Kecskemét, 1887. július-december (16. [15.] évfolyam, 27-52. szám)

1887-07-03 / 27. szám

XVI. évfolyam. 27. szám. Kecskemét, 1887. julius 5. Előfizetési dij: helyben házhoz hordva, vi dékre postán küldve: Egész évre - 5 frt — kr. Félévre - - 2 frt 50 kr. Negyedévre - 1 frt25kr. gy szám ára 1 0 kr. Előfizethetni a lapra a ki- adóhivatalban, valamint a helybeli könyvkereskedé­sekben. Egyes példányok ugyanitt kaphatók. Kéziratok vissza nem adatnak. Szerkesztői iroda: VIII. tized, halasi-nagy-utcza 29. szám. KECSKEMET A KECSKEMÉTI FÜGGETLENSÉGI ÉS 48-AS PÁKT POLITIKAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZLÖNYE, S A MINDSZENT-SZEG VÁR-VIDÉKI FÜGGETLENSÉGI ÉS 48-AS PÁRT ÉRTESÍTŐJE. MEGJELEN MINDEN VASARNAP. Hirdetmények és „Nyílttéri“ közlemények jutányosán számíttatnak. Hivatalos: u. m. városi és bírósági 3 frt, egyházi, egyleti, társulati stb. hir­detmények minden egyes beigtatása 2 frt. Bélyegdij minden beigtatás után 30 kr. Előfizetési és hirdetési di­jak fizetendők a kiadóhi­vatalnál Kecskeméten. Kiadóhivatal: VIII. tized, halasi-nagy-utcza 29. szám. A függetlenségi és 48-as párt elvhü választóihoz. Választó polgárok! Büszkék vagyunk reátok ! A junius 22-iki választás megmutatta azt, hogy mit tehet az igazi elvhűség; mit tehet a 48-as eszmékhez való önzetlen ra­gaszkodás. A junius 22-iki választás megmutatta azt, hogy daczára min­den hatalmi erőszaknak; daczára min­den vesztegetésnek, lélekvásárlásnak ; daczára minden etetés-itatásnak: a függetlenségi és 48-as párt lobogója lobog legmagasabban városunkban. Megmutatta a junius 22-diki válasz­tás, hogy a szilárd meggyőződést pén­zen megvásárolni, hogy a tiszta lel­kiismeretet borba fojtani nem lehet. És ez a ti érdemetek választó pol­gárok. Ti megmutattátok azt junius 22-én, hogy a meggyőződés nem piaczi árú; hogy a lelkiismeretet nem széditi el korcsma-gőz. Megmutat­tátok azt, hogy létezik még és régi hatalmas erejében felébredt az el- temetettnek hirdetett függetlenségi párt; hogy régi fényében győzel­mesen lobog a 48-as szent zászló. Áldjon meg érette titeket a magya­rok istene! f Ámde a győzelem még teljesen kivíva nincs. Még erős küzdelem küszöbén állunk. Julius 7-én újra mérkőzünk a közös-ügyes kormány­párttal. Azzal a párttal, amely elég szemérmetlenül nem átallja magát az „igazi“ függetlenségi pártnak nevezni. Választó polgárok! Nemcsak arról van szó, hogy julius 7-én győz­zünk és fényesen győzzünk; hanem arról is van szó, hogy a hazugságot a liazudozók leikébe fojtsuk. Függetlenséginek meri nevezni ma­gát az a kormánypárt, amelynek 20 éves múltja nem egyéb, mint az or­szág függetlenségének elalkuvása, árúba bocsátása. Függetlenséginek hazudja magát — múltjához hiven — az a párt, amelynek 20 éves poli­tikája nem egyéb, mint a hazugsá­goknak óriási lánczolata; az a párt, amely folyton azzal ámitja a nem­zetet, hogy az ország pénzügyeit rendezni fogja, és folyton újabb és újabb adósságokat csinál, folyton újabb és újabb adókat hoz be; az a párt, amelynek politikai léteit 1867-ben Deák Fereucz elvfeladása, 1875-ben pedig Tisza Kálmán elv­tagadása, tehát egy újabb hazugság adott. Ez a párt az, tisztelt választó pol­gárok, amelylyel julius 7-én meg kell küzdenünk. Bízunk a magya­rok istenében; bizunk az igazság hatalmas erejében; bizunk a nem­zetek függetlenséghez való szent jo­gában ; bizunk a ti tántorithatlan elvhűségtekben, hogy győzelmesen fogunk ezzel a nemzetrontó, ámító, [zudozó, lélekvásárló párttal meg­küzdeni. Jöjjetek el az utolsó emberig ju­lius 7-én, hogy győzelmünk annál fényesebb, az ellenfél megsemmisí­tése annál teljesebb legyen. Jöjjetek el megválasztani dr. Hor­váth Ádámot és Ugrón Gábort! A függetlenségi és 48-as párt vezérbizotlsága. A függetlenségi 48-as antisze­mita-párt választó polgáraihoz. Tisztelt választó polgárok! A füg­getlenségi 48-as antiszemita-párt kép­viselőjelöltjei a jun. hó 22-én megej­tett választás alkalmával kisebbség­ben maradtak. A függetlenségi és 48-as antiszemita-pártnak városunk­ban immár jelöltje nincs. Szemben állanak és mérkőzni fognak egymás­sal július 7-én a függetlenségi és 48-as párt jelöltjei egyrészről, és pedig a lelsőkerületben Dr. Hor­váth Adám, az alsókerületben Ug­rón Gábor) másrészről a közös- ügyes kormánypárt jelöltjei, és pedig a felsőkerületben VálUOS Béla, az alsókerületben Árva Tóth László. Választó polgárok! A ti lobogóto­kon is az 1848 ragyog legfelül; csak ami alatta volt, az maradt le róla ezút­tal. A mi zászlónkra is az 1848 van felírva. Mi is függetlenek akarunk lenni, ti is. Mi is szabaddá akarjuk tenni a hazát, ti is. Mi is meg aka­runk szabadulni a közösügyes kor­mánypárttól, a nemzetet idebent ki­zsákmányoló, adóssággal folyton ter­helő, az állambukás felé vezető, oda­kint tekintélyét eljátszó osztrák-ma­gyar párttól, ti is. A főkérdésben, az alapelvekben tehát egyetértünk. Ne vezessenek hát bennünket szét apró mellék kérdések, ne tántorítsanak el bennünket a főczél elérésétől: Ma­gyarország önállóságának, szabadsá­gának, függetlenségének kivívásától oly mellék-tekintetek, amelyek a fő­kérdést ha megoldjuk, önmaguktól fognak megoldódni. Választó polgárok! Tömörüljünk egy zászló alá: a közös 48-as zászló alá. Fogjunk kezet a közös ellenség: a közös-ügyes párt megbuktatására. Némuljon el minden szemrehá­nyás; legyen feledve minden sérelem, amidőn a haza szent ügyéről van szó. Választó-polgárok! Meg vagyunk győződve, hogy a ti sziveitekben is ép oly erős a haza függetlenségéhez, a 48-as szent eszmékhez való ragasz­cD kodás, mint a mienkben. Ti is ép úgy gyűlölitek a jelenlegi kormány osztrák politikáját, mint mi. És mert igy vagyunk meggyő­ződve, hazafias testvéri indulattal föl­hívunk benneteket: hozzátok el zász­lóitokat, amelyekre az 1848 van föl- irva, a mi táborunkba, és segítsetek megverni a közös ellenséget. Fölhívunk benneteket, hogy a jú­lius hó 7-iki választáskor szavazza­tok a felsőkerületben Dr. Horváth / Adámra, az alsókerületben Ugrón Gáborra. És ezen az úton a haza boldog és független leend. Éljen dr. Horváth Ádám! Éljen Ugrón Gábor í A l'iiggellenségi és 48-as párt vezérbizotlsága. * Választó polgárok! Kiss Sándor orvos aláírásával egy piszkolódó röpirat intáztetett hozzátok. Ez a szennyes irka-firka tele van a függetlenségi és 48-as párt ellen intézett gya­lázatosabbnál gyalázatosabb nyelveskedésekkel és czélja az volna, hogy a függetlenségi és 48-as párti, valamint a függetlenségi és 48-as auti- szemitapárti választók között létrejött, s a kö­zös ellenségnek, a kormánypártnak megbuktatá­sára irányuló szép egyetértést megzavarja. Nevetséges hiú erőlködés ez Kiss Sán­dor uramtól, aki most ép azokkal a válogatott és hozzá méltó kifejezésekkel dühöng a függet­lenségi párt ellen, mint dühöngött annak idején, mikor a városi képviselő választásoknál kibukott, az antiszemita-párt ellen; az a Kiss Sándor, aki most zárt ajtók mögött konferál a polgármesterrel és állapítja meg bizo­nyára kormány-pénze n, de mindenesetre a kormánypárt érdekében az ellenünk irányuló piszkos röpiratot. Választó polgárok ! Ne hallgassatok erre az úrra, aki egyszer függetleuségipárti, egyszer au- tiszeinitapárti, egyszer kormánypárti, mert min­den úton-módou h i vatal - párti akar lenni; erre az úrra, aki a függetlenségipárti vezértérfiak- nál az autiszemitapártot gvalázva, kerületi or­vosi állásért kunyorált, most pedig hasonló in­dokból a kormánypárttal szövetkezve közös kiáltványt ád ki ellenünk, amely kiáltványnak egyik oldalán a kormánypárt vezérbizottsága, a másik oldalán maga Kiss Sándor úr szórja elle­nünk a rágalmakat. Gratulálunk az atyafi- sághoz! Titeket pedig tisztelt választó polgárok arra kérünk, hogy bánjatok el érdeme szerint a se­bész árral és piszkos irka firkájával: dobják félre mind a kettőt! VIDÉK. Mindszent-Szegvár vidéke. Mindszent, 1887. junius 30. Az eddigi tapasztalatok meg mutatták, hogy a „Mindszent“ lappal és közleményeivel foglal­kozni éppen nem hálás dolog, sem azon néhány emberre, kik azt olvassák, sem a nagy közön­ségre, mely a „Mindszent“ létezéséről tudomás­sal nem bir, dó végre is sajtó útján közölvén legközelebbi száma „Választás után“ czimfi ve- zérczikkjébeu oly dolgokat, melyek leginkább a tényekkel ismeretlen nagy közönség félrevezeté­sére vannak irányozva, azokat halgatással mel­lőzni nem lehet. Elmondja a nevezett közlemény, hogy „ez­előtt három évvel a volt Novák-párt veszte­sége fölötti elkeseredésében gyű­lölettől te Ive, a harcz mindeuuemét fölvette csak azért, hogy az országgyűlési képviselővá­lasztásnál győztessé lett párt vezérlő egyénisé­geit és embereit boszautsa. Elmondja, hogy „ebből folyóing oly beves je­lenetek voltak a községi közgyűléseken, hogy a legszomorúbbtól kellett tartani. Idő folytán a ke­délyek lecsillapodtak, hogy a két párt nem méltó politikai ellenfélnek, hanem ellenségnek t.ekin.ették egymást, a jelek arra mutatnak, hogy a mostani választás ily borzasztó nyomokat nem fog maga után hagyni, a győztessé tett párt férfiai a másik párt férfijait sértegetni, bántál m a z n i nem fogja és ez igy jó les/., de ha máskép lesz, akkor a szenvedélyek lesz­nek úrrá, a sértés meg t o r 1 á s r a ösztönöz, a tévedéseket előre belátni képtelenség, egymás gyűlöiése nélkül megélhetnénk. Akadhat azon­ban egyes fanatikus őrjöngő, ki a hamu alá temetett parazsat életre támasztani akarja és ekkor legyén a másik fél okosabb s térjen lu, s minden esetre egyesek elbizakodottságából, vagy bőrében meg nem férhető henczegéséből, vagy őrületből származható cselekményekért azon egyet s ne az egész politikai ellentábort tegyük fele­lőssé, s igy elérhetjük czélunkat s a kölcsönös tisztelet, bizalom s nem ritkán a szeretet lesz úrrá. Úgy legyen !“ Ha a most megejtett választás után ezen általánosságban szép tanokat hirdetni látjuk, azon csak örülni tudunk, mert a jelen választás alkalmával egyes Pallaviciui kortesnek — lehet megbízásból, lehet túlbuzgóságból - elkövetett túlkapásait nem számítva a két párt egymás iránti gyűlöletére okot mi sem szolgáltatott. De nagy tévedés volna a jelen választást a három évvel előbb történttel egy párhuzamba helyezni és megbocsáthatlau bűn azt csak egyszerre és együtt említeni is. Három évvel ezelőtt, hogy a Pallavicini párt jelöltjét képviselővé tehette, polgár vérnek kellett folyni, a 48-as párt vezérlő férfiait a legundo­kabb módon vasra verve, nemcsak polgári, de emberi jogaitól is megfosztva börtönbe kellett hurezolni, törvényt és igazságot kigunyolni és fő­kép a vezetők nélkül maradt pártot minden elkép­zelhető eszközzel elrettenteni kellett. Három óv előtt ez okozta a 48-as és függetlenségi párt el- kesereredését és nem az, hogy Novák Gusztáv je­löltje nem lett megválasztva, kiről egyébiránt magát a 48-as függetlenségipárt sohasem nevezte úgy, mint a szabadelvűpárt nevezi magát Palla­vicini pártnak. És ha a három óv előtt történtek alapján kitö- rülhetlen gyűlölet és elkeseredés fészkelte magát ’ a párt szenvedély áldozatul esett egyesek lei­kébe, és ha azok egy perezre sem tudják felej­teni kiállott szenvedéseik keserűségeit, a sokszor, talán nem is kellő helyen használt keserű kifa- kadásaikat ugyan helyeselni nem, de méltányolni mindenkor kell és lehet. Midőn azonban a három óv előtti — úgyne­vezett — választás keserű emléke arczába ker­geti az ember vérét, és midőn azt akarják, hogy annak következményei idő múltán elmosódjanak, csak megbocsájthatlan rósz akarat, vagy legalább is nagy tapintatlanság hozhatja fel azt akkor, mikor épen az összetartás együtt működés és bákés együtt lét szép eszméi bocsájtatnak vi­lággá. Igaz, hogy a 48-as és függetlenségipárt, — mikor őrgróf Pallavicini Sándor volt képviselő úr szóval és írásban kijelentette, hogy a jelölt­séget el nem fogadja — épen a polgárság közt három év előtt keletkezett párt szeuvedély lehető kiegyenlítése végett béke jobbját nyújtotta a Pallaviciui pártnak az esetre, ha ellenjelöltet nem Aliit fel. De mit tett a Pallavicini párt a béke érdekében ? Azt, hogy saját állítása sze­rint az őrgróf úr akarata ellenére fölléptette s csa­lóka reményével a kedélyeket új izgalomba hozta. Távol legyen azonban, hogy ezért a 48-as és függetlenségi pártnak csak egyetlen tagja is ne­heztelne. A Pallaviciui párt egész a kimerülésig gyakorolta jogát, s vissza lépett mikor már meg­bukott, ebben nincs semmi haragra gerjesztő, megmutatta a polgárság, hogy ha választói jo­gát szabadon gyakorolhatja, úgy őrgróf Pallavi­cini Sándor úr személye nem elég nagy, pénze nem elég sok, hogy elvétől, hitétől, meggyőző­désétől eltántoríthassa. Egyet azonban bajos a fent közlött czikkből megmagyarázni, hogy miért áll annak Írója már most elő a béke olajágával kezében, mikor a je­len választásból kifolyólag semmit sem vethet — legalább számba vehető komolyat nem — egyik párt sem a másiknak szemére, és miért beszél mégis már most, „megtorlásról“, „Őr­jöngő“, ..eibizakozott“, „henczegő“ cselekményei­ről ?, ilyen dolgok a mostani választás óta még nem történhettek s a 48-aspárt előtt annyira újak és ismeretlenek, hogy e párt magára nem ve­heti, de örömmel fogja látni bizonyára, ha mind­azok, kiknek módjában álland a közérdek meg­óvása tekintetéből oda hatnak, hogy a netáni örültek kijózanittassanak, a henczegők megfékez- tessenek stb., mert aligha lesz szüksége csak egysz-r is arra, hogy ily rendszabályok más mint a Pallavicini párt hi vei közt nyerjenek al­kalmazást. ha oda irányul a czikk ezen kitétele, nagyon helyes, a 48-as párt ilyen világgá bo- csájtott hűhó nélkül is ismeri és ismerni fogja a haza és községe iránti kötelességét. Tary E. YÁLASZ a „K. L.“-nak „A második választás előtt“ czimű czikkére. A régi magyar példabeszéd azt tartja, hogy „akit az Isten m e g a k a r büntetni, annak az eszét veszi el!“, ez már tel­jesülében van a kecskeméti kormánypárttal. A

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék