Kecskeméti Napló, 1914. szeptember (3. évfolyam, 204-228. szám)

1914-09-01 / 204. szám

120 kilométerre Páristól! Hősi lelkűiét. Berlin, aug. 30. Budapesti Tudósitó. A német sereg előhadai már csak százhúsz kilóméternyire vannak Páristól. Hirek a galíciai harctérről. Lemberg, augusztus hó 30-án — Az itteni lapok jelentése szerint centrumunk Lembergtől északkeletre diadalmas csatát vivott az ellenséggel. Az oroszok állitólag igen nagy veszteséget szenved­tek. A lakosság hangulata nagyon nyugodt, mert a harctérről érkező hivatalos és magánjelentések rendkívül biztatók és a nagy mérkőzés diadalmas befejezését sejtetik. A szomszédos községekből nagyon sokan érkeznek Lembergbe és csapataink állásáról sok jó hirt hoznak. Döntő csata folyik Budapest aug. 30. Hivatalos jelentés érkezett 7 óra 45 perckor Az orosz hadszíntéren az ütközetek változatlanul hevesen folynak. A többszörösen megerősített ellenséges állások dacára feltartóztat­hatatlanul Lublin felé előnyomuló Dankl-féle hadseregtől keleti a Bug és Wieprz közt saját erőink aug. 26-án megkezdték a támadást. Alkolm vidékéről szemben nyomuló erős orosz hadsereg ellen Eb­ből a kraszniki csata után további makacs és támadó szellemtől át­hatott csapataink részéről diadalmas harcok fejlődtek ki Zamoscnél úgyszintén Tomacsartól északra és keletre. Ezekbe a harcokba aug. 29-én a Balz területéről szintén orosz területre előre vetett saját csa­pataink eredményesen szóltak bele. Ezekben a harcokban ép úgy mint kraszniki ütközetben sok ezer foglyot ejtettünk. Kelet-Galiciában csapataink kiváló, bravúrral és szivósággal tartják magukat igen hatalmas, ellenséges túlerővel szemben. A déli hadszíntéren az utóbbi időben említésre méltó harcok nem voltak. Miniszterelnökség sajtóosztálya. A kraszniki csata. Dank! tábornok hadiparancsa. Budapest, aug. 30. A hadisajtószállásról jelentik: Dankl Viktor lovassági tábornok hadseregparancsnok aug. 25-én a következő hadseregparancsot intézte az alája rendelt csapatokhoz: A hadsereg aug. 23 án és 24-én a kraszniki po- lichnai és gorai csatában fényesen kiállotta a tűzkeresztséget valamennyi had­test a csapatok halálmegvető vitézséggel az ellenséget menekülésszerű vissza­vonulásra kényszeritette. Eddigi megállapítás szerint 3 zászló, 24 ágyú és szá­mos gépfegyver jutott kezünkbe és 6000-nél több foglyot ejtettünk. Szívből köszönetét mondok a hadseregnek szeretve szeretett legfőbb hadurunk és a ha­zának teljesített szolgálatáért, de fájdalom is tölti el lelkünket, sok bajtársunk veszett el a becsület mezején, reájuk gondolunk e magasztos órában, még sok harc és sok fáradság áll előttünk. A derék hadsereg, bizonyos vagyok benne, hogy mind győzni fogja. (Miniszterelnökség sajtóosztálya.) „A legjobb védelem a támadás.“ Az 1870-iki német-francia, a japán­orosz, a két év előtti balkán háború egyformán azt igazolja, hogy a táma­dóké a győzelem. A dolog nagyon egyszerű : a tá­madó tudja, mit akar, célját erősen akarja, azért rendszerint el is éri cél­ját, győzelmet arat. A mostani háború gyönyörűen kezdődött, A magyar nemzet már a háború kezdetén remek győzelmet ara­tott. A nemzeti gondolat, a nemzet egysége elemi erővel nyilatkozott meg. A magyar régi átka : a visszavonulás eltűnt. Mióta Magyarország fennáll, soha olyan egységes nem volt, mint a napokban. 1848-ban is volt nemzeti lelkese­dés. De akkoriban mégsem volt egy­séges az érzület. A legjobbak is haboz­tak, vájjon az esküt kövessék-e, vagy a nemzeti gondolat parancsszavát. Ma nincs ilyetén meghasonlás a lelkekben: mindenki tudja, érzi, hogy igazságáért harcol, jogtalanul megtámadott nemzeti létünket, becsületünket kell megvé­delmezni. Ami eddig puszta jelszó volt, az jóságos kirátyunk élte alkonyán való­sággá lett: Viribus unitis megy a harcba elsősorban Magyarország, azután az egész monarchia. A kezdet a győzelem biztosítéka. A németeknél nincs máskép : a 70 milliónyi németség 140 milliónyi karral biró óriásként áll nagy császára mellé. A szövetség köztünk és a né­metek között igazán bensőséges, Mintha csak egy ország verekednék az egész világgal ... Soha olyan világos nem volt a jog és igazság a nemzet szeme előtt, soha azelőtt nem volt oly erős szövetségese, mint most, soha olyan egységes nem volt a magyar, mint a történelmi napokban. S ha mindehhez hozzávesszük, hogy Isten az igazság Istene, hogy Isten a mi pártunkon van, mert jog és igazságért harcolunk; a a magyarnak okvetlenül győznie kell. Az egységes lelkesedés az egész vonalon támadóvá tette a háborút s azért már a kezdet is biztató. 1 Ill-ik évfolyam, 204. szám. íK.odd Kecskemét, 1914. auguoatuß19t 9 Előfizetési árak: *+> , . Megjelenik minden nap délután Helyben házhoz küldve: Vidékre postán küldve: rÜggetlen politikai Tiapildp vasár- és ünnepnap kivételével. * Egész évre K 8.— Egész évre K 14— Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fél évre „ 4.— Fél évre „ 7.— Arany dános-utca 6. Telefonszám: 274. negyedévre „ 2.— Negyedévre „ 3.50 Felelős szerkesztő: DlÓSZEGHY JÓZSEF. taptuiajdonos és kiadó: m Egy szám 2 fill. Vasár-és ünnepnap 4 fill. a ,,Kecskeméti Napló" lapkiadó-társaság

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék