Kecskemét, 1905. január-június (33. évfolyam, 1-26. szám)

1905-01-01 / 1. szám

A kecskeméti áll. segélyezett Polgári és elemi Leányiskola Bevételei és Kiadásai az 1882—1904. években. BEVÉTEL KIADÁS tandíj akb ól kor. fill. kor. fill. 1882— 83. tanévben................. ‘2,680 — 19,971 90 1883— 84. „ 3,150 — 19,124 04 1884— 85. „ 3,490 — 19,131 94 1885— 86. ., 3,660 — 21,564 34 1886— 87. „ 3,660 — 23,805 66 1887— 88. „ 3,800 — 24,272 40 1888— 89. „ 3,700 — 24,305 12 1889— 90. „ 3,600 — 24,309 68 1890— 91. „ 3,700 — 24,309 92 1891— 92. 3,900 — 24,470 — 1892— 93. „ 4,200 — 25,014 — 1893— 94. „ 4,200 — 25,230 78 1894— 95. „ 4,300 — 26,258 28 1895— 96. „ 5,400 — 24,967 86 1896— 97. „ 5,800 — 27,019 50 1867—98. „ 5,800 — 27,968 62 1898- 99. ., 5,800 — » 28,969 98 1899- 900.*) „ 6,800 — 36,934 66 1900- 901. „ 6,900 — 34,985 80 1901- 902. ., 7,200 — 37,597 72 1902- 903. „ 7,770 — 38,241 84 1903- 904. ., ..... 7,790 — 38,727 28 22 év alatt összesen .................... 107,040 — 597,181 32 Államsegélyből .............................. 264,000 — A várostól készpénzben .... 147,141 32 r épületek béregyenórt. 79,000 — Összesen: 597,181 32 597,181 32 A város évi kiadása az épületek bóregyen­értékével együtt .........................................• 10,279 42 A város évi kiadása készpénzben .... 6,688 70 Kecskeméten, 1904. évi szeptember 7. Laukó Károly gondnok. Kivonat a polgármesternek a közigazgatás november havi állapotáról a közigazgatási bizottság és a törvényhatósági bizottsági közgyűlés elé terjesztett jelentéséből. VII. Az egészségügyi viszonyokat a következő adatok tűntetik fel. Az influenza mérsékelt járvány alakjában sűrűn for­dult elő, úgyszintén a légzőszervek hurutos-lobos bántalmai is; szórványosan föllépett a hasi hagymáz, összesen 9 eset­ben; vörheny észleltetett 7; roncsoló toroklob 3 esetben. A népiskolákban és óvodákban és általában véve az egész­ségi állapot állandóan kedvező volt. Vili. A népesedési viszonyokat a következő adatok tüntetik fel. Az élveszülöttek száma volt 201; a halálozásoké 134, mihez képest a születési többlet 67 volt. Felekezetek szerint a születések a következőleg osz­lottak meg: r. kath. volt 150, köztük 18 törvénytelen; ev. ref. 48, köztük 5 törvénytelen; ág. ev. 1; izr. 2. Az elhaltak közül: r. kath. volt 103; ev. ref. 24; ág. ev. 1; izr. 5; gör. kel. 1. Életkorra nézve 3 éven aluli volt 59, ezek között 1 éven aluli 45; 60 éven felüli 29; 80 éven felüli 11; a városi kórházban ápoltatott 64 férfi és 55 nő, összesen 119 beteg; a hó végén ápolás alatt maradt 43 beteg. A szegényházban tartózkodó szegények száma a hó végén volt 92; a házon kívül segélyezetteké 35. IX. Az állategészségügyet illetőleg november hóban semminemű ragadós betegség nemÁ,. / , észleltetett.. miért is az állategészségüs'v kedvezőnek mondhntó^fcLttí*. Sör-eladás. Kecskemét th. város Javadalmi Hivatala következő minőségű söröket árúsit: 1. Egy hordó (25 liter) udvari sör . . ! . 10 K. 80 f 2. „ „ (25 liter) világos márciusi sör 9 „ 80 „ 3. „ nagy üveg udvari sör ..............................33 4. „ „ „ kiviteli márciusi sör ... 32 „ 5. „ „ „ világos márciusi sör ... 29 „ 6. „ „ „ barna ászok-sör . . . . . 27 „ 7. „ kis udvari sör 25 „ 8. „ „ „ márciusi sör ................................21 „ 9. „ „ „ barna ászok-sör ..........................21 „ 10. „ „ „ bajor sör .....................................21 „ Vidéki megrendelések is elfogadtatnak. Megrendelések a Javadalmi Hivatalhoz vagy a sör­raktárhoz (I. t. Vásári-kis-utca 139. sz.) intézendők. á A városi Javadalmi Hivatal. Hetivásári tudósitás. Kecskemét, 1901. Dec. 27-én: Dec. 30-án: Tisztabúza .... mm.-ként 18.20—19.20 18.20—19.20 Kétszerbúza ... „ 15.40—16.00 15.40—16.00 Rozs ............................... „ 14.10—14.30 14.10-14.30 Árpa ............................... „ 15.60-16.00 15.60—16.00 Zab ............................... „ 15.00-15.40 15.00—15.40 Tengeri, kecskeméti „ 16.60—16.80 16.40—16.80 „ bánáti . . „ 16.60—16.80 16.40—16.80 Köles ............................... „ 18.00—20.00 18.00—20.00 Krumpli ......... „ 7.00— 8.00 8.00— 9.00 Széna.............. „ 7.60— 8.00 7.60— 8.00 Szalma ........ „ 3.40— 3.80 3.40— 3.80 Szalonna .... „ 1.16— 1.50 1.12— 1.40 Hízott sertés . . . kilója 1.02— 1.06 1.02— 1.06 ") Ez évtől kezdve az új épületben. KECSKEMÉT Közgazdasági és társadalmi hetilap. Kecskemét th. város hivatalos lapja. Megjelenik vasárnaponként. Előfizetési dij: Felelős szerkesztő: Hirdetési dij: Egész évre 10 korona. Negyed évre 2 K. 50 f. Dr. Ki SS Albert. Vsa oldal egyszeri közlése 80 f.; nagyobb vagy Fél évre 5 korona. Egy szám ára 20 f. Főmunkatárs • többször megjelenő hirdetések ára olcsóbb. Szerkesztői és kiadói iroda: Plébánia-utca 8. sz. Hajdú József. Hivatalos hirdetések egyszeri beiktatása 6 kor. Kecskemét, 1905. január 1. XXXIII. évfolyam. — 1. szám. HIVATALOS RÉSZ.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék