Kecskeméti Napló, 1914. december (3. évfolyam, 281-304. szám)

1914-12-01 / 281. szám

Homonánál verjük az oroszokat. A kárpáti harcok. — Ezérötszáz fogoly. Budapest, nov. 30. (Hivatalos) A tegnapi nap egész orosz-lengyelországi és nyugat-galíciai arcvonalunkon nyu­godtan telt el. A Kárpátokban a Homona felé előnyomult ellen­séges erőket megvertük és visszaszorítottuk. Csapataink ezerötszáz oroszt ejtettek foglyul. Zemplén északi részében a csatározások még tarta­nak. Csapataink több ellenséges poziciót elfoglaltak. Ungban és Beregben a helyzet változatlan. Hofer vezérőrnagy, a vezérkar főnökének helyettese. (Miniszterelnökség sajtóosztálya.) Orosz-lengyelországi helyzetünk kedvező. Sajtóhadiszá/lás, nov. 30. Az orosz- metek, a nowaradomski orosz tá- lengyelországi főhadszintéren nin- madás pedig kudarccal végződött, csen különsebb esemény, bár he- Stratégiai helyzetünk előnyösebb, lyenként újra heves harc kezdő- mint az oroszoké, mert arcvona- dött. így Lowicnál szövetségeseink, lünk homorú s igy az ellenséges Nowaradomsknál az oroszok kezd- hadállás átkarolását teszi ték a támadást. Mint a hivatalos lehetővé. Przemysl ostrománál az jelentésből ismeretes,Lovicnál már oroszok semmiféle eredményt nem egyszer győzelmet arattak a né- tudnak elérni. Lázár Miklós. Német császár a lengyelországi harctéren. Berlin, nov. 30. A Wolff-ügynökség jelenti a nagy főhadiszállásról: A császár ezidő szerint a keleti hadszíntéren tartózkodik. A németek visszaverték az oroszokat. Berlin, nov. 30. (Hivatalos.) Keleten a helyzet a Yisztula jobb partján változatlan. Az oroszoknak a Lodz környékén való előretöréseit visszavettük. Ezután meg­kezdett ellentámadásaink sikeresek voltak. Dél-Lengyelországból lényegesebb hir még nincs. Legfőbb hadvezetőség. (Miniszterelnökség sajtóosztálya.) Csapataink újabb győzelmei Szerbiában. Budapest, nov. 30. (Hivatalos.) Az A Valjevón keresztül és attól ellenség a jelenlegi ütközet-arcvo- délre előnyomult hadoszlopok áL nalon kétségbeesett ellenállást fejt tálában Djig-folyótól keletre fekvő ki és egészan a szuronyrohamig magaslatokig és azt a vonalat ér- kifejlődő heves ellentámadásokkal ték el, amely a Suvobor magas­próbálja előnyomulásunkat föltar- lattól az Uzicetől keletre fekvő tóztatni. A Kolubara keleti part- utháromszögig húzódik. Tegnap ján álló saját csapatok helyenkint összesen 2 ezredparancsnokot, 19 ismét tért nyertek. tisztet és 1245 katonát fogtunk el. Várakozás. ügy érezzük, mintha négy fal kö­zött élnénk, melynek minden oldalán a falon túl történnék valami óriási és mi nem tudjuk, hogy mi. Egy francia gondolkodó szerint az a fal a legér­dekesebb, mely mögött történik valami ismeretlen esemény. Ez az átláthatlan fal maga a szenzáció. Hozzánk is ennek a világtörténelmi eseménynek csak el­mosódó hangjai hallatszanak át. És mi itt ülünk ez előtt a roppant fátyol előtt, mely eltakar előttünk mindent, pedig tudjuk, hogy mögötte egy ben- nünker érdeklő cselekvény folyik, ame­lyik a mi sorsunkat dönti el. Mi itt ülünk és várunk. És mint ahogy a türelmetlen várakozás idején ideiglene­sen rántjuk elő a zsebóránkat, hogy meg-megnézzük, hány óra, meddig kell még várnunk, éppen oly ideges türel­metlenséggel kapunk a lapok után, csak azért, hogy újra és újra csaló­dottan tegyük le: még mindig nincs benne az, amit vártunk s azzal újra kezdjük a várakozást másnapig, amely csak nem hozza meg azt, amit már türelmettenül várunk,^ Helyzetünk hasonló a csapattarta­lékéhoz, mely a harcoló csapat mögött várja a jelt, hogy vonuljon előre a harcvonalba. Addig pedig ott kell tét­lenül várnia, akárhogy könyörög is a parancsnokhoz, hogy vezesse már előre. Ebben a várakozásban legjobban szenvednek az anyák. Eszükbe jut az a kétezer éves igazság, amit Horatius fejezett ki: „Bella matribus detestata“; az anyák előtt gyűlöletesek a háborúk. Az anyák, a gyöngék, akiknek a szive csak szeretetre van teremtve, odaadták azt, ami legdrágább szivüknek, fiaikat. Elbocsátották arra a mezőre, ahol most a halál arat. Most ezek az anyák is remegve várnak, várják a legrettenetesebb hirt, mely megfagyasztja a szivet és várják a legnagyobb örömet, amikor a ház folyosóján újra visszhangzanak fiaink ismert léptei és hangjuk újra megcsen­dül az ajtó előtt. Pedig minden arra mutat, hogy ez a várakozás hosszú lesz még. A modern háborúról azt hittük, hogy az j Előfizetési árak: _ . Megjelenik minden nap délután síaiyben házhoz kaidra vidékre postán kaidve: Független politikai napilap *r> vasár- és ünnepnap kivetelevel. Egész évre K 12.— Egész évre K 16— ^ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Eél évre „ 6. Eél évre ,. 8. Arany dános-utca 6. Telefonszém: 274, Negyedévre ,. 3.- Negyedévre.. 4.- Felelős szerkesztő. DlOSZEGHl JÓZSEF. * Laptulajdonos és kiadó, * Egy szám 4 fill. Egy szám 4 fill. a „Kecskeméti Napló“ lapkiadó-társaság ///. év/., 281. sz. Ára 4 fill. Kedd Kec skeméi, 1914. december 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék