Kecskeméti Napló, 1913. december (2. évfolyam, 279-301. szám)

1913-12-02 / 279. szám

A városi közgyűlés folytatása Szombaton délután 4 órakor folytatta a város tb. bizottsága délelőtt félbeszakított közgyűlését. Alig lehettek negyvennél töb­ben a bizottsági tagok a délutáni gyűlésen. A gyűlés kiemelkedő mozzanata volt dr. Kiss János törvényszéki elnök ma­gas nívójú, magvas, komoly beszéde, mely- lyel a földrengési segély- és államkölcsön­osztó bizottságokban és a kárbecsléseknél rendkívüli munkásságot kifejtett városi tiszt­viselők és th. bizottsági javaslat ellen ér­velt. A törvényszéki elnök elvi alapon tá­madta a jutalmazást, a közgyűlés azonban mindössze hét szótöbbséggel megszavazta a jutalmakat. A miniszter aligha fogja azonban — tekintettel negyedmillós defici­tünkre — jóváhagyni ezt a határozatot, mert értesülésünk szerint azt a jutalmazást ellenző th. bizottsági tagok közül meg- felebbezik. Az este fél 7 órakor végződött köz­gyűlésről tudósitásunk a következő : Erdővágás. Üzemterv szerint a városnak egyik koháryszentlőnci erdeje kerül legközelebb kitermelésre. Kovács Sándor th. biz. tag indítványára a közgyűlés elhatározta, hogy a város az erdőt házilag vágassa le s mél­tányos áron a lakosságnak adja el a fát. A községi bfró fizetésrendezése. Dr. Jeszenszky Lajos községi biró a városokról szóló törvény ellenére elnézés­ből megmaradt a X. fizetési osztályban, holott a IX. osztályba való sorozás illeti meg. Kérte tehát e sérelem orvoslását s egyúttal, mivel a vele azonos rangosztály­ban volt árvaszéki ülnöki, 1. oszt. rendőr­kapitányi és I. aljegyzői állások időközben a Vili. fizetési osztályba soroztattak, az ek­ként mutatkozó fizetési többletnek személyi pótlék címén részére való megadást. E kér­désben azonnal való teljesítése iránt Gö- máry Sándor biz. tag külön indítványt is tett s azt a gyűlésen indokolta is. A közgyűlés a polgármester által ki­egészített tanácsi javaslat értelmében dr. Jeszenszkyt a IX. fiz. osztályba sorozta, mivel azonban ez által korábban élvezett fizetése 300 koronával csökkent volna, ez összeget városi pótlékként részére meg­szavazta ; a kérelem egyéb részét áttette a szervező bizottsághoz azzal, hogy vala­mennyi e tekintetben figyelembe jöhető tisztviselőre nézve egységes javaslatot te­gyen a december havi közgyűléshez.’ A moziszabály­rendelet. A városi moziszabályrendeletet a bel­ügyminiszter jóváhagyta, a dohányzási tila­lom megszegését büntető szankció elha­gyásával. Tudomásul vették, azonban a mellőzött szankció fentartása iránt újra fel­írnak a belügyminiszterhez. Személyi pótlék. Stringovits Gyula 1. aljegyző részére 600 korona személyi pótlékot szavaztak meg, mert ez összeggel csökkent 1. aljegyzővé történt megválasztása folytán a korábbi ál­lásában élvezett fizetése. Apróbb ügyek. Dr. Angyal Vidor t. főügyész részére 4 heti, Lukács Béla Írnok részére 2 havi szabadságidőt adoft a közgyűlés. Betegség okából kérte tnindegyikök. Majd meghir­dette a közgyűlés dr. Vragassy Lipót és dr. Krausz Béla orvostudori oklevelét. Azután a minden év végével újraalakítandó külön­böző bizottságok és választmányokra szük­séges választások idejéül a december havi közgyűlést tűzték ki, tudomásul vették, hogy a virilisek névjegyzéke ellen felebbezés nem történt s Így azt a belügyminiszterhez fel­terjeszteni rendelték, egyúttal az időközben megüresedett th. bizottsági tagsági helyek betöltése végett a választás megejtését a március 28-án lefolyó általános bizottsági választások idejére halasztották. Bakkay József városi főerdömérnök cí­mét a városi törvény terminológiájához ké­pest erdőmesteri címre változtatták. Több jelentéktelen ügy elintézése után özv. Tóth Istvánná kérelmét, hogy korábban megálla­pított özvegyi ellátási diját a város vissza­menőleg utalványozza, Szappanos Mihály in­dítványára elvetették. Majd elfogadták az állami borital- és husfogyasztási adó be­szedési jogának megváltása tárgyában az 1914—1916. évekre kötött egyezséget is. Az óvónők fizetése. A városi ovodai bizottság elnökének, Sárkány Béla ág. ev. főesperesnek kérel­mére a négy városi óvónő közül Bagi Pé- terné, Péntek Józsefné és Tóth Péterné fi­zetését 1800 koronára kiegészítették s egyút­tal részükre ez évi julius 1-től kezdődőleg évi 200 korona, Völker Olga részére pedig évi 100 korona drágasági pótlékot szavaz­tak meg. Ezáltal a négy városi óvónő fize­tése az állami óvónők törvényadta fizetésé­vel egyenlővé lett. Árvizsegéiy. Megszavazott ezután a közgyűlés az árvízkárosultak részére 3000 korona árviz- segélyt. E cimen a város közönségének ada­kozásából 633 korona gyűlt egybe, melyet a város adomáuyával együtt felküldenek a belügyminiszterhez. A megszavazott segélyt a városi tőkéből három évre felosztva fe­dezik. A földrengési jutalom. A földrengési segély- és államkölcsön kiosztó bizottság jelentése kapcsán a köz­gyűlés elharározta, hogy az államkölcsönből visszamaradó mintegy 300,000 koronát a Vásári-utca kinyitásával összefüggő gazda­sági városháza felépítésére kívánja fordítani s e végett utasította a tanácsot a részletes tervek és költségvetés elkészítésére és be­terjesztésére. A földrengés folytán rendkívüli munkát kifejtett tisztviselőknek és más köz­reműködőknek a város közönsége nevében jegyzőkönyvi köszönetét szavazott és 27 szóval 20 ellen a jutalmazásokra 5600 ko­ronát szavazott meg a következő felosztás szerint: Füvessy Imre tb. főkapitány K 1400 Mészáros József tanácsos 400 Varga Adolf tb. főmérnök 400 Ottó Sándor mérnök 350 Dr. Nyúl Pál 200 Papp Sándor 300 Szabó Sándor építő 150 Szabó Sándor kézbesítő szolga 100 Halasi Gyula 380 ifj. Dömötör Pál 210 ifj. Mócár Gábor 250 Gy. Papp József 220 Faragó Sándor 220 Szél János 220 A tkvi 12 tisztviselő számára a köz­gyűlés 600 korona jutalmat szavazott meg, s megkeresi a tszék elnökét, eszközölje ki az igazságügyminisztertől, hogy a jutalmat a tisztviselők elfogadhassák, ily értelemben a közgyűlés is felír az igazságügyminiszter­hez. A felosztást a tszéki elnök teljesítené. Angyal Vidor főügyész a neki szánt jutalomról lemondott. Ezért megéljenezték. A jutalmazás ellen többek közt dr. Kiss János tszéki elnök szólalt fel előkelő, magas erkölcsi felfogás sugallta beszédben, de mégis a tanács javaslata győzött el­enyésző szótöbbséggel A vizmü. Fontos tárgya nem is volt ezután a közgyűlésnek a városi vizmü kivételével, amelyhez tartozó 9 kút számára vasszerke­zetű elzáró elzáró készülékeket rendeltek 10,220 K értékben s a szállítással egyevi jótállás kikötésével Rock István fővárosi céget bízták meg, aki a fizetésre 1 évi ha­ladékot ad. Még Katona Jenőnek a sétatéri cukrászda bérlőjének elengedtek 400 kor. bért, a könyvkötő munkák szállításával megbízták Hankovszky Kálmánt, 10,000 ko­ronáért megváltották dr. Radványi Kálmán­tól és nejétől a tiszaughi révjogot és rév­házat, szervezték az ágasegyházai pusztai szülésznői állást 400 korona fizetéssel és természetbeni lakással, végre az I. sz. lovas­sági gépfegyverosztálynak a régi honvéd­huszár laktanya egyik részét, melynek ki­javítása és átalakítása már foganatba véte­tett, egyelőre 2 évre 3500 korona évi bérért kiadták. A tárgysorozat elintézése után este fél 7-kor ért véget a közgyűlés. * Uj cigaretta. A kincstári dohány­jövedék legközelebb uj cigarettafajtát szán­dékozik az általános forgalomba hozni. Az uj cigarettának neve Miriam lesz. Az uj cigaretta öt-tiz darabos csomagolásban da- rabonkint 5 fillérért kapható és kiállítása szebb lesz, mint az eddigi forgalomban levő szivarkáké. A Miriam cigaretta szopó­kával és szopóka nélkül aranyvéggel el­látva kerül forgalomba. (I. évfolyam, 279. szám Ára a fliiér. Kedd, 1913. december 2. Előftzetésl ár: ^ f ár:^ Egyes ára ^ Megjelenik minden nap ^délután E telefonszám: 274. Szerkesztőség és kiadóhivatal: || ijl wLJB É Előfizetéseket és hirdetéseket Kecskeméten, ül., Arany János-utca 6. szám. felvesz mindennap a kiadóhivatal Bejárat a Széchenyi-tér felől is, a katholikus n és Szél Nándor bérház második kapuján át. w könyvkereskedése, Szabadság-tér 2. szám. politikai napilap. |

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék