, többszörösen és mindig célzatos ékesszólással és még sem jutott egyetlen józan kecskeméti embernek sem eszébe: a beköltözött, vagy behívott értelmes , hasznos , munkás elemet más szemmel tekinteni, mint a bent született kecskemétieket; mutatja ezt a hatósági választások története. Egyébiránt, ha a nem kát b ölik u soknak kedvező alternatió meg­szűnt létezni a múlt hatósági újra-alakulásnál : ezt -- egész világ tudja — a mai törvények lelke, különösen a Hirdetés ti íjak i 1 négyszög-hüvejk tér, petittől fölfelé tetszés szerinti nagyságú betűvel szedve, egyszer 80 kr., kétszer l& kr., többször 1® kr. IKj* ~ Bélyegdij : minden beigtatáskor külön 30 kr. .1 nyilttérben minden 3 hasábos garmond sorért I® kr. fizetendő. A róm. katholikusok kezdettek féltékenykedni és volt is okuk rá — a méltatlan mellőzés miatt; de nem okozta reform, polgártársait, mert tudta, hogy azok nem okai — legalább nem készakarva. A hatalomra került párt e^pbb a közösiskolák eszméjével zaklatta a kath. népet, utóbb félreismerhetlen jeleit adta vallási türelmetlenségének is. Ugyanis, a róm. kath. egyházlanács Peitler Antal, váci püspök ő excellentiáját meghíván az úrnapi körménél vezetésére. nevezett püspök, engedve a megkeresésnek , teljes segédlettel végezte az ünnepélyes urnapi körmene­tet. Az ünnepély valóban nagyszerű volt; több mint 12 ezer ajtatoskodó vett részt a körmenetben. Meggyőződ­hetett ez alkalommal is mindenki ezen nagy kath. város­nak vallásos érzületéről. Ezen fenséges tünemény ne­hány türelmetlen protestáns atyafinak nem tetszett. Ezen nemtetszésnek nem is kételkedett a protestáns kezekben levő „Kecskemét“ című lap 24. számában a hamis pró­féták egyike, a szeretet jelvénye, a kereszt alatt, a következő szavakkal kifejezést adni: „Az urnapi járdala­tot a körünkben idéző váci püspök személyesen vezette nagy sokaság jelenlétében és buzgókodásával. Vajha ezen egyházi menet — ha már a templomban nem tör­ténhetik — kisebb körre, t. i. a templom közvetlen kör­nyékére szorítkoznék! Társalmi, egészségi és igaz buzgósági okok egyaránt igényelnék ezen óhajtás tekin­tetbe vételét. 4) Mi századokon keresztül békés viszonyban voltunk, soha senkinek eszébe nem jutott körmeneteink fölött megbotránkozni; és most elvégre a magukat mindenbe belemártó rakoncátlan suhancok, már vallási ajtatosko dásainkba is beavatkoznak? Méltán kérdem *): mi köze egy protestánsnak a kath. ajtatoskodásokhoz ? valóban virilis törvény, mely az elévült alternatiót fenekestül fel­forgatta , eszközölte; tessék a virilismus ellen pörlekedni. Rósz akaratú füllentés azon mese , mintha a múlt hatósági választásoknál a többségben levő baloldalt felekezeti szempont vezette volna; beválasztá biz az első vonal­ban a maga érdemesük embereit a becsület és képességek szerint, azután pedig tekintélyes számban a jobboldal tekintélyeit és tehetségeit, a miről a jobboldal minden józan , igazságszeretö tagja, sőt maga főispán úr is bi­zonyságot tehet; hanem egy felekezeti kedvezményt igenis adott a többségben levő baloldal t. i. mind a három ősz lop hivatalt: a polgármesterit, fökapitányit, a főjegyzőit róm. kath. egyéniségeknek adta; tessék ehhez venni köz tiszteletben álló főispánunkat, a ki szintén róm. katholikus — és aztán tessék rágalmaik miatt pi­rulni és szégyenkezni. Megsúgjuk, bogy a reform, lakos­ság ezen szabadelvű, de a százados gyakorlattal ellen­kező eljárást szintén nehezteli, de az alaptalan, felekezeti érzékenykedést ezen oldalról sem vette tekintetbe az elv- szerüen és igazságosan eljárt városhatósági bizottság többsége. Szerk. 4) Bizony türelmetlen roszakaratú beszéd ez! Hiszen a reformált egyház főgondviselője harangoztatott is Püspök 0 méltósága tiszteletére; a reform, lakosság egész tisztelettel fogadta mind a föpásztort, mind a körmenetet. A „Kecskemét“ ide vonatkozó megjegyzései egész tisztelettel, teljes kímélettel irvák és a mit írt: az csak kegyes óhajtás oly dologban, a mi már tisztán kath. országokban is gyakorlatban van, több nagy városban „társalmi, egészségi“ (forró nyári napo­kon, hajadon fővel lenni órákon keresztül veszélyes beteg­séget okozhat, sőt okozott is) és igaz buzgósági okok ból.“ Egyébiránt mi minden vallást tisztelünk , egyetlen vallásfelekezet ügyeibe sem avatkoztunk, nem is fogunk avatkozni. Ide vonatkozó sorainkat csak a vallási vagy politikai türelmetlenség malitiája akarhatja félremagya rázni. A „Kecskemét“ lap nem protestáns, hanem bal­párti , szabadelvű lap, különböző vallásfelekezetekhez tartozó munkatársak kezében; nekünk úgy tetszik, hogy ön is írt már bele valamit. Szerk. *) Melyik a „több katholikus“ közül? Bizonyosan a „rágódó férgek“ tollvivője: a „pápai csalatkozhatlan ság“ világ renditő Írója! ? A betűszedő.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék