Kecskemét, 1906. január-március (34. évfolyam, 1-12. szám)

1906-01-07 / 1. szám

Kecskemét, 1906. január 7. XXXIV. évfolyam. — 1. szám. KECSKEMÉT Közgazdasági és társadalmi hetilap. Kecskemét th. város hivatalos lapja. Megjelenik vasárnaponként. Előfizetési dij: ... Hirdetési dij: Egész évre 10 korona. Negyed evre 2 K. 50 f. /32 oldal egyszeri közlésé 80 f.; nagyobb vagy Fél évre 5 korona. Egy szám ára 20 f. HAJDÚ JÓZSE F. többször megjelenő hirdetések ára olcsóbb. Szerkesztői és kiadói iroda: Plébánia-utca 8. sz. ! Hivatalos hirdetések egyszeri beiktatása 6 kor. HIVATALOS RÉSZ. Önkéntes adófizetők névsora. Azon adófizetők névsora, akik 1905. évi december hó 20-tól 1906. évi január hó 3-ig terjedő időben állami adóra önkéntes befizetést teljesitettek: Cseh Sándorné IV. 429. sz. Lörincz Sándor B.-Monostor 4. sz. Pelyhes Sándor Alpár 34. sz. Micsonai Sándor Vacsi-hegy 80. sz. Sv. Kovács Károly Alpár 94. sz. Fr. Tóth Sándor B.-Monostor 167. sz. Széles László Szentkirály 297. sz. Csáki János B.-Monostor 22. sz. Tóth Péter B.-Monostor 20. sz. Ifj. Kovács Ferenc Halesz 46. sz. Battyán János Köncsög 70. sz. Bene László XT. 126. sz Szabó Pál Nyír 97. sz. Viczián Jánosné Szolnoki-hegy 48. sz. Sárközi Sándorné IV. 128. sz. K. Szabó János VIII. 56. sz. Klein Dávid VI. 157. sz. Szelindi József X. 187. sz. Muraközi Pálné II. 119. sz. Bimbó Pál és társa VII. 213. sz. Ifj. Bimbó Pál VII. 213. sz. Józsa Mihályné IV. 396. sz. Király János B.-Monostor 14. sz. Nagj' Istvánná IV. 328. sz. Bakodi József Vágójárás 9. sz. Tóth Ferenc Ballószög 19. sz. D. Szálkái Gergely Szentkirály 245. sz. H. Kiss István IX. 200. sz. K. Szabó Ferenc XI. 180. sz. Szabó József XI. 8. sz. Ifj. Almási Mihály IX. 425. sz. Almási Mihály IX. 425. sz. Kasza Jánosné Nyir 131. sz. Berényi Ferenc XI. 215. sz. Berónyi Sándorné XI. 215. sz. Macsi Vencelné Vacsi-hegy 118. sz. Farkas István XI. 363. sz. Kocsó Imre X. 65. sz. Rácz János IV. 72. sz. Hirdetmény. A nagymóltóságú m. kir. földmivelósügjú miniszter úr által a Gazdasági Munkás és Cselédsegély Pénztárról szóló 1900. évi XVI. t.-c. 8. §-a alapján a munkaadók által fize­tendő hozzájárulási dijak kezelése tárgyában kiadott rende­leté értelmében felhivatnak az érdekelt gazdák, hogy ugyancsak a m. kir. földmivelósügyi miniszter úr által 14100/905. ein. sz. a. kiadott útasitása értelmében kötelesek cselédjeiket legkésőbb 1906. évi január hó 20-ig a város adóügyi osztályában névszerint bejelenteni; s az évközben, a cseléd személyében beállott változásokat a változás be­álltától számított 15 nap alatt ugyancsak az adóügyi osz­tálynál szintén bejelenteni kötelesek, mert a kiadott uta­sítás értelmében, ha cselédjeiket, illetve az azok személyében beállott változást bejelenteni elmulasztják, baleset esetén semmi néven nevezendő kártérítésre igényt nem tarthatnak, sőt a keletkezett balesetből kifolyólag az illetékes rendőr­kapitányság őket, mint munkaadókat, az ápolási, gyógy- költségek és azok bére erejéig el is marasztalhatja. Kötelesek a kivetett dijakat minden év május 15-ig az adópénztárnál, különbeni végrehajtás terhe alatt be­fizetni; ha azonban a cseléd személyében változás áll be, azt 15 napon belől bejelenteni, s az 1 kor. 20 fill, dijat azonnal befizetni kötelesek. (Ütasitás 32. §-a.) Nehogy az esetleg beállott balesetnél, — mint ahogy már többször előfordult, — a fenti okokból az egyes munka­adó gazdákra a bejelentés elmulasztása miatt kár háramol- jék, felhivom az érdekelteket, hogy cselédeik neveit 1906. január 1-töl kezdődőleg az adóügyi számvevőségnél kiren­delt megbízottnál, Szőke Gyula számtisztnól bejelenteni el ne mulasszák, valamint bejelentendök az óv bármely szakában beállott változások is, mert az esetben, ha az érdekelt által mulasztás történik, a hivatal a legjobb aka­rat mellett sem tehet a gazdaközönség érdekében semmit. Kecskeméten, 1905. évi december hó 19-ón. Dékány László tanácsnok. Kecskemét állategészségügye. (HETI JELENTÉS.) A lószállitás Kecskemét összes körzeteiből belföldre szabad. Ausztriába a takonykor miatt fennálló korlátozá­sok folytán csak miniszteri engedéllyel lehet szállítani. A sertések belföldi forgalma szabad. Ausztriába a ser- tésvósz miatti korlátozás folytán csak kivételes engedóly- lyel szállíthatók. Juhok forgalma belföldön szabad, Ausztriába enge­déllyel. A szarvasmarha forgalma belföldre szabad. Ausztriába engedéllyel. Ragadós betegségek állása: Sertésvósz: I. kerület: VII. tized 253. sz.; X. tized 25. sz. R ü h k ó r: V. kerület: 25. sz. Veszettség: VI. kerület: 189. sz.; III. tized 135. sz. Kecskeméten, 1906. január 5. Örs Károly v. m. kir. állatorvos. Hetivásár! tudósítás. Kecskemét, 1906. Jan. 2-án: Jan. 5-én: Tisztabúza. . . . mm.-ként 15.60—16.00 15.60—16.00 Kótszerbúza ... „ 13.20—13.60 13.20—13.60 Rozs ............... „ 12.50—12.70 12.60—12.80 Árpa ............. „' 14.00—14.30 14.00—14.30 Zab ............... „ 14.40—14.80 14.40—14.80 Tengeri, kecskeméti „ 14.80—15.60 14.80—15.60 „ bánáti . . „ 14.60—15.00 14.60—15.00 „ csöves . . „ 11.60?—12.00 11.60—12.00 Köles ............... „ 15.00—17.00 15.00—17.00 Krumpli .... „ 5.00— 5.60 5.60— 6.00 Széna..................... 5.60— 6.00 5.00— 5.40 Szalma .......... „ 2.60— 3.00 2.60— 3.00 Szalonna .... kilója 1.50— 1.70 1.50— 1.70 Hízott sertés ... „ 1.20— 1.28 1.20— 1.28

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék