Kecskeméti Napló, 1915. április (4. évfolyam, 74-98. szám)

1915-04-01 / 74. szám

Heves harcok Lupkov és Uzsok között. Budapest, március 31. (A K. N. eredeti távirata.) Kárpáti arcvonalon tegnap Küokowtól délre és keletre fekvő területen ismét heves harcok fejlődtek, nagy orosz erők újból támadtak, a harc éjfélig tartott, melyet az el­lenségnek nagy veszteségeket okozva visszavertünk, — Lupkovi nyereg és Uzsoki hágó között szintén makacsul folyik a harc. Dwerniktől délre végrehajtott támadásokban oly orosz hadosztály is részt vett, mely Przemyslben küzdött. Höfer, altábornagy a vezérkar főnökének helyettese. Duklától—Uzsokig folyik a nagy csata. Du kiétől Uzsokig folyik a nagy kárpáti csata. Lup- kovnal az ellenség heves támadásait visszavertük. Lupkovtól keletre nagyobb orosz erők vonultak fei köztük egy Przemysl alól tü?be dobott divízió /I küz­delem elkeseredetten tovább folyik /! harcok cent­ruma Lupkovtól keletre van. /I terep miatt a harcok összeredményét még nem lehet áttekinteni. P. Jí. A tauroggeni és a krasznopoli na^y német gjőielmek. Berlin, március 31. (A K. N. eredeti távirata.) Jfyugati hadszíntér: Csak tüzérségi és árkász harcok voltak. Jíeleti hadszíntér: Tauroggenért való harcokban, amelyek helyén elfoglalására vezettek, ott jelenlevő Joachim porosz herceg jelentése szerint Kelet-Poroszországi nép­felkelők fényesen verekedtek és egyezer oroszt ejtettek foglyul Kraszpolnál az oroszok súlyos veszteségeket szenvedtek, mintegy ket­tőezer halottjuk volt, ottani harcokban zsákmányunk tegnap estig három­ezer fogoly, 7 géppuska, 1 ágyú és több lőszer volt. Szkva mentén Kliniknél egy meghiúsult orosz támadás alkalmával két orosz tisztet és hétszáz főnyi legénységet elfogtunk. Olsziny környékén Omulew balpartján az oroszok két éjjeli támadását visszavertük, az oroszoknak Alsó-Bzurán való átkelési kísérleteit meghiúsítottuk. Abbahagyták a Dardanellák ostromát. Lemnoszból jelentik: A tengerna­gyoknak és d’Amade tábornoknak hadi tanácsában elhatározták, hogy mivel a Dardanellák előtt eddig egybegyült had­sereg nem nagyobb 30.000 embernél és a hadműveletek ilyen körülmények közt kilátástalanok, a tengeri szorosok forszirozását elhalasztják; a fenyegeti) járványveszélyre való tekintettel továbbá elhatározták, hogy a csapatok legna­gyobb részét Egyiptomba fogják vissza­küldeni. A Dardenellák előtt csak ki­sebb számú csapat marad. Három gő­zös már Alexandriába indult, többek között d‘Amade tábornok is vezérkaré val együtt. fllabástrom ^nárdusz. Irta: Dr. H. L. A nedves fűből ibolyák kéklenek s primulák sárgáinak a szemembe s egyszer csak megszólal jó magasan felettem egy fekete holló. A fák fölött szálldogál, aztán megpihen néha egy- egy ágon s később tovább folytatja keringését. Ez a holló, meg a párja évente szokásos lakói egy parknak. Eljött a tavasz, hát eljöttek ők is. Fel-fel néztem a kóválygó ma- dárra s üdvözöltem a szememmel és szerettem volna tőle megkérdeni, hogy párostul együtt miért jött vissza — az idén? Hiszen Noé hollója nem tért vissza, amikor kiröpült, mert élelemre talált. És az idén a hollóknak és var­jaknak oly dúsan terített lakomás-asz- taluk a csatamező. Fekete holló — fekete hét. A magyar nép ezt az elmúlt hetet tudva­lévőén feketének hívja a vasárnapja után. Hosszú, hosszú idő óta nem volt ez az elnevezés annyira találó, mint ma. Przemysl hatalmas vára elestének hetében. Dehát úgy van az, hogy az örö­möt fájdalom váltogatja az életben, mint a gyermek születését anyja halála. Amikor át kellett engednünk Lember- get, akkor büszkén s bizakodva néz­tünk föl Przemysre s amikor Cserno- vitz is az oroszoké lett, nem is igen bánkódtunk fölötte, mert a körülzárt Przemysl újra felszabadult s később bevehetetlennek bizonyult. Már azóta Csernovitz másodszor a mienk s Bu­kovinában üldözzük a muszkát — Przemysl azonban széttépve egy szép legenda ezüst fátyolát, romhalmaz s hősei talán útban vannak az orosz hó mezőkön, hazájuktól, szeretteiktől egyre jobban eltávolodva, arra, amerre még a madár se jár... És ezalatt, Przemysl becsületes elestét túlbecsülve, mint ahogy a fo­goly lengyel verse mondja: — Jaj, de hangos a cár palo­tája! ... De gyászos is volt ez a hét, Is­tenem, de fekete! Még a kalendárium is úgy akarta, hogy a héten Krisztus fogantatásának ünnepét nyomon kövesse a tőrrel átszűrt nemes szivü Boldog- asszony napja. ■w Előfizetési árak: sä r-. . , . . .. Megjelenik minőén nap déluttán Melyben házhoz küldve: Vidékre postán küldve: lÜggOtlOn pOlltlkdl Hdpildp ” vasár- és ünnepnap kivételével &§ ész évre J J{. 12. _ Egész évre . . «Ti. 16._ c)2SrRQSZtÖSQQ 6 S RlddohlVdtdj f%l évre ...» 6 Fél évre ... „ 8. cArany János-ufea 6. sz. Telefonszám: 21 Negyedévre Negyed évre 4 Felelős Szerkesztő I DIG SZ EG Jf/J JÓZSEF “ TJoftí , , “ így ezám 4 pll. Egy szám 4 ////. a „KECSKEMÉTI N Jt PL Ó lapkiadó társaság /I/. év}. 74, sz. Jjra 4 fii!. Csütörtök Jíecskemét, 1515. április l

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék