Kecskeméti Napló, 1913. január (2. évfolyam, 1-26. szám)

1913-01-01 / 1. szám

Fényes elégtétel Bagi Lászlónak. Kecskemét, december 31. Kecskemét város közönségének kép­viselete, a város törvényhatósági bizott­sága ma lefolyt decemberi rendes köz­gyűlésén méreteiben impozáns, egyes mozzanataiban megható, egész lefolyá­sában lélekemelő elégtételt szolgáltatott a város pénzügyeinek élén álló tisztvi­selőjének, Bagi László helyettes pol­gármesternek. Mindig meg voltunk győződve ar­ról, mostoha viszonyok közt is hittel hittük, vallván vallottuk, hogy az igaz­ságot eltemetni, a valódi érdemet le­dorongolni nem lehet. Hiába minden áskálódás, a nemtelen gyanukeltésekből táplálkozó minden rosszhiszemű buto- gató támadás: kitör az igazság a ko­porsóból is, hogy a támadók aljas tőr­vetéseit biztos fölénnyel megsemmisítve, a tiszta öntudat gesztusával vegye át hervadhatatlan koszorúját annak az el­ismerésnek, mely az igaz érdem szá­mára az illetékes faktoroktól jutalmul kijár. Exponált állásában, viselve sok ember- munkájáért nagy/ felelősséget a nyilvánosság előtt, B a § i László he­lyettes polgármester a legnagyobb rosszindulat sugalta ezer támadásnak volt szinte napról-napra kitéve. A vá­ros egész társadalma a legnagyobb megütközéssel és a társadalom nyugal­mát állandóan veszélyeztető megbot­ránkozással, türelmét teljesen kitneritve volt kénytelen szemlélni a megismét­lődő és a névtelenség sötét hátteréből tervszerűen vezetett rágalmazó hadjá­rat, változatos műveleteit. S mivel a közvéleményben e hazugságoknak és rágalmaknak talajuk nem volt, a minő­síthetetlen piszkolódások vakmerő han- gaztatásával takargatták a támadók tudatlanságuk és fogyatékos erkölcsi érzékről tanúskodó rosszakaratuk szá­nalmas rongyait. Abból a fényes elégtételből, melyet a város közönségének képviselete ma egyhangú helyesléssel és tüntető lelke­sedéssel szolgáltatott igaztalanul meg­hurcolt helyettes polgármesterének, öröm­mel állapítjuk meg, hogy a bandita stylus szemenszedett epitetonjai a város közönségének lelkében kárt nem tettek. Ez a tény az, mely ebben az egész ügyben legnagyobb mérvben vigasztaló. Egy negyvenegy évre visszatekintő közszolgálati múlt már magában véve is tiszteletre méltó, De fokozottan tisz­teletre méltó, jóbarát és ellenség elis­merésére egyformán érdemes akkor, ha ez a mult a lelkiismeretes működés és odaadással párosult buzgó szorgalom el nem tagadható, le nem kicsinyelhető eredményeivel számol be egy a modern fejlődés útjára tért város közönségének. Már pedig Bagi László értékes egyénisége Kecskemét város modern irányú fejlődésében jelentékeny tényező volt. S amikor a város közönségének képviselete ma spontán megnyilatkozás­sal a helyettes polgármestert nyugdíjazás iránt beadott kérelme visszavonására és a felelősségteljes állásában való vissza maradásra bírta, a legméltóbban kép­viselte a város egész közönségének va­lódi érdekeit, kifejezvén azt, hogy Bagi Lászlóra, az ő értékes munkálkodására, lelkiismeretes felelősségérzetére váro­sunknak még szüksége van. Örömmel regisztráljuk, hogy Bagi László helyettes polgármester a köz­gyűlés egyhangú akarata előtt meg­hajolt és nyugdíjazás iránti kérvényét visszavonta. Elhatározását a város kö­zönségének képviselete örömmel fogadta. A lélekemelő aktusról részletes tudósításunk a következő: Szokatlanul nagy számban gyülekeztek a város törvényhatósági bizottságának tagjai d. e. 9 órára a városi székház közgyűlési nagytermében. Előre látszott, hogy a város közönségének nagy számban összegyűlt kép­viselete készül valamire. A Kecskeméti Napló előre megírta a készülődő mozgalmat, mely­nek célja volt elégtételt adni a város igaz­talanul sokat meghurcolt polpármesterének. Legszebb alkalom kínálkozott a város közön­sége részére ezen elégtétel adásra Bagi László helyettes polgármesternek nyugdíja­zása iránt beadott és a nyugdijbizottság vé­leménye alapján a városi tanács javaslatával a közgyűlés napirendjére kitűzött kérelmé­nek közgyűlési tárgyalása. Sztringovics Gyula városi aljegyző ismertette a helyettes polgármester kérelmét. Bagi László hivatkozva 41 éves közszolgá­latára, 1913. évi január l-ével kezdődő ha­tállyal kérte nyugdíjazásának elrendelését a közgyűléstől. Kérelmében meleg szavakkal elbúcsúzik a város közönségétől, megköszön­vén a megtisztelő bizalmat, mellyel a város közönségének képviselete oly előkelő tiszt­ségekre méltatta, megköszönvén a támoga­tást is, melyet a th. bizottság részéről hosszú működése folyamán mindenkor tapasztalt. Bár munkaereje még nem merült ki, mégis előrehaladott kora is javasolja, hogy magát kímélje s azért határozta el magát, hogy elvonul a nyugalomba, melyre 41 éves köz- szolgálata után méltán jogot szerzett. A kérelem kapcsán az előadó aljegyző ismertette, hogy a nyugdíj bizottság java­solja a kérelem teljesítését és a helyettes polgármester nyugdiját 7,700 koronában állapította meg. A városi tanács a nyugdij-bizottság véleménye alapján javasolta a közgyűlés­nek a kérelem teljesítését és a nyugdíj- járandóságnak 7,700 koronában való meg­állapítását. Nem mulaszthatja el azonban — úgy mondja a tanács előterjesztése, "— hogy javaslata kapcsán rá ne mutasson Bagi László helyettes polgármesternek a város közigazgatásának és fejlődésének szolgálatában közel 40 évet töltött odaadó munkásságára, szorgalmára, felelősségteljes állásában tanúsított lelkiismeretes műkö­désére és lankadatlan ügybuzgóságára, ki­fejezi legmélyebb sajnálatát a helyettes polgármester távozása felett. Az előadó ismertetése után szólásra jelentkezett a város' felsőkerületének kép­viselője, dr. Horváth Mihály és általános várakozás közepette elismeri, hogy a helyet­tes polgármester 41 éves közszolgálata alap­ján jogosult kérni nyugdíjazását. Jól esett azonban a nyugdijkérvényből hallani, hogy a helyettes polgármester nem beteg, még munkabíró ember s ha kora előhaladott is, tapasztalja, hogy tevékenységét ma is a legnagyobb odaadással és lelkiismerettel végzi. Exponált, sok más munkájáért felelős állásban — folytatta a szónok — éri sok gáncs, de sok elismerés is a tisztviselőt. A saját lelkiismeretében leli meg érdemes munkája jutalmát. Mi azonban, amidőn a legnagyobb elismeréssel adózunk Bagi László érdemes személyének, a város kö­zönségének érdekei szempontjából arra kér­jük. hogy vonja vissza kérelmét. A függet­lenségi és 48-as párt tegnapi értekezletén számos indokát hoztuk fel ennek a most J ik<K^ II. évfolyam, 1. szám. Ára 4 fillér. Szerda, 1913. január 1. Előfizetési ár: flk B B IÉ £ Előfizetési ár: Helyben I A Vidékre postán Egész évre 8 kor. — f. IHj 11 Egész 14 kor. — Félévre . . 4 . - . B B i# Jf ff H I I Félévre • 7 * -. Egyes szára ára 2 fillér. V w ™ Vasár- as ünnepnapon 4 fill. Megjelenik minden nap reggel B B telefonszám: 274. hétfő és ünnep utáni nap kivételével. KB ^jlppsSB J|| Szerkesztőség és kiadóhivatal: ^ fj| Előfizetéseket és ^hirdetéseket Kecskeméten, ni., Arany János-utca 6. szám. B ^B Wft/r B ^B^F felvesz mindennaP a kiadóhivatal Bejárat a Széchenyhtér felől is, a katholikus B^^ és Szél Nándor (ezelőtt O. Fekete Mihály) bérház második kapuján át. könyvkereskedése, Szabadság-tér 2. szám. Felelős szerkesztő: POPITY JÁNOS Dr. j Független politikai napilap. | . KecskeS'Ä1,X« »ma*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék