Kecskeméti Napló, 1915. szeptember (4. évfolyam, 199-223. szám)

1915-09-01 / 199. szám

Kiverjük az oroszokat Kelet-Galiciábúi. Csapataink a Sfrypáfg nyomultak előre. Indapest, aug. 31. (A K. N. eredeti távirata.) Pflanzer Baltin és Bothmer tábornokok hadseregei tegnap Srypaig nyo­multak előre, az ellenség több terepszakaszon megkísérelte, hogy az üldözést megakassza, de mindenütt visszavertük, különösen Koropiec pataknál kellett rendkívül makacs ellenállást megtörni. Böhm Ermolli tábornok csapata: Zloazowtól keletre, valamint Bialika- mien Toporowz és Radziechow vonalon csapatokkal erősen megrakott had­állások kerültek szembe, megtámadták az ellenséget és a harcvonal számos pontján visszavetették Wolhiniában Luck felé elönyomuit csapataink újra tért hódítottak. Su- ruluhi és más makacsul védelmezett községeket ragadtak ki az ellenség ha­talmából. A bielnwieskája Puszcza területen császári és királyi csapatok Sze- reszivná! megverték és Pruzany irányában üldözik az oroszokat. Höfer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. Visszavertük az olasz támadásokat. Délnyugati hadszíntér : Az olaszok tegnap az egész tengermeiiéki harcvonalat változatlan erős­ségű tűz alatt tartották,, gyalogságuk öbb helyen megkísérelte hadállásaink megközelítését és kisebb támadásokkal is próbálkozott, de mindig vissza­utasítottuk. Karintiai és Tiroli határvidéken a helyzet változatlan. Hindenburg' Grodno előtt. Az oroszokat a őidra-szakasz feladására kényszeritették. Keleti hadszíntér: Hindenburg tábornagy hadcsoporija: Below tábornok csapatai a Fried- richstatitól délre levő hídfőért harcolnak. Nyemenföl keletre folyó harcokban Eichorn vezérezredes hadserege elérte az Olitától északkeletre fekvő vidéken újabb 1600 oroszt fogtunk el és 7 ágyút zsákmányoltunk Grodno irányában rohammal elfoglaltuk Lipsket Bohr mellett az ellenséget a Sidra szakasz fel­adására kényszeritettük és áthaladtunk Sokolban Bialistoktól északkeletre és keletre elterülő erőségek keleti szélét több helyen elértük. Lipőt bajor herceg tábornagy hadcsoportja: A Bialovieska erdőben Narev felső folyásán való átkelésén harcolunk. Woirsch vezérezredes német és osztrák-magyar csapatai Suchopolnál az erdőség keleti szélén és Sereszowénál kiverték az oroszokat állásaikból és az ellenséget keményen ü.dözik Mackensen tábornagy hatícsoportja: Az oroszok, hogy hátsó oszlopré­szeiknek visszavonulását Pruzamytól keletre elterülő mocsaras vidéken keresztül lehetővé tegyék, tegnap a Kcbrintól délre eső területen Podaubno vonalban még egyszer felvették a harcot, megvertük őket. Noha már elvonuló csapatrészeket is újból harcba vetették, nem használt nekik az a mindenidök haditörtf netében példátlanul álló eljárásuk sem, hogy menekülő seregeik védelmére hazájuk népének főleg asszonyait és gyermekeit, akiket visszavonulásuk alkalmával magukkal hurcolták, ezerszámra támadó csa­pataink elé hajtották. \ béke korszakát már most kell megalapozom^. Amig vitéz hadaink haláltmeg- vető bátorsággal küzdenek az egész világot lángbaboritó ellenség ellen s vérük, életük árán egyengetik a jobb jövő ösvényeit számunkra, illő és szükséges, hogy mi is készüljünk a százezrek sírján és a tengernyi vér árán megalapozandó jobb jövő sike­res felépítésére. Gondoljunk már most arra, hogy azok a százezrek, akiket a társadalom ma még csak gyér számban lát a maga körében, mert óriási többségük a városokban létesitett kórházakban keresi a gyógyulását, — néhány hó­nap elmúltával ott kopogtatnak családi tűzhelyük ajtaján, részben vagy egész­ben munka és keresetképtelen álla­potban. Igaz, hogy az államkormányzat, úgy, miként már most is teszi, a jö­vőben is fog gondoskodni aziránt, hogy a hazáért vivőit harcokban rok­kantakká vált vitézeink az állampénz­tárból is segittessenek, csakhogy a még megkétszerezett államsegély sem lesz képes rokkant vitézeink megfelelő ellátását biztosítani. A társadalomra fog tehát háramlani az a kötelesség többlet, amelyre az állampénztár kép­telen, de amelynek lerovását rokkant- jaink joggal elvárhatják attól a társa­dalomtól, amelynek számára testi ép­ségük feláldozása árán a tartós béke áldásait kivívták. Ennek a kötelességtöbbletnek lel­kiismeretes és hazafias készséggel való lerovásától fog függni az égő sebek­nek gyors és eredményes behegesztése melyeket az iszonyatos háború azok­nak szivén ejtett, akik szeretteiket vagy soha, vagy csak nyomorék álla­potban láthatják viszont. A háború által okozott fájdalom töviseinek az abban résztvett hadfiak Ufc Előfizetési árak: u ^ . . , . Megjelenik minőén nap délután X.lghtn hithoz küld..: Vidékre po, tin küldve: //6/7 pOllflR3l 173 pl 13P — vasér- és ünnepnap kivitelével. — igéit évre X. 12 Egész évre . . X. 16— S z 6 r k e s z f ő s á g és kiadóivatal: PH évre .... 6 Fél évre .... 8 /Irány János-uica 6. sz. —■ Telefonszám: 274. Mwvdévr. J._ Negyedévre * Felelős Szerkesztői DIOSZESKU JÓZSEF “ c „ c , }ffrf°TjfrkAdŐ; ~ iff aiéu 4 fill; Egy arám 4 fill. a „KECSKEMÉTI KKPLO lapkiadó társaság /!/. év]. 199 S2. Jlra 4 fill. Szerda Kecskemét, 1915. szeptember V

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék