Kecskeméti Napló, 1914. november (3. évfolyam, 256-280. szám)

1914-11-01 / 256. szám

Angolok és franciák veresége. é\ németek elfogtak kétszáz angolt és több hadizsákmányt, Berlin, okt. 31. A nagy főhadiszállásról jelentik ma délelőtt: Meuporttól délre és Yprestől keletre támadá­sainkat sikeresen folytattuk, ^ H'épíegyverí zsák­mányoltunk, SO# autóit elfogtunk. Argonnei erdő­ben csapataink több erődházat és támpontot bevettek. Yerduntól északra a franciák sikertelenül támad­tak. Nyugati és keleti hadszíntéren a helyzet változatlan. Orosz-Lengyelországban verjük az oroszokat. Budapest, okt. 31. Orosz-Lengyelországban a harc tagnap is szünetelt. A San alsó folyása mentén Wiskótól délre a folyón átkelt nagyszámú ellenséges haderőket heves ütközetek után visszavetettük. Stary-Sambornál ágyutüzeink orosz lőszerraktárt levegőbe rö­pítet!;. Ezen helységtől nyugatra fekvő magaslatokon minden el­lenséges támadást visszavertünk. Turkatól északkeletre elfoglaltak csapataink több fontos magaslati hadállást, amelyeket az ellenségnek menekülésszerüen kellett kiürítenie, népfölkelőink ezen harcokban sok. oroszt elfogtak. A f. hó 28-áig a Monarchiában internált hadifoglyok összes száma 649 tiszt és 73,179 főnyi legénység, amibe az utóbbi hetek harcaiban ejtott s két hadszíntérről még el nem szállitott igen számos hadifogoly nincs beszámítva, fiőfer vezérőrnagy, a vezérkar főnökének helyettese. (Miniszterelnökség sajtóosztálya.) A francia kormány nem tér vissza Párisba. Róma, okt. 31. A lapokban ismételten felmerült az a híradás, hogy a francia kormány november, vagy december folyamán ismét Párisba he­lyezi vissza székhelyét. A híradást nyilvánvalóan azzal a célzattal bocsá­tották szárnyra, hogy ezzel dokumentálják a semleges külföld előtt, hogy Franciaország ügye nem áll olyan rosszul, mint azt mindenki gondolja és hogy elhitessék, hogy Párisi nem fenyegeti közvetlen veszedelem. A kor­mányzat azonban úgy látszik nem hajlandó a költözködésre, mert a párisi Temps megállapítja, hogy a kormány áthelyezése még nagyon is korai és oktalan dolog lenne. A kormánytól sugalmazott cikk kifejti, hogy bizonyos meglepetésektől lehet tartani és Páris nem egészen biztos tartózkodási hely, már csak a németek légi flottájára való tekintettel sem. Kitört az orosz—török bábom. A török flotta elindult. Budapest, okt. 30. Autentikus jelentések szerint ma délelőtt a Fekete tengeren orosz flotta megtámadta a tőrök flottát. A harc­ban 1 orosz aknalerakóhajó és 1 torpedózuzó elsülyedt. A törökök ezenkívül elfogtak 1 szénszállltógőzös és a rajta levő 13 tisztet és 86 tőnyi legénységet elfogták. Szebato- polt a törőkök sikerrel bombázták. Berliner am Mittag Zeitung jelenti: Hivatalos konstantinápolyi jelentés szerint néhány orosz torpedónaszád kísérletet tett arra, hogy megakadályozza a török hajó­flottának a Boszporusból a Fekete tengerre való kifutását. A török hajók erre megkez- ték a tüzelést és két orosz hajót elsü- lyesztettek. A törökök több mint harminc tengerészkatonát elfogtak. A török flotta nem szenvedett vereséget. Ha eljön az este!... Millió és millió mécsvilág gyullad ki a mai esthomályban a sirhalmok fölött. Gyönyörű látvány, költői gon­dolat. A temetők kicsiny házacskái közé életet varázsol a kegyelet. A hol ren­desen csend, nyugalom és elhagyatott- ság honol. Valami fölm’agasztositó ér­zés az a kdgyelet, a megemlékezés. Kit nem tölt el a mai napon ! ? Megindulnak az emberek. Az egyik gyermeke sirját keresi föl. Itt árvák adóznak az elhunyt szülők drága em­lékének. Ott egy hitves borul a kereszt tövéhez és fel-íelcsukló hangon suttog. Mintha csak megértené az, akinek hült tetemeit jelzi a kereszt, akit elragadott a halál szerető karjai közül, özvegy­sorsra hagyva őt — sok bánatról, nyo­morúságról, küzdelemről panaszkodik nek ... Megszemlélem minden esztendő­ben ezt az egy napra visszavarázsolt temetői életet. Micsoda más világ az, mint amelyben az év többi 364 nap­ján át élünk ! Itt minden hant, minden sirhalom egy történet, egy tragédia, egy végeszakadt szenvedés és akik ott térdelnek és imádkoznak, vagy zokok- nak a sirhalmok mellett, mindmegannyi kiegészítői annak a történetnek, tragé­diának s hordozói nagyon sok fájda­lomnak — legalább ezen az egy estén. A halottak estéjén. Meg vagyok győződve, hogy az idén még szomorúbb, illetve érzéstelibb lesz a temetői világ. Hát mondjuk, hogy van rá ok. Hiszen temetők tá­madnak most a mi ééreink tetemeiből idegen hazákban és a harcba vonult sok százezer férfi szivének minden ér­zése és kegyelete az elhunytak iránt, reászakadt az itthonmaradottak lelkére. Ők nem törődhetnek most meghalt szeretteikkel — ők most az élőkről gondoskodnak. Rólunk. Nem gyújthat­nak mécsvilágot a megemlékezésnek. Ők most ismeretlen országokban leg­feljebb őrtüzeket gyújtanak, melyeknek közelében fölmelegedhetik elcsigázott, megdermedt tagjaikat ..., Olyanformán lehetne ezt az állapotot kifejezni, hogy most az ő fájdalmuk is a mienk. Mienk minden köny, gyász és halottak napi megemlékezés, melyet háború nélkül > , Ili. év/., 256. sz. Ára 4 fill. \ÁQSÁTT7Bp Kecskemét, 1914. november 1. * Előfizetési árak: * . Megjelenik minden nap délután Matyién házhoz küldve Vidékre postán küldve: P UCjQetien politikai napilap vasár- és ünnepnap kivételével. Egész évre K 12.— Egész evre K16.— ™ Szerkesztőség és kiadóhivatal: ni ’’ Í,el GV^e ” . Arany János-utca 6. * Telefonszám: 274. egye evre „ 3. Negyedévre „ 4.— Felelős szerkesztő: DlOSZEGHY JÓZSEF. Laptulajdonos és kiadó: •+« Egy szám 4 fin. Egy szám 4 fill. a „Kecskeméti Napló" lapkiadó-társaság

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék