Kecskemét, 1875. július-december (3. évfolyam, 27-52. szám)

1875-07-04 / 27. szám

Előfizetési felhívás a „KECSKEMÉT“ julius—decemberi folyamára. Minthogy a fusio lapunkban semmi confusiót sem hozott létre: bizalommal kérjük fel városunk mindazon polgárait, kik hazánk, Magyarország önállóságának hívei, szíveskedjenek, ha eddig is előfizetőink voltak, előfizetéseiket megujítni, ha nem voltak, előfizetőink közé sorakozni. Lapunk iránya változást nem szenved; de ha mégis némi változás lenne lapunkban észlelhető, az csak azon sikeres fáradozásunknak lenne üdvös eredménye, a mely uj, jeles munkatársak szerzé­sére irányul. Tárcánk, hogy érdekes volt-e, azt Ítélje meg a t. közönség. Annyit azonban dicsekvés nélkül is elmondhatunk, hogy oly tárcacikket, mint a minő most foly lapunkban, a kitűnő tollú Beöthy Zsolt­tól, olyant vidéki lap egy sem közölt, és nem is közölhetett, mert költőiség, megkapó élethűség s kedvesség tekintetében az „Ecset“ irodalmunkban úgyszólván páratlanul áll. Igyekezni fogunk, hogy érdekességéből tárcánk mit se veszítsen. Ujdonsági rovatunkra ezutáu is kiváló gon­dot fordítunk, s hogy e rovatot annál érdekesebbé s változatosabbá tehessük, felkérjük lapunk min­den barátját, a közlésre méltó események, hírek velünk való tudatására. Előfizetési ár: julius—septemberre 1 frt 50 kr., julius—decemberre 3 frt. Előfizethetni hely­ben Szűcs Ferenc kiadónknál, a törvény­székkel átellenben levő lakásán. Kecskemét, 1875. juuius hóban. Szűcs Ferenc, lémet Ödön, segédszerkesztő. felelösszerkesztö. A jégzivatar által ínségre jutott budai test­véreink szenvedéseinek enyhítésére könyör ado­mányokat lapunk szerkesztősége elfogad. Az ado­mányokat nyilvánosan nyugtázza. Igyekezzünk enyhíteni a nyomort, rakjuk össze nélkülözhető filléreinket a csapás által rettentően sújtottak segélyezésére. Adjuk mi tőlünk telik mielőbb, töröljük le arcaikról az éhség s nyomor facsarta könnyeket. Legyen isten áldása a kegyes adakozókon! A budai károsultak részére adakoztak: A szerkesztőség 3 frtot. Özv. Majerfi Jánosné 1 frt 50 krt. Sziládi Lajos 2 irtot. (Első közlés.) A választás napján. A nagy nap tehát, melyet sokan oly izga­tottan várlak, elérkezett. Itt az idő, midőn leg­szebb polgári jogunkat gyakorolhatjuk. Itt az idő, midőn teljesítenünk kell erkölcsi köteles­ségünket. Nagy nap ez ránk nézve, kik átérezve célunk igazságát, törekvésünk nemességét, nyugott lelkiismerettel teljesíthetjük teendőnket. Polgártársak! csak előre bátran, halad­junk az úton, melyet bár göröngyössé tesz sok­szor a rósz akarat, de biztos, s a nemzetet boldogságra vezető. Haladjunk tántoríthatlanűl a jó, a szent ügy előmozdításában. Acél nemes, s hitünk, meggyőződésünk szerint a mi ütünk az egyedüli hazánk függet­lenségének elérésére. Itt az alkalom, ragadjuk meg s alkot­mányos, törvényes úton küzdjünk elvünk dia­dalra jutásáért. Hiszen nekünk a haza minden előtt, annak boldogsága a mi, és édes magyar testvéreink boldogsága. Vizsgáljuk meg szívünket, lelkünket s ha az a szenvedélyek vagy mellékes érdekektől ment, lehetetlen, hogy örömtől ne dobogjon akkor, midőn a jó elérésére működünk. A mi lelkünk nem romlott meg az önérdek hajhászásban, s nem tompult el érzékünk, hogy az öntudat boldogságot ne nyújtana, midőn tehetségünk szerint mi is járulunk nemzetünk jólétének előmozdításához. Alkotmányos úton akarjuk mi elérni, hogy: „legyen Magyarország egy önálló, füg­getlen magyar állam , a mely minden idegen „beavatkozástól menten intézze saját ügyeit.“ És midőn ezt óhajtjuk, ezt akarjuk, nem volna-e megbocsáthatlan bűn, eldobni magunk­tól az eszközt, ennek elérésére; nem volna-e bűn polgári legszebb jogunk gyakorlásának elmulasztása? Nem, az nem lehet, hogy a magyarból kihalt volna már a hazája, övéi, testvérei sorsa iránti részvét. Nem lehet, hogy közönyösen nézze hazája tönkre jutását. Kecskemét város polgárai mindenkor tud­tak lángolni hazájokért, s volt idő, midőn éle- töket ajánlották fel annak megmentésére. Most arra nincs szükség, ellenség nem fenyeget bennünket, de fenyeget tönkre jutás­sal a rósz gazdálkodás; ha tehát volt idő, mi­dőn életöket ajánlották fel, most ajánlják fel részvétöket, s szavazzanak egytől egyig, s ez által érdemeljék ki mindnyájónk köszönetét, kiknek szívünkön fekszik hazánk állapota. Vannak jelöltjeink, kikre büszkék lehe­tünk, kik edzett bajnokok a hazánk független- ségeérti harcban, kiknek fényes tehetsége, érveiknek erőssége és politikai jelleme előtt kénytelen volt meghajolni az ellenfél jelöltje is, midőn programm beszédében kijelenté, — s a mit mi, mint őszinteséget becsültünk benne — hogy „az ö helyzete nehéz akkor, midőn előtte a függetlenségi párt nagy tehetségű s szónoki képességgel biró jelöltjei beszéltek, mert ö (t. i. Horváth) e téren gyenge s a szónoklatban gya­korlatlan.“ Uraim! ha az ellenfél részéröl is ily elis­merés nyilvánul jelöltjeink iránt, bizonnyára büszkék lehetünk arra, ha őket választhatjuk. Vannak ferde felfogású emberek, kik azt hangoztatják, hogy helybelit, s ne idegent vá­lasszunk , mert az gyalázat. Az ily beszédeken csak sajnálkozni lehet; mert ha két jelöltet, egyet helyből, másikat vidékről, ugyan olyan elv , ugyan olyan tehetség s jellemmel állíthat­nánk fel, akkor igenis a helybelit választanók , de itt, midőn jelöltjeinkhez hasonló tehetséget még csak megközelítőleg se találunk, nem kö­telességünk-e azokra adni szavazatunkat, kik képviselni tudnak bennünket? Nézzük meg Budapestet, az ország fővá­rosát, kinek jut ott eszébe szégyenleni, hogy képviselőik legnagyobb része nem ott szü­letett!? Fájdalom voltak már nekünk képviselőink olyanok is, kik itt születtek, és mit tettek érettünk? semmit, hanem tettek önmagukért mindent. Nem az a kérdés tehát, hogy melyik kép­viselőjelölt hol született, hanem az, hogy me­lyik képviselő, mily tehetséggel s lelkiismere­tességgel védi helyi érdekeinket; mi e tekintet­ben a legnagyobb bizalommal vagyunk Simonyi Ernő és Mocsáry Lajos iránt, s azért arra kér­jük a t. választókat, hogy ö reájok adják sza­vazatukat. Az összetartásban van az erő; tartson össze minket ügyünk szentségének megisme­rése s azon érzet, hogy hazánk függetlenségét akarjuk alkotmányos törvényhozás útján ki­vívni. Ha ezt nem tévesztik szem elöl a mi elvtársaink, ha ez lelkesíti a választókat: úgy ügyünk nyerve, diadalunk biztosítva van. Adja isten , hogy úgy legyen! Egy programm nélküli képviselő- jelölt. Nem szenved kétséget, hogy széles óhazában, nincs oly választókerület, a melyben a választópol­gárságnak könnyebb választása volna, mint nálunk Kecskeméten. Két ész-, műveltség-, széles látkör- és gazdag ismerettárral biró, országszerte előnyösen ismert vezér férfiúval két egyszerű, közönséges észszel, szerény ismeretkörrel ellátott férfiút állított szembe a kormánypárt, a kiknek nevét Kecskemét határán túl nem ismeri senki, márcsak azon egyszerű oknál fogva is; mert nevök nincs, a politikai pályán nem lévén egyebek a könnyű nullánál. Ily egyénekkel szemben a választás bizony­bizony nem lesz nehéz. Az egyik jelöltnek minden érdeme abban van, hogy a volt kormánypártnak hatalmas kortese volt, a másiknak pedig az, hogy jóravaló becsületes ember. Mindenki eltalálja, hogy ez utóbbi nem más, mint Dr. Horváth János úr, a ki a múlt hó 27-én tartá meg úgynevezett programm beszédét. Nem tévedésből, szántszándékosan nevezém Horváth úr beszédét „úgynevezett programmbeszéd- nek ‘; mert valóban , mivel a programm-beszéd fő­kellékét , épen azt nélkülözte, a mi a jelölt beszé­dét programm-beszéddé teszi — az övé nem volt az. A programm-beszédek, a mióta a követi utasítás megszűnt, rendkívül fontosak. Nem hiába való beszédek ezek; nem arra va­lók , hogy a jelöltek szónoklati képességöket bemu­tassák 8 fitogtassák, hanem igenis arra, hogy mint mértékhez a választók saját elveiket, nézeteiket hozzá mérjék, s hogy ha meg nem egyezőknek ta­il!. évfolyam. Kecskemét, 1875. Julius 4. 27. szám. Aeé* ...... ^ ? Megjelen 8 _ $ Előfizetési díj: % rr míden m Egész évre. 6 frt-kr. V CL S Ú V 71 CL 7). | hm MnaHM Föl évre. . 3 „ — — YJP Irt fff YJF YS Häüf Y"8 fHfS exí"- : “: Szerkesztő lakasa: S| ® WK» HJr SSm S gf SS Egyes számára 16 „ a törvényszéki épületre BBBBfc jjfit '«Rt paraSj nyíló Sas utcában, H« ŰP *“ gS m ■ ® lw(| Bg™ nM Hirdetés-díj: 229-sz-a- mm ü m B m m m IBS Ejs J! h »m«* t^^r KPKMH UH Wwsr Sn SB REmkI ilRffi EPSM8 RH w I udat™i5,kétszer: 10, ■Aludó háromszor: 7 kr. S7.öcs Ferenc, Hivatalos bird, díja: Politikai és társalmi hetilap. | STi-?: vv lete átellenében. $ $ Bélyegdíj: 30 kr. & is* -----___________________________ .. & f

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék