Kecskemét, 1904. július-december (32. évfolyam, 27-52. szám)

1904-07-03 / 27. szám

Kecskemét, 1904. julius 3. ' XXXII. évfolyam. — 27. szám. KECSKEMÉT Közgazdasági és társadalmi hetilap. Kecskemét th. város hivatalos lapja. Megjelenik vasárnaponként. Előfizetési dij : Egész évre 10 korona. Negyed évre 2 K. 50 f. Fél évre 5 korona. Egy szám ára 20 f. Szerkesztői és kiadói iroda: Plébánia-utca 8. sz. Felelős szerkesztő: Dr. Kiss Albert. Fömunkatárs : Hajdú József. Hirdetési dij: V32 oldal egyszeri közlése 80 f.; nagyobb vagy többször megjelenő hirdetések ára olcsóbb. Hivatalos hirdetések egyszeri beiktatása 6 kor. HIVATALOS RÉSZ. íí ■- Kivonat Kecskemét th, város közigazgatási bizottságának a közigazgatás 1903. évi állapotáról tett jelentéséből. VI. A FÖLDMIVELÉSÜGYI MINISZTER ÜGYKÖRÉRE NÉZ VE. (Folytatás.) Áz országos és hetivásárok állat- és baromfi forgalma, az ellenőrizhető adatok szerint következő volt: Szarvasmarha . 7,127 drb. Lúd .... 238,602. drb. Borjú .... 2,609 „ Pulyka. . . . 103,837 „ Ló ................... 5,567 „ Kacsa .... 56,359 „ Birka .... 5,318 „ Kappany . . . 10,786 „ Bárány . . . 2,685 „ Csirke .... 287,953 „ Kövér sertés . 5,166 „ Galamb . . . 2,747 „ Sovány sertés . 9,257 „ Vasúti kivitelünk következőleg alakult: 1. Gyümölcs: a) Meggy ..........................118 kocsiban 2,640 mm. b) Kajszinbarack .... 859 „ 33,610 „ c) Szilva ..........................172 „ 8,990 „ d) Szőlő ............................183 „ 10,610 „ e) Egyéb .................... 382 „ 20,341 * Gyümölcs összesen : 1,686 kocsiban 76,191 mm. 2.285,730 K. ért. 2. Főzelék és zöldség . . . 68 kocsiban 1,054 mm. 31,620 K. ért. 3. Élő baromfi ..................94 „ 2,809 „ 168,540 „ „ 4. Vágott baromfi és friss hús 254 „ 7,639 „ 763,900 „ „ 5. Bor és must............... 684 „ 68,378 „ 1.367,560 „ , 6. Épület- és haszonfa . . 21 „ 1,872 „ 10,800 K. ért. 7. Liszt és őrlemény ... 21 „ 2,098 „ 41,960 „ „ 8. Gabona: a) Búza ...........................129 kocsiban 12,907 mm. b) Árpa ...........................715 „ 71,451 „ c) Rozs ......................... 456 „ 45,551 „ d) Tengeri ......................138 „ 13,780 „ e) Zab ......................... 2 „ 209 „ f) Egyéb .......................... 5 „________476_ „ Gabona összesen : 1,445 kocsiban 144,374 mm. 2.732,488 K. ért. 9. Burgonya .......................64 kocsiban 6,443 mm. 36,658 K. ért. 10. Szesz ................................193 „ 19,293 „ 1.929,300 „ „ 11. Tégla .............................. 256 „ 25,560 „ 12,800 „ „ 12. Élő állatok : a) Juh ...................... 1 kocsi 46 mm. (114 db) 2.200 K. ért. b) Ló..................................30 „ 1,369 „ (174 db) 17,400 „ „ c) Sertés .......................10 „ 3,018 „ (978 db) 58,680 „ „ d) Szarvasmarha. . •. . 116 „ 6,059 „ (1159db) 115,900 „ „ e) Egyéb és tömegárú . . 2432 „ 72,952 „ 3.647,600 „ „ Vasúton elszállított összes árú: 7375 kocsiban 439,155 métermázsa, 13.231,216 korona értékben. II. Az állategészségügy és az állattenyésztés köréből. A haszonállatok egészségi állapota az év első felében kedvező volt. Június hóban fellépett a sertésorbánc két ud­varban, a sertésvósz két udvarban. Július hóban az I. körzetben a sertésvész szórványo­san fellépett, augusztus hóban a sertésvész az V. körzetben szórványosan, az I. körzetben pedig a sertésorbánc, sertés­vész és riihkór szórványosan, az V. körzetben a ragadós száj- és körömfájás a szarvasmarhák közt járványosán fel­lépett, ezen betegség a majsai országos vásáron vett 2 da­rab márhával hurcoltatott be s megállapításakor már 4 ta­nyában 15 darab állat volt fertőzve.* Szeptember hóban az I. körzetben sertésvész- és or- bánc-zárlat, a II. és III. körzetben a sertésvész-zárlat, az V. körzetben a száj- és körömfájás-zárlat feloldatott, ez utóbbiban a sertésvész-zárlat még fentartatott. Újabban fellépett e hónapban az I. és II. körzetben a takonykor szórványosan, a II. körzetben a lépfene szór- I ványosan. Október hóban feloldatott a zárlat az I. körzetben j sertésorbánc és rühkór, a II. körzetben lépfene, az V. kör- i zetben sertésvész miatt. Az I. körzetben újólag fellépett szórványosan a ser­tésorbánc. November hóban feloldatott az V. kerületi sertósvész és I. kerületben a takonykór-zárlat. A IV. körzetben fellépett a sertésorbánc. December hóban újabb ragályos betegülés nem tör­tént s a IV. körzetben a sertésorbánc-zárlat feloldatott. Az állategészség rendőri intézmények működése a tör­vényeknek megfelelő volt, mulasztás nem észleltetett. Állategészségügyi tekintetben jelentékeny haladás tör­tént a város területének 7 körzetre osztásával. Minthogy a kecskeméti gazdák által az 1903-ik év- ! ben a közlegelöre kihajtott szarvasmarhák száma az 1902. évhez képest ismét több mint ezer darabbal fogyott, mivel 4317 darabról leszállott 3308 darabra, a ménes pedig 568 I darabról 498 darabra: a városi tanács a gazdasági osztály indítványára javasolta a fübéreknek leszállítását darabon­ként 2 koronával s ezen javaslatot a közgyűlés el is fo­gadta. A jövő mutatja meg, hogy ezen intézkedés magában I véve elegendő-e a marhaállomány szaporodására. Egyelőre ez intézkedés alig fogja a kívánt eredményt előidézni, mert a szarvasmarba állomány nagy mérvű apa- j dása nem helyi, hanem országos jelenség, annak tehát mélyrehatóbb okai vannak, s a múlt évben lényegesen hozzá­járult azon körülmény, hogy a marhakupecek tanyáról-ta- nyára jártak s az olyan fiatal állatért, mely azelőtt alig kelt el 70—80 koronáért, 120—140 koronát is fizettek s a gazda a jó árnak megörülve, túladott jószágán. A városi hatóság a törvény értelmében kellő számú j apaállatot tart s e tekintetben hiány nincs. III. A fa- és szőlőművelés köréből. A községi faiskolák állapota a nyári szárazság dacára elég kielégítő volt s azok kezelése is teljesen megfelelő. A közútak kevés kivétellel be vannak fásitva, csak ott maradt el a fásítás, hol a rendezés még keresztül nem vi­tetett, de fokozatosan ez is megtörténik. A hegyközségek az egész területen meg vannak ala­kulva a törvény rendeletének megfelelöleg és a hegyköz­ségi rendtartás is elkészíttetett s a városi közgyűlés által jóváhagyatott. A város határában csupán homoki szőlők vannak s az elmúlt évben 238 hold 69CT ]-öl új szölöültetés történt s jelenleg az összes terület 8121 hold 850rj-öl. (Folyt, köv.) ^ Hirdetmény. Kecskemét tb. város tanácsa közhírré teszi, hogy a j m. államvasútak vonalain, továbbá a kecskemót-fülöpszál- I lási és kecskemót-tiszaúghi h. é. vasútak vonalain, úgy a

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék