Kecskeméti Lapok, 1945. január-június (78. évfolyam, 2-52. szám)

1945-05-01 / 34. szám

1945. május 3. KECSKEMÉTI LAPOK 3. oldal A háborús főbűnösök sorsa beteljesedett Az olasz diktátort felakasztották, német kollégája állítólag már nem él, a világ megrontól egymás után lesznek öngyilkosok Nehéz ma az újságíró helyzete, főként, ha nem napilapnál dolgozik, mert a legkönnyebben előállhat az a helyzet, hogy a papírra vetett be­tűk már rég befejezett tényeket takartak és teljesen más, új helyzet áll az olvasó elé. A •frontok állása jelen pillanatban, amikor e soro­kat ír juk, a következő: A szovjetcsapatok Berlin kellős közepén harcolnak, elfoglalták a főpályaudvart. az állat- kertet, a minisztériumok épületeit. Sztálin mar­sai egymásután adja ki napiparancsait: a Vörös Hadsereg Stettin|ől nvugatra 100 kilométerre tört előre, elfogulta Mährisch-Ostraiit, Zsolnát, az angolok elfoglalták Hamburgot és már Iái is jutottak rajta, az amerikaiak Münchent és már nemcsak az amerikai, hanem a francia csa­patok is elérték az osztrák határt. Olaszország­ban megszűnt a német ellenállás, a szövetséges csapatok elfoglalták Velencét cs elérték itt is az osztrák határt, ugyanekkor Tito csapatai Fiume. Póla, Trieszt utcáin harcolnak. Az angol­szász csapatok már több hclvcn fogtak kezet a tbi_ ■ diadaunas Vörös Hadsereg sátoriéivá* ésmamár á s egyáltalán nem lehet beszélni keleti és nyugati ,n áj fontról, legfeljebb középnémetországi csatáfb- J ?zeme?°k rói. amelyeknek a végső kifejlődés szem néma csr iából már semmi jelentőségük nincs .zók nagyfyen katonai helyzetben hangzott el Hiin- Már hét német főhóhérnaK feltétel né kiili legy­ére zhető a vá ajánlata az angolszászok feié, amire 'munkáskezek ái-szok nyomban visszautasítással vá- utolisó simításokc 1 entve, hogy a feltétel nélküli fegy_ 'hősi em lé km ü v s sm ételi e meg a Szovejt-Unió előtt férfiak; ölszámp^k Hinder jelentette be azt is. hogy ticket, hogy aroklik, sőt egyes jelentések már arról is tudnak, hogy a német fenevad már nincs az élők sorában. Állítólag szélütés érte, A nébet vezetők úgy látszik, nem tudják elvise'm tettük következményeit- Minden óra újabb német náci- vezetők öngyilkosságáról ad hírt. van már je­lentés arról is, hogy Göbbds is e gyávák tábo- tába tartozik. A nemzetközi események sorát szaporítja a Mussolini-dráma. Ugv látszik, a fasziszták lélek­tanát képezi a hősi kiállás helyett a gyáva meg- futamodás. Az olasz diktátor, a világ egyik felgyujtója, álruhába öltözve, éppen Svájcba akart menekülni, amikor az olasz partizánok egész bandájával együtt elfogták. Á népbíróság ítélete után Mussolinit és 14 társát azonnal ki­végezték. azután a hullákat először Comóban, Milánóban közszemlére telték ki. Grazianit. az abesszinai vérengzőt, az olasz haderő főparancs­nokát kiszolgáltatták * Szövetséges Haderőnek A nemzetközi politika sorába tartozik az osztrák kormányalakítás. Bécsben Kenner volt szociáldemokrata kancellár lett a miniszterel­nök és kormányában hat szociáldemokrata, há­rom kommunista, három keresztényszociaHsta és két pártonkívüli miniszter van, San Francicskóban összeült a biztonsági konferencia, melytől a demokratikus világ min­den további háború gyökeres kiirtását és a tel­jes világbékét reméli. Az első tancskozásokon elfogadták Molotov azon indítványát, hogy fel­váltva elnököljön a négy világhatalom: a Szov- jet-Unio, Anglia, Amerika és Kína képviselője. A tárgyalások a legmeghitebb légkörben foly­nak. mindnyájan reméljük, hogy a konferencia a legteljesebb sikerrel zárul. janak- A haU Síink atáborok szadista parancs-/ 3#".....« ^-Vlétfőn tárgyalta a népbfröság Faiesik-áa-I A kihallgatott tamilé egybehangzóan vallót. f. -1- lés* Prácser László volt. zászló®, trmnkásszá- j ták, hogy minden ok nélkül a m unkaszolgála to - zad parancsnok népei lenes bűnügyét- A nép-1 sokat kiköttette és őket tettleg súlyosan bántal- üővészség vádirata szerint Ukrajnában a. munka. { maztta. Dr. Gereben János népügyész indítvá- szolgálatosokat megkínozta és súlyosan bánfai. ; nyár»- a bíróság újabb tanuk kihallgatását rcn- mazta. így elkövette a népbíráskodási rendelet- ' delte d s » tárgyalást bizonytalan időre el na­hen előírt háborús bűntettet. polta. __ ________ _ I Kétszeres hadisegélyt kapnak a bevonultak rászorult hozzátartozol A polgamester az alábbi hirdetményt bo- csátottfl leit A 70 002—cin. 22—1942- H. M. számú ren­delet 6. §-a alapján közhírré teszem, hogy az Ideiglenes Nemzeti Kormány 346—1945. M. E. számú rendelet értelmében a demokratikus ma­gyar honvédség kötelékébe bevonultak rászorult i hozzátartozói 100 százalékos pótlékkal kiegé­szített hadisegélvben részesülnek- A segélyezési eljárás általában a bevonultalak illetékes pa­rancsnokságnál előterjesztett szóbeli kéremere indul mtg. Abban az esetben azonban, ha ezt a bevonult elmulasztaná, a rászoruló hozzátarto­zók közvetlenül hatóságomnál is előterjeszthe­tik hadisegélv folyósítására irányuló kérelmüket hadiscgélvhivalal. (Városháza, félem- 5-b—c) Az előző bekezdésben említeti bevonultak hozzátartozóin kívül a 346—1945. M. E. számú rendelet értelmében hadisegélyben részesülhet­nek továbbá: a) azon hozzátartozók, akiknek igényjogo­sultsága olvan bevonult után állapíttatott meg, í»ki 1944- október hó 15. napja elölt hadifogság­ba került, vagy eltűnt: b) továbbá azon hozzátartozók, akiknek igényiogosultsága olvan hadba vonult utón lett megállapítva, aki 1944. évi október hó 15-e után a fegyvert a Vörös Hadsereg előtt önként lá­totté. illetve a Vörös Hadsereghez önként át­ment, s mint iilven hadifogságban van. feltéve, hogv ez utóbbi körülményeket az igényjogosul­tak b’teltérdemlő módon fudjáák igazolni. Az a) és b) pon+ok alatt említett hozzátar­tozók Hz 1944. évi október hó 15-én érvényben volt hadisegélvben részesülhetnek. Tgénveiket ezek a hozzátartozók is, igazoló irataik bemutatásával, a Hadiscgély-hivatalban terjeszthetik vfő. Tájékozásul közlöm, hogy a fenti rendel­kezések szerint hozztartozónak kell tekinteni a bevonult: feleségét, törvényes, törvényesített, örökbefogadott, mostoha, vagy nevelt gyerme­két, szülőjét, nagyszülőjét, mostoha, örökbefo­gadó, vagy nevelőszülőét, apósát, anyósát, uno­káját, testvérét, mostohatestvérét és testvérének teljesen árva, vagy félárva gyermeket, a bevo­nultalak házasságon kívül született gyermekét és az ilyen hadisegélyben részesülő gyermeknek anyját, továbbá más olvan személyt is, akinek bíróság előtt is érvényesíthető tartási igénye van a bevonult tat szemben. Abban az esetben tehát, ha rászorultak és eSycb feltételeknek is megfelelnek, a felsorolt hozzárfcatozók hadisgélyben részesülhetnek. Hadisegély-ügybcn részletes tájékoztatást az érdekeltek a katonai ügyosztályon (Város­háza, I. em. 21. ajtó) és a Hadisególy-hivatalban nyerhetnek. _____________________________ Nyilasvezér a Népbiróság eléri Dr. Farkas Ferenc (Csikasz) nyilasvezér bűnügyét szerdán kezdte el tárgyalni a Nép­biróság a városháza közgyűlési termében igen nagy érdeklődés mellett. A tárgyalás lapzártakor még tart, arról la­punk vasárnapi számában köztünk részletes tudó­sítást Megbízható, gyermekszerető, főzni tűdé, ügyes leányt jé fizetéssel államiéra felveszek. Ctm a kiadóban. 2059 ■ ’ ' 111 ' ... ..................."...... wgl '■■■■ A definiáltak ügyében von nekünk, kecskemétieknek magunk­kal komor és keserű számadásunk. Üljünk 1c hát az asztalhoz, beszéljük meg és végezzük el egymás között, magyar emberekhez illően, nyílt szívvel, becsületesen. Tizenhárom hónappal ezelőtt, a múlt év áp­rilisában 95 polgártársunkat. — köztük két nőt is — elhurcolt családjuk köréből a német ges- tapo- A bünük az volt, amiről nem is tehettek: ez, hogy születtek. Két és fél hónappal később, június 25-én és 27-én csendőrszuronyok terelték be összes hozzátatrozóikat piszkos tehervago­nokba és elvitték őket Kit Ausztriába, kit Len­gyelországba. kit Németországba. A bünük ezeknek sem volt több, egy szemernyivel sem. S mi. akik ,.szerencsésebben“ születtünk, végignéztük ezt az aláváló. ezt az embertelen, ezt a bitang munkát Néztük és ha jéggé der­medt is tőlel lelkünk, lia fölbcgvökerezett is az iszonyattól a lábunk, csak néztük és nem tettünk többen. Tudom, jól tudom, nem is igen tehettünk, különösen nem azok. akiket mind­nyájunkul szíven szúrt ez a középkori ocsmány­ság, mert abban az időben mi nem ülhettünk olvan asztalnál, ahol az urak az ilyen kérdése­ket eldöntötték. Tenni tehát nem tehettünk, de jóvátenni, ez most módunkban áll. Erről van szó. Olvassuk az újságokban, hogy az orszáfeba vezető utak tízezrével vannak tele hazatérő deportáltakkal- öregekkel, asszo­nyokkal, lányokkal, gyerekekkel, akiknek hom­lokára örökre eltörölhetetlen barázdákat szárí­tott a rengeteg nélkülözés, az éhség és a pokol­nál is kínzó lelki fájdalom. Kiéhezve, romgyo- san vánszorog ez a szerencstélen koravén és ha hazaér is. hova ér- Lakásából még ,,itthon“-lé:e alatt kidobták, bútordarabjait „kiigényelték“, értékeit a különféle „gondnokok“ vették „zár alá“ s amit magával vitt a gettóba, bár ne vitte volna a szegény boldogtalan! Egyszóval! hova ér. aki hazaér? Ez most a mi dolgunk, ez most a mi elintéznivaló szám­adásunk. Az, hogy aki hazaér, az haza. is érjen. Hogy otthona legyen, hogy le tudjon ülni, le tudjon feküdni, egy darab ruhát tudjon magára ölteni, jusson neki cgv falat ennivaló, egy zseb kendő, amivel letörli kicsiny gyermekének könnvbenúszó arcát­Tudom: sok senkinek sincs, soknak semmi sincs. Nem is kérünk, nem is várunk minden­kitől- Gsak a kecskeméti magyar lelkiismeret­hez szób-nk. csak azokhoz, akik tavaly is érez­ték a szerencsétlenekkel a lelki közösséget és nőst is érzik­Akik nemcsak mondták', hogv 'érzik, hanem valóban is érzik fHj) Kfshirek a nagyvilágból Rejtélyes robbanások történtek több bajor- országi lőszerraktárban, Londonban és Angliában elmúlt a szárnyas, bomba-veszély és megszűnt a kötelező elsöté­títés. Ukrajna és Fehéroroszország külön helyet kap a nemzetközi biztonsági szervezetben­A német katonai rendészeti hatóságok mű­ködésének eredménytelenségé mutatja, hogy az utolsó időben körözött ezer német dezertßr kö­zül csak hetet sikerült elfogni. Kopcnhága közelében a német hadseregben szolgáló osztrák kaitonák megtámadtak egv SS-alakuilatot­Oslóban a Gestapo hírhedt főnöke, aki annyi dán hazafit gyilkoltatott meg, öngyilkos lett. Magyarországra készül a Szovjetunió leg­jobb táncegyüttese I- K. Vaezilijev vezetésével­A legutóbbi légitámadás során három teli­találat érte hitler berchtesgadeni kastélyát. Vasárnap megkezdték Hollandiának ,,leve­gőből“ való élelmezését. Miután a németek nem tudtak gondoskodni a lakosság ellátásáról angolszászok renpüiőgépről dobnak le éleitek szert Az összes bukaresti fi?mszínbázakbort má­jus elsején ingyenes claődásokat tartanak * munkássá gnak­Zenki Péter. Prága utolsó szabadon válasz, tott cseh polgármestere kiszabadult a bucben- waldi német gyüjtőtáborból. A szlovák háborús bűnösök ügyeit Három­féle népbíróság ele utalják- A nemzeti ni ptör. vényszék ítéli el a legnagyobb bűnösöket, a többiek fölött a kerületi és járási nép tör vény­székek ítélkeznek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék