Kecskeméti Napló, 1915. május (4. évfolyam, 99-122. szám)

1915-05-01 / 99. szám

Visszaveri orosz előretörés Budapest, április 30. (A K. N. eredeti távirata.) Helyzet általában változatlan. Orosz-Lengyelországi és Kárpáti arcvcral többi szakaszán heves ágyuharcok voltak. Tüzérségünk orosz szállás helységekre és lőszerraktárakra jó sikerrel tüzelt. Opor völgyben az ellenség több órás eredménytelen ágyufüz után éjjel gyalogságunk magaslati állásai ellen előretörést kísérelt meg, melyet azonban rövid harc után az egész arcvonaion visszavertünk. Höfer, altábornagy a vezérkar főnökének helyettese. Németek győzelme ypern körül Berlin, április 30. (A K. N. eredeti távirata) Nyugati hadszíntér: A nagy főhadiszállás jelenti: A csatorna nyugati partján Yperntöl északra az Yperlee patak mentén Steenstraate és Hét Sas mellett levő állásaink ellen tegnap délután óta szünet nélkül, de hiába támad az ellenség A csator­nától keletre franciáknak, algiriaknak és angoloknak jobbszárnyunk ellen közö­sen kezdett támadása ellenségeinknek igen jelentékeny veszteségei mellett meg­hiúsult. Az Yperntöl északra folyt harcokban zsákmányolt ágyúink száma 63 ra emelkedett. A Labassée-bethunei vasút mentén és a Champagneban Lemesniitöl északra végzett ellenséges aknarobbantások eredménytelenek voltak. Lemesnilnél éjjel intézett francia támadásokat, az ellenség nagy veszteségeivel visszavertük. Az itt kezünkre került francia hadifoglyok siralmas állapotban voltak. A Maas magaslatokon Verdunto! délkeletre állásainkat néhány száz méter­rel elöbretoituk és megerősítettük. Jíeleti hadszíntér: Katarjától délre Kovale falut és az ettől délre fekvő magaslatot meg­szállottul Dachovcnál, Sochacevtől délre elfoglaltuk az oroszoknak egy támasz­pontját. x | Lovao A uííen bern ellen vizsaaiatot indítottak! Bécsből jelentik : Őfelsége lovag Auffenberg gyalogsági tábornoknak várakozási illetménnyel leendő szabad­ságolását elrendelte s Pflanzer-Baltin hadseregparancsnok, lovassági tábor­noknak a titkos tanácsosi méltóságot adományozta. Hivatalosan közlik velünk, hogy I lovag Auffenberg Móric gyalogsági tábornok ellen hivatalának kötelesség- ellenes vezetése miatt ellene a legu­tóbbi időben emelt vád tisztázása cél­jából vizsgálatot indítottak, A vád tárgya kizárólag az 1912 évi esemé­nyekre vonatkozik és a mostani háború­val semminemű összefüggésben nem áll. Szocialista ábrándok. Lapunk hasábjain többször emlí­tettük, hogy a most folyó világháború előre nem sejtett éles világítást vetett azokra a kérdésekre is, melyek a há­borút megelőzőleg a nyilvánosság előtt közéletünket bizonyos törekvések révén uralmuk alá vették. Állítottuk és állítjuk — s ebben a tekintetben az egész nagy társada­lom egyetért velünk, — hogy amint mondani szokták; kibújt a szeg a zsákból. A selejtes theoriák, melyek által ismert „gondolkozók“ az embe­riség boldogulásának útjait kijelölték, — persze ezt csak tudni vélték, — s melyekkel az illetők inkább maguk kí­vántak tetszelegni, mint a tárgyilagos igazságról hü képet adni: a tények napfényes bizonyításának erejét nem birták ki. Támadtak és elég merészek vol­tak támadni olyan intézményeket, esz­méket és fogalmakat, melyek a ma­gyar nemzet előtt a legszentebbek és legdicsőbbek voltak, s melyekért a csatamezőkön most drága fiaink vé­rüket ontják és életüket áldozzák. Mikor pedig a háború ennek igazsá­gát és a támadás nemtelen voltát úgy élőnkbe hozta : mint a homályban buj­káló skorpiók a csúszó mászók vonag- lásával siettek vissza odúikba Ott legjobb helyen vannak, mert most legalább mélységesen hallgat­nak s nem mételyezik a közerkölcsöt \ de mi mindannyian és annál hango­sabban kérdezzük, hogy mivé lennénk, vagy lettünk volna most a háborúban az általuk leszólt vallás és hazafiasság nélkül ? Ha volt közöttük önzetlen, jóaka­ró és jóhiszemű harcos, — mint ahogy fel kell tételeznünk, — úgy az már mind belátta, hngy tévúton járt s nem kívánja tovább gyakorlatiatlan, sőt kárttevő theoriákkal megtéveszteni a hiszékeny magyar népet; nem kívánja leikébe beoltani azokat a hiú törekvé­seket, melyek után a kritika nélkül való tömeg, a jobb sorsra való törek­vés természetes érzésénél fogva kap­kod, de melyek nem bizonyultak egyébnek lidércfénynél, hiába való ábrándoknál. Mi — az ellenkező tábor, — sok­szor mondtuk, hogy az élet nem egy Orosz gabona Franciaországnak Péterváti lapjelentések szerint a kormány április hónapra 6o millió púd gabona kivitelét engedélyezte Franciaországban száz millió rubel értékben. IV. évf 99. sz. Jlra 4 fill. Szombat Jiecskeméf, 191b. május L 'm Előfizetési árak: r~. . , . . ,, Megjelenik minden nap délután Jfelyban házhoz küldve: Vidékre postán küldve: rÜQQOtlOn pOlltlRdl Fldpildp •— vasár- és ünnepnap kivételével. Íjász évre J [ K. 12 Egész évre . . Jt. 16 S zerk es ztöség és kiadóhivatal NJ évre .... 6— Fél évre ... ,8— /Irány 3ános-utoa 6. S2. — Telefonszám: 274-, JFegyed évre . . 3.... /Tegyed évre . 4 Felelős Szerkesztő: D/OSZEGJf/J JÓZSEF “ P ,. “ *$U szám 4 fii/. Egy 82am 4 fill. ^ a „J< E G § Ji E Já E TI Ji/ft P L 0“ lapkiadó társaság

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék