Kecskeméti Napló, 1913. október (2. évfolyam, 227-253. szám)

1913-10-01 / 227. szám

I Új hetilap jelent meg tegnap Kecskeméten. Nem akarjuk ezúttal kutatni és bírálat tár­gyává tenni a lap politikai hátterét. — Minden hírlapot becsülünk mi, amit az őszinte és érdektelen, tiszta meggyőző­dés hozott létre, aminek a közérdek iránti lelkesedés, a szenvedő milliók könyűinek letörlése adott létalapot. — Mi újságírók, büszkék vagyunk arra, hogy a sajtó a hetedik nagyhatalom, amelyiknek sokkal nagyobb és magasz- tosabb erkölcsi becse van, mint a többi golyószórókkal, srapnellekkel felszerelt hat nagyhatalomnak, mert ezek a kul- turátlanság termékei, mig a sajtó a kul­túra virága. Épen ezért tisztelni tudjuk bármely politikai vagy társadalmi állás­pontot képviselő hírlapot addig, amig megmarad az az őszinték áldozatkész­sége termékének s amig nem vedlik , át a hatalmasok fizetett érdekszó- | csövévé. A mi lapunk, mely független min­den politikai árnyalattól, nem foglalkoz- hatik az új kecskeméti sajtótermékkel politikai szempontból. Ezt majd elvégzi a város közönségének józan többsége. Mi ezúttal csak néhány kitételét akar­juk bonckés alá venni, amely egyedül és kizárólag csak — várospolitikánkat érdekli. Azt írja a „Kecskeméti Híradó“ a programmjában, hogy főcéljának te­kinti, „hogy ebben a városban a la­kosság boldogulását előmozdító modern kommunális politika fogjon helyet, a amely tegye félre a politikai párt- és felekezeti ellentéteket s kizárólagos fel­adatának a város körülményeit ugyan okos figyelembe vevő, de mindenesetre nagyszabású, a halasztást nem tűrő kí­vánalmakat illetőleg mennél gyorsabb kulturális haladást tekintse.“ Hát- kérem szépen, ez a kitétel a mennyire tetszetős, annyira ellentmondó. Pár sorral föntebb ugyanis az idézett cikk büszkén kérkedik azzal, hogy a munkapárt rendíthetetlen szószólója. Most már ki az az éleseszű és merész fan­táziájú ember, aki el meri azt képzelni, hogy ennek a lapnak szellemi vezetői ki tudják kapcsolni a Magyarországon igen gyakran politikai kérdésekkel fog­lalkozó törvényhatósági működésükből azt a politikai elvet, melyre fölesküd­tek. S különben is minek akar szeré­nyen feladatául vállalni egy olyan törekvést, melynek elérése már régen büszke vívmánya a kecskeméti munka­pártnak. — Hát van-e a mi törvényható­ságunkban politikai élet ? Politikai szem­pontból hangzanak itt el külön véle­mények? Bizony már eddig is szép diadala a kecskeméti munkapártnak, hogy városunk közgyűlésében, melynek 70 százaléka ellenzéki, oly szépen el tudta hallgattatni az ellenzéki politikai megnyilatkozásokat. Ezt már nem kell kivívni a Híradónak, ez már régen meg is van. Mivel azonban lapunk egyáltalán nem foglalkozhatik, mint mondtuk, po­litikával, ezt a szempontot nem is ele­mezzük tovább. Sokkal fontosabb s várospoli­tikánk szempontjából szinte átalakító hatással birna a Hiradó azon célja, me­lyet igy szövegez: ,, Odahatni, hogy a köz-, főleg a városi ügyek porondján az onnan majdnem teljesen kiszorított értelmi­ségnek, a kereskedőknek, iparosoknak s az intelligens munkásságnak is megadassák az őket joggal megillető szerep. “ Hic Rhodus! Hic salta! Magyarul: itt van a kutya elásva. Ez a jámbor szándék igen sokatmondó vagy téves. Vagy igaza van a lapnak abban, hogy a th. bizottságban számarányának meg­felelő pozícióhoz nem engedi jutni a gazdaosztály az értelmiséget s ekkor méltányos, amit kíván, vagy a gazdákat akarja onnan kiszorítani s ekkor az igazság szent tilulusával takarja saját igazságtalanságát. Kecskemét lakosságának több mint 90 százaléka foglalkozik földmiveléssel s igy a város th. bizottságát föltétien annak a szellemnek kell áthatni, mely elsősorban is a földmivelés érdekeit tartja szem előtt. Az agrikultur szellem képviselésére pedig elsősorban, azt hi­szem, maguk az intelligensebb gazdál­kodók vannak hivatva, illetve csakis ők tudják, hogy mi előnyösebb nekik. S ez meg is van a jelenlegi th. bizottságban, de egyáltalán nem a többi foglalkozások rovására. A törvényható­sági bizottsági tagjainknak ugyanis alig 40 százalékát teszik csak azok, akik kizárólag földmiveléssel foglal­koznak. Már pedig ez a szám ' nemhogy túlsók olyan városban, mely­nek legalább 90 százaléka földmivelő, hanem százalék szerint kevés is. Minthogy azonban inkább a jóin­dulat vezet a lap társadalmi céljainak elbírálásánál, nem akarom felhívni ér­dekei veszélyeztetésére a gazdaközön­ségünknek a figyelmét, hanem inkább a cikk esetleges gyors megírásának tulajdonítom a kijelentést, annyival is inkább, mert a cikk folyamán városunk lakosságának boldogságát a földmive- lőink ép erőitől mondja függőnek. Nem szabad ennek az ország­nak s ennek a városnak irányitó ve­zetésétől elütni azt a gazdaosztályt, amelytől a gerinctelen, korrupt és gyenge magyar középosztály mellett egyedül remélhetünk tüzes magyar hazafiasságot s a keresztény kultúra iránti önzetlen lelkesedést ebben a szomorú időkben. Ténybeli tévedés van a cikk azon megjegyzésében is, hogy városunk ügyei­nek intézésében a felekezeti szempont dönt. Épen a legutóbbi választásoknál láttuk, hogy a felekezeti szempontok pro és kontra mennyire nem irány­adók közügyeinkben. Hogy akarja végül tömöríteni a Hiradó a szétszórt magyar társadalmat ugyanakkor, amikor kizárólag egy po­litikai párt zászlóját tűzte címerére, és annak a levitézlett szabadelvű párt egyenes utódjának tekinti magát, mely az országot és népét a sivár pusztulás lejtőjére vitte. Ugyebár ez is logikai tévedés ? Kosárfogyasztók figyelmébe! | telepünk irodáját folyó évi október 1-től a Vasipari Termelő Szövetkezet gépgyárának irodájába (Kossuth-város 3. szám alá) helyeztük át. Kérjük tehát b. rendeléseiket ezentúl közvetlenül a gépgyár irodához intézni. Értesítjük az igen tisztelt kosárvevőinket, hogy a helybeli Collner-téri kosár­Tisztelettel A KECSKEMÉTI VASIPARI TERMELŐ SZÖVETKEZET, Telefon 163. mint az Orsz. Közp. Hitelsz. tagja. II. évfolyam, 227. szám. Ára 2 miór. Szerda, 1913. október 1. Előfizetési ár: M » 9 % 9 © Előfizetés! ár: Helyben házhoz hordva: ||fe^f|§|ÍP^ 11^9 fffPlfo 9 Vidékre^postán küldve Egész évre 8kor.-f. M % wW K IIlLJP 11 9 Egész évre'Tá kor'. — f Félévre . . 4 . - . ■ 9 IPl £ I I Ä fé,évre • 7 * *■ Negyedévre 2 , — . 9} ÍMgl 9 9 Negyedéwejt .• 50 ■ Egyes szám ára 2 fillér. _ Usár^és ünnepnapon 4J,' Megjelenik minden nap délután 9 telefonszám: 274. vasár- és ünnep nap kivételével. 9 ^|^9j j9^^8||k 9 # * Szerkesztőség és kiadóhivatal: ^bÍ| g» £mbimiiSy Előfizetéseket és hirdetéseket Kecskeméten, III., Arany János-utca 6. szám. WwS^ W felvesz mindennap a kiadóhivatal Bejárat a Széchenyi-tér felől is, a katholikus 9 és Szél Nándor bérház második kapuján át. 9 könyvkereskedése, Szabadság-tér 2. szám. Felelős szerkesztő: POPITY JÁNOS Dr. j Független politikai napilap. | , keCSk^‘Í&

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék