Kecskemét, 1875. január-június (3. évfolyam, 1-26. szám)

1875-01-03 / 1. szám

Felhívjuk elvbarátainkat s t. olvasóin­kat , hogy az előfizetési díjakat minél előbb beküldeni s előfizetőket gyűjteni szívesked­jenek. Előfizetési feltételek a „KECSKEMÉT“ 1875-dik éri. folyamára. Jan.—dec. egész évre . . 5 frt. Jan. -jnn. félévre .... 3 „ Jan.—marc. negyedévre .1 ,,50 kr. Egy hóra ..............................— „ 60 „ Az előfizetési pénzek a „Kecskemét“ kiadó hivatalába küldendők (Budai nagy utca, a tör­vényszéki épület átellenében.) Özv. Szabó Sándorné részére gyűlt kegyadományok folytatása: Sziládi Lajos mérnök 1 frt., Tóth Andrásné Horváth Mária 50 kr. A népbank tiszti személyzete 2 frt., Krisz- tophoriné J. Ilona 1 frt., Schweiger Fülöp 2 frt., Özv. Mádi Pálné 1 frt., Máai Sándor 1 frt., Özv. Mészáros Jánosné 2 frt., Szappanos Istvánná Fe- rency Klára 5 frt., Gáspár Lajos ügyvéd 1 frt., Kun György ügyvéd 1 frt., Csányi Károly árvaszéki jegyző 1 frt., Gál József ügyvéd 1 frt., Özv. Flei­scher Bernátné 2 frt., Szél Mihály 2 frt., Ócsai Juliánná 2 frt., Özv. Máyerfi Jánosné 1 frt., Bogyó Kovács István 1 frt. Az eddigi adakozmány összege 50 frt. 50 kr. Isten áldása legyen az adakozókon! — Kecskemét, 1874. Dec. 27. Fördős Lajos, re­form. lelkész. Özv. Mayerfy Jánosné úrnő, n. Szabó Sándor özvegye s a városi szegény alap részére egy-egy forintot küldvén hozzánk, ez adományokat az illető helyekre átszolgáltattuk. Kecskemét, 1875. jan. 1. Ha az 1867-es kiegyezési törvény súlya alatt görnyedezö haza állapotán elgondolkozunk és látjuk hazánknak az Ínség, pajtáskodó po­litika s az adók terhe alatt roskadozó polgárait a végeröfeszítés kétségbeejtő mozdulataival küzdeni a létért: önkénytelenül is ajkainkra jő e nap szokásos jó kivánata egy sóhaj kíséreté­ben: boldog újévet! Boldog újévet e sokat szenvedett hazának ! Boldog újévet a hazafias, nemzeti politikát kö­vető ellenzéknek! Boldog újévet e haza minden jóravaló, honpolgári kötelességét hűen , becsü­letesen teljesítő hazafinak! A jó kívánat soha sem árt, jelentőséget azonban csak akkor nyer, a midőn nem puszta szokásból kívánjuk a jót, a jobb napokat, ha­nem a kivánat szivünkből jő s a helyzet helyes felfogásának kényszerítő befolyása alatt szü­letik. Fájdalom, a tejjel mézzel folyó Magyaror­szágban oda jutottunk , hogy a jó kivánat többé nem fölösleges. A jobb napokra, ritkán volt oly nagy szük­sége hazánknak és polgárainak, mint most, a mi napjainkban! A jobboldal hazánk hajóját zátonyra vitte, juttatá s a helyett, hogy igyekezett volna len- gövé tenni, vagy képtelenségét, gyöngeségét bevallotta volna s másoknak engedett volna kí­sérletet tenni, — zászlójától, vitorláitól s árbo­caitól is megfosztó. Igaz, hogy a hajó így könnyebb lett, de ez által a kimozdulás lehetősége is kétségessé tétetett. Most ott áll, mint a szárnyaitól megfosz­tott madár megfenekelve, pusztán, díszétől s gazdagságából kifosztva, a kétes jövő méhé- ben rejlő kimenetel kínos titkával. Hogy mi történik a jövőben, hazánk ügyé­nek kérdése mily feleletett, mily megoldást lel — ki tudná azt még most megmondani?! De tudjuk azt, hogy az elcsüggedés, a kislelkü kétségbeesés rósz tanácsadó, hogy a sült galamb nem repül a szánkba s ha szivünk szerinti eredményt akarunk felmutatni, ha ha­zánknak boldog újévet akarunk készíteni: ak­kor az egész , összes ellenzéknek tevékeny mű­ködésre kell felserkenni. A baj nagy; mert nem elég, hogy a többség hazánkat eddig a megsemmisülés örvénye feié terelte, miként hajdan Bálám az ö szama­rát, dacára az angyal szavának; hanem még ezután is tovább akar , a hazar nézve bizonyos veszélyt hozó ösvényen haladni, megtevén az országban mindent, hogy a jövő választások alkalmával ismét többségre vergődjék. Ezt nekünk , ellenzékiekül megkell gátol­nunk okvetetlen. Meg kell gátolnunk; mert a 67-es kiegyezési alapmegvizsgálása, jóváhagyása, módosítása vagy meg­semmisítése a jövöországgyülésfel- ad ata! Önállóságunk , függetlenségünk van koc­kán. Anyagi és szellemi boldogulásunk lehe­tősége, a jövőre, ezen évben megválasztandó képviselők többségének kezébe lesz letéve! Hogy eddig az ellenzék győzelemre nem jutott azneagasszon! A többség az országban ed­dig is az ellenzéké volts most segítségünkre van egy hatalmas tényező, a többség helytelen intéz­kedései által létre jött csaknem átalános elégü- letlenség; segítségünkre azon veszélynek élénk érzete, a melybe hazánk a mostani országgyű­lési többség által bele sodortatott. Nekünk csak egy jelre van szükségünk és győzelmünk biztosítva van. Midőn a pogány nagy Konstantin császár Maxentiussal kétes kimenetű harcra kelt, az égen (talán képzelődésének) szemei egy keresz­tet láttak meg, melyen ez ragyogott felírva: „Éjeiben győzni fogsz!“ Konstantin fellelkesült ejel láttára s a lel­kesülésben nyilvánuló erő hatalma előtt, az el­lenség sorai szétfoszlottak — Konstantin győ­zött! Ily jel, ily csalhatatlan, győzelemre ve­zérlő jel, a jobboldallal harcban álló ellenzék előtt is mutatkozik. Ezen jel a haza állami függetlenségének zászlaja ezen felirattal: Egyetértés! Össze­tartás ! E jel csalhatatlan. Hogy eddig nem győzött az ellenzék, arra is azt mondhatjuk a költővel: „Hajh s ezt visszavonás okozá mind s durva irigység!“ Félre a visszavonással! Némuljanak el az egyesek kicsinyes szeszélyeskedései. Ha azt akarjuk, hogy hazánkra boldog napok derüljenek: szüntessünk meg min­dent a mi az ellenzéket saját kebelé­ben meghasoniásra vihetné; tömö­rüljünk, csoportosuljunk s megfog­juk látni, hogyejelben gyözendünk! E győzelem megfogja hozni szeretett ha­zánknak, a mit kívánunk: a boldog új évet! Ilit? Politikai szemle, Kecskemét, 1875. jannáríjíflJ/^g^ Mint a Fata Morgana képleteit kergető ván­dor , vágyaink tárgya közellétének édes reménységé­vel lépjük át mi is az újesztendő küszöbét. Lehet, hogy azok valósulását a közel jövő meghozza, lehet hogy erre várnunk kell még, legyen azonban bár­miként , a teljesedés hitét nem szabad feladnunk soha. A történet bőtárházul szolgál arra nézve , hogy nincsen olyan rósz , mely ha egyszer felszínre került, ideig-óráig magát fenntartani, életét, habár foldozással is nyújtani képes ne lenne. Ilyen foltoz- gatás idejét éljük ma, midőn a kormánypárt is nyiltan is elismeri már (mikor többé nem tagadhat­ja) , hogy állapotaink lehetőleg legrosszabbak, de még nem mer rámutatni az okra, mely e nyomorú­ságot szülte, a közösügyre, foltra foltot tákol tehát állítván, hogy ez azután majd örökké elfog tartani, sőt a mi több , hogy az ócska csizma viselve újjá is változik még. Ellehetünk rá készülve, sőt a jobb­oldali napi sajtó egyhangúlag meg is kezdte már annak kürtölését, hogy jelen nyomorúságaink oka nem egyenesen a közös ügy, hanem ez vagy amaz, mit céljukhoz épen kizsákmányolhatni hisznek, de gondoljuk meg, hogy ezt azért nem cselekszik, mert nem akarják beismerni, hogy tehát egyedül ők az okai mindennek. Azért foltozgatnak. Azt hi­szik, hogy ez jó. Mi ne higyjük. „Az idő igaz , és ledönti a mi nem az“, mondja a költő. Mienk a jövő, mely a világszabadságé is. A karácsonyi ünnepeknek vallásos cselekede­tekre szentelt idejét nevezetesebb politikai esemény lármája nem zavarta. Feljegyzésre érdemes 12 vá­rosi főispánnak hivatalátóli felmentése, és Asbóth János honvédelmi miniszteri titkárnak hivatalábóli egyszerű elbocsájtása. Legalább most már függetle­nül szolgálhatja az ultramontán és conservativ „Ma­gyar Politikát.“ Prószit! A francia nemzetgyűlés m. hó 23-ki ülésének főbb tárgyát Bourgoing bonapártista képviselő iga­zoltatása feletti vita képezte. Raoul Duval és Rou- her az igazolás mellett szólltak, a parlament azon­ban egy vizsgáló bizottság kiküldését szavazta meg. Ugyanonnan érkezett hírek szerént a miniszterek és kabinetjeik a kamara szünideje alatt Párisba fog­nak költözni. Spanyolországban új trónkövetelő jelentkezett, III. évfolyam. Kecskemét, 1875. Január 3. t. szám. JP*- 1 A8* ^ ? Megjelen « Sí Előfizetési díj: ? minden Vasárnap. ____— - ____ ^ Egész évre. 5 frt - kr. Szerkesztő lakása: fÜj^ Hfl Negyed évre^ 50 ! •srcsxr K RR K K Ifi P I llliUl) A&uIVISj A . Kiadó 1 n « «. 1 u nnvejk tér egyszer Szűcs Ferenc, . igtatva 17, kétszer: 13, bääu Politikai és társalmi hetilap. alatt, a törvényszék épü- ^ Jf . g$ lete átellenében. üö v Csíf* Bélyegdij: 30 kr. Ú ______________________________ ,V—__*r

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék