Kecskemét, 1905. július-december (33. évfolyam, 27-53. szám)

1905-07-02 / 27. szám

Kecskemét, 1905. julius 2. XXXIII. évfolyam. — 27. szám. KECSKEMÉT Közgazdasági és társadalmi hetilap. Kecskemét th. város hivatalos lapja. Megjelenik vasárnaponként. Előfizetési dij : Egész évre 10 korona. Negyed évre 2 K. 60 f. Fél évre 5 korona. Egy szám ára 20 f. Szerkesztői és kiadói iroda: Plébánia-utca 8. Sz. Felelős szerkesztő: HAJDÚ JÓZSEF. Hirdetési dij: V32 oldal egyszeri közlése 80 f.; nagyobb vagy többször megjelenő hirdetések ára olcsóbb. Hivatalos hirdetések egyszeri beiktatása 6 kor. HIVATALOS RÉSZ. 12131. mm U m m w Hirdetmény. Az alsó-nyomási földhaszonbérlők egy részének indo­kolt kérelme folytán a városi tanács elhatározta, hogy az úgynevezett bánomi szérüs-kertbe csupán az alsó-nyomási és koldulástörlési földek azon haszonbérlőinek engedi meg a gabonaterményeknek, minden egyéb takarmánynemü ki­zárásával való berakását, kik gabonaterményeiket tűzkár ellen biztosították. Felhívják tehát az érdekelt alsó-nyomási és koldulás- törlési földhaszonbérlőket, hogy gabonanemű rakományaik­nak, a bánomi szérüs-kertben leendő elhelyezhetése céljából, terményeiket tűzkár ellen biztosítsák, s a berakodásnál a rendőrkapitányság által megállapítandó távolsági méreteket saját érdekükben is pontosan tartsák be. Kecskemét, 1905. iunius 15. _ , , , ,, Gazdasági osztály. Kecskemét th. város Zálogintézetében kézizálogra kölcsönök kaphatók a következő feltételek mellett: Arany, ezüst ékszer és egyéb ingókra: 600 koronáig .......................................................15°/o kamatra 600 koronától bármilyen nagy összegig . . 12% kamatra | Tőzsdén jegyzett vagy helybeli értékpapírokra: 1000 koronáig 8% kamatra. 5000 koronáig 6% kamatra. ! 3000 „ 772—6% „ 5000 kor. felül 572°/o „ A kamatláb a pénzpiac helyzete szerint változik. Hivatalos órák délelőtt 8—12-ig, délután 2 — 5-ig. j Hivatalhelyiség: Vili. tized, Halasi-nagy-utca 14. szám. á Zálogházi Igazgatóság. Sör-eladás. Kecskemét th. város Javadalmi Hivatala következő minőségű söröket áriisit: 1. Egy hordó (25 liter) ndvari sör . . . . 10 K. 80 f 2. „ „ (25 liter) világos márciusi sör 9 „ 80„ 3. „ nagy üveg udvari sör .......................33 „ 4. „ „ „ kiviteli márciusi sör ... 32 „ 5. „ „ „ világos márciusi sör ... 29 „ 6. „ „ „ barna ászok-sör ..............27 „ 7. „ kis „ udvari sör ........................25 „ 8. „ „ „ márciusi sör...................21 „ 9. „ „ „ barna ászok-sör..............21 „ 10. „ „ „ bajor sör ........................21 „ Vidéki megrendelések is elfogadtatnak. Megrendelések a Javadalmi Hivatalhoz vagy a sör- raktárhoz (I. t. Vásári-kis-utca 139. sz.) intézendök. á A városi Javadalmi Hivatal. Jég-eladás. Kecskemét th. város jéggyárában a kora reggeli óráktól kezdve egész napon át kapható jég a következő árak mellett: Maganfogyasztoknak, akik a jeget a raktárból maguk vitetik el, 12 klgrammig kilónként 4 fillér, 12 klgrammon felül 3 fillér. — Magánfogyasztóknak házhoz szállítva 12 klgrammon felül 3 fillér. Ezen mennyiségen alul jég ház­hoz nem szállittatik. — Ipari és kereskedelmi célokra klgrammja 2 fillér. — 50 metermázsa átvételénél minden métermázsa 2 korona. Vidéki megrendelések gyorsan teljesittetnek. Raktár, hova a megrendelések intézendök: l-sö tized, Vásári-kis-utca 139, szám, á A városi Javadalmi Hivatal. Kecskemét állategészségügye. (HETI JELENTÉS.) A lószállitás Kecsjkemét összes körzeteiből belföldre szabad. Ausztriába a rüh- és takonykor miatt fennálló kor* látozások folytán csak miniszteri engedéllyel lehet szállítani. A sertések belföldi forgalma szabad. Ausztriába a ser­tésvész és sertésorbánc miatti korlátozások folytán csak kivételes engedéllyel szállíthatók. Juhok forgalma belföldön szabad, Ausztriába enge­déllyel. A szarvasmarha forgalma úgy belföldre, mint Ausz­triába szabad. Ragadós betegségek állása: R ü h k ó r: I. körzetben: V. tized 38, 105. sz.; VI. tized 26. sz. II. „ Kisfái 339. sz.; Borbás 35, 37. sz.; Városföld 69, 73, 128. sz. III. „ Szentkirály 244, 249, 327, 361. sz. IV. „ Városföld 205, 305, 345 sz.; Ballószög 21. sz. XI. „ Talfája47, 58, 67, 79, 153, Í65. sz.; Vágójárás 39. sz.; Nyír 222, 242, 243, 289. sz. VII. „ Bugac 1, 170. sz.; Monostor 6. sz. Takonykor: I. kerület: VI. tized 19. sz. Sertésorbánc: I. kerület: II. tized számnélküli ház ; I, tized 119. sz. X. tized 36. sz.; XI. tized 227., 274. sz. Kecskeméten, 1905. junius 30-án. Örs Károly v. m. kir. állatorvos. Hetivásár! tudósítás. Kecskemét, 1905. Jun. 27-én: Jun. 30-án: Tisztabúza .... mm.-ként 14.40—15.00 14.60—15.20 Kétszerbúza ... „ 13.40—13.60 13.40—13.60 Rozs ............................... „ 12.60—12.80 12.60—12.80 Árpa ............................... „ 14.60—15.40 14.60—15.20 Zab ............................... „ 13.40—14.00 13.40—14.00 Tengeri, kecskeméti „ 16.00—16.40 16.00—1640 „ bánáti . . „ 16.00—16.40 16.00—16.40 Köles ............................... „ 20.00—22.00 20.00—22.00 Krumpli ........ „ 7.50— 8.50 7.50— 8.50 Széna ........................., „ 6.00— 6.40 6.00— 6.40 Szalma ....... „ 3.20— 3.60 3.20— 3.60 Szalonna .... kilója 1.52— 1.70. 1.52— 1.70 Hízott sertés ... _ 1.28— 1.32 1.30— 1.34

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék