Kecskemét, 1909. január-június (37. évfolyam, 1-26. szám)

1909-01-03 / 1. szám

Egy ítélet után. A javadalmak kezelésbe adása körül történtek miatt egy rágalmazási pör keletkezett. A pör személyei egy th. bizottsági tag és egy hírlapíró. A ne­vek e helyen nem fontosak. A hírlap­író volt a sértett fél és a pör tárgya­lása folyamán olyan tanúvallomások hangzottak el, amelyek folytán a sértő felet fel kellett a bíróságnak menteni. Ha a magánélet ezernyi megnyilatko­zásának tünete, vagy következménye volna ez az Ítélet, nem is foglalkoz­nánk vele. De rikító világot vet arra, kik és hogyan folynak be egy nagy város ügyeinek intézésébe, milyen az a szellem, amely megnyilatkozik akkor, amikor a város érdekeinek kellene mindenek felett állania és ez elől nem lehet kitérnünk. Egy a városra nagy anyagi haszonnal járó terv azért kerül le napirendről, mert apró személyi ér­dekekbe ütközik és még apróbb intri­kák segítik elő ezt a bukást. Élénk bizonyítékát szolgáltatta ez az ügy an­nak, hogy törpe, illetéktelen emberek gyakorolnak döntő befolyást egy nagy város egész lakosságának érdekeire és nem mindég a legtisztább az a mód, amelyet kisded ügyeik • és érdekeik előmozdítására alkalmaznak. Történt azonban a tárgyaláson a panaszlott th. bizottsági tag részéről védekezése folyamán és annak meg­erősítéséül egy kijelentés, amely nem tartozván a panasz tárgyához, ott bő­vebb figyelembevétel tárgya nem lehetett, mi azonban szükségesnek tartjuk kiemelni. Azt mondta ugyanis, hogy a szénügyben is jártak nála. Ki járt? Mi czélből járt? Olyan kérdé­sek, amelyekre a köz érdekében na­gyon jó volna a választ megtalálni, mert azzal alighanem tisztába kell lenni most már mindenkinek, hogy a város érdekében tervezett gyakran igen nagy jelentőségű és előnyös dolgok ilyen­fajta apró-cseprő klikk-érdekek pos­ványába bele nem túladhatnak. Ha még vannak olyan polgáraink és mi hisszük, hogy vannak, akik a város ügyét nem egyes érdekcsopor­tok és osztályok, hanem as egész vá­ros érdekeinek szempontjából tekin­tik, azoknak végre sarkukra kell áll­mok. Mert az csak nem helyeselhető, hogy kaszinókban, gazdakörben, gazda- ! kör előtt és a Bóka Zsigmond előtt a piactéren vagy éppen egyesek lakásán történő megbeszéléseken dőljön el sok életbevágó ügy. Ilyen községi po­litika megjárja Kis-Bürgözdön, de csúnya, méltatlan, sőt egy kicsinyt gyanús is Kecskeméten. De még egyet. Mintegy két hét előtt kisebbszerű alkotmányos aktus zajlott le, a polgártársak legszebb polgári jogukat gyakorolták, választot­tak városi th. bizottsági tagot öt da­rabot. Meg vagyunk róla győződve, hogy a választás ezúttal valóban mél­tókat tisztelt meg, de a választás maga ősi szokás alapján ment végbe. Nem azt tekintették, hogy a város érdeke kivánja-e a jelöltek megválasz­tását, hanem azt vizsgálták, hogy a jelöltek politikai pártállása milyen A város ügyeinek intézésére választandó, a th. bizottsági tagokat országos politikai szempontból mérlegelték még most is, amikor választásnál számba- vehető párt csak egy van Kecskemé­ten és ez egész politikai hatalmát vitte a választásba. Vájjon mikor látjuk mi már be azt, hogy ez ferde, sőt káros állapot. Mikor mer Kecskemét polgársága ki­fejezést adni annak az igazságnak, hogy a város ügyeinek intézése füg­getlen bármely politikai meggyőző­déstől. Ismételten kifejezést adunk annak a meggyőződésünknek, hogy mindazon itt vázolt és sajnos városunk élete fájának, gyökerén rágódó bajokon csak erős, tisztán a város ügyeit szi­vén viselő, minden más érdektől tel­jesen mentes pártalakulás lesz képes segíteni. S ha a városi javadalmak körül lezajlott eme kellemetlenségek megad­nák ehhez a lökést, még örvendenénk a lefolyt eseményeken s ha az uj esz­tendő ezt az eredményt hozza meg, boldogan üdvözöljük az uj évet. Kecskemét közgyűlése. A kutyaügy. December hónap 29-én tartotta i Kecskemét törvényhatósága rendes havi közgyűlését a szokásos jelenség kíséretében : alig verődött össze 50—60 városatya, azok is túlnyomó részben a gazdák közül. Hosszú, a póttárgy­sorozattal együtt majdnem ötven szám­ból állott a tárgysorozat s bár voltak közte nagyfontosságú ügyek is, vá­lasztások is voltak rajta, a nálunk ha­gyományos érdeklődés mellett csön­des, unalmas, rövid ülésre volt kilátás. Dehát nem Így akarta Dékány Károly th. bizottsági tag, a nagy indítványozó. Beledobta a tárgyalás menetébe in­dítvány alakjában a tanyai kutyaügyet s ez maga felemésztett két órát, töb­bet, mint az egész hosszú tárgysoro­zat legalappozása. Dékány Károly in­dítványa és a mellette helyeslők nagy tábora szerint kipusztúlt volna ebből a siralomvölgyéből vadásztársaság, vadászati törvény, ebtartási szabály- rendelet és a tanyai kutyák korlátlan szabádsága virradt volna föl, ha fel nem vonul a főjegyző, főkapitány és polgármester az okos és helyes érvek tömegével és a törvény erejével. A polgármester szükségesnek tartotta hi­vatkozni arra is, hogy nevetségessé tenné magát a közgyűlés, ha olyat határozna, ami ellenkezik a törvény­nyel, de jó lett volna leszegeznie azt is, hogy nevetséges ilyen a törvény­nyel ellenkező, az emberek testi ép­ségét fenyegető, sőt a tanyai lakosok érdekeivel is ellenkező üggyel ennyit foglalkozni. Vagy ötszöri felszólalás és névszerint való szavazást kérés után annyira belátta ezt az indítványozó maga is, hogy nemcsak fő-, pót- és mellékinditványait vonta vissza, hanem ha szépen kérik, a vadőrök hadi- és polgári erényeinek a legfelsőbb meg- jutalmazását is örömest kérelmezte volna. Ettől a bántóan komikus ügy­től kirívóan ütött el Wéber Ede bi­zottsági tagnak indítványa a javadalmi ügyek kezelésére és interpellációja a községi takarékpénztár ügyének mai állására vonatkozólag, Kilenc órakor még teljesen üres volt a közgyűlési terem s oly lassan szállingóztak a városatyák, hogy csak V410 órakor nyithatta meg Gulner Gyula főispán az ülést. A főpolgármesteri jelentést a köz- igazgatás november havi állapotáról a közgyűlés tudomásul vette. Ennek kapcsán Wéber Ede th. biz. tag a községi takarékpénztár előmunkálatai­nak mibenállása iránt intézett kérdést. T WSTZS5••! I <•-* .r«-4c . J I yL£ o) j n 1 i , " (CLJhf' •4'i l 1/Zf 7p • ', /■) ette. Z-7 - •>.< Kecskemét, 1909. január 3. Vasárnap. 7*** XXXVII. évfolyam, 1-ső szám. Szerkesztőség: jT Kiadóhivatal: V., Nagykőrösi-utca 15. szám. mm ■— mm mm M gjf ■H 9B& MM gB— MKSgg IV., Nagykőrösi-utca tö. szám A lap szellemi részét mm J fl H IP §1 l«m J|l|| Éfj || Előfizetési pénzek illető közlemények ide ■Jl Ofejfe §| % §I||{ »g§g IMpl ffifNip és a hirdetési dijak ide küldendők. ■ jfijj ^ ^ % Égwjl ||' ’ Él fl HJ II küldendők. Előfizetési ára: H llk fjfeJP II tájik flj raff isj lif™™. 9j Előfizetési ára: Egész . . 10 kor. ™ m M H W H HHi H Egész . . 10 kor. Félévre ... 5 kor. Félévre ... 5 kor. Negyedévre. . 2 50 kor. , ... . .., .... , , Negyedévre. . 2-50 kor. Egyes szám ára 20 fillér. Kecskemet varos közügyéit szolgáló hetilap. Megjelenik minden vasarnap reggel. EgyeS szám m 20 miér.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék